Zcela

Hledám varianty 'zcela' [ zcela ]. Nalezeno 40 veršù.
Numeri 3:9...Áronovi a jeho synům, mu jsou z řad Izraelitů zcela odevzdáni. Árona a jeho syny pověříš, aby zachovávali...
Numeri 8:16...setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech, kteří...
Deuteronomium 8:19...jim a klaněl se jim, pak vás dnes varuji, že zcela vyhynete. Jako národy, které před vámi Hospodin...
Deuteronomium 30:18...bohům a sloužil jim, pak vám dnes oznamuji, že zcela vyhynete; v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit,...
Deuteronomium 31:18...Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den zcela skryji svou tvář - vždyť se obrátili k cizím bohům!...
2. Letopisů 4:5...do liliového květu jako okraj poháruZcela naplněné mohlo pojmout 3 000 batů. Dále vyrobil...
2. Letopisů 28:19...králi Achazovi, protože sváděl Judu na scestízcela zradil Hospodina. Asyrský král Tiglat-pilesar sice k...
Job 11:4...Bohu: ‚ přesvědčení je ryzí, jsem před tebou zcela bez vady.' Ach, kéž by tak Bůh promluvil, kéž by se s...
Job 21:23...na nebi! Jeden umírá v plné síle, v kliduzcela spokojen, stehna obalená tukem a kosti morkem nasáklé...
Job 33:9...říct, co jsi v přítomnosti prohlásil: ‚Jsem zcela ryzí, nijak jsem nechybil, jsem nevinný a nemám hřích...
Job 41:18... jsou strachy bez sebe. Zasáhnout ho mečem je zcela zbytečné, stejně tak kopím, šípem či oštěpem. Železo...
Job 41:25... Nikdo na zemi mu není podoben - je stvořen zcela bez bázně. Na všechno povýšené svrchu dívá se, všem...
Žalmy 41:4...posílí na lůžku nemocných - z jeho nemoci jej zcela uzdravíš! Řekl jsem: "Hospodine, smiluj se nade mnou,...
Žalmy 78:59...Bůh to vše slyšel a ve svém hněvu Izrael tehdy zcela zavrhl. Tehdy opustil svůj příbytek v Šílu, stan, v...
Žalmy 93:5...moře mocné bouření mnohem mocnější je HospodinZcela spolehlivá jsou tvá svědectví, tvému domu svatost...
Žalmy 109:13...by jeho sirotky litoval! jeho potomci jsou zcela vymýceni, jejich jméno v příštím pokolení vymizí!...
Žalmy 119:138... která jsi svěřil nám, spravedlivá jsouzcela pravdivá. se zalykám samým horlením, že moji...
Žalmy 119:140...na tvé slovo nedbají. Tvé výroky jsou zcela ryzí, , tvůj služebník, je miluji! I když jsem...
Žalmy 119:142... Tvá spravedlnost navždy obstojí, tvůj Zákon je zcela pravdivý. Doléhá na úzkost a trápení, tvá...
Přísloví 1:17...spěchají! Líčit síť před očima ptáků je jistě zcela zbytečné. Tihle však na sebe smrtelnou léčku strojí,...
Přísloví 11:21...hnusí, kdo žijí bezúhonně, ti jej potěší. Zlý zcela jistě neunikne trestu, símě spravedlivých však...
Přísloví 30:2...jsem ten nejtupější z lidí a běžná rozumnost mi zcela uniká. Moudrosti jsem se nenaučil, poznání Svatého...
Izaiáš 1:7...plení před očima - je z pustina, cizáky zcela zničená. Opuštěna zůstala Dcera sionská jako chýše...
Izaiáš 2:18...v ten den bude vyvýšen jen Hospodin a modly zcela vymizí. Lidé se schovají do skalních jeskyní, do děr...
Izaiáš 13:9...přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcela zpustošil a vyhladil z hříšníky. Nebeské hvězdy a...
Izaiáš 19:3...a království proti království. Duch Egypta se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazím. Budou se radit...
Izaiáš 24:1...nosit krásné šaty. Hle, Hospodin vyplení zemizcela ji zpustoší; zohaví její vzezření, její obyvatele...
Izaiáš 44:9...Skála není, o žádné nevím! Výrobci model jsou zcela nicotní, to, co obdivují, jim nemůže pomoci. Sami...
Izaiáš 44:24...sám roztahuje nebesa, který překlenuje zemi zcela sám, který maří lživá znamení a věštce v blázny...
Izaiáš 44:28..." říkám Kýrovi: "Můj pastýř," neboť mou vůli zcela naplní. Řekne Jeruzalému: "Buď vystavěn!" a chrámu:...
Izaiáš 56:3... který se připojil k Hospodinu: "Hospodin  zcela jistě vyloučí ze svého lidu." také neříká žádný...
Jeremiáš 4:27...Hospodin: "Z celé země zbudou sutiny, i když ji zcela nezničím. A proto bude země truchlit i nebe nahoře se...
Jeremiáš 12:17...lid. Pokud však neposlechnou, pak takový národ zcela vyvrátím a vyhubím, praví Hospodin." Hospodin ke mně...
Jeremiáš 50:13...obývána kvůli Hospodinovu hněvu, všichni ji zcela opustí. Každý, kdo půjde kolem Babylonu, zhrozí se a...
Ezechiel 32:15...podobné oleji, praví Panovník Hospodin. Egypt zcela zpustoším a zbavím tu zemi všeho v , pobiji...
Daniel 4:32... Všichni, kdo bydlí na zemi, jsou před ním zcela nicotní. Jak se mu zlíbí, zachází s nebeskými zástupy...
Matouš 26:22..."Amen, říkám vám, že jeden z vás zradí." Zcela zdrceni se jeden po druhém ptali: "Snad to nejsem ,...
Skutky 18:5...z Makedonie dorazili Silas a Timoteus, Pavel se zcela oddal kázání Slova a dokazoval Židům, že Ježíš je...
1. Tesalonickým 5:23...cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista....
Židům 12:13...své kroky na přímé cesty," aby to, co kulházcela neochrnulo, ale raději bylo uzdraveno. Usilujte o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |