Zhřešili

Hledám varianty 'zhřešili' [ zhřešíte (1) zhřešit (2) zhřeším (1) zhřešily (2) zhřešili (26) zhřešila (1) zhřešil (27) zhřeší (3) ]. Nalezeny 62 verše.
Genesis 39:9...žena! Jak bych mohl spáchat takovou hanebnostzhřešit proti Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za...
Exodus 32:33..."Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle,...
Leviticus 5:22...ji zapře. Čehokoli takového se člověk dopustízhřeší. Protože se tedy prohřešil a provinil, musí vše...
Numeri 14:40...se vzhůru k horskému hřebenu se slovy: "Anozhřešili jsme, ale teď jsme připraveni! Vyrazíme k místu,...
Numeri 15:27...celé obci přihodilo neúmyslně. Pokud neúmyslně zhřeší jednotlivec, přinese jako oběť za hřích roční kůzle....
Numeri 15:28...smíření za toho, kdo nedopatřením neúmyslně zhřešil před Hospodinem. Vykoná za něj obřad smíření, a...
Numeri 16:22...duchů veškerého tvorstva!" zvolali. "Jeden muž zhřeší a ty se hněváš na celou obec?" Hospodin promluvil k...
Numeri 21:7...zemřelo. Lid pak přišel k Mojžíši se slovy: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti...
Numeri 22:34...žít!" Balaám Hospodinovu andělu odpověděl: "Zhřešil jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty....
Numeri 32:23...vlastnictvím. Pokud se tak nezachováte, hlezhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás...
Deuteronomium 1:41...zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi odpověděli: "Zhřešili jsme proti Hospodinu! Chceme vytáhnout a bojovat,...
Deuteronomium 9:16...hora plála ohněm. Tenkrát jsem uviděl, jak jste zhřešili proti Hospodinu, svému Bohu: odlili jste si sochu...
Jozue 7:11...Jozuovi. "Proč tu ležíš na tváři? Izrael zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali...
Jozue 7:20...provedl; netaj to přede mnou." "Je to pravdaZhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele," odpověděl mu...
Soudců 10:10... Synové Izraele tehdy volali k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě. Ano, opustili jsme svého Boha a...
Soudců 10:15...soužení." Synové Izraele na to Hospodinu řekli: "Zhřešili jsme. Udělej s námi, cokoli uznáš za dobré, ale...
1. Samuel 7:6... postili se toho dne a prohlašovali tam: "Zhřešili jsme proti Hospodinu." Tak se Samuel v Micpě stal...
1. Samuel 12:10...proti nim bojovali. Tehdy volali k Hospodinu: ‚Zhřešili jsme! Opustili jsme Hospodina a sloužili jsme...
1. Samuel 15:24...odmítl slovo Hospodina, on odmítl za krále!" "Zhřešil jsem!" řekl mu na to Saul. "Porušil jsem Hospodinův...
1. Samuel 15:30...litovat. Není to přece člověk, aby litoval." "Zhřešil jsem," opakoval Saul. "Teď mi ale prosím prokaž...
1. Samuel 26:21... Jako kdyby po horách pronásledoval koroptev." "Zhřešil jsem," řekl Saul. "Vrať se, můj synu Davide! ti...
2. Samuel 12:13...ale to udělám veřejně, před celým Izraelem!" "Zhřešil jsem proti Hospodinu!" řekl mu na to David. "Ano,"...
2. Samuel 19:21...opouštěl Jeruzalém; kéž to král nechová v srdciZhřešil jsem - to tvůj služebník . Pohleď ale, přišel...
2. Samuel 24:17...pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece jsem zhřešil, to jsem se provinil! Co ale provedly tyto...
1. Královská 8:46...modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Kdyby zhřešili proti tobě - vždyť není člověka, který by nehřešil...
1. Královská 8:47... o milost v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle!' a kdyby se v...
1. Letopisů 21:17... jsem nechal sečíst lid. jsem ten, kdo zhřešil, jsem spáchal zlo! Co ale provedly tyto ovečky?...
2. Letopisů 6:36...modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Kdyby zhřešili proti tobě - vždyť není člověka, který by nehřešil...
2. Letopisů 6:37... o milost v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle!' a kdyby se ve...
2. Letopisů 6:39...jim právo a odpusť svému lidu to, čím proti tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můj, kéž jsou tvé oči upřeny a...
Nehemiáš 1:6...hříchy synů Izraele, jimiž jsme proti tobě zhřešili; i a můj otcovský dům jsme zhřešili! Zachovali...
Nehemiáš 6:13... Zaplatili mu, abych se polekal, poslechl hozhřešil. Tak bych jim dal příležitost k pomluvám, aby...
Job 1:5...zápalné oběti, neboť si říkal: "Co když děti zhřešily a v duchu zlořečily Bohu." Tak to Job činíval...
Job 7:20...svůj zrak? Ani slinu polknout nenecháš? Když zhřeším, co ti to udělá, ty Strážce člověka?! Proč sis ...
Job 8:4...právo převrací? Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně...
Job 34:31...lidi do pasti. Co kdybys tedy Bohu pověděl: ‚Zhřešil jsem, se to nestane; pokud co nevidím, prosím...
Žalmy 41:5...Řekl jsem: "Hospodine, smiluj se nade mnouzhřešil jsem proti tobě, uzdrav duši mou!" nepřátelé o...
Žalmy 51:6...stále na mysli. Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil, před tvýma očima jsem se zla dopustil! Ve svých...
Žalmy 106:6...a chlubit se spolu s těmi, kdo ti náležíZhřešili jsme jako naši otcové, zkazili jsme se a...
Jeremiáš 8:14...vodu nám dal pít, neboť jsme proti němu zhřešili. Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas...
Jeremiáš 50:7...jejich nepřátelé si říkali:‚Jsme nevinní! To oni zhřešili proti Hospodinu, své pravé pastvině, proti...
Pláč 3:42...ale i srdce k Bohu na nebesích zvedněme. My jsme zhřešili, vzbouřili jsme se - a ty jsi přestal promíjet....
Ezechiel 14:13..."Synu člověčí! Kdyby nějaká země proti mně zhřešila a byla by mi nevěrná, vztáhl bych na ni ruku a...
Ezechiel 28:16...obchodování se tvé nitro naplnilo krutostízhřešil jsi. Proto jsem vykázal z Boží hory, cherube...
Ezechiel 45:20...i sedmého dne onoho měsíce za každého, kdo zhřešil nechtěně nebo z nevědomosti. Tak očistíte chrám....
Daniel 9:5...těm, kdo milují a dodržují tvá přikázáníZhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme...
Daniel 9:8...králům a vůdcům, jakož i našim otcům, neboť jsme zhřešili proti tobě! Náš Pán Bůh však soucit a odpuštění...
Daniel 9:11...v Zákoně Božího služebníka Mojžíše, neboť jsme zhřešili proti tobě. Naplnil jsi své hrozby, jimiž jsi nás...
Daniel 9:15...sis jméno, které máš dodnes; my jsme však zhřešili a jednali jsme zle! Ach Pane, který vždy jednáš...
Matouš 18:15...těchto maličkých." "Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže ...
Matouš 18:21...a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a mu mám odpustit? Sedmkrát?" Ježíš mu...
Matouš 27:4...třicet stříbrných vrchním kněžím a starším. "Zhřešil jsem!" zvolal. "Zradil jsem nevinnou krev!" "Co je...
Lukáš 15:18...hlady! Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otčezhřešil jsem proti nebi i proti tobě! si nezasloužím být...
Lukáš 15:21...krku a zasypal ho polibky. ‚Otče,' řekl syn, ‚zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. si nezasloužím být...
Lukáš 17:3... Mějte se na pozoru! Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu....
Lukáš 17:4...toho litovat, odpusť mu. Kdyby proti tobě zhřešil sedmkrát za den a sedmkrát by se k tobě obrátil se...
Jan 9:2... Jeho učedníci se ho zeptali: "Rabbi, kdo zhřešil: on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?" Ježíš...
Jan 9:3...slepý?" Ježíš odpověděl: "Nejde o to, zda zhřešil on, nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny...
Římanům 3:23...ke všem, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma...
Římanům 5:12...pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. Hřích byl ovšem na světě před Zákonem, ale...
2. Petr 2:4...záhuba nespí. Bůh přece neušetřil anděly, když zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě...
1. Jan 2:1...píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho...

Slova obsahující zhřešili: nezhřešili (1) zhřešili (26)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |