Zazpívám

Hledám varianty 'zazpívám' [ zazpívejte (1) zazpívej (1) zazpívat (1) zazpíváš (1) zazpívám (7) zazpívali (2) zazpívají (3) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 15:1...Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu: "Zazpívám Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem...
Soudců 5:3...to, králové, vladaři, naslouchejte, Hospodinu zazpívám, Hospodinu, Bohu Izraele, chci zpívat žalm! Když...
Žalmy 9:3... pro tebe jásám, tvému jménu, Nejvyšší, chci zazpívat! Moji nepřátelé ustoupí a padnou, před tvojí tváří...
Žalmy 13:6...spásou srdce zajásá, Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak dobrotivě se ke mně zachoval! Pro předního...
Žalmy 33:3...na citeru, na desetistrunné loutně mu zahrajteZazpívejte mu novou píseň, hrajte krásně a hlasitě!...
Žalmy 59:18...útočištěm v den soužení. Ty jsi síla, tobě zazpívám, ty, Bože, jsi můj pevný hrad, Bože, lásko ! ...
Žalmy 71:22...utěšil. pak, Bože můj, při lyře oslavímzazpívám o tvé věrnosti, na citeře ti žalmy zahraji, Svatý...
Žalmy 101:1...všechna pokolení! Žalm Davidův. O lásce a právu zazpívám, tobě, Hospodine, chci zpívat žalm. Poctivou cestu...
Žalmy 144:9...svou pravicí! Novou píseň ti pak, Božezazpívám, na desetistrunné loutně zahraju ti žalm. Ty umíš...
Izaiáš 14:4...a těžké poroby, ve které jsi musel otročit, si zazpíváš tento posměšek o babylonském králi: Jaký konec...
Ezechiel 26:17...třást bez ustání hrůzou nad tebou. Tehdy ti zazpívají tento žalozpěv: Ach, jak jsi zhynulo, obydlí mezi...
Ezechiel 27:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčízazpívej žalozpěv nad Týrem. Řekni bráně mořských cest,...
Ezechiel 27:32...do křiku. Spustí nad tebou truchlivý žalozpěvzazpívají o tobě: ‚Kdo byl kdy Týru podobný, zničenému...
Micheáš 2:4...časy budou zlé. V ten den o vás složí popěvekzazpívají vám posměšný žalozpěv: ‚To je náš konec - můj lid...
Matouš 26:30...budu pít nový v království svého Otce." A když zazpívali žalm, odešli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš...
Marek 14:26...kdy ho budu pít nový v Božím království." A když zazpívali žalm, vyšli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |