Zbytek

Hledám varianty 'zbytek' [ zbytky (9) zbytku (10) zbytkem (6) zbytek (48) ]. Nalezen 71 verš.
Genesis 30:36...Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka. Jákob si tenkrát vzal čerstvé...
Exodus 4:7... a když ji odtud vytáhl, byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti neuvěří a neposlechnou první...
Exodus 10:5...země tak, že země ani nebude vidět! Sežerou zbytek toho, co se zachránilo, vše, co vám zbylo po tom...
Exodus 24:8...řekl. Budeme poslušní." Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy: "Hle, krev smlouvy,...
Exodus 29:20...jejich pravé ruky a palec jejich pravé nohyZbytkem krve pokropíš oltář ze všech stran. Poté vezmeš...
Exodus 29:34...z toho chleba něco zůstane do rána, spálíš ty zbytky na ohni. Nebude se to jíst, neboť je to svaté. Takto...
Leviticus 2:3...jako ohnivou oběť příjemně vonící HospodinuZbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako...
Leviticus 2:10...jako ohnivou oběť příjemně vonící HospodinuZbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako...
Leviticus 4:11...nechá dýmat na oltáři pro zápalné oběti. Celý zbytek býčka - jeho kůži, veškeré maso i s hlavou, nohama,...
Leviticus 4:25...za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné obětizbytek krve vylije k patě oltáře. Všechen tuk nechá dýmat...
Leviticus 5:9...krve oběti za hřích stříkne na stěnu oltářezbytek krve bude vymáčknut k patě oltáře; je to oběť za...
Leviticus 5:13...z těchto případů dopustil, a bude mu odpuštěnoZbytek mouky pak připadne knězi tak jako při moučné oběti."...
Leviticus 8:15...ze všech stran, aby oltář očistil od hříchuZbytek krve vylil k patě oltáře. Tak jej posvětil ke konání...
Leviticus 8:24...ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohyZbytkem krve pak ze všech stran pokropil oltář. Potom vzal...
Leviticus 9:9...krev, namočil si v prst a potřel rohy oltářeZbytek krve vylil k patě oltáře. Tuk, ledviny a jaterní...
Leviticus 14:17...prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze zbytku oleje, který v dlani, kněz potře očišťovanému...
Leviticus 25:27... spočítá léta od prodeje svého pozemkuzbytek nahradí tomu, komu jej prodal. Tak se vrátí ke svému...
Numeri 31:27...dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy, a mezi zbytek obce. Od bojovníků, kteří šli do bitvy, vyber...
Numeri 31:32...tedy učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázalZbytek kořisti uchvácené vojskem činil: 675 000 kusů bravu,...
Numeri 31:42...mu Hospodin přikázal. Druhá polovina, patřící zbytku izraelské obce (polovina, kterou Mojžíš oddělil od...
Deuteronomium 3:13...Arnon a polovinu pohoří Gileád s jeho městyZbytek Gileádu s celým Bášanem, totiž Ogovo království,...
Jozue 13:27...v údolí pak Bet-ram, Bet-nimra, Sukot a Cafon se zbytkem království chešbonského krále Sichona (východní...
Jozue 21:40...- celkem čtyři města. Merariho synům, totiž zbytku levitských rodů, tedy losem připadlo celkem dvanáct...
Jozue 23:12...Boha. Pokud se ale odvrátíte a spojíte se ze zbytkem národů, které zůstávají mezi vámi, a budete se s...
Soudců 5:13... Baráku, synu Abinoamův, chop se zajatcůZbytek vznešených tehdy sestoupil, Hospodinův lid ke mně...
Soudců 7:7... vás zachráním a vydám ti Midiánce do rukouZbytek vojska může jít domů." Gedeon tedy poslal zbytek...
Soudců 7:8...Zbytek vojska může jít domů." Gedeon tedy poslal zbytek Izraelců domů a ponechal si jen těch tři sta mužů....
1. Samuel 13:2...horách a tisíc s Jonatanem v benjamínské GibejiZbytek lidu poslal zpátky domů. Jonatan pobil filištínskou...
1. Samuel 28:20... Samuelova slova ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek sil. Celý den a noc totiž nic nejedl. Když ta žena...
2. Samuel 2:17...se toho dne strhla, pak Davidovi vojáci Abnerazbytek Izraelců porazili. Byli tam také tři synové Ceruji:...
2. Samuel 10:10...bojovníků a seřadil je proti AramejcůmZbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby...
2. Samuel 12:28...Rabu a dobyl jsem městský zdroj vody. Vezmi tedy zbytek vojska, oblehni město a dobuď je, abych je nedobyl...
2. Samuel 21:2... (Gibeonci nepocházejí ze synů Izraele, ale ze zbytku Emorejců. Synové Izraele se jim zavázali přísahou,...
1. Královská 22:47... píše v Kronice judských králů. Vymýtil ze země zbytky modlářské prostituce, které přetrvaly vládu jeho...
2. Královská 25:11...gardistů, pak rozbořili hradby okolo JeruzalémaZbytek lidí, kteří zůstali ve městě, odvlekl velitel...
1. Letopisů 11:8...okolo od terasy Milo k obvodové zdizbytek města obnovil Joáb. Tak se David stále více vzmáhal...
1. Letopisů 19:11...bojovníků, aby nastoupili proti AramejcůmZbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby...
2. Letopisů 34:21...služebníku Asajášovi: "Jděte se za a za zbytek Izraele a Judy dotazovat Hospodina ohledně slov ...
2. Letopisů 36:20...zapálili a všechny cennosti v nich zničiliZbytek těch, kdo unikli meči, král odvlekl do Babylonu, kde...
Ezdráš 3:8... syn Šealtielův, a Jošua, syn Jocadakův, stavbuZbytek lidu (kněží, levité i všichni, kdo se vrátili ze...
Ezdráš 7:18...je na oltáři vašeho Boha v Jeruzalémě. Se zbytkem stříbra a zlata naložte, jakkoli se svými bratry...
Nehemiáš 7:72...20 000 drachem zlata a 2 200 hřiven stříbraZbytek lidu daroval 20 000 drachem zlata, 2 000 hřiven...
Žalmy 76:11...zachrání! séla Slavit musí i lidský hněvzbytkem hněvu se opášeš. Hospodinu, svému Bohu, sliby...
Izaiáš 44:17..."Výborně! Je mi teplo, dívám se na oheň." Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a...
Izaiáš 44:19... pekl jsem maso a nasytil se jím. To mám teď ze zbytku dělat ohavnost, před tímhle špalkem mám teď...
Jeremiáš 23:3...s vámi zúčtuji za vaše zločiny, praví HospodinZbytky svého stáda pak shromáždím ze všech zemí, kam jsem...
Jeremiáš 29:1... který prorok Jeremiáš poslal z Jeruzaléma zbytku stařešinů ve vyhnanství a také kněžím, prorokům a...
Jeremiáš 39:9... Velitel gardistů Nebuzardan odvlekl do Babylonu zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo k němu...
Jeremiáš 44:7...i kojence, takže z vás nezůstane ani poslední zbytek? Proč urážíte výtvory svých rukou? Proč pálíte...
Jeremiáš 52:15...gardistů Nebuzaradan odvlekl část chudinyzbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo přeběhli k...
Jeremiáš 52:16...k babylonskému králi, a také zbytek řemeslníkůZbytek chudiny tam velitel gardistů Nebuzardan zanechal,...
Ezechiel 25:16...proti Filištínům. Vyhladím ty Kréťany, vyhubím zbytky obyvatel pobřeží. Strašlivě se na nich pomstím, ...
Ezechiel 34:18...vám pást se na dobrých pastvinách? To musíte zbytek pastvin podupat? Nestačí vám pít průzračnou vodu?...
Ezechiel 36:3...pustošili a drtili ze všech stran, aby si vás zbytek národů mohl rozebrat, a protože vás lidé pomlouvají...
Ezechiel 36:4...a opuštěným městům, která se stala kořistí zbytku národů a všem dokola jsou jen k posměchu. Nuže, tak...
Ezechiel 36:5...Ano, mluvil jsem v planoucím horlení proti zbytku národů i proti Edomu - proti všem, kdo si s...
Ezechiel 45:8...vládci nebudou utiskovat můj lid; nechají zbytek země jednotlivým kmenům domu Izraele." Tak praví...
Daniel 7:7...obrovskými železnými zuby hltala a drtilazbytek rozdupávala nohama. Lišila se od všech šelem, které...
Daniel 7:19...zuby a bronzovými drápy, hltala a drtilazbytek rozdupávala nohama. Také jsem chtěl vědět, co...
Amos 1:8...v Aškelonu. Obrátím svou ruku proti Ekronuzbytky Filištínů zahynou, praví Panovník Hospodin. Toto...
Amos 9:12...jej jako za dávných dnů. Tehdy jim připadne zbytek Edomu i všechny národy jméno nesoucí, praví...
Micheáš 2:12...vás všechny posbírám, Jákobe, jistěže shromáždím zbytky Izraele. Umístím je pohromadě jak ovce v ohradě,...
Micheáš 5:2...tedy nechá napospas, jen dokud neporodí rodičkaZbytek jeho bratří se pak vrátí zpět a připojí se k synům...
Sofoniáš 1:4...obyvatele Jeruzaléma. Na tomto místě vyhladím zbytky uctívání Baala, každou připomínku na kněží, kteří...
Sofoniáš 2:9...věčná pustina! Pozůstatek mého lidu je vyrabujezbytek mého národa se zmocní jejich země." To vše kvůli...
Zachariáš 14:2...znásilněny. Polovina města půjde do vyhnanstvízbytek lidu ale zůstane ve městě. Tehdy Hospodin vytáhne a...
Matouš 15:27... Ona však řekla: "Ano, Pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů." "Jak velikou máš víru, ženo!"...
Marek 7:28..."Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech." "Díky tomu, cos řekla, můžeš jít domů,"...
Skutky 5:2...peněz ale s vědomím své manželky ukrylZbytek přinesl a položil k nohám apoštolů. Petr mu na to...
1. Petr 4:2... Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle nevěnuje lidským tužbám, ale...
Zjevení 3:2... ale jsi mrtvý. Probuď se a posilni umírající zbytek, neboť jsem shledal, že tvé skutky před mým Bohem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |