Zjevil

Hledám varianty 'zjevil' [ zjevit (4) zjevím (1) zjevila (3) zjevil (20) zjeví (11) zjeveny (2) zjeveno (12) zjevena (4) zjeven (7) zjev (2) ]. Nalezeno 65 veršù.
1. Samuel 3:7...neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Hospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal...
1. Samuel 3:21...Hospodin se pak i nadále ukazoval v Šílu, kde se zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro celý...
2. Samuel 7:21...slovo a podle svého srdce jsi svému služebníku zjevil všechny tyto velkolepé věci. Jak jsi veliký,...
1. Královská 3:5...obětí. Jednou v noci se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. "Žádej o cokoli a dám ti to," řekl mu...
1. Letopisů 17:19...srdce jsi projevil svou velkorysost, když jsi zjevil všechny tyto velkolepé věci. Hospodine, nikdo není...
2. Letopisů 1:7...na tisíc zápalných obětí. noci se Šalomounovi zjevil Bůh a řekl mu: "Žádej o cokoli a dám ti to."...
Job 4:16... Zastavil se, podobu ale nešlo rozeznat, jen zjev jakýsi před mýma očima, pak šepot, když zaslechl jsem...
Žalmy 9:17... v síti, již nastražili, nohama uvízli. Hospodin zjevil se! Zjednal právo! Darebáka vlastní dílo do pasti...
Žalmy 77:15...ty? Ty jsi ten Bůh, jenž koná zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi národy! Svou paží vykoupil jsi svůj lid -...
Žalmy 98:2...předvedl svoje spasení, svou spravedlnost zjevil před všemi národy. Na svoji lásku se rozpomněl, na...
Žalmy 147:19...všechno taje, potoky tečou, když větrem zafoukáZjevil své slovo Jákobovi, své zákony a práva Izraeli dal....
Izaiáš 21:2...přijde z pouště, ze země strašlivé. Bylo mi zjeveno kruté vidění: Zrádce zrazuje, zhoubce hubí....
Izaiáš 24:23...na hoře Sion v Jeruzalémě ujme královstvízjeví svou slávu před svými stařešiny. Hospodine, můj Bůh...
Izaiáš 40:5...vyrovnáno, pahorkatina je planinou. Neboť se zjeví sláva Hospodinova a všichni lidé naráz uvidí, že ústa...
Izaiáš 53:1...pochopí. Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek,...
Izaiáš 56:1...- vždyť spása je blízko, spravedlnost zjeví se! Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu,...
Ezechiel 39:7... jsem Hospodin. Uprostřed svého lidu Izraele zjevím své svaté jméno a nikdy nedopustím, aby bylo...
Daniel 2:19...mudrci. V noci pak Danielovi bylo to tajemství zjeveno ve vidění. Daniel proto chválil Boha nebes a řekl:...
Daniel 2:30... ti ukázal, co se stane. Mně to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl moudřejší než všichni ostatní,...
Daniel 9:22...ke mně zřetelně, "jsem tu teď proto, abych ti zjevil tajemství. Hned, jakmile ses začal modlit, byla...
Abakuk 3:2... znovu po letech, po všech těch letech je znovu zjev, na slitování se v vřavě rozpomeň! Z Temanu...
Zachariáš 9:14...Řekům oženu - budeš mi mečem hrdinů! Hospodin se zjeví nad nimi a jako blesk vyrazí jeho šíp. Panovník...
Matouš 10:26...se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co vám říkám...
Matouš 11:25...jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnýmizjevil jsi je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti...
Matouš 11:27...nezná, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a ...
Marek 4:22...Není totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani nic tak utajeného, aby to nevyšlo najevo....
Lukáš 8:17...viděli světlo. Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno, ani nic skrytého, co nebude poznáno a nevyjde...
Lukáš 9:8...říkali: "Jan vstal z mrtvých," jiní, že prý se zjevil Eliáš, a další, že vstal jeden z dávných proroků....
Lukáš 10:21...jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnýmizjevil jsi je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti...
Lukáš 10:22...je Otec, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit." V soukromí se pak obrátil k učedníkům a řekl jim:...
Lukáš 12:2...pokrytectví. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co jste říkali...
Lukáš 19:11...k Jeruzalému a oni si mysleli, že se nyní  zjevit Boží království. Řekl jim: "Jeden urozený člověk...
Jan 1:31... ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli." Jan vydal svědectví: "Viděl jsem Ducha,...
Jan 2:11...Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom...
Jan 9:3...on, nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny Boží skutky. musím dělat skutky Toho, který ...
Jan 12:38... uvěřil naší zprávě? Komu se Hospodinova paže zjevila?" Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš ještě...
Jan 17:4...Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše KristaZjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil,...
Jan 17:6... kterou jsem u tebe měl předtím, než byl světZjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa....
Římanům 2:5...srdcem proti sobě hromadíš hněv, který se zjeví v den hněvu a Božího spravedlivého soudu. On "odplatí...
Římanům 3:21...jen poznání hříchu. Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci...
Římanům 8:18...nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás  zjevit. Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží...
Římanům 16:26... které bylo po věčné časy skryto, ale nyní je zjeveno, a podle nařízení věčného Boha je skrze prorocká...
1. Korintským 2:10...připravil těm, kdo jej milují." Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží...
1. Korintským 3:13...vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka....
1. Korintským 4:5... přijde Pán, osvětlí, co je skryté ve tmězjeví úmysly srdcí a tehdy každého ocení Bůh. Bratři,...
2. Korintským 4:10...zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. My živí jsme pro Ježíše stále...
2. Korintským 4:11...na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven také Ježíšův život. V nás tedy působí smrt, ale ve...
Galatským 1:16...a povolal svou milostí, se ale rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych ho kázal mezi pohany. Nespěchal...
Galatským 3:23...pod dozorem Zákona do doby, kdy měla být víra zjevena. Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu,...
Efeským 3:5...dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům: že totiž pohané...
Filipským 3:15... Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. K čemu jsme ale došli, toho se držme...
Koloským 1:26...bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým. Jim, a to i mezi pohany, se Bůh...
2. Tesalonickým 1:7...se spolu s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby...
1. Timoteus 3:16... Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům,...
2. Timoteus 1:10... který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost. Právě to jsem povolán...
Titus 1:3...zaslíbil před začátkem věků a toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení našeho...
Titus 2:11...Spasitele Boha. Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti...
Židům 9:8...to, že dokud stál ten první stánek, nebyla ještě zjevena cesta do pravé svatyně. V rámci toho dočasného...
1. Petr 1:5...Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Proto se radujte, i kdybyste teď...
1. Petr 1:12...Mesiášovo utrpení a následnou slávu. Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím zprostředkují poselství,...
1. Petr 1:20...před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který ho...
1. Petr 4:13... že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí! Když nesete urážky...
1. Petr 5:1...Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena: Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním...
1. Jan 1:2...rukama dotýkali - o Slovu života: Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme vám...
Zjevení 15:4...se skloní, neboť tvé spravedlivé soudy byly zjeveny!" Potom jsem spatřil, jak se v nebi otevřel chrám...

Slova obsahující zjevil: nezjevil (1) nezjevilo (1) zjevil (20) zjevila (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |