Země

Hledám varianty 'země' [ zemím (2) zemích (18) zemí (118) zemi (993) zeměmi (7) země (929) zem (369) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:1...Na počátku Bůh stvořil nebezemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma...
Genesis 1:2...počátku Bůh stvořil nebe a zemiZemě pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad...
Genesis 1:10...se ukáže souš!" - a stalo se. Bůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je...
Genesis 1:11...A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy...
Genesis 1:12... v němž je jejich semeno na zemi!" - a stalo seZemě vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a...
Genesis 1:15...budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!" - a stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší,...
Genesis 1:17...je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo...
Genesis 1:20..." se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou létají ptáci!" Bůh tedy...
Genesis 1:22...vody v mořích; také ptáci se rozmnožují na zemi." Byl večer a bylo ráno, den pátý...
Genesis 1:24...večer a bylo ráno, den pátý. Bůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka,...
Genesis 1:26... nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi." Bůh stvořil...
Genesis 1:28... Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad...
Genesis 1:29...byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To...
Genesis 1:30...zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co v sobě život, jsem dal za pokrm...
Genesis 2:1...bylo ráno, den šestý. Tak bylo dokončeno nebezemě s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh...
Genesis 2:4... jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebezemě, o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil...
Genesis 2:5... když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní...
Genesis 2:6...a nebyl ani člověk, který by obdělával půdu. Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch...
Genesis 2:7...celý zemský povrch. Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života....
Genesis 2:9...člověka, jehož zformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k...
Genesis 2:11...toků. První se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato země je výborné. Je...
Genesis 2:12...celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato  země je výborné. Je tam i vonná pryskyřice bdelium a kámen...
Genesis 2:13... Druhá řeka se jmenuje Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ...
Genesis 2:19...oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl...
Genesis 3:17...poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromuzemě bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života...
Genesis 3:19...budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!"...
Genesis 3:23...člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně...
Genesis 4:3...se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého...
Genesis 4:10...mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa,...
Genesis 4:11...ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra,...
Genesis 4:12...bratra, kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem, ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a...
Genesis 4:14... "Pohleď, dnes vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi...
Genesis 4:16...tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil sezemi Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženou...
Genesis 5:29...od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil." Po zplození Noema žil Lámech...
Genesis 6:1...Sema, Chama a Jáfeta. Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové...
Genesis 6:4...let." (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli...
Genesis 6:5...muži slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v...
Genesis 6:7..."Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je...
Genesis 6:11...zplodil tři syny: Sema, Chama a JáfetaZemě však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh...
Genesis 6:12...očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil...
Genesis 6:13...Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konecZemě je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí....
Genesis 6:17... druhé a třetí patro. Hle, sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem....
Genesis 7:3...samce a samici, pro zachování jejich semene na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá...
Genesis 7:4...jejich semene na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí....
Genesis 7:6...učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázalZemě byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let....
Genesis 7:8...zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, vešli k Noemovi do archy vždy dva a dva, samec a...
Genesis 7:10...to Noemovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku Noemova...
Genesis 7:12...průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe, jeho synové Sem,...
Genesis 7:14...všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi i ptactva, všichni ptáci a okřídlenci přišli k Noemovi...
Genesis 7:17...jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo...
Genesis 7:18...archu, takže se zvedla od země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle přibývalo a archa plula...
Genesis 7:19...a archa plula po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, přikryla všechny vysoké...
Genesis 7:21...voda ještě o patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo - ptactvo i dobytek, zvěř i...
Genesis 7:23... pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka po dobytek, drobnou havěť i nebeské...
Genesis 7:24...jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní. Bůh však pamatoval na...
Genesis 8:1...a dobytek, který s ním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila. Prameny propasti i nebeské...
Genesis 8:3...zavřely a průtrž z nebe přestala. Voda začala ze země zvolna ustupovat a po sto padesáti dnech konečně...
Genesis 8:7... Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi nevyschla. Potom vypustil holubici, kterou měl s sebou...
Genesis 8:8...sebou, aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu země. Holubice však nenašla místo, kde by mohla nohama...
Genesis 8:9...do archy, neboť voda ještě pokrývala celý povrch země. Noe tedy vystrčil ruku, chytil ji a vzal ji k sobě do...
Genesis 8:11...lístek! Tak Noe poznal, že voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu...
Genesis 8:13... prvního dne prvního měsíce, začala voda na zemi vysychat. Noe tedy odsunul příklop archy, podíval se...
Genesis 8:14... Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noemovi...
Genesis 8:17...tvory z ptactva, dobytka i havěti lezoucí po zemi. se hemží na zemi a se na zemi plodí a množí."...
Genesis 8:19...havěť, každý pták, všechno, co se hýbe po zemi, vyšlo z archy podle svých čeledí. Noe tehdy postavil...
Genesis 8:21...si v srdci: " nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce od mládí zlé....
Genesis 8:22...vše živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a horko, léto,...
Genesis 9:1...a řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem. z vás strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno...
Genesis 9:2... všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou....
Genesis 9:7...Ploďte se tedy a množte se, se vámi jen hemží zem, takto se na rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovi a jeho...
Genesis 9:11...vody. nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou...
Genesis 9:13...duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnouzemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže...
Genesis 9:14...smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou...
Genesis 9:16...smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou...
Genesis 9:17... kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem na zemi." Noemovi synové, kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham...
Genesis 9:19...byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl první, kdo vysadil vinici...
Genesis 10:5...Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků, rodů a národností. Synové Chamovi jsou: Habeš...
Genesis 10:8...Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi. Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká:...
Genesis 10:10...království byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalnezemi Šineár. Z země pak šel do Asýrie, kde vystavěl...
Genesis 10:11...Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár. Z  země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír,...
Genesis 10:20...To jsou synové Chamovi podle svých rodů, jazykůzemí a národností. Semovi, otci všech Heberových synů,...
Genesis 10:25...Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan. Joktan...
Genesis 10:31... To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazykůzemí a národností. To jsou rody Noemových synů podle svých...
Genesis 10:32...národností; z nich se po potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy...
Genesis 11:1...z nich se po potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali...
Genesis 11:2... Když lidé putovali na východ, našli planinuzemi Šineár a usadili se na . Tehdy si spolu řekli:...
Genesis 11:4...uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!" Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu...
Genesis 11:8...druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali stavět. Proto se to město...
Genesis 11:9... neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je...
Genesis 11:31...spolu na cestu z chaldejského Uru do kanaánské země. Když však přišli do Cháranu, usadili se tam. Terach...
Genesis 12:1... Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do...
Genesis 12:3...a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl...
Genesis 12:5...v Cháranu. Vydali se na cestu do kanaánské země a přišli do . Abram procházel tou zemí k místu...
Genesis 12:6...země a přišli do . Abram procházel tou zemí k místu zvanému Šechem, k dubu More. (V zemi...
Genesis 12:7...Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil oltář...
Genesis 12:10...pokračoval v cestě a putoval na jih, k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta....
Genesis 13:6... který šel s Abramem, měl brav, skot a stanyZemě jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich...
Genesis 13:7...stáda a pastýři Lotova stáda k rozepři. (V zemi tenkrát bydleli Kananejci a Perizejci.) Abram tehdy...
Genesis 13:9...- jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu...
Genesis 13:10...jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím, než Hospodin zničil Sodomu a...
Genesis 13:12...od druhého oddělili. Abram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny a postavil...
Genesis 13:15...na sever, na jih, na východ i na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni navěky....
Genesis 13:16... Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé...
Genesis 13:17...prach, půjde sečíst i tvé símě. Vstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám." Abram tedy přesunul...
Genesis 14:19...buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebezemě! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele...
Genesis 14:22...Hospodinem, Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebezemě, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku,...
Genesis 15:7...chaldejského Uru, abych ti dal za dědictví tuto zem." Abram se zeptal: "Hospodine, Pane můj, podle čeho...
Genesis 15:13...si jist, že tví potomci budou přistěhovalcizemi, jež nebude jejich; tam budou zotročeni a utiskováni...
Genesis 15:18...vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky po tu velikou...
Genesis 16:3... Deset let poté, co se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni,...
Genesis 17:8...semene. Tobě a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou kanaánskou zem, do věčného...
Genesis 18:2...ze stanového vchodu naproti. Poklonil se zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav...
Genesis 18:18...národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své...
Genesis 18:25...ničemný - to bys neudělal! Cožpak Soudce vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl:...
Genesis 19:1... vstal a šel jim naproti. Poklonil se tvářízemi a řekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu...
Genesis 19:23...Maličké.) Když Lot vešel do Coaru, vycházelo nad zemí slunce. A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a...
Genesis 19:25... se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze. Lotova žena se však ohlédla zpět a...
Genesis 19:28...a Gomoře a na celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil města...
Genesis 20:15...a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle,  země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl:...
Genesis 21:23...ani mého nástupce a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelsky, jako...
Genesis 21:32...s velitelem svého vojska Píkolem do filištínské země. Abraham zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam...
Genesis 21:34...Abraham potom ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet....
Genesis 22:2...svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře,...
Genesis 22:18...a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham...
Genesis 23:2...žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi a...
Genesis 23:7...mrtvou." Abraham tedy vstal, poklonil se lidu  země, totiž Chetejcům, a promluvil k nim takto:...
Genesis 23:12...pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem  země poklonil a v přítomnosti lidu země promluvil k...
Genesis 23:15...Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro ?...
Genesis 23:19...naproti Mamre (což je Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo...
Genesis 24:3...zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi manželku z dcer Kananejců,...
Genesis 24:4...Kananejců, mezi nimiž bydlím, ale půjdeš do  země, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna...
Genesis 24:5... snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?"...
Genesis 24:7... který ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem dám tvému semeni,' ten před tebou pošle svého anděla,...
Genesis 24:37...mému synovi manželku z dcer Kananejců, v jejichž zemi bydlím, ale půjdeš do domu mého otce, k mým příbuzným,...
Genesis 24:52...uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu zemi. Potom ten služebník vytáhl stříbrné a zlaté šperky a...
Genesis 25:6...na východ, pryč od svého syna Izáka, do východní země. Abraham žil 175 let...
Genesis 26:1...a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. V zemi pak nastal hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který...
Genesis 26:2...a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď sezemi, kterou ti určím. Pobývej v této zemi a budu s...
Genesis 26:3...Usaď se v zemi, kterou ti určím. Pobývej v této zemi a budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému...
Genesis 26:4...hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny tyto země a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy na...
Genesis 26:12...nebo jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak v  zemi sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin...
Genesis 26:22...daroval prostor, abychom se rozplodili na zemi." Když pak odtud vystoupil do Beer-šeby...
Genesis 27:28...žehná! Hospodin ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti. lidé slouží ti, se ti...
Genesis 27:39..."Hle, tvůj příbytek - daleko od úrodné země, od nebeské rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a...
Genesis 28:4...a s tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak...
Genesis 28:12...ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží...
Genesis 28:13...Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh IzákůvZemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene...
Genesis 28:14...a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih....
Genesis 28:15... kamkoli půjdeš, a znovu přivedu do této země. Neopustím , dokud nevykonám, co jsem ti řekl."...
Genesis 29:1... Jákob tedy směle vykročil na cestu a přišel do země východních národů. Když se rozhlédl, spatřil v poli...
Genesis 30:25...Lábanovi: "Propusť , se vrátím domů do své země. Dej mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a...
Genesis 31:3...dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu, a budu s tebou...
Genesis 31:13...jsi mi složil slib. Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly:...
Genesis 31:18... se vydal ke svému otci Izákovi do kanaánské země. (Když předtím Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel...
Genesis 32:4...tábor. Jákob pak před sebou vypravil posly do země Seír, na edomskou planinu, ke svému bratru Ezauovi a...
Genesis 32:10... Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti...
Genesis 33:3...pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti,...
Genesis 33:18...pokojně dorazil do města Šechem v kanaánské zemi a utábořil se před městem. Díl pole, na němž vztyčil...
Genesis 34:2...domorodé dívky. Když ji uviděl kníže  země, Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se a spal s...
Genesis 34:10...si naše. Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi. Bydlete v , obchodujte a mějte ji za...
Genesis 34:21...se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a obchodují v . Hle, země je přece dost prostorná i...
Genesis 34:30... do neštěstí! Zošklivili jste obyvatelům země, Kananejcům i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů;...
Genesis 35:6...přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i všichni, kdo byli s ním - a postavil tam oltář....
Genesis 35:12...svazek národů; i králové vyjdou z tvých bederZem, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě; i...
Genesis 36:5...Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanaánské zemi. Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny,...
Genesis 36:6...- všechen svůj majetek, jehož nabyl v kanaánské zemi, a odešel do země Seír, daleko od svého bratra Jákoba....
Genesis 36:7...byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla kvůli jejich stádům stačit....
Genesis 36:16...Amalek. To jsou kmeny vzešlé z Elifaze v edomské zemi. Jsou to potomci Ady. Synové Ezauova syna Reuele: kmen...
Genesis 36:17...Miza. To jsou kmeny vzešlé z Reuele v edomské zemi. Jsou to potomci Ezauovy manželky Basematy. Synové...
Genesis 36:20... Toto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v  zemi: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer a Dišan. To...
Genesis 36:21...To jsou kmeny Chorejců, Seírovi synové v edomské zemi. Synové Lotanovi: Chori a Hemam. Lotanova sestra byla...
Genesis 36:30...a kmen Dišan. To je výčet chorejských kmenůzemi Seír. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi...
Genesis 36:31...Seír. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Králem Edomu...
Genesis 36:34...na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země...
Genesis 36:43...kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní zemi. Tak tomu bylo s Ezauem, otcem Edomců. Jákob však...
Genesis 37:1...s Ezauem, otcem Edomců. Jákob však bydlelzemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův...
Genesis 37:10...se ti s tvojí matkou a bratry máme klanětzemi?" Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem...
Genesis 38:9...s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však...
Genesis 40:15...dostal odsud ven. Byl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl...
Genesis 41:19... že jsem takovou ošklivost v celé egyptské zemi ještě neviděl. Ty vyhublé a ošklivé krávy pak sežraly...
Genesis 41:29... co se chystá učinit. Hle, na celou egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane...
Genesis 41:30...však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu hojnost zapomene. Hlad stráví celou zem....
Genesis 41:31...tak krutý, že předcházející hojnost nebudezemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát...
Genesis 41:33...a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat. ustaví nad zemí úředníky...
Genesis 41:34...zemí. Nechť farao začne jednat. ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu...
Genesis 41:36...do měst a hlídají je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě...
Genesis 41:41..."Hle, ustanovuji správcem nad celou egyptskou zemí!" Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho...
Genesis 41:43...Tak ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého...
Genesis 41:45...Heliopole. Tak se Josef dostal do čela egyptské země. Když stanul před faraonem, králem Egypta, bylo...
Genesis 41:46...pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými...
Genesis 41:47...celou egyptskou zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po sedm let v...
Genesis 41:48...plnými hrstmi. Josef tedy po sedm let v egyptské zemi shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech...
Genesis 41:52...jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh zemi mého trápení učinil plodným." Když pak v Egyptě...
Genesis 41:54...sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hlad, ale v celém Egyptě byl chléb. A když...
Genesis 41:55...chléb. A když začala hladovět i celá egyptská zem a lid volal k faraonovi o chléb, farao řekl všem...
Genesis 41:56...zrní, neboť hlad se rozmáhal i v egyptské zemi. Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat...
Genesis 42:5...spolu s jinými příchozími, neboť v kanaánské zemi byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef...
Genesis 42:6...v kanaánské zemi byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní...
Genesis 42:7...jste přišli?" zeptal se jich. "Z kanaánské země," odpověděli, "abychom nakoupili jídlo." Josef své...
Genesis 42:9..."Jste špehové! Přišli jste prozkoumat slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikoli, pane, tvoji služebníci...
Genesis 42:12...řekl: "Ne! Přišli jste si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo...
Genesis 42:13...Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě doma s naším otcem a jeden - ten...
Genesis 42:29...pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán ...
Genesis 42:30...mu všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán  země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my...
Genesis 42:32...je právě s naším otcem doma v kanaánské zemi.' Ten muž, pán země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda...
Genesis 42:33...otcem doma v kanaánské zemi.' Ten muž, pán  země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte...
Genesis 43:1... přivedete šediny zármutkem do hrobu!" V zemi panoval krutý hlad. Když spotřebovali zrní, které...
Genesis 43:11...Naberte do svých měchů nejvybranější plody země a odneste je tomu muži jako dar: něco balzámu, něco...
Genesis 43:26...dar, který měli s sebou, a klaněli se mu zemi. Zeptal se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří...
Genesis 44:8...věc nikdy neudělali! Vždyť jsme ti z kanaánské země přišli vrátit stříbro, které jsme našli navrchu svých...
Genesis 44:11...volní." Všichni tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od...
Genesis 44:14...Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést?...
Genesis 45:6...aby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani...
Genesis 45:7...poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením. Nebyli...
Genesis 45:8...celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí. Pospěšte si tedy, vraťte se k mému otci a řekněte mu:...
Genesis 45:17...a vydejte se na cestu. dorazíte do kanaánské země, vezměte svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám...
Genesis 45:18... Dám vám to nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte si z Egypta...
Genesis 46:12...Šela, Peres a Zerach (Er a Onan však v kanaánské zemi zemřeli). Peres měl syny Checrona a Chamula. Synové...
Genesis 47:4..." Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do této země jako přistěhovalci, neboť v Kanaánu panuje krutý hlad...
Genesis 47:6...k tobě tvůj otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším...
Genesis 47:11...rozkazu usadil svého otce a bratry na pozemcích, které jim věnoval v nejlepší části egyptské země,...
Genesis 47:13...o celou otcovu rodinu po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde nebyl chléb. Egyptská...
Genesis 47:20...svá pole, neboť na doléhal hlad. Všechnu zem tedy získal pro faraona a lid od jednoho konce Egypta...
Genesis 47:27...nepřipadla. Tak se tedy Izrael usadil v egyptské zemi, v kraji Gošen. Nabývali tam majetku a velice se...
Genesis 47:28...se rozplodili a rozmnožili. Jákob žil v egyptské zemi sedmnáct let a dožil se věku 147 let. Když se...
Genesis 48:3..."Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzu v kanaánské zemi, požehnal mi a řekl mi: ‚Hle, způsobím, aby ses...
Genesis 48:4...a rozmnožil. Učiním z tebe svazek národů a tuto zem dám tvému budoucímu semeni do věčného vlastnictví.'...
Genesis 48:7...to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli jsme v kanaánské zemi, zbýval jen kousek...
Genesis 48:12...syny odvedl z jeho klína a poklonil se tvářízemi. Pravou rukou postavil Efraima k Izraelově levici a...
Genesis 48:16...jméno mých otců Abrahama a Izáka, a nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho...
Genesis 48:21... ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do země vašich otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc...
Genesis 48:22...země vašich otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem získal z...
Genesis 49:15...ležící. uvidí odpočinek, jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosil, stane...
Genesis 49:30...jeskyně na poli Makpela, která leží v kanaánské zemi naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona...
Genesis 50:5...v hrobce, kterou jsem si vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol odejít. Jakmile svého otce...
Genesis 50:11...za svého otce. Když kananejští obyvatelé země viděli tu smuteční slavnost v Goren-atadu, řekli: "To...
Genesis 50:13... jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a pochovali ho v jeskyni na poli Makpela naproti Mamre...
Genesis 50:24...Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do země, kterou s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a...
Exodus 1:7... množili a rozmáhali, takže se jimi naplnila země. Později ale v Egyptě nastoupil nový král, který...
Exodus 1:10...by se přidat k našim nepřátelům a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali...
Exodus 2:15...zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil se u studny. Midiánský kněz...
Exodus 2:22... neboť řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové...
Exodus 3:8... abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z  země vyvedl do země dobré a prostranné, do země oplývající...
Exodus 3:17... že vás odvedu z egyptského trápení vzhůru do země Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Hivejců a...
Exodus 4:3...v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila se v hada! Mojžíš se...
Exodus 4:9..., nabereš vodu z Nilu, vyliješ ji na suchou zem. Ta voda, kterou jsi nabral z Nilu, se pak na zemi...
Exodus 5:5..."Jen se podívejte, jak se ta cháskazemi rozmnožila - a vy je chcete zdržovat od roboty?!"...
Exodus 5:12...nesleví!" A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích paběrkoval slámu. Biřici je...
Exodus 6:1...je propustil; sám je donutí, aby opustili jeho zem!" Bůh promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin...
Exodus 6:4...s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemi, kterou procházeli jako poutníci. Slyšel jsem...
Exodus 6:8...vás vyvádí z egyptských robot. Přivedu vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a...
Exodus 6:11...králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele...
Exodus 6:26...Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi...
Exodus 7:2...k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. však posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské...
Exodus 7:3...však posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi množit svá znamení a divy. Farao vás neposlechne, a...
Exodus 7:4...houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu z egyptské země uprostřed velikých soudů. na Egypt dolehne ruka...
Exodus 7:12...dokázali svými čáry totéž. Hodili své hole na zem a proměnily se v hady. Áronova hůl však jejich hole...
Exodus 7:19...nádržím - se promění v krev! Po celé egyptské zemi bude krev, dokonce i ve džberech a džbánech." Mojžíš s...
Exodus 7:21...nebyli s to se napít. Po celé egyptské zemi byla krev. Egyptští věštci ale svými kouzly dokázali...
Exodus 8:1... říčním ramenům i mokřinám a na celou egyptskou zem z nich vyveď žáby!'" A když Áron napřáhl ruku k...
Exodus 8:2... vylezly z nich žáby a pokryly celou egyptskou zem. Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni...
Exodus 8:3...kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat....
Exodus 8:10...na polích pošly. Shrabali je na spoustu hromadzemi naplnil hrozný puch. Když ale farao pocítil úlevu,...
Exodus 8:12...hůl a udeř do prachu, se po celé egyptské zemi promění v komáry!" A tak to učinili: Áron napřáhl hůl,...
Exodus 8:13...obsypali komáři. Veškerý prach v celé egyptské zemi se proměnil v komáry! Také věštci se pokoušeli svými...
Exodus 8:17...tvých domů vypustím mračna much. Domy Egypťanůzemi pod jejich nohama zaplní mouchy! V ten den však...
Exodus 8:18...Abys poznal, že Hospodin jsem přítomen v této zemi, učiním rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se...
Exodus 8:20...paláci, v domě jeho dvořanů a v celé egyptské zemi se objevila hustá mračna much. Celá země byla zamořena...
Exodus 8:21...svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňte v této zemi!" "To by nebylo vhodné," odpověděl Mojžíš. "Oběti...
Exodus 9:5...Hospodin určil i dobu, když řekl: "Hospodin tozemi učiní zítra." A nazítří to Hospodin učinil. Všechna...
Exodus 9:9... Vznikne poprašek, který pokryje celou egyptskou zem a na lidech i dobytku po celém Egyptě se promění v...
Exodus 9:14...tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš, že na celé zemi není nikdo jako ! Kdybych teď býval vztáhl ruku,...
Exodus 9:15...zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem však zachoval, a to z jediného důvodu...
Exodus 9:16...svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je...
Exodus 9:22..."Napřáhni ruku k nebi, se na celou egyptskou zem spustí krupobití - na lidi, dobytek i na každou polní...
Exodus 9:23...nebi a vtom Hospodin spustil hromy a kroupy a k zemi začaly šlehat blesky. To Hospodin chrlil na egyptskou...
Exodus 9:25...ode dne, kdy se stal národem. Po celé egyptské zemi potlouklo to krupobití vše, co bylo na poli - jak lidi...
Exodus 9:29...přestanou a krupobití skončí. To abys poznal, že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud...
Exodus 9:33...a vzepjal ruce k Hospodinu. Hromy i krupobití zem skončily a na zem se přestal valit déšť. A když farao...
Exodus 10:5...na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země tak, že země ani nebude vidět! Sežerou zbytek toho, co...
Exodus 10:6...neviděli nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi, dodnes!'" Nato se Mojžíš odvrátil a odešel od...
Exodus 10:12...Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem, na ni přijdou kobylky a sežerou všechny rostliny v...
Exodus 10:13..." Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou zem a Hospodin přihnal do země východní vítr, který vál...
Exodus 10:15...a také nikdy nebude. Pokryly každý kousek země, se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo po...
Exodus 10:22...tedy napřáhl ruku k nebi a na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli...
Exodus 11:3...k jeho lidu. Samotný Mojžíš byl v egyptské zemi velmi vážený - v očích faraonových dvořanů i v očích...
Exodus 11:5...projdu Egyptem. Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět...
Exodus 11:9...vás neposlechne. Proto mých divů v egyptské zemi ještě přibude." Mojžíš a Áron před faraonem vykonali...
Exodus 11:10...posílil faraonovu hrdost, a tak Izraelity ze své země nepropustil. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské...
Exodus 12:1... Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude...
Exodus 12:12...Minutí Hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě - jak lidi, tak...
Exodus 12:13...domech jako znamení. udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná...
Exodus 12:25...pro tebe i pro tvé syny. přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak zaslíbil, zachovávejte...
Exodus 12:29...Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od prvorozeného syna...
Exodus 12:33...pak lid pobízeli, aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal...
Exodus 12:51...toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za houfem. Hospodin k Mojžíšovi znovu...
Exodus 13:5... v měsíci avivu. Hospodin přivede do země Kananejců, Chetejců, Emorejců, Hivejců a Jebusejců, o...
Exodus 13:11...čas rok co rok. Hospodin přivede do země Kananejců, kterou s přísahou zaslíbil tobě a tvým...
Exodus 13:15...odmítal propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené - od prvorozeného člověka po...
Exodus 13:17... Bůh je nevedl cestou přes filištínskou zem, ačkoli byla kratší. Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid...
Exodus 13:18...k Rudému moři. Synové Izraele vyšli z egyptské země v bojovém šiku. Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti,...
Exodus 14:3...Farao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudilizemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání,...
Exodus 15:12...ve chvalách, konající divy? Napřáhls pravicizemě je pohltila. Lid, jejž jsi vykoupil, však láskou...
Exodus 16:14...jako drobné lupínky, cosi jako drobné jíní na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden...
Exodus 16:35...jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli bydlet; tu manu jedli, dokud nepřišli k...
Exodus 18:3...Mojžíš řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Druhý se jmenoval Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl:...
Exodus 18:27...svého tchána propustil a ten odešel do své země. Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové...
Exodus 20:4...modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim,...
Exodus 20:11... V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebezemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne...
Exodus 20:12... Cti svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Exodus 23:10... když jste žili v Egyptě!" "Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet...
Exodus 23:19... do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v...
Exodus 23:26...i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná....
Exodus 23:29... Nevyženu je před tebou v jednom roce, aby země nezpustla a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř....
Exodus 23:30... dokud se nerozplodíš a nebudeš moci převzít zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého moře ke...
Exodus 23:31... Vytyčím tvé hranice od Rudého moře ke Středozemnímu moři a od pouště k řece Eufrat, neboť vydám...
Exodus 23:33...bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby nesvedli k hříchu proti mně. Kdybys sloužil...
Exodus 31:17... V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebezemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech." Když...
Exodus 32:12...je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země'? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež...
Exodus 32:13...vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili...
Exodus 33:1...Spolu s lidem, který jsi vyvedl z Egypta, jdi do země, kterou jsem zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi s...
Exodus 33:3... Perizejce, Hivejce i Jebusejce. Půjdeš do země oplývající mlékem a medem, avšak s tebou nepůjdu,...
Exodus 33:16... i tvůj lid odliší od každého lidu na povrchu země." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Splním i tuto tvou...
Exodus 34:8...i čtvrtého pokolení." Mojžíš rychle padlzemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně...
Exodus 34:10...divy, jaké se neděly v žádném národě na celé zemi. Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo...
Exodus 34:12...pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země, do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém...
Exodus 34:15... abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli  země! Když půjdou smilnit za svými bohy a přinášet svým...
Exodus 34:24...a rozšířím tvé hranice, nikdo nezatouží po tvé zemi, když budeš přicházet, aby ses třikrát za rok ukázal...
Exodus 34:26... do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v...
Leviticus 11:2..."Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst každého přežvýkavého...
Leviticus 11:21...jíst to, co další členěné nožky ke skákání po zemi, jako jsou různé druhy kobylek, sarančat, cvrčků a...
Leviticus 11:29...pro vás nečistí. Z drobné havěti hemžící se po zemi pro vás bude nečisté toto: lasice, krysa, různé druhy...
Leviticus 11:41... do večera. Veškerá havěť hemžící se po zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji. Nesmíte jíst...
Leviticus 11:42...ji. Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi, se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či více...
Leviticus 11:44... a neposkvrňujte se žádnou havětí plazící se po zemi. Vždyť jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta,...
Leviticus 11:46... všech vodních živočichů i všeho, co se hemží po zemi. Podle něj se rozlišuje mezi čistým a nečistým a mezi...
Leviticus 14:34...k Mojžíšovi a Áronovi: " vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do vlastnictví, a na některý dům...
Leviticus 16:22...na sobě odnese všechny jejich viny do odlehlé země. Na poušti pak kozla propustí. Tehdy Áron vejde do...
Leviticus 18:3... váš Bůh. Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste bydleli, nechovejte se ani podle způsobů...
Leviticus 18:25...poskvrňují národy, které před vámi vyháním! Sama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její hřích a...
Leviticus 18:27...tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli v  zemi před vámi, a tak se země poskvrnila. Pokud tu zem...
Leviticus 18:28...před vámi, a tak se země poskvrnila. Pokud tu zem poskvrníte, vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ,...
Leviticus 19:9...ze svého lidu. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po...
Leviticus 19:23... jehož se dopustil, odpuštěn. přijdete do své země a zasadíte jakýkoli ovocný strom, nechte na něm jeho...
Leviticus 19:29...svou dceru tím, že bys ji nechal smilnitzemě by jinak propadla smilstvu a naplnila se zvrhlostí!...
Leviticus 19:33...svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K...
Leviticus 20:22...pravidla a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste v bydleli. Neřiďte se...
Leviticus 20:24... se mi zhnusili. Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy, sám vám ji dám, abyste ji obsadili -...
Leviticus 22:24... utrženými nebo uříznutými varlaty; to ve své zemi dělat nebudete. Ani od cizince nepřivedete žádné...
Leviticus 23:10...Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet její obilí,...
Leviticus 23:22...vašich příbytcích. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po...
Leviticus 23:39...dne sedmého měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy budete po sedm dní slavit Hospodinovu slavnost....
Leviticus 25:2...Sinaj: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, bude země zachovávat Hospodinův...
Leviticus 25:4...a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku však  země sobotu, čas odpočinku, sobotu pro Hospodina: své pole...
Leviticus 25:5...své netknuté vinici nepořádej vinobraní:  země rok odpočinku. To, co země v odpočinku urodí, ovšem...
Leviticus 25:6...vinobraní: země rok odpočinku. To, co země v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj...
Leviticus 25:7...jsou s tebou. Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních...
Leviticus 25:9...na beraní roh. V Den smíření celou vaší zemí zní troubení na roh. Padesátý rok pak posvěťte a...
Leviticus 25:10...na roh. Padesátý rok pak posvěťte a vyhlastezemi svobodu všem jejím obyvatelům. To bude vaše léto...
Leviticus 25:18...zákony zachovávejte a plňte; tehdy budete v  zemi bydlet v bezpečí. Země vám bude přinášet své plody,...
Leviticus 25:19...plňte; tehdy budete v zemi bydlet v bezpečíZemě vám bude přinášet své plody, takže budete jíst do...
Leviticus 25:21...Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři roky! budete osmého roku sít,...
Leviticus 25:23...přijde nová úroda, budete moci jíst tu starouZemě se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy...
Leviticus 25:38...vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou zem, abych byl vaším Bohem. Zchudne-li poblíž tebe jeden z...
Leviticus 25:45... kteří jsou u vás a kteří se narodili ve vaší zemi - ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je smíte...
Leviticus 26:1...si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť ...
Leviticus 26:4...je, dám vám vydatné deště ve správný čas, takže země vydá svou úrodu a stromy v sadu vydají své ovoce. Vaše...
Leviticus 26:5...chléb budete jíst do sytosti a budete ve své zemi bydlet v bezpečí. Způsobím v zemi pokoj, takže budete...
Leviticus 26:6...budete ve své zemi bydlet v bezpečí. Způsobímzemi pokoj, takže budete spát a nikdo vás nevyděsí;...
Leviticus 26:19...způsobím, že nebe nad vámi bude jako železozemě pod vámi jako mosaz. Svou sílu spotřebujete nadarmo;...
Leviticus 26:20...vámi jako mosaz. Svou sílu spotřebujete nadarmozemě vám nevydá svou úrodu a stromoví v zemi nevydá své...
Leviticus 26:32...příjemným vůním nepřivoním. sám zpustoším zemi tak, že nad strnou i vaši nepřátelé, když se v ...
Leviticus 26:33...mezi národy, s taseným mečem vás poženu! Vaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí v sutiny. Po...
Leviticus 26:34...v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých sobot; vy však budete v zemi...
Leviticus 26:35...své soboty. Po celou dobu svého zpustošení bude země odpočívat, protože během vašich sobot (když jste v ...
Leviticus 26:36...neodpočívala. Těm, kdo z vás zbudou, pakzemích jejich nepřátel přivedu do srdcí takovou ochablost,...
Leviticus 26:38...před svými nepřáteli, zahynete mezi národyzemě vašich nepřátel vás pohltí. Ti, kdo z vás zbudou, pak...
Leviticus 26:39... Ti, kdo z vás zbudou, pak budou skomíratzemi svých nepřátel. Svou vlastní vinou i vinou svých otců...
Leviticus 26:41...jsem se i postavil proti nim a zavedl je do země jejich nepřátel, dokud se jejich neobřezané srdce...
Leviticus 26:42...i svou smlouvu s Abrahamem a připomenu si jejich zem. Země zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne,...
Leviticus 26:43...smlouvu s Abrahamem a připomenu si jejich zemZemě zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne, bude...
Leviticus 26:44...si pravidla. Přes to všechno, ačkoli budouzemi svých nepřátel, je nezavrhnu a nezošklivím si je tak,...
Leviticus 27:30...moci být vyplacen; musí zemřít. Veškeré desátky země, z obilí země nebo z ovoce stromů, patří...
Numeri 10:9...pro všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl, budete...
Numeri 10:30...však odpověděl: "Nepůjdu. Chci se vrátit do své země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás...
Numeri 11:12... jako nosí chůva nemluvně'? Jak je mám vést do země, kterou jsi s přísahou slíbil jejich otcům? Kde mám...
Numeri 11:31...cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou noc a celý následující...
Numeri 12:3...pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.) Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl:...
Numeri 13:2..."Vyšli muže, aby prozkoumali kanaánskou zem, kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského...
Numeri 13:16...jsou jména mužů, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova syna jménem Hošea, Spása, Mojžíš přejmenoval na...
Numeri 13:17... Když je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim: "Jděte vzhůru do Negevu, potom vystupte do...
Numeri 13:18...potom vystupte do hor a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v bydlí. Je silný, nebo slabý? Je jich...
Numeri 13:19... nebo slabý? Je jich málo, nebo hodně? Jaká je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města, v...
Numeri 13:20...nichž sídlí? Otevřená, nebo opevněná? Jaká je to země? Úrodná, nebo chudá? Jsou v stromy, nebo ne?...
Numeri 13:21...prvních hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště Cin po Rechob u Lebo-chamátu. Když...
Numeri 13:25...hroznu. Po čtyřiceti dnech se pak z průzkumu země vrátili. Vydali se rovnou k Mojžíši a Áronovi a k celé...
Numeri 13:26... Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce  země. Vyprávěli: "Přišli jsme do země, do níž jsi nás...
Numeri 13:27...jim ovoce země. Vyprávěli: "Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal. Skutečně oplývá mlékem a medem...
Numeri 13:28...a toto je její ovoce. Jenže lid, který v  zemi bydlí, je silný, města jsou opevněná a velmi veliká, a...
Numeri 13:30...uklidňoval: "Pojďme přece vzhůru a obsaďme tu zem. Dokážeme ji ovládnout!" Muži, kteří šli s ním, ale...
Numeri 13:32...jít proti tomu lidu. Je silnější než my!" Zemi, kterou prozkoumali, pak začali synům Izraele...
Numeri 14:3...na této poušti! Proč nás Hospodin vede do  země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly...
Numeri 14:6...padli na tvář. Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem - Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův - roztrhli svá...
Numeri 14:7...svá roucha a promluvili k celé izraelské obci: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, je velmi, velmi...
Numeri 14:8...Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do  země a nám tu zem oplývající mlékem a medem. Jenom se...
Numeri 14:9...medem. Jenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu  země se nebojte, zhltneme je jako sousto chleba! Jejich...
Numeri 14:14... se to doslechnou a povědí to obyvatelům této země. Ti slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto...
Numeri 14:16...ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou jim s přísahou zaslíbil.' Kéž se teď prosím...
Numeri 14:21...jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje celou zem: Nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a znamení,...
Numeri 14:23... desetkrát pokoušeli a neposlouchali, nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům. Nikdo z...
Numeri 14:24...jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž vstoupil, a jeho símě ji získá za dědictví....
Numeri 14:30...z vás, kdo jste proti mně reptali, nevejde do země, o níž jsem přísahal, že vás v usadím - jedině...
Numeri 14:31...se stanou kořistí, ty do uvedu a poznají tu zem, kterou jste zavrhli. Vaše mrtvoly však padnou na této...
Numeri 14:34... podle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. Z každého z těch čtyřiceti dní se stane rok, abyste...
Numeri 14:36...pomřou!" Muži, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem a kteří o po svém návratu roznášeli pomluvy (čímž...
Numeri 14:37...celou obec k reptání proti Mojžíšovi), mezitím zemřeli. Všechny, kdo o zemi roznesli hanebnou pomluvu,...
Numeri 14:38...náhlá rána. Z těch, kdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn...
Numeri 15:2...k synům Izraele a řekni jim: přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji osídlili, a budete chtít...
Numeri 15:18...k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: vejdete do země, do níž vás uvádím, a budete jíst její chléb,...
Numeri 16:13..."Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás nechal pomřít na...
Numeri 16:14...To se ještě musíš dělat naším vůdcem?! Do žádnézemě oplývající mlékem a medem' jsi nás nedovedl, žádné...
Numeri 16:30... Způsobí-li však Hospodin něco úplně novéhozemě otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže...
Numeri 16:31...Hospodinem!" Sotva Mojžíš dořekl ta slovazemě se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a...
Numeri 16:32...dořekl ta slova, země se pod nimi rozestoupilaZemě otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny...
Numeri 16:33...se propadli do podsvětí i se vším, co měliZemě se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed shromáždění....
Numeri 16:34...se dal před jejich křikem na útěk a volali: " země nepohltí i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch...
Numeri 18:13... jsem dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi vypěstují a co přinesou Hospodinu, připadnou tobě. Smí...
Numeri 18:20..." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem...
Numeri 20:12...mou svatost, nedovedete toto shromáždění do země, kterou jim dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru,...
Numeri 20:15...potkaly. Naši otcové sestoupili do Egypta a v  zemi jsme dlouho bydleli. Egypťané ale s námi a s našimi...
Numeri 20:17...hranic tvého území. Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze...
Numeri 20:18...tvé území." Edom však řekl: "Neprojdeš mou zem. Jinak proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu...
Numeri 20:23...k hoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen...
Numeri 20:24..."Áron bude připojen ke svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám synům Izraele, protože jste se u...
Numeri 21:4...nazvali Chorma, Klatba. Aby se vyhnuli edomské zemi, táhli od hory Hór směrem k Rudému moři. Lid ale na...
Numeri 21:22...Sichonovi se slovy: "Chtěl bych projít tvou zemí. Neodbočíme do polí ani do vinic, nebudeme pít vodu ze...
Numeri 21:24... Ten jej však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od Arnonu po Jabok, k území Amonců (hranice Amonců...
Numeri 21:26...s dřívějším králem Moábu a vzal mu všechnu jeho zem po Arnon. Proto vypravěči říkají: "Jen jděte do...
Numeri 21:31... oheň plál k Medebě." Tak se Izrael usadilzemi Emorejců. Mojžíš poslal vyzvědače do Jaezeru. Dobyli...
Numeri 21:34...ho do tvých rukou s celým jeho lidem i s jeho zemí. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem...
Numeri 21:35... z nich nikdo nezůstal naživu, a obsadili jeho zem. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se na...
Numeri 22:5... do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z...
Numeri 22:6...silný. Snad jej pak zvládnu porazit a vyhnat ze země. Vím, že komu požehnáš, je požehnaný, a koho prokleješ...
Numeri 22:11...‚Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s ním pak budu moci...
Numeri 22:13...a řekl Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své země. Hospodin mi nedovolil jít s vámi." Moábští hodnostáři...
Numeri 26:10...a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu. Tehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa...
Numeri 26:19... Čítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi synovézemřeli v kanaánské zemi.) Synové Judovi po svých rodech:...
Numeri 26:55... menšímu menší - každému podle jeho velikostiZemě bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví...
Numeri 27:12...řekl: "Vystup na toto pohoří Abarim a pohleď na zem, kterou dávám synům Izraele. ji spatříš, budeš i ty...
Numeri 32:1...dobytka. Uviděli jaezerskou a gileádskou zem a hle, bylo to místo vhodné pro dobytek. Rubenovi a...
Numeri 32:4... Nimra, Chešbon, Eleale, Sebam, Nebó a Beonzemě, kterou Hospodin dobyl pro izraelskou obec, je země...
Numeri 32:5...řekli: "Prokaž nám prosím laskavost, tato země připadne do vlastnictví nám, tvým služebníkům. Nevoď...
Numeri 32:7...Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal? Totéž udělali vaši otcové,...
Numeri 32:8...když jsem je vyslal z Kádeš-barné, aby prohlédli zem. Došli k údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny...
Numeri 32:9...prohlédli zem. Došli k údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny Izraele odradili od vstupu do země,...
Numeri 32:11...z Egypta, nikdo starší dvaceti let nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a...
Numeri 32:17...v opevněných městech, chráněny před obyvateli země. My se ale domů nevrátíme, dokud se každý syn Izraele...
Numeri 32:19...neujme svého dědictví. Nebudeme s nimi zabírat zem za Jordánem ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví...
Numeri 32:22...on před vámi nevyžene své nepřátele. bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit a...
Numeri 32:29...k boji před Hospodinem, pak jim po dobytí země dáte do vlastnictví gileádskou zem. Pokud však s vámi...
Numeri 32:30... připadne jim vlastnictví mezi vámi v kanaánské zemi." Gádovi a Rubenovi synové na to řekli: "Uděláme, co...
Numeri 32:32...řekl: Přejdeme vyzbrojeni před Hospodinem do země Kanaán a získáme dědičné vlastnictví v Zajordání."...
Numeri 32:33...krále Sichona a bášanského krále Ogazemi i s jejími městy včetně území pohraničních měst....
Numeri 33:37...a utábořili se u hory Hór na kraji edomské země. Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití...
Numeri 33:40...král, Kanaánec sídlící v Negevu v kanaánské zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele. Vyšli od hory Hór a...
Numeri 33:51... přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země, vyžeňte všechny obyvatele země. Zničte všechny jejich...
Numeri 33:52...do kanaánské země, vyžeňte všechny obyvatele země. Zničte všechny jejich tvarované kameny, zničte...
Numeri 33:53...a zrušte jejich obětní výšiny. Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji! ...
Numeri 33:54...jsem vám ji dal - obsaďte ji! Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu...
Numeri 33:55...podle otcovských pokolení. Pokud obyvatele  země nevyženete, pak se vám ti, které tam ponecháte, stanou...
Numeri 34:2... vejdete do Kanaánu, toto budou hranice země, která vám připadne za dědictví: Vaše jižní hranice...
Numeri 34:12...dosáhne k Mrtvému moři. To budou hranice vaší země ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je...
Numeri 34:13...stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji losem! Hospodin přikázal, aby byla...
Numeri 34:17..."Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův. Z...
Numeri 34:18...jednoho vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou jména těch mužů: Káleb, syn Jefunův, z...
Numeri 34:29...přikázal, aby synům Izraele přidělili dědictvízemi Kanaán. Na moábských pláních, při Jordánu naproti...
Numeri 35:10... přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země, vyberte si města, která vám budou sloužit jako...
Numeri 35:14...útočiště: tři města v Zajordání a tři městazemi Kanaán. Ta slouží jako útočištná města. Těchto šest...
Numeri 35:33...dříve, než zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě krev totiž zemi poskvrňuje. Země...
Numeri 35:34...než krví toho, kdo ji prolil. Nesmíš poskvrnit zem, v níž bydlíte. Vždyť uprostřed přebývám sám - ...
Numeri 36:2...našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly. Našemu pánu bylo rovněž od...
Deuteronomium 1:5...v Aštarotu a v Edrei, začal Mojžíš v moábské zemi v Zajordání vysvětlovat tento Zákon. Řekl: Hospodin,...
Deuteronomium 1:7...i na mořském pobřeží. Vejděte do celé kanaánské země i do Libanonu po tu velikou řeku, řeku Eufrat....
Deuteronomium 1:8... po tu velikou řeku, řeku Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem vám dal. Jděte a obsaďte zem, o níž Hospodin...
Deuteronomium 1:21... Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti Hospodin, Bůh tvých otců,...
Deuteronomium 1:22...se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem prohlédnou a podají nám zprávu o cestě, kterou se máme...
Deuteronomium 1:24...hor a přišli do údolí Eškol. Když prozkoumali zem, vzali s sebou něco z jejího ovoce a přinesli je nám....
Deuteronomium 1:25...a přinesli je nám. Poté nám podali zprávu: "Země, kterou nám Hospodin, náš Bůh, dává, je dobrá." Vy...
Deuteronomium 1:35...z tohoto zlého pokolení - nespatří tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Jedině...
Deuteronomium 1:36...Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem, kterou prochodil, neboť se cele vydal Hospodinu."...
Deuteronomium 1:38...pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď ho, neboť on tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste...
Deuteronomium 2:5...pozor. Nebojujte s nimi, neboť vám z jejich země nedám ani šlépěj. Pohoří Seír jsem totiž dal do...
Deuteronomium 2:9..."Neútoč na Moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi ti nedám žádné vlastnictví, neboť Ar jsem určil do...
Deuteronomium 2:12...místě, jako to učinil Izrael se svou vlastní zemí, kterou jim dal Hospodin.) Přikázal: "Vzhůru,...
Deuteronomium 2:19...se k Amoncům. Neútoč na a nebojuj s nimi. V zemi Amonců ti nedám žádné vlastnictví, neboť jsem ji určil...
Deuteronomium 2:20...ji určil do vlastnictví synům Lotovým." (I toto území bývá počítáno k zemi Refajců. Původně tam bydleli...
Deuteronomium 2:24...chešbonského krále, Emorejce Sichona, i jeho zem. Začni ji obsazovat, dej se s ním do boje! Dnes začínám...
Deuteronomium 2:27... posly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu jen a jen po cestě, neuchýlím se od napravo...
Deuteronomium 2:29...na Seíru i Moábští v Aru. Potom přejdu Jordán do země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král...
Deuteronomium 2:31..."Pohleď, to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji." Sichon se vším...
Deuteronomium 2:37...Bůh, nám je všechny dal. Nepřiblížil ses alezemi Amonců, k okolí potoka Jabok, k městům v horách a...
Deuteronomium 3:2...se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s...
Deuteronomium 3:8...oběma emorejským králům v Zajordání odebrali zem od potoka Arnon k hoře Hermon. (Sidonci říkají...
Deuteronomium 3:12...a čtyři lokty našíř, měřeno běžným loktem!) Zemi, kterou jsme tenkrát obsadili, jsem dal synům...
Deuteronomium 3:13... (Celému kraji Argob s celým Bášanem se říkávalo Země Refajců. Celého tohoto kraje po gešurské a...
Deuteronomium 3:18...vám přikázal: "Hospodin, váš Bůh, vám dal tuto zem za dědictví. Všichni vaši bojovníci však přejdou Jordán...
Deuteronomium 3:20...bratrům odpočinutí stejně jako vám. obsadí zem, kterou jim Hospodin, váš Bůh, dává za Jordánem, tehdy...
Deuteronomium 3:24...velikost a svou moc. Který bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne prosím přejít...
Deuteronomium 3:25...mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou zem, která je za ním, ty krásné hory a Libanon!" Hospodin...
Deuteronomium 3:28...v čele tohoto lidu přejde. On jim za dědictví zem, kterou spatříš." A tak jsme zůstali v roklině naproti...
Deuteronomium 4:1...vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli do země, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců, a obsadili...
Deuteronomium 4:5... můj Bůh, svěřil, abyste je dodržovalizemi, kterou přicházíte obsadit. Řiďte se jimi, dodržujte...
Deuteronomium 4:10...a učí se mne ctít po všechny dny svého života na zemi. Témuž učí i své děti." A tak jste se přiblížili a...
Deuteronomium 4:14...pravidlům a zákonům, abyste je dodržovalizemi, kterou jdete obsadit. Toho dne, kdy k vám Hospodin...
Deuteronomium 4:17...ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co...
Deuteronomium 4:18...ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš...
Deuteronomium 4:21... že nepřekročím Jordán a nevejdu do krásné země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví. Ano,...
Deuteronomium 4:22...ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví. Anozemřu v této zemi. Nepřejdu Jordán, ale vy ho přejdete a...
Deuteronomium 4:25... je stravující oheň, žárlivě milující Bůh! V  zemi budeš plodit syny a vnuky a zestárneš. Jestliže se pak...
Deuteronomium 4:26...a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před nebemzemí, že pak v zemi, kterou se za Jordánem chystáte obsadit...
Deuteronomium 4:32... Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho konce nebe po...
Deuteronomium 4:36...ti dal slyšet svůj hlas, aby vyučil, a na zemi ti ukázal svůj veliký oheň, abys slyšel jeho slova z...
Deuteronomium 4:38...a mocnější, než jsi ty, aby uvedl do jejich země a dal ti ji za dědictví, jak se to právě dnes děje....
Deuteronomium 4:40...dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý životzemi, kterou ti navždy dává Hospodin, tvůj Bůh. Mojžíš pak...
Deuteronomium 4:46...to v Zajordání, v roklině naproti Bet-peoru, v zemi emorejského krále Sichona, sídlícího v Chešbonu. Toho...
Deuteronomium 4:47...po odchodu z Egypta porazil. Obsadili jeho zem i zem bášanského krále Oga, tedy zem obou emorejských...
Deuteronomium 5:8...modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim,...
Deuteronomium 5:15...a tvou děvečkou. Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl mocnou...
Deuteronomium 5:16...Bůh, jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Deuteronomium 5:31...zákony, jimž je budeš učit, aby je dodržovalizemi, kterou jim dávám za dědictví." Proto pečlivě...
Deuteronomium 5:33...váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a šťastný životzemi, kterou se chystáte obsadit. A toto jsou ta přikázání...
Deuteronomium 6:1... vás jim učím, abyste je dodržovalizemi, kterou jdete obsadit. Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk...
Deuteronomium 6:3...a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně rozmnožíte, jak ti...
Deuteronomium 6:10...na své brány. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou s přísahou zaslíbil tvým otcům Abrahamovi,...
Deuteronomium 6:15...Hospodina, tvého Boha, a vyhladí z povrchu země. Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste jej...
Deuteronomium 6:18... Pak se ti povede dobře a vejdeš do krásné země, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům,...
Deuteronomium 6:23...však odtud vyvedl, aby nás přivedl sem a dal nám zemi, kterou s přísahou zaslíbil našim otcům. Tehdy nám...
Deuteronomium 7:1...nám uložil." Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, vytlačí před tebou početné...
Deuteronomium 7:6... jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás bylo více než jiných národů, k...
Deuteronomium 7:13...oleji, vrhu tvého skotu i mláďatům tvého bravuzemi, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji . Budeš...
Deuteronomium 8:1...byli živi, rozmnožili se a mohli vejít a obsadit zem, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům....
Deuteronomium 8:7... Hospodin, tvůj Bůh, totiž uvádí do krásné země, do země s potoky a vodními prameny, jež vyvěrají z...
Deuteronomium 8:8... jež vyvěrají z hlubin v údolích i na horách; do země pšenice a ječmene, vinné révy, fíků a granátových...
Deuteronomium 8:9...jablek, do země olivového oleje a medu, do země, v níž nebudeš jíst chléb poskrovnu a v ničem nebudeš...
Deuteronomium 8:10...dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu krásnou zem, kterou ti dal. Měj se však na pozoru, abys nezapomněl...
Deuteronomium 9:4...spravedlnost Hospodin dovedl sem, abych tu zemi obsadil." Hospodin ty národy před tebou vyhání pro...
Deuteronomium 9:5...a ne pro ryzost svého srdce vstupuješ do jejich země, abys ji obsadil. Hospodin, tvůj Bůh, ty národy před...
Deuteronomium 9:6... Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou spravedlnost - jste přece...
Deuteronomium 9:18...před vašima očima je roztříštil. Vrhl jsem se na zem a ležel před Hospodinem tak jako předtím - čtyřicet dní...
Deuteronomium 9:23...vysílal z Kádeš-barné se slovy: "Vzhůru, obsaďte zemi, kterou jsem vám dal," vzepřeli jste se příkazu...
Deuteronomium 9:28...lidu, na jejich zkaženost a hřích. Jinakzemi, odkud jsi nás vyvedl, řeknou: ‚Hospodin je vyvedl,...
Deuteronomium 10:11...se na cestu v čele lidu. vejdou a obsadí tu zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám!" Nyní...
Deuteronomium 10:14... tvému Bohu, patří nebe i nebesa nebeszemě i vše, co je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin...
Deuteronomium 11:3...Egypta vykonal na faraonovi a celé jeho zemi. Vy víte, co Hospodin udělal s egyptským vojskem, s...
Deuteronomium 11:6...a Abiramovi, synům Eliaba, syna Rubenovazemě otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny, jejich...
Deuteronomium 11:8...dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít a obsadit zem, kterou přicházíte obsadit, a budete užívat dlouhého...
Deuteronomium 11:9...obsadit, a budete užívat dlouhého životazemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že ji jim a...
Deuteronomium 11:10...a jejich semeni - zem oplývající mlékem a medemZemě, kterou přicházíš obsadit, totiž není jako egyptská...
Deuteronomium 11:11...ji prací svých nohou jako zelinářskou zahraduZemě, kterou jdete obsadit, je země hor a údolí,...
Deuteronomium 11:12...hor a údolí, zavlažovaná nebeským deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého...
Deuteronomium 11:14...sloužili mu celým srdcem a celou duší, dám vaší zemi déšť v patřičný čas - déšť na podzim i na jaře, abys...
Deuteronomium 11:17...hněvem, zavřel by nebe, aby nevydalo déšť, a země by nevydala svou úrodu. Tak byste v krásné zemi,...
Deuteronomium 11:21... Pak budete vy i vaši synové žít dlouhozemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji -...
Deuteronomium 11:25... váš Bůh, uvede strach a hrůzu z vás na celou zem, kamkoli šlápnete, jak vám pověděl. Pohleď, dnes vám...
Deuteronomium 11:29...nepoznali. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou přicházíš obsadit, budeš pronášet požehnání na...
Deuteronomium 11:30...jsou za Jordánem, kus cesty směrem na západ, v zemi Kananejců bydlících na pláni proti Gilgalu poblíž háje...
Deuteronomium 11:31...More.) Chystáte se překročit Jordán a obsadit zem, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh. ji obsadíte a...
Deuteronomium 12:1...po všechny dny svého života pečlivě dodržovatzemi, kterou ti Hospodin, Bůh tvých otců, dal za dědictví....
Deuteronomium 12:10... Chystáte se však přejít Jordán a usadit sezemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví, kde...
Deuteronomium 12:16... Nesmíte však jíst krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze...
Deuteronomium 12:19... abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity. Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří...
Deuteronomium 12:24...jíst jeho život. Nejez krev, nech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede...
Deuteronomium 12:29...jdeš vyhnat. je vyženeš a usadíš se v jejich zemi, měj se na pozoru i poté, co budou vyhlazeni. Nesmíš...
Deuteronomium 14:2... jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Nejez žádnou ohavnost...
Deuteronomium 15:4...chudý! Hospodin, tvůj Bůh, ti bohatě požehnázemi, kterou ti dává za dědictví, abys ji obsadil. Musíš...
Deuteronomium 15:7...chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městězemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým...
Deuteronomium 15:11...práci a vše, k čemu přiložíš ruku. A protožezemi nikdy nepřestanou být chudí, přikazuji ti: "Ochotně...
Deuteronomium 15:15... tvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil....
Deuteronomium 15:23...nečistý. Jen nejez jeho krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Zachovávej měsíc aviv, kdy budeš Hospodinu,...
Deuteronomium 16:20...spravedlnost! Pak teprve budeš žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U oltáře, který...
Deuteronomium 17:14...a nebudou jednat opovážlivě. přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a...
Deuteronomium 18:9...na to, co kdo prodal po otcích. vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat...
Deuteronomium 19:1...národy; Hospodin, tvůj Bůh, ti jejich zem. je vyženeš a usadíš se v jejich městech a v jejich...
Deuteronomium 19:2...městech a v jejich domech, odděl si uprostřed země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, tři...
Deuteronomium 19:3...Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, tři města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, rozměř...
Deuteronomium 19:8...Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a ti celou zem, kterou zaslíbil tvým otcům...
Deuteronomium 19:10...přidáš ještě další tři. To proto, aby sezemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví,...
Deuteronomium 19:14... kterým tví předkové vymezili tvé dědictvízemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do vlastnictví....
Deuteronomium 21:1...město, které s tebou bojuje, nepadne. Když sezemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, najde...
Deuteronomium 21:23...ten pověšený je před Bohem prokletý. Neposkvrňuj zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Když...
Deuteronomium 22:6...narazíš na ptačí hnízdo ( na stromě nebo na zemi) s matkou sedící na ptáčatech či vejcích, neber matku...
Deuteronomium 23:8... Nestraň se ani Egypťanů - vždyť jsi v jejich zemi žil jako přistěhovalec. Potomci, kteří se jim narodí...
Deuteronomium 23:21... ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš rukuzemi, kterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 24:4... neboť byla poskvrněna. Nesváděj k hříchu lid země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Kdo...
Deuteronomium 24:14...to tvůj bratr anebo se do některého města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem slunce mu...
Deuteronomium 25:15...naprosto poctivou míru. Pak budeš dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli totiž činí...
Deuteronomium 25:19...ode všech okolních nepřátel, obsadíš zemi, kterou ti dává za dědictví, tehdy musíš vyhladit...
Deuteronomium 26:1...památku pod nebem. Nezapomeň! přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví,...
Deuteronomium 26:2...v , odděl prvotiny všech plodů, jež sklidíšzemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož je do nůše a...
Deuteronomium 26:3...dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o níž přísahal našim otcům, že nám ji ." Kněz od...
Deuteronomium 26:9...a zázraků. Přivedl nás sem a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. Proto teď přináším...
Deuteronomium 26:10...medem. Proto teď přináším prvotiny, první ovoce země, kterou jsi mi, Hospodine, dal." Když to položíš před...
Deuteronomium 26:15... z nebe, a požehnej svému lidu Izraelizemi, kterou jsi nám dal, jak jsi s přísahou slíbil našim...
Deuteronomium 27:2...vám dnes udílím. V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vztyč veliké...
Deuteronomium 27:3...slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do země...
Deuteronomium 28:1... tvůj Bůh, vyvýší nade všechny národy země. Budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, přijdou na...
Deuteronomium 28:8...přiložíš ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehnázemi, kterou ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lid,...
Deuteronomium 28:10...Boha, a kráčet po jeho cestách. Všechny národy země spatří, že neseš Hospodinovo jméno, a budou se bát....
Deuteronomium 28:11...tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodů tvé země, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, že ti ji ....
Deuteronomium 28:12...svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání,...
Deuteronomium 28:21... postihne morem, dokud s tebou neskoncujezemi, kterou jdeš obsadit. Hospodin raní úbytěmi,...
Deuteronomium 28:23... Nebe se ti nad hlavou promění v bronzzemě pod tebou v železo. Hospodin ti pro tvou zem místo...
Deuteronomium 28:24...a země pod tebou v železo. Hospodin ti pro tvou zem místo deště prach; z nebe bude zasypávat písek,...
Deuteronomium 28:25...odstrašujícím příkladem pro všechna království země. Na vašich mrtvolách se bude pást veškeré ptactvo i...
Deuteronomium 28:33...prolévat slzy, ale budeš bezmocný. Plody tvé země a všechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi neznal, a...
Deuteronomium 28:42...do zajetí. Všechny tvé stromy a plody tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve tvém středu bude...
Deuteronomium 28:52... Sevře ve tvých všech městech po celé zemi, dokud se nezhroutí tvé vysoké hradby a opevnění, na...
Deuteronomium 28:56...pro samý útlocit a choulostivost sotva dotkla země špičkou nohy, se bude lakomě ohlížet po manželovi ve...
Deuteronomium 28:63...zničí a vyhladí, takže budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit. Hospodin vás rozptýlí mezi...
Deuteronomium 28:69... aby ji uzavřel se syny Izraele v moábské zemi, kromě smlouvy, kterou s nimi uzavřel na Orébu. ...
Deuteronomium 29:1...celý Izrael a řekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin před vašima očima udělal s...
Deuteronomium 29:7...a bášanský král Og, ale porazili jsme je. Jejich zem jsme zabrali a dali ji za dědictví synům Rubenovým,...
Deuteronomium 29:21...vás nahradí, i cizinec, který přijde z daleké země, pak spatří pohromy, které postihnou tuto zem, a...
Deuteronomium 29:22... jimiž ji Hospodin vyčerpá, a řeknou: "Všechna zem spálená sírou a solí, nic se neseje, nic neraší, ani...
Deuteronomium 29:23...národy se budou ptát: "Proč to Hospodin  zemi provedl? Proč takový výbuch hněvu?" A dostanou...
Deuteronomium 29:26...jim neurčil. Proto Hospodin vzplanul vůči této zemi hněvem a přivedl na ni každé prokletí zapsané v této...
Deuteronomium 29:27...hněvu a hrozném rozlícení vyrval z jejich země a vyhnal je do jiné země, kde jsou dodnes." Skryté...
Deuteronomium 30:5... posbírá! Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou získali tví otcové, a znovu ji získáš. Způsobí...
Deuteronomium 30:16...a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnatzemi, kterou přicházíš obsadit. Pokud se však v srdci...
Deuteronomium 30:18...jim, pak vám dnes oznamuji, že zcela vyhynete; v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit, dlouho nezůstanete....
Deuteronomium 30:19... Volám si dnes proti vám za svědky nebezemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a...
Deuteronomium 30:20...život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žítzemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi,...
Deuteronomium 31:3...vámi vyhladí ony národy, abyste obsadili jejich zem. Jak Hospodin řekl, půjde před vámi Jozue. Hospodin s...
Deuteronomium 31:4...Sichonem a Ogem, které vyhladil, i s jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá, naložte s nimi...
Deuteronomium 31:7...a statečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji ....
Deuteronomium 31:13... vašeho Boha, po všechny dny vašeho životazemi za Jordánem, kterou jdete obsadit." Hospodin Mojžíšovi...
Deuteronomium 31:16...smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitnezemi, do níž přichází. Opustí mne a zruší smlouvu, kterou...
Deuteronomium 31:20...svědkem proti synům Izraele. je přivedu do země oplývající mlékem a medem, kterou jsem s přísahou...
Deuteronomium 31:21...jejich představy i skutky, ještě než je uvedu do země, kterou jsem jim s přísahou zaslíbil." Mojžíš tu píseň...
Deuteronomium 31:23...silný a statečný! Ty přivedeš syny Izraele do země, kterou jsem jim s přísahou zaslíbil, a budu s...
Deuteronomium 31:28...přednesl tato slova a dosvědčil je před nebemzemí. Vím, že po smrti se zvrhnete a sejdete z cesty,...
Deuteronomium 32:1... nebesa, neboť promluvím, poslechnizemě, výroky úst mých. Kéž se naučení lije jako déšť,...
Deuteronomium 32:8...usazoval národy, lidské syny když rozmístil na zemi, dle počtu synů Izraele hranice ostatním lidem vymezil...
Deuteronomium 32:13...cizí bůh nebyl s ním! Dovedl svůj lid na výšiny země, úrodou pole aby sytil se. Medem ze skály je napájel,...
Deuteronomium 32:22...mého hněvu, šlehá do hlubin podsvětí. Pohltí zemi i její úrodu, zapálí i horské základy! Zavalím je...
Deuteronomium 32:43...pomstu nad svými protivníky, od krve očistí svou zem i lid. Mojžíš šel a přednesl všechna slova této písně...
Deuteronomium 32:47...je to váš život! Díky němu budete dlouho živizemi, kterou jdete za Jordán obsadit." Téhož dne Hospodin...
Deuteronomium 32:49...na toto pohoří Abarim, na horu Nebó v moábské zemi naproti Jerichu, a pohleď na kanaánskou zem, kterou...
Deuteronomium 32:52...Izraele prokázali mou svatost. Ano, spatříš tu zemi před sebou, ale nevejdeš tam. Do země, kterou dávám...
Deuteronomium 33:13...odpočívá v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho zemi žehná Hospodin nejlepší rosou z nebe nahoře,...
Deuteronomium 33:16... nejlepšími dary věčných pahorků, nejlepším ze země a její plnosti! Přízeň Toho, jenž přebývá v keři, na...
Deuteronomium 33:28...bydlí v bezpečí, Jákobův příbytek nikdo nerušízemi obilí a vína, kde z nebe padá rosa. Jak jsi, Izraeli,...
Deuteronomium 34:1...naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal celou tu zem: Gileád a dále, po Dan, celý Neftalímův kraj, zemi...
Deuteronomium 34:2...Gileád a dále, po Dan, celý Neftalímův krajzemi Efraima a Manasese, celé území Judy ke...
Deuteronomium 34:4...Jericha po Coar. Hospodin mu řekl: "Toto je zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a...
Deuteronomium 34:5...oči, ale vejít do nesmíš." Tam, v moábské zemi, pak Hospodinův služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin...
Deuteronomium 34:6... jak Hospodin řekl. Pochoval jej v moábské zemi, v roklině naproti Bet-peoru, ale jeho hrob dodnes...
Deuteronomium 34:11...faraonovi, všem jeho služebníkům a celé jeho zemi! Jak mocnou sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš...
Jozue 1:2...Jozuovi, synu Nunovu: "Mojžíš, můj služebníkzemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde...
Jozue 1:4... jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky...
Jozue 1:6...a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Jen...
Jozue 1:11...dnech zde překročíte Jordán, abyste obsadili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví."...
Jozue 1:13... vám dává odpočinek již zde a věnuje vám tuto zem. Vaše ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemi,...
Jozue 1:14... Vaše ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanouzemi, kterou vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži ale musíte...
Jozue 1:15...odpočinek tak jako vám a dokud i oni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom se vrátíte na...
Jozue 2:1...muže na výzvědy se slovy: "Jděte prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho." Šli tedy a vstoupili do domu jedné...
Jozue 2:2...večer sem přišli nějací Izraelci, aby proslídili zem." Jerišský král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty muže,...
Jozue 2:3...vstoupili k tobě do domu! Přišli proslídit celou zem!" Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto...
Jozue 2:9...Rachab. "Vím, že Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe!...
Jozue 2:11...váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za...
Jozue 2:14...naši úmluvu vyzradit. nám Hospodin tuto zem, zachováme se k tobě milosrdně a věrně." Spustila je...
Jozue 2:18...jsi nás zavázala, jestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z karmínových provázků do okna,...
Jozue 2:24...jim přihodilo. "Opravdu! Hospodin dal celou tu zem do našich rukou," řekli Jozuovi. "Všichni její...
Jozue 3:11...a Jebusejce. Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámi. Proto si z izraelských...
Jozue 3:13...Jakmile kněží nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší země, stanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské...
Jozue 3:17...Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu, zatímco celý Izrael přecházel po...
Jozue 4:24... dokud jsme nepřešli. To aby všechny národy země poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to abyste ctili...
Jozue 5:6... Hospodin jim odpřisáhl, že jim nedá spatřit tu zem, o níž Hospodin přísahal jejich otcům, že nám ji ,...
Jozue 5:11...chleby a téhož dne i pražené zrní z úrody  země. Toho dne, kdy jedli z úrody země, také ustala mana....
Jozue 5:12...z úrody země. Toho dne, kdy jedli z úrody země, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu...
Jozue 5:14...vojska. Teď jsem tu."Jozue padl tvářízemi a poklonil se. "Jaké příkazy můj pán pro svého...
Jozue 6:22...skot, ovce i osly. Těm dvěma mužům, kteří bylizemi na výzvědách, ale Jozue řekl: "Jděte do domu ...
Jozue 6:27...byl s Jozuem a pověst o něm se šířila po celé zemi. Synové Izraele se ale provinili porušením klatby....
Jozue 7:2...od Bet-elu) a řekl jim, jdou prozkoumat tu zem. Muži tedy šli a prozkoumali Aj. Když se vrátili k...
Jozue 7:6...plášť, padl před Hospodinovou truhlou tváří na zem, zůstal tak do večera spolu se stařešiny Izraele a...
Jozue 7:9... to uslyší Kananejci a všichni obyvatelé této země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země! Co pro své...
Jozue 7:21...tom a vzal jsem si to. Tamhle to je, schovanézemi uvnitř mého stanu; stříbro je pod tím." Jozue vyslal...
Jozue 9:6...jemu a izraelským mužům: "Přicházíme z daleké země; uzavřete s námi smlouvu." Izraelští muži ale těm...
Jozue 9:9..."Tvoji služebníci přišli z daleké, předaleké země díky pověsti Hospodina, tvého Boha," tvrdili mu....
Jozue 9:11...nám naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země řekli: Vezměte s sebou jídlo na cestu, jděte jim...
Jozue 9:24...služebníku Mojžíšovi. Prý vám celou tuto zem a všechny obyvatele této země před vámi vyhubí. Hrozně...
Jozue 10:40...Libnou a jejím králem. Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůří i východní...
Jozue 11:16...přikázal Mojžíšovi. Tak Jozue zabral celou tu zem - hory, celý Negev, celý kraj Gošen, podhůří i pláň...
Jozue 11:22...je vyhladil jako proklaté i s jejich městy. V zemi synů Izraele nikdo z Anakovců nezůstal; přežili jen v...
Jozue 11:23...Gaze, v Gatu a v Ašdodu. Tak Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal...
Jozue 12:1...tehdy odpočinula od válek. Toto jsou králové  země, které synové Izraele pobili a jejichž zem na východní...
Jozue 12:6...Izraele a Hospodinův služebník Mojžíš dal jejich zem do vlastnictví synům Rubenovým a Gádovým a polovině...
Jozue 12:7...kmene Manasesova. A toto jsou králové  země, které pobil Jozue se syny Izraele na západním břehu...
Jozue 12:8...i na východních srázech, v poušti i v Negevu - v zemi Chetejců, Emorejců, Kananejců, Perizejců, Hivejců a...
Jozue 13:1...starý a sešlý věkem, ale ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsadit. Toto je zbývající zem: Celé...
Jozue 13:2...země, kterou zbývá obsadit. Toto je zbývající zem: Celé území Filištínů a Gešurců od řeky Šichor před...
Jozue 13:6...před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli losem na dědičné podíly, jak jsem ti přikázal....
Jozue 13:7... jak jsem ti přikázal. Proto teď rozděl tuto zemi jako dědictví devíti kmenům a polovině kmene...
Jozue 13:21...Eviho, Rekema, Cura, Chura a Revu, kteří v  zemi bydlili. Kromě těch, které pobili v boji, synové...
Jozue 13:25...pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody: Území Jaezeru a všechna gileádská města, polovina země...
Jozue 14:1... která synové Izraele získali v kanaánské zemi, jak jim je přidělil kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův,...
Jozue 14:4... Manases a Efraim. Levitům ovšem žádný podílzemi nepřipadl, pouze města k bydlení a přilehlé pastviny...
Jozue 14:5... co Hospodin přikázal Mojžíšovi, a rozdělili si zem. Synové Judovi přišli v Gilgalu za Jozuem a Káleb, syn...
Jozue 14:7...vyslal z Kádeš-barné, abych prozkoumal tuto zem. Přinesl jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí....
Jozue 14:9... svému Bohu. Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy, jistě připadne navěky za...
Jozue 14:15...tedy Město Arbovo, podle největšího z Anakovců.) Země tehdy odpočinula od válek. Díl, který losem připadl...
Jozue 15:19... prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A...
Jozue 17:5...deset přídělů (mimo gileádské a bášanské země v Zajordání), neboť Manasesovy dcery obdržely dědictví...
Jozue 17:6...dcery obdržely dědictví mezi jeho synyZemě Gileád připadla zbývajícím Manasesovým synům....
Jozue 17:8... a pokračuje na jih k obyvatelům En-tapuachuZemě kolem Tapuachu patří Manasesovi, zatímco samotný...
Jozue 17:12...zmocnit; Kananejci totiž byli rozhodnuti v  zemi zůstat. Když synové Izraele později zesílili,...
Jozue 17:15...Jozue, "jděte do lesů. Vykácejte si místo tam, v zemi Perizejců a Refajců, když je vám tak těsno v...
Jozue 18:1...v Šílu, kde postavili Stan setkáváníZemě byla podmaněna, ale zbývalo ještě sedm izraelských...
Jozue 18:3..."Jak dlouho ještě budete otálet, než obsadíte zem, kterou vám dal Hospodin, Bůh vašich otců? Z každého...
Jozue 18:4...si určete tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu zem a popsali ji podle svých dědictví. se potom ke mně...
Jozue 18:6...svých hranicích na severu. těch sedm podílů země popíšete, přinesete popis sem ke mně a tu budu za...
Jozue 18:8...Muži se tedy vypravili na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli jít, přikázal: "Vzhůru, projděte...
Jozue 18:9...před Hospodinem." Muži tedy vyrazili, prošli tu zem a zapsali na svitek, jaká města připadají na sedm...
Jozue 19:49... Když synové Izraele skončili s rozdělováním země podle jednotlivých území, dali mezi sebou dědictví...
Jozue 19:51...do Stanu setkávání. Tím skončilo rozdělování země. Hospodin tehdy promluvil k...
Jozue 21:2...vůdcům izraelských pokolení v Šílu v kanaánské zemi a řekli jim: "Hospodin skrze Mojžíše přikázal, abychom...
Jozue 21:43...všemi těmi městy. Hospodin dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim ji . Zmocnili se...
Jozue 22:4...jim slíbil, vraťte se i vy domů do své vlastní země, kterou vám v Zajordání dal Hospodinův služebník...
Jozue 22:9...zpět. Odešli od synů Izraele ze Šíla v kanaánské zemi a zamířili do kraje Gileád, do své vlastní země,...
Jozue 22:10...rozkazu skrze Mojžíše. Ještě v kanaánské zemi, než překročili Jordán, postavili synové Rubenovi,...
Jozue 22:13...a k polovině kmene Manasesova do gileádské země Pinchase, syna kněze Eleazara, a s ním deset vůdců, po...
Jozue 22:15...svého otcovského rodu. Když přišli do gileádské země k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině kmene...
Jozue 22:19...na celou izraelskou obec! Jestli je vaše země nečistá, pojďte do Hospodinovy země, kde stojí...
Jozue 22:32...kraje od Rubenových a Gádových synů do kanaánské země k synům Izraele a podali jim zprávu. Synům Izraele se...
Jozue 22:33...Rubenovým a Gádovým vytáhnou do boje a zpustoší zem, ve které bydlí. Rubenovi a Gádovi synové pak ten oltář...
Jozue 23:5...před vámi zažene a vypudí a vy obsadíte jejich zem, jak vám to řekl Hospodin, váš Bůh. Buďte velmi silní,...
Jozue 23:13...a trním v očích, dokud nevymřete z této krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. Hle, dnes...
Jozue 23:15...zlé slovo, dokud vás nevyhubí z této krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. Jestliže budete...
Jozue 23:16...proti vám Hospodinův hněv, takže z této krásné země, kterou vám dal, rychle vymřete." Tehdy Jozue...
Jozue 24:3...zpoza řeky a provedl jsem ho celou kanaánskou zemí. Dal jsem mu mnoho potomků - dal jsem mu Izáka a...
Jozue 24:8...jste strávili na poušti, jsem vás přivedl do země Emorejců, bydlících v Zajordání. Bojovali s vámi, ale...
Jozue 24:13... Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal jsem vám zem, kterou jste neobdělávali, bydlíte ve městech, která...
Jozue 24:15...otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. a můj dům však budeme sloužit Hospodinu."...
Jozue 24:18...Emorejce a všechny ty národy, které bydlelizemi. I my tedy budeme sloužit Hospodinu - vždyť on je náš...
Soudců 1:2...odpověděl: " vytáhne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona:...
Soudců 1:15... prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A...
Soudců 1:26...ale i s celou rodinou propustili. Odešel pak do země Chetitů, vystavěl město, nazval je Luz a tak se...
Soudců 1:27...vesnicemi. Kananejci totiž byli rozhodnuti v  zemi zůstat. Když Izrael později zesílil, podrobil...
Soudců 1:32...se tedy usídlili uprostřed kananejských obyvatel země, protože je nedokázali vyhnat. Neftalí nevyhnal...
Soudců 1:33...a tak se usídlil uprostřed kananejských obyvatel země. Později však podrobili obyvatele Bet-šemeše a...
Soudců 2:1..."Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl vás do země, kterou jsem s přísahou zaslíbil vašim otcům. Řekl...
Soudců 2:2... Nesmíte ale uzavřít smlouvu s obyvateli této země - jejich oltáře zbořte!' Vy jste ale neposlechli!...
Soudců 2:6...Izraele každý do svého dědictví obsadit svou zem. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po...
Soudců 3:11...Kušana Rišatajima do rukou, takže ho přemohlZemě pak měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kenazův,...
Soudců 3:25...tedy klíč, otevřeli - a hle, jejich pán leží na zemi mrtev! Zatímco čekali, Ehud minul Pesilim a prchal...
Soudců 3:30... Moáb se toho dne musel před Izraelem pokořitZemě pak měla mír osmdesát let. Po něm přišel Šamgar, syn...
Soudců 4:21...vrazila mu ten kolík do spánku, se zabodl do země. Tak zemřel. Vtom dorazil Barák pronásledující Siseru....
Soudců 5:4... ze Seíru, z edomské pláně když kráčel jsizemě se třásla, nebesa dštila, z mraků voda padala. Před...
Soudců 5:31...jsou však jako slunce, když vychází v síle svéZemě pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však...
Soudců 6:4...s východními národy a přepadli jej. Tábořilizemi a pustošili úrodu ke Gaze; nenechali Izraeli žádné...
Soudců 6:5...bylo bezpočtu. Přicházeli, aby pustošili zem. Midián Izraelce úplně zbědoval, a tak začali volat k...
Soudců 6:9...vás trápili. Vyhnal jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin,...
Soudců 6:10... váš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.' Ale neposlechli jste ." Hospodinův anděl...
Soudců 6:37...ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze zachráníš...
Soudců 6:39... je, prosím, sucho jenom na rounu, a na zemi všude kolem rosa." A Bůh to noci udělal. Jedině na...
Soudců 6:40...noci udělal. Jedině na rounu bylo sucho, ale na zemi všude kolem rosa. Ráno se pak Jerub-baal (totiž...
Soudců 8:28...a hlavu nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let. Jerub-baal, syn Joašův, se pak...
Soudců 11:12..."Co proti mně máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z...
Soudců 11:13..."To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem od Arnonu k Jaboku po Jordán. Teď ji vrať po...
Soudců 11:15...se zprávou: "Toto praví Jiftach: Izrael nezabral zem Moábců ani zem Amonců. Na cestě z Egypta Izrael...
Soudců 11:17...králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.' Edomský král o tom ale nechtěl ani slyšet. Poslali...
Soudců 11:18...na cestu pouští. Vyhnuli se edomské i moábské zemi, obešli moábskou zem z východu a utábořili se na druhé...
Soudců 11:19... Izrael mu řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho...
Soudců 11:21... takže je porazili. Tak Izrael obsadil celou zem Emorejců, kteří tehdy v zemi bydleli. Obsadil celé...
Soudců 13:20...Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tvářízemi. Manoach ani jeho žena pak Hospodinova anděla...
Soudců 16:24..."Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele, naší země ničitele - tolik našich zmordoval!" A když byli v...
Soudců 18:2...z Coreje a Eštaolu, aby prozkoumali a obhlédli zem. Řekli jim: "Jděte obhlédnout zem." Dorazili do...
Soudců 18:9...se, pojďme na ! " odpověděli. "Viděli jsme tu zem - je výborná! To tu chcete jen tak sedět? Nezdržujte se...
Soudců 18:10... najdete bezstarostný lid a doširoka otevřenou zem. Tomu místu neschází vůbec nic, co země mít." A tak...
Soudců 18:17...stát u brány a těch pět, kteří propátrali zem, vešlo dovnitř. Vzali tu modlu, efod i bůžky. Kněz...
Soudců 18:30...syny dělal kmenové kněží do dne, kdy byli ze země vyhnáni. Tu modlu, kterou si Míka nechal udělat, tam...
Soudců 21:12...muže. Ty přivedli do tábora v Šílu v kanaánské zemi. Obec pak poslala k oněm Benjamíncům na Rimonské skále...
Růt 1:1... Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastalzemi hlad. Jeden muž z judského Betléma proto odešel, aby...
Růt 1:7... kde žila, aby se vydala na cestu zpět do judské země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se...
Růt 2:10..." Rút padla na tvář a poklonila se zemi se slovy: "Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně...
Růt 2:11...a že jsi opustila svého otce, matku i rodnou zem a odešla k lidu, který jsi předtím neznala. Kéž ti...
1. Samuel 2:8...na čestných sedadlech. Hospodinu patří sloupy země, založil na nich celý svět. Kroky svých věrných...
1. Samuel 4:5...všechen Izrael spustil mohutný pokřik, duněla země. Jakmile ten pokřik zaslechli Filištíni, ptali se: "Co...
1. Samuel 5:3...den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tvářízemi před Truhlou Hospodinovou! A tak Dágona zvedli a...
1. Samuel 5:4...Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tvářízemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlava i obě ruce...
1. Samuel 6:5...svých nádorů a podobizny krys, které ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku...
1. Samuel 13:3...se to dozvěděli, a tak Saul nechal po celé zemi zatroubit na beraní roh se slovy: " to Hebrejové...
1. Samuel 13:19... ke srázu nad údolím Ceboim. V celé izraelské zemi nebyl jediný kovář. Filištíni si totiž řekli: "Aby si...
1. Samuel 14:15...nájezdníků se všichni třásli strachy. I sama země se chvěla hrůzou z Boha. Saulovi strážní v Gibeji...
1. Samuel 14:25...nejedl. Celé vojsko vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel med. Když muži přišli do lesa, uviděli med...
1. Samuel 14:29...jsou muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí zemi," řekl na to Jonatan. "Jen se podívejte, jak se mi...
1. Samuel 17:46...dnes nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni, kdo se tu...
1. Samuel 17:49...Kámen se mu zaryl do čela a on se skácel tvářízemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem....
1. Samuel 20:15... vyhladí všechny Davidovy nepřátele ze země!" Tak Jonatan uzavřel smlouvu s domem Davidovým:...
1. Samuel 20:41...odešel, od jihu se vynořil David. Padl tvářízemi a třikrát se poklonil. Políbili se navzájem a společně...
1. Samuel 21:12...k Achišovi, králi Gatu. "To je přece David, král země," řekli Achišovi jeho dvořané. "To o něm se přece při...
1. Samuel 23:27... Vtom k Saulovi dorazil posel: "Rychle přijď. Do země vtrhli Filištíni." Saul tedy přestal pronásledovat...
1. Samuel 24:9...pane! Králi!" Saul se ohlédl. David padl tvářízemi a poklonil se. Potom Saulovi řekl: "Proč posloucháš...
1. Samuel 25:23... padla před Davidem na tvář a poklonila se zemi. Padla mu k nohám a zvolala: "Je to jen vina, pane...
1. Samuel 25:41... chce vzít za ženu." Hned se poklonila tvářízemi se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkou, jež umývá...
1. Samuel 26:7...spal uprostřed ležení a kopí měl zaražené do země hned u hlavy. Abner a ostatní spali okolo. "Dnes ti...
1. Samuel 26:8... "Dovol, ho teď tím kopím probodnu do země. Stačí jedna rána, druhá nebude potřeba." David mu ale...
1. Samuel 26:20...‚Běž sloužit cizím bohům!' Kéž krev neskropí zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král...
1. Samuel 27:1... Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak Saul nechá a přestane hledat po celém...
1. Samuel 27:8... který se táhne k Šuru směrem k egyptskézemi.) David útočil na celý ten kraj a nenechával naživu...
1. Samuel 28:3...ho v Rámě, ve městě, kde bydlel. Saul ze země odstranil všechny věštce a duchaře. Filištíni se...
1. Samuel 28:9...mu na to ta žena. "Vymýtil věštce a duchaře ze země! To chceš nachytat a připravit o život?" Saul ...
1. Samuel 28:13..."Neboj se," řekl král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési božstvo," řekla žena. "Jak vypadá?"...
1. Samuel 28:14...Tehdy Saul poznal, že je to Samuel, padl tvářízemi a poklonil se. Samuel k Saulovi promluvil: "Proč ...
1. Samuel 28:20..." Vtom se Saul, jak byl dlouhý, skácelzemi. Samuelova slova ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek...
1. Samuel 28:23...ale naléhali, je nakonec poslechl, vstal ze země a posadil se na lůžko. Žena rychle porazila vykrmené...
1. Samuel 29:11...muži hned ráno vypravil na cestu do filištínské země, zatímco Filištíni táhli na Jizreel. Třetího dne pak...
1. Samuel 30:16...ho tedy k nim a hle - roztáhli se všude po zemi, jedli, pili a slavili, že ve filištínské a judské...
1. Samuel 31:9...mu zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili v chrámu jejich model i mezi...
2. Samuel 1:2...a na hlavě hlínu. Přišel k Davidovi, padl na zem a poklonil se. "Odkud jdeš?" zeptal se David. "Unikl...
2. Samuel 2:22...ještě jednou: "Nech být, jinak srazímzemi! Jak se pak podívám tvému bratru Joábovi do očí?" Když...
2. Samuel 3:12...pak vyslal k Davidovi posly se slovy: "Čí je to země? Uzavři se mnou smlouvu, a ti pomohu obrátit na...
2. Samuel 7:9...jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak...
2. Samuel 7:23... A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a získal...
2. Samuel 8:2... Porazil také Moábce. Nechal je lehnout na zem a odměřoval je šňůrou. Odměřil vždy dvě šňůry k zabití...
2. Samuel 10:2...jeho otce. Když Davidovi služebníci přišli do země Amonců, amonští vojevůdci řekli svému pánu Chanunovi:...
2. Samuel 12:16...hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové jeho domu se postavili okolo, aby ho...
2. Samuel 12:17...domu se postavili okolo, aby ho přiměli vstát ze země, ale on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal. Po sedmi...
2. Samuel 12:20... "Ano, umřelo," odpověděli. Nato David vstal ze země, a když se umyl, pomazal mastí a převlékl, šel se...
2. Samuel 13:31...král vstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli kolem, roucha roztržená....
2. Samuel 14:4...ta tekojská žena šla za králem. Padla tvářízemi, poklonila se a zvolala: "Králi, pomoz!" "Co je ti?"...
2. Samuel 14:7...tu jiskřičku, co mi zbývá! Po manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů,...
2. Samuel 14:14... Všichni jsme přece smrtelní. Jsme jako voda na zem rozlitá, která se nedá posbírat. Bůh ale nechce brát...
2. Samuel 14:20...moudrý jako Boží anděl; o všem, co se děje na zemi." Král pak promluvil s Joábem: "Tak dobře, udělám to....
2. Samuel 14:22...mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb padl tvářízemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj služebník...
2. Samuel 14:33... a ten k němu přišel a poklonil se před ním zemi. Král pak Abšaloma políbil. Abšalom si později...
2. Samuel 15:4...nedočkáš. Kdybych tak byl soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by každý mohl přijít se svým sporem...
2. Samuel 15:23...dětmi, které měli s sebou, pokračovali dál. Celá země hlasitě plakala, když celý ten zástup procházel kolem....
2. Samuel 17:12...schovává kdekoli. Sneseme se na něj jako rosa na zem, a nepřežije on ani žádný z jeho mužů. Jestli se stáhne...
2. Samuel 18:9...ním běžel dál, ale on zůstal viset mezi nebemzemí. Jeden z mužů to viděl a oznámil Joábovi: "Právě jsem...
2. Samuel 18:11...opáčil Joáb. "A proč jsi ho na místě nesrazilzemi? Dlužil bych ti pak deset šekelů stříbra a jeden pás!"...
2. Samuel 18:28...pozdravil Achimaac krále a poklonil se mu zemi. Potom řekl: "Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž...
2. Samuel 19:10...nás ze spárů Filištínů. Pak ale uprchl ze země před Abšalomem a Abšalom, kterého jsme si pomazali za...
2. Samuel 19:19...Jordán, Gerův syn Šimei padl před králemzemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž...
2. Samuel 20:10...jím bodl do břicha, mu vyhřezly vnitřnosti na zem. Nebylo třeba další rány, aby zemřel. Joáb se potom se...
2. Samuel 21:14...přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi. Mezi Filištíny a Izraelem znovu vypukla válka. David...
2. Samuel 22:8... volání, k jeho uším dolehl můj křikZem se třásla, zem se chvěla, základy nebe se pohnuly, před...
2. Samuel 22:43...k Hospodinu - žádná odpověď. Jako prach na zemi rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je rozdupal!...
2. Samuel 23:4...je jako po dešti vyjasnění, když tráva raší ze země. Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou...
2. Samuel 24:8... Po devíti měsících a dvaceti dnech obešli celou zem a vrátili se do Jeruzaléma. Joáb předal králi seznam...
2. Samuel 24:13...tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce...
2. Samuel 24:20...družinou, vyšel z domu a poklonil se králi zemi. "Proč můj pán a král přichází za svým služebníkem?"...
2. Samuel 24:25...i pokojné oběti. Hospodin vyslyšel modlitby za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila. Král David...
1. Královská 1:23...předstoupil před krále, poklonil se mu tvářízemi a řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně...
1. Královská 1:31...padla na kolena a poklonila se králi tvářízemi se slovy: "David, můj pán a král, žije navěky!"...
1. Královská 1:40...se tak nadšeně, se tím hlukem otřásala zem. Zaslechl to Adoniáš i všichni jeho hosté. Právě když...
1. Královská 4:19...kraj Benjamín; Geber, syn Uriho, spravoval zemi Gileád, zemi emorejského krále Sichona a bášanského...
1. Královská 5:1...královstvími od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem. Ti všichni Šalomounovi...
1. Královská 5:4...a tu nejlepší drůbež. Panoval totiž nad celým územím a nad všemi králi na západ od Eufratu od Tifsachu po...
1. Královská 5:14... o rybách a také o broucích. Králové všech zemí slyšeli o jeho moudrosti, a tak přicházeli vyslanci ze...
1. Královská 8:23... Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není bůh podobný tobě, jenž by zachovával smlouvu a...
1. Královská 8:27... mému otci. Bude snad Bůh opravdu přebývat na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnout -...
1. Královská 8:34...hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpátky do země, kterou jsi dal jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě...
1. Královská 8:36...cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi...
1. Královská 8:37... kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdybyzemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky nebo...
1. Královská 8:40...aby měli v úctě po všechny dny svého životazemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec,...
1. Královská 8:41...nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému jménu (neboť uslyšel o tvém velikém jménu,...
1. Královská 8:43... by ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid...
1. Královská 8:46...by je odvedli jako zajatce do nepřátelské země, daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého...
1. Královská 8:47...země, daleké či blízké, kdyby si to však potomzemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by se a prosili...
1. Královská 8:48... zkazili se, jednali jsme zle!' a kdyby sezemi svých nepřátelských věznitelů celým srdcem a celou...
1. Královská 8:53...je, Hospodine, Pane můj, oddělil ze všech národů země jako své vlastní dědictví, jak jsi to řekl skrze svého...
1. Královská 8:60...lidu Izraeli den co den, aby všechny národy země poznaly, že Hospodin je Bůh a není žádného kromě něj....
1. Královská 9:7...a budete se jim klanět, pak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil...
1. Královská 9:8...kolem, strne a zašeptá: ‚Proč to Hospodin této zemi a tomuto chrámu provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože...
1. Královská 9:18... dále Dolní Bet-choron, Baalat a Tadmor v judské zemi, všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy,...
1. Královská 9:19...v Jeruzalémě, v Libanonu nebo kdekoli po celé zemi pod jeho vládou. Všechno obyvatelstvo pozůstalé z...
1. Královská 9:21... totiž jejich potomky, kteří po nich zůstalizemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit, Šalomoun...
1. Královská 9:26...u Eilatu na pobřeží Rudého moře v edomské zemi vybudoval loďstvo. Chíram pak se Šalomounovými...
1. Královská 11:22... "Co ti u schází, že chceš odejít do své země?" řekl mu farao. "Nic mi neschází," odpověděl, "ale...
1. Královská 13:34... který vedl k jeho pádu a k jeho vyhlazení ze země. V době onemocněl Jeroboámův syn Abiáš...
1. Královská 14:15...jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z této krásné země, kterou dal jejich otcům, a rozptýlí je za Eufrat,...
1. Královská 14:24...obětní výšiny, sloupy a posvátné kůly. V zemi se dokonce objevila i modlářská prostituce. Dopouštěli...
1. Královská 15:12...správné, tak jako jeho otec David. Vymýtil ze země modlářskou prostituci a odstranil všechny hnusné modly...
1. Královská 17:7...pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protožezemi nepršelo. Tehdy dostal slovo...
1. Královská 17:14...z láhve neubude do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť.'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její...
1. Královská 18:1...Hospodinovo: "Jdi, ukaž se Achabovi. Hodlám na zemi seslat déšť." Eliáš se tedy šel ukázat Achabovi. V...
1. Královská 18:5...ke všem vodním pramenům a ke všem potokůmzemi - snad se někde ještě najde čerstvá tráva, abychom...
1. Královská 18:6...i mezky a nepřišli o dobytek." Rozdělili si tedy zem, že ji projdou. Achab vyrazil jedním směrem a Obadiáš...
1. Královská 18:42...vystoupil na vrchol Karmelu a schoulil se na zemi, hlavu mezi koleny. Pak řekl svému mládenci: "Vzhůru,...
1. Královská 20:7...zalíbí." Izraelský král svolal všechny stařešiny země a řekl jim: "Sami vidíte, že ten člověk chce jen...
1. Královská 22:47...známo, píše v Kronice judských králů. Vymýtil ze země zbytky modlářské prostituce, které přetrvaly vládu...
2. Královská 2:15...opodál. Vyrazili mu naproti a klaněli se mu zemi se slovy: "Jsme tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleď,...
2. Královská 2:19...dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatnázem neúrodná." Odpověděl jim: "Přineste mi novou mísu a...
2. Královská 4:27...ale došla nahoru k Božímu muži, vrhla sezemi a objala mu nohy. Gehazi hned přistoupil, aby ji...
2. Královská 4:37...dovnitř, padla mu k nohám a klaněla se mu zemi. Pak vzala syna a odešla. Elíša se vrátil do Gilgalu....
2. Královská 4:38...syna a odešla. Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hlad. Jednou, když před ním seděli proročtí...
2. Královská 5:4...pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské země říkala. "Vydej se na cestu!" odpověděl aramejský král....
2. Královská 8:1...čas zůstaň, kde to půjde. Hospodin do této země přivolal hlad a ten potrvá sedm let." Žena se zařídila...
2. Královská 8:2...rodinou pryč a strávila sedm let ve filištínské zemi. Když těch sedm let uplynulo, vrátila se odtud a...
2. Královská 8:6...všech polních výnosů ode dne, kdy odešla ze země, dodnes!" Elíša se vypravil do Damašku. Aramejský...
2. Královská 10:33...celé hranici východně od Jordánu. Zabral celou zemi Gileád, totiž území Gáda, Rubena a Manasese od Aroeru...
2. Královská 11:3...se s v Hospodinově chrámu šest let, dokudzemi vládla Atalia. Sedmého roku kněz Jojada obeslal...
2. Královská 11:14...král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval a troubil na trubky. Atalia roztrhla své...
2. Královská 11:18...také smlouvu mezi králem a lidem. Všechen lid země pak vyrazil k Baalovu chrámu a zbořili ho. Jeho oltáře...
2. Královská 11:19... palácovou gardu i stráže a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou strážců do...
2. Královská 11:20... Tam dosedl na královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Altalia...
2. Královská 13:18...šípy." Když je vzal, Elíša mu řekl: "Udeř jimizem! Izraelský král udeřil třikrát a přestal. Tehdy se na...
2. Královská 13:20...Teď ho ale porazíš jen třikrát." Elíša pak zemřel a byl pochován. Příští jaro do země vtrhli moábští...
2. Královská 15:19... syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Do země pak přitáhl asyrský král Pul a Menachem mu odevzdal 1...
2. Královská 15:20...asyrskému králi. Ten se pak ale obrátil zpět a v zemi se nezdržel. Ostatní Menachemovy skutky - co všechno...
2. Královská 16:15...zápalnou a moučnou oběť s úlitbou za všechen lid země. Skrápěj ho krví zápalů a obětí. Co dělat s tím...
2. Královská 17:5...vsadil do vězení. Asyrský král vtrhl do celé země, přitáhl k Samaří a tři roky město obléhal....
2. Královská 17:23... Izrael je proto dodnes vystěhován ze své země do Asýrie. Asyrský král pak přivedl pohany z Babylonu,...
2. Královská 17:26...do samařských měst, neznají způsoby Boha  země, a tak na poslal lvy, kteří je zabíjejí. Je to...
2. Královská 17:27...a žít tam, aby je vyučoval způsobům Boha  země." Jeden z kněží odvlečených ze Samaří tedy přišel,...
2. Královská 18:25...To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti  zemi a znič ji!'" Eliakim, syn Chilkiášův, Šebna a Joach...
2. Královská 18:32...pít ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné vaší, do země obilí a moštu, země chleba a...
2. Královská 18:33...' Vysvobodili snad bohové všech národů své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a...
2. Královská 18:35...snad z ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy...
2. Královská 19:7...na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se...
2. Královská 19:11...jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní...
2. Královská 19:15...na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech království země! To ty jsi učinil nebesa i zem! Nakloň, Hospodine, své...
2. Královská 19:17... Hospodine, asyrští králové ty národy i jejich země zpustošili a jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to...
2. Královská 19:19...vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království země poznají, že ty, Hospodine, jsi jediný Bůh!" Izaiáš,...
2. Královská 19:37...a Sarecer probodli mečem. Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval jeho syn Esar-chadon. ...
2. Královská 21:8...Mojžíš, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich předkům." Oni však neposlechli...
2. Královská 21:24...spikli a zabili krále v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na...
2. Královská 23:24...ty ohavnosti, které bývaly vidět v judské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil slova Zákona, zapsaná v...
2. Královská 23:30...z Megida do Jeruzaléma, kde ho pochovali. Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze, pomazali ho a...
2. Královská 23:33... Farao Nekó ho uvěznil v Rible v chamátské zemi, aby nemohl kralovat v Jeruzalémě, a uložil zemi...
2. Královská 23:35...Joakim odváděl faraonovi stříbro a zlato, musel zemi zdanit. Kvůli faraonovu příkazu tedy každý platil...
2. Královská 24:7... Egyptský vládce pak nikdy nevytáhl ze své země. Babylonský král totiž zabral všechno, co předtím...
2. Královská 24:15...matkou, s jeho ženami, komorníky a s mocnými země. Ty všechny odvedl z Jeruzaléma do vyhnanství v...
2. Královská 25:21...králi. Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti....
2. Královská 25:24..."Nebojte se sloužit Babyloňanům. Zůstaňtezemi, služte babylonskému králi a povede se vám dobře." V...
1. Letopisů 1:10...zplodil Nimroda, který se stal prvním hrdinou země. Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské...
1. Letopisů 1:19...Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan. Joktan...
1. Letopisů 1:43...Aran. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Bela, syn...
1. Letopisů 1:45...na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země...
1. Letopisů 2:22...Segub zplodil Jaíra, toho, který měl v gileádské zemi třiadvacet měst. (Chavot-jair a Kenat s jeho vesnicemi...
1. Letopisů 5:9... A protože se jejich stáda v gileádské zemi velmi rozmnožila, rozšířili se na východ k okraji...
1. Letopisů 5:25...svých otců a odešli smilnit za bohy národů  země, které před nimi Bůh vyhubil. Proto Bůh Izraele...
1. Letopisů 6:40...z rodu Kehatovců připadl tento los: V judské zemi dostali Hebron a přilehlé pastviny v okolí. Pole u...
1. Letopisů 10:9...hlavu i zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili svým modlám i lidu. Jeho...
1. Letopisů 13:2...vzkažme našim ostatním bratrům po celé izraelské zemi včetně kněží a levitů v jejich městech a předměstích,...
1. Letopisů 14:17... po Gezer. Davidova pověst se šířila po všech zemích a Hospodin způsobil, že se ho bály všechny národy. ...
1. Letopisů 16:14... děti Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na jeho smlouvu pamatujte věčně, na...
1. Letopisů 16:18...věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen...
1. Letopisů 16:23...prorokům nepůsobte žal!" Zpívej Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho spásu každý den! O jeho slávě národům...
1. Letopisů 16:30...v jeho svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá zem! Pevně je postaven svět, nic jím neotřese, jásejte,...
1. Letopisů 16:31...svět, nic jím neotřese, jásejte, nebesazemě raduje se, národům řekněte: "Hospodin kraluje!"...
1. Letopisů 16:33... zvučí stromy v lese: "Přichází, aby soudil zem!" Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá...
1. Letopisů 17:8...jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak...
1. Letopisů 17:21... A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid! Získal...
1. Letopisů 19:2...jeho otce. Když Davidovi služebníci přišli do země Amonců, aby Chanunovi vyjádřili soustrast, amonští...
1. Letopisů 19:3...proto, aby prohledali, podvrátili a proslídili zem?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil je,...
1. Letopisů 20:1...do boje, vedl Joáb válečnou výpravu. Vyplenil zemi Amonců, přitáhl k Rabě a oblehl ji. David zatím zůstal...
1. Letopisů 21:12... anebo tři dny meče Hospodinova, kdy budezemi řádit mor a Hospodinův anděl bude rozsévat zhoubu po...
1. Letopisů 21:16...Hospodinova anděla, jak stojí mezi nebemzemí s taseným mečem namířeným proti Jeruzalému. David i...
1. Letopisů 21:21...ho, vyšel z mlatu a poklonil se Davidovi zemi. "Přenech mi ten mlat," řekl David Aravnovi. "Postavím...
1. Letopisů 22:2...nechal shromáždit cizince žijící v izraelské zemi a vybral z nich lamače a kameníky pro přípravu kamenů...
1. Letopisů 22:5...být veliký, vysoký, nádherný a proslulý po všech zemích. Musím mu připravit, co bude třeba." Proto David...
1. Letopisů 22:8...a svedl mnoho bitev. Protože jsi přede mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému jménu....
1. Letopisů 22:18...ze všech stran. Vydal mi do rukou obyvatele této země, a tak je země podmaněna Hospodinu a jeho lidu. Teď...
1. Letopisů 28:8... vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům jako věčné dědictví. A ty,...
1. Letopisů 29:11... nádhera, velebnost a majestát! Vše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé panství a ty jsi hlava, jež...
1. Letopisů 29:15...hosté tak jako všichni naši otcové; naše dny na zemi jsou prchavý stín. Hospodine, Bože náš, zde je všechna...
1. Letopisů 29:30...co se přihodilo jemu, Izraeli a všem královstvím země. Davidův syn Šalomoun se pevně chopil královské vlády...
2. Letopisů 2:11...buď Hospodin, Bůh Izraele, který učinil nebesazem a který dal králi Davidovi syna tak moudrého, znalého,...
2. Letopisů 2:16...do Jeruzaléma." Šalomoun také nechal v izraelské zemi sečíst všechny cizince mužského pohlaví, tak jako...
2. Letopisů 6:14... Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není Boha podobného tobě, jenž by zachovával smlouvu a...
2. Letopisů 6:18... Bude snad Bůh opravdu přebývat s člověkem na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnout -...
2. Letopisů 6:25...hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do země, kterou jsi dal jim a jejich otcům. Kdyby hřešili...
2. Letopisů 6:27...cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi...
2. Letopisů 6:28... kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdybyzemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky nebo...
2. Letopisů 6:31...po tvých cestách po všechny dny svého životazemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec,...
2. Letopisů 6:32...nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému velikému jménu, tvé mocné ruce a vztažené...
2. Letopisů 6:33... by ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid...
2. Letopisů 6:36...jejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce do země daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého...
2. Letopisů 6:37...země daleké či blízké, kdyby si to však potomzemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by se a prosili...
2. Letopisů 6:38... jednali jsme zle!' a kdyby se ve vyhnanstvízemi svých věznitelů celým srdcem a celou duší obrátili a...
2. Letopisů 7:3...slávu nad chrámem, poklekli na dlažbu tvářízemi, klaněli se a dobrořečili Hospodinu: "Je tak dobrý!...
2. Letopisů 7:13... aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid,...
2. Letopisů 7:14...z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. Ano, oči budou otevřené a uši nakloněné k...
2. Letopisů 7:20...a budete se jim klanět, potom vás vyrvu ze své země, kterou jsem vám dal, a z tohoto chrámu, který jsem...
2. Letopisů 7:21... strne a řekne: ‚Proč tak Hospodin naložil s tou zemí a s tím chrámem?' A dostanou odpověď: ‚To proto, že...
2. Letopisů 8:8... totiž jejich potomky, kteří po nich zůstalizemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit, Šalomoun...
2. Letopisů 8:17...a Eilatu na mořském pobřeží v edomské zemi. Chíram mu po svých zkušených námořnících poslal lodě...
2. Letopisů 9:26...Vládl všem králům od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě...
2. Letopisů 9:28...nechal dovážet z Egypta i ze všech ostatních zemí. Ostatní Šalomounovy skutky jsou, jak známo, od...
2. Letopisů 13:9...nepořídili kněze, jako to dělají pohané v cizích zemích? Kdokoli si s mladým býčkem a sedmi berany přijde...
2. Letopisů 13:23...místě začal kralovat jeho syn Asa. V jeho době země zažívala deset let míru. Asa dělal, co je správné a...
2. Letopisů 14:5...oltáříky. Království v jeho době zažívalo mírZemě žila v míru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná...
2. Letopisů 14:6...je hradbami s věžemi, branami a závoramiZemě zůstala nám, protože jsme hledali Hospodina, svého...
2. Letopisů 15:5...cestovat tam ani zpět. Mezi obyvateli všech zemí vládne nepokoj. Národy i města se drtí navzájem, neboť...
2. Letopisů 15:8...odstranil ohavnosti z celé judské a benjamínské země i z měst, která zabral v Efraimských horách. Obnovil...
2. Letopisů 16:9...vydal do rukou. Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Ty...
2. Letopisů 17:2...judských měst umístil vojsko a po celé judské zemi i v efraimských městech, která zabral jeho otec Asa,...
2. Letopisů 19:3...ale na tobě i leccos dobrého, neboť jsi v celé zemi spálil posvátné kůly a v srdci jsi odhodlán hledat...
a další...

Slova obsahující země: země (929) zemědělcům (1) zemědělec (1) zemědělské (1) zeměmi (7) zeměplaz (1) zemětřesení (16) zemětřesením (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |