Zkáza

Hledám varianty 'zkáza' [ zkázy (15) zkázu (11) zkázou (2) zkáze (17) zkáza (19) ]. Nalezeny 63 verše.
Genesis 19:21... vyslyšel; město, o němž jsi mluvil, nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělat,...
Genesis 19:25...obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze. Lotova žena se však ohlédla zpět a proměnila se v...
Genesis 19:29...pamatoval na Abrahama a propustil Lota zprostřed zkázy, jež zachvátila města, v nichž Lot bydlel. Lot potom...
Deuteronomium 29:20...jeho jméno pod nebem vymaže. Hospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraele a naloží s ním podle...
2. Královská 13:23... Izákem a Jákobem. Nechtěl dopustit jejich zkázu a dosud je nevyhnal ze své blízkosti. Aramejský král...
2. Královská 22:19...a jeho obyvatelích prohlásil, že na přijde zkáza a prokletí, nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses...
2. Královská 23:13...obětní výšiny před Jeruzalémem jižně pod Horou zkázy, které vystavěl izraelský král Šalomoun pro sidonskou...
Ester 7:4...lid - to je žádost. i můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli jen prodáni do...
Job 21:20...raději odplatí jemu, aby se poučil! vidí svou zkázu vlastníma očima, hněvání Všemohoucího vypije si...
Job 30:3...a hladem vyzáblí vyprahlou zemí se toulají, nocí zkázy a pustoty. Mezi křovím sbírají listy lebedy, kořínky...
Job 30:13... aby zničili. Mou stezku rozkopali, na mojí zkáze pracují a nikdo jim v tom nebrání. Širokou průrvou...
Žalmy 38:13...kladou léčky, ti, kdo mi chtějí ublížit, mluvízkáze, své lsti vymýšlejí každý den. ale jak hluchý...
Žalmy 57:2...úkrytem! Do stínu tvých křídel schovám se, než zkáza pomine. K Bohu, k Nejvyššímu zní volání, on se...
Žalmy 63:10... podpíráš svou pravicí. Ti, kdo však usilujízkázu duše, sami se propadnou hluboko do země. Každý z...
Žalmy 78:49...na , prchlivost, zlobu a soužení, anděly zkázy na dopustil! Otevřel průchod pro svůj hněv, před...
Žalmy 92:12... pokropíš. Uvidím pád těch, kdo špehují, o zkáze bídáků, kteří napadají, uslyším! Spravedlivý ale...
Přísloví 3:25...bude příjemný. Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on...
Přísloví 16:18...duši uchrání. Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu. Lepší je sdílet porobu s pokornými nežli se s...
Přísloví 24:22...také krále, nezačínej si s buřiči. Vždyť jejich zkáza přijde nenadále; jak budou oba trestat, kdo to ?...
Přísloví 26:28... Prolhaný jazyk svou oběť nenávidí, úlisná ústa zkázu chystají. Nechlub se tím, co bude zítra - netušíš...
Izaiáš 1:28...vykoupen právem a jeho kajícní spravedlnostíZkáza však přijde na vzpurné a hříšné, zahyne každý, kdo...
Izaiáš 7:5...Efraimem, totiž Remaliášovým synem, chystal tvou zkázu a říkal: ‚Pojďme napadnout Judsko! Porazíme ho,...
Izaiáš 14:23...v hnízdiště sýčků a v bahnitou mokřinu; metlou zkázy jej vymetu! praví Hospodin zástupů. Hospodin zástupů...
Izaiáš 15:5...svahem s pláčem stoupají, cestou k Choronaim nad zkázou bědují. Z nimrimských vod zbyla pustina, tráva je...
Izaiáš 51:19...Dvojí neštěstí přišlo na tebe - a kdo litujeZkáza a zhouba, hlad a meč - kdopak těší ? Tvoji synové...
Izaiáš 59:7... Jejich myšlenky jsou jen zlomyslnostizkáza a zhouba jsou jejich průvodci. Cestu pokoje vůbec...
Izaiáš 60:18... Ve tvé zemi nebude slyšet o násilí, o zkáze a zhoubě na tvém území. Své hradby tehdy nazveš Spása...
Jeremiáš 9:18... nám kanou. Ze Sionu je slyšet bědování: Jaká zkáza nás to potkala, jak hrozná ostuda! Musíme opustit...
Jeremiáš 20:8...legraci. Křičím, kdykoli promluvím, vykřikuji: "Zkáza! Násilí!" Slovo Hospodinovo mi přináší celé dny hanbu...
Jeremiáš 38:4... Ten muž nehledá prospěch tohoto lidu, ale jeho zkázu!" "Hle, je ve vašich rukou," odpověděl jim král...
Jeremiáš 48:3... jde po tobě meč! Z Choronaim je slyšet křikZkáza, hrozné neštěstí! Moáb je rozdrcen, zní nářek...
Jeremiáš 48:5...pláčem stoupají, ve stráních u Choronaim nad tou zkázou křičí úzkostí: ‚Utečte! Život si zachraňte! Přežijte...
Jeremiáš 48:16... praví Král - Hospodin zástupů se jmenujeZkáza Moábu se přiblížila, řítí se na něj záhuba. Litujte...
Jeremiáš 49:32...do všech stran, praví Hospodin; přivedu na  zkázu odevšad! Chacor se stane doupětem šakalů, věčnou...
Jeremiáš 51:54...Slyšíš? To stoupá nářek z Babylonu, hluk hrozné zkázy ze země Chaldejců. Hospodin ničí Babylon! Umlčuje...
Pláč 2:8...sionské. Natáhl šňůru, začal měřit, odvrátit od zkázy nedal se. Hradby i bašty proto naříkaly, klesly...
Pláč 3:47...jsou proti nám. Zbývá nám jen strach a prachzkáza, zmar! Z očí mi slzy proudí potokem - můj lid je...
Ezechiel 7:10...ten, kdo vás bije. Hle, ten den - hle, tu jeZkáza propukla, hůl rozkvetla, pýcha vypučela, krutost...
Daniel 7:11... jak ta šelma byla zabita a její tělo vydáno zkáze v plamenech. Ostatní šelmy směly ještě určitou dobu...
Daniel 8:24... ale ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou zkázu a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné...
Daniel 9:2...Hospodinova slova k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let. Tehdy jsem se obrátil k...
Daniel 9:26...zabit a opuštěn. To město i svatyni uvrhne do zkázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec přijde jako...
Ozeáš 9:6...sváteční, v den Hospodinovy slavnosti? I kdyby zkáze utekli, Egypt je polapí, Memfis jim pohřeb vystrojí....
Amos 4:11... praví Hospodin. Bůh jsem mezi vámi působil zkázu, jako když jsem rozvrátil Sodomu a Gomoru; byli jste...
Amos 5:9...vody a vylévá je na zemi, jméno Hospodin. Do zkázy umí vrhnout mocného, záhuba přijde i na pevnost! Vy...
Amos 6:6...plnými miskami, mažete se nejjemnějšími olejizkáza Josefa vás vůbec netrápí. Proto budete vyhnáni mezi...
Micheáš 2:10...odpočinek nenajdete! Co se poskvrnilo, propadne zkáze, zničeno to bude strašlivě. Kdyby nějaký prolhaný...
Nahum 2:11...nepřeberná zásoba! Poklady v celých hromadáchZkáza! Zhouba! Záhuba! Odvaha je ta tam, třesou se kolena....
Abakuk 1:3...Proč bezpráví jen přihlížíš? Přede mnou jen zkáza a násilí, rostou hádky a rozpory. Zákon se zdá být...
Sofoniáš 1:15...den bude den zuření, den úzkosti a sevření, den zkázy a pohromy, den chmury a temnoty, den mračna a setmění...
Lukáš 6:49... Když se na něj přivalila řeka, hned spadlzkáza toho domu byla hrozná." Když dokončil tuto řeč ke...
Lukáš 21:20...obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utíkají do hor. Kdo...
Skutky 13:34...A že ho vzkřísil z mrtvých, aby nikdy nepodlehl zkáze, řekl takto: ‚Dám vám svatá zaslíbení učiněná...
Římanům 3:16...krev spěchají jejich nohyzkáza a bída jsou jejich průvodci, cestu pokoje ale...
Římanům 8:21...naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že všechno...
2. Korintským 4:16...se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké...
1. Timoteus 6:9...a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla;...
2. Timoteus 2:14...o slova - nevede to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů. Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit...
2. Petr 1:4...skrze získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí. Proto se ze...
2. Petr 2:6...je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze, ale spravedlivého Lota, ztrápeného nestydatým...
2. Petr 2:19...bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy - čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí! Když lidé...
Zjevení 9:19...ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu. Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však...
Zjevení 11:18... kdo ctí tvé jméno, malé i veliké, přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem." Tehdy se otevřel Boží chrám v...

Slova obsahující zkáza: rozkázal (19) vzkázal (34) vzkázala (1) vzkázali (7) vzkázaly (1) zkáza (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |