Zatímco

Hledám varianty 'zatímco' [ zatímco ]. Nalezeno 89 veršù.
Genesis 4:4... že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů zemězatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z...
Genesis 18:8...to před . Sám pak stál u nich pod stromemzatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho....
Genesis 25:27...Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočinyzatímco Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se doma. Izák si...
Genesis 29:9...stáda a odvalí se kámen z ústí studny." A zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce....
Genesis 33:17...se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seíruzatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam si postavil dům a pro...
Exodus 20:21... abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát opodálzatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh....
Numeri 10:7... K odchodu se tedy bude troubit s přefukovánímzatímco ke svolání shromáždění budete troubit dlouze, bez...
Numeri 25:6...ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peorem!" Zatímco ostatní plakali u vchodu do Stanu setkávání, jeden...
Numeri 32:6...odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do bojezatímco vy zůstanete zde? Proč chcete syny Izraele odradit...
Numeri 32:27...naše zvířata zůstanou v gileádských městechzatímco tvoji služebníci, každý v plné zbroji, přejdou...
Deuteronomium 5:23... Když jste uslyšeli ten hlas z prostředku tmyzatímco hora plála ohněm, přistoupili jste ke mně - všichni...
Jozue 3:16...daleko odtud, u města Adam ležícího u Caretánuzatímco vody odtékající směrem k Aravskému (neboli Mrtvému)...
Jozue 3:17...stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánuzatímco celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý národ...
Jozue 6:9...kněžími troubícími na trouby kráčeli ozbrojencizatímco zadní voj kráčel za Truhlou za zvuku trub. Jozue...
Jozue 17:8... Země kolem Tapuachu patří Manasesovizatímco samotný Tapuach na Manasesově hranici patří synům...
Soudců 3:26...otevřeli - a hle, jejich pán leží na zemi mrtevZatímco čekali, Ehud minul Pesilim a prchal směrem k...
Soudců 4:16...meče. Sisera seskočil z vozu a prchal pěškyzatímco Barák pronásledoval ty vozy a vojsko k...
Soudců 9:44...vycházejí z města, vyrazil proti nim a pobil jeZatímco Abimelech se svým oddílem vyrazil a obsadil vchod...
Soudců 14:10...lví zdechliny. Jeho otec pak zašel za tou ženouzatímco Samson chystal hostinu, jak se na ženicha sluší....
Soudců 20:20...tedy ráno vstali a položili se proti GibejiZatímco se ale před Gibeou šikovali k bitvě proti...
1. Samuel 7:10...k Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpovědělZatímco Samuel přinášel zápalnou oběť, Filištíni se ...
1. Samuel 13:16...zůstali, se tedy drželi v Gibeji Benjamínovězatímco Filištíni tábořili v Michmasu. Z filištínského...
1. Samuel 14:19..." (Boží truhla totiž tehdy byla mezi Izraelci.) Zatímco ale Saul hovořil s knězem, hluk ve filištínském...
1. Samuel 19:9...v ruce, přišel na něj zlý duch od HospodinaZatímco mu David hrál, Saul po něm mrštil kopí, aby Davida...
1. Samuel 21:1... navěky." David pak vyrazil na cestuzatímco Jonatan se vrátil do města. Přišel do Nobu ke knězi...
1. Samuel 29:1...shromáždili všechna svá vojska do Afekuzatímco Izrael tábořil u pramene v Jizreelu. Když...
1. Samuel 29:11...hned ráno vypravil na cestu do filištínské zemězatímco Filištíni táhli na Jizreel. Třetího dne pak David...
2. Samuel 10:8... Amonci vyrazili a sešikovali se k boji u brányzatímco Aramejci z Cóby, Rechobu, Iš-tobu a Maaky zaujali...
2. Samuel 13:8..." Támar tedy šla do domu svého bratra AmnonaZatímco ležel a díval se, vzala těsto, uhnětla z něj...
2. Samuel 18:25...na to: "Když běží sám, nese dobré zprávy." Ale zatímco se stále blížil, hlídka uviděla dalšího běžce....
1. Královská 1:14...usedne on"? Jak to, že tedy kraluje Adoniáš?' Zatímco budeš mluvit s králem, přijdu tam za tebou a tvá...
1. Královská 6:27...stěny a křídlo druhého se dotýkalo druhé stěnyzatímco uprostřed chrámu se jejich křídla dotýkala navzájem...
1. Královská 8:4...Stan setkávání se vším jeho posvátným vybavenímZatímco to kněží a levité vynášeli, král Šalomoun s celým...
1. Královská 16:21...synem Ginatovým, a chtěli ho prohlásit za králezatímco druhá polovina stála za Omrim. Omriho stoupenci ale...
1. Letopisů 15:21... Maasejáš a Benajáš vysokým hlasem na citeryzatímco Matitiáš, Elifleáš, Mikneáš, Obed-edom, Jehiel i...
1. Letopisů 16:6... kteří hráli na lyry a citery, a Asaf na činelyzatímco kněží Benajáš a Jachaziel před Truhlou Boží smlouvy...
1. Letopisů 19:9...vyrazili a sešikovali se k boji u městské brányzatímco králové, kteří přišli s nimi, zaujali postavení v...
2. Letopisů 3:13...cherubové křídla roztažená přes celých 20 loktůzatímco stáli na nohou, tvářemi do síně. Zhotovil také...
2. Letopisů 4:6...omývali, co se připravovalo k zápalné obětizatímco v Moři se omývali kněží. Podle příslušného popisu...
2. Letopisů 5:5...Stan setkávání se vším jeho posvátným vybavenímZatímco to kněží a levité vynášeli, král Šalomoun s celým...
2. Letopisů 26:19...připravenou k pálení kadidla stále v ruceZatímco spílal kněžím, na čele se mu před jejich zraky v...
2. Letopisů 35:11...podávali krev kněžím, kteří s kropili oltářzatímco levité stahovali zvířata. Oddělovali, co bylo...
Job 20:23...do úzkých, bída se na něj vrhne ze všech silZatímco on si břicho cpe, Bůh na něj sešle vroucí hněv -...
Job 21:7...zděšením. Jak to, že ničemové užívají životaZatímco stárnou, jejich moc narůstá. Jejich potomkům se...
Žalmy 109:4...mně bojují. Za moje přátelství obviňujízatímco přináším své modlitby. Zlobou mi za dobrotu...
Žalmy 109:28...a že ty, Hospodine, jsi to vykonal. Žehnej mizatímco oni zlořečí, se zastydí ti, kdo napadli, ...
Žalmy 119:48...miluji! K milovaným tvým příkazům ruce vztahujizatímco přemýšlím nad tvými zákony. Na slovo svému...
Žalmy 119:78...Kéž jsou zahanbeni pyšní, že zrádně křivdí mizatímco přemýšlím nad tvými příkazy. Kéž se tví ctitelé ke...
Žalmy 119:95...pravidla. Ničemové na číhají, aby zabilizatímco přemýšlím o tvých svědectvích. Vidím, že vše...
Žalmy 145:5... mluví o tvé kráse, slávě a velebnostizatímco přemýšlím o tvých zázracích. hovoří o tvé...
Žalmy 145:6...zázracích. hovoří o tvé ohromující mocizatímco o tvé velikosti vyprávím. hlásají památku tvé...
Kazatel 3:21...vracejí. Kdo , že lidský duch míří vzhůruzatímco duch zvířat mizí pod zemí? Vidím tedy, že člověk...
Kazatel 8:14...spravedlivým se vede, jako by páchali zločinyzatímco zlosynům se vede, jako by jednali spravedlivě....
Jeremiáš 7:13...ním kvůli zkaženosti svého lidu Izraele udělalZatímco jste páchali všechny ty zločiny, praví Hospodin, ...
Ezechiel 9:8... Jděte!" A tak vyšli do města a pobíjeliZatímco pobíjeli, zůstal jsem sám. Padl jsem na tvář a...
Ezechiel 11:13...ale řídíte se pravidly národů ve vašem okolí!" A zatímco jsem prorokoval, Pelatiáš, syn Benajášův, zemřel....
Ezechiel 37:7..." Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, náhle se ozval hluk: kosti se s...
Ezechiel 43:6...a hle - Hospodinova sláva naplnila chrámZatímco ten muž stál pořád vedle , uslyšel jsem, jak ke...
Ezechiel 44:7...do svatyně, a tak znesvěcovali můj chrámzatímco jste mi jako pokrm přinášeli tuk a krev. Všemi...
Daniel 8:5...pomoci. Dělal si, co chtěl, a stále mohutnělZatímco jsem o tom přemýšlel, hle, od západu uháněl přes...
Ageus 1:4...čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domechzatímco tento chrám je v troskách? Nuže tak praví Hospodin...
Matouš 9:18...lije do nových měchů, a tak se obojí zachová." Zatímco k nim takto mluvil, náhle k němu přistoupil...
Matouš 12:46... Tak tomu bude i s tímto zlým pokolením." A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři...
Matouš 13:25...člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi...
Matouš 27:19...totiž, že mu ho vydali z pouhé zášti.) Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz:...
Matouš 28:11...bratrům, jdou do Galileje. Tam spatří." Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže dorazili do města...
Marek 2:2...množství lidí, že se nevešli ani ke dveřímZatímco k nim promlouval Slovo, přišli k němu čtyři muži a...
Marek 15:24...mu víno s myrhou, ale on odmítlZatímco ho křižovali, losovali o jeho šaty, kdo si co vezme...
Lukáš 3:21...všemu přidal ještě to, že Jana vsadil do vězeníZatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se...
Lukáš 9:29...a Jana a vystoupil na horu, aby se modlilZatímco se modlil, změnil se vzhled jeho tváře, jeho oděv...
Lukáš 9:43...otci. Všichni byli ohromeni Boží velkolepostíZatímco všichni žasli nad vším, co udělal, Ježíš se obrátil...
Lukáš 11:29...blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je." Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto...
Lukáš 24:15...povídali si o všem, co se staloZatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil...
Lukáš 24:36...cestě a jak se jim dal poznat při lámání chlebaZatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. "Pokoj...
Lukáš 24:51... k Betanii. Zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen...
Skutky 1:10...zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblakuZatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle,...
Skutky 3:11...tím, co se mu stalo, byli úžasem bez sebeZatímco se ten uzdravený mrzák držel Petra a Jana, všichni...
Skutky 7:59...odložili pláště k nohám mladíka jménem SaulZatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane Ježíši,...
Skutky 10:9...jim vyložil a poslal je do Joppy. Druhého dnezatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na...
Skutky 10:17... než byla plachta vytažena zpátky do nebeZatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění...
Skutky 19:1...veřejně dokazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš.  Zatímco byl Apollo v Korintu, Pavel prošel hornatým...
Skutky 27:41...mělčinu. Příď pevně uvízla a nemohla se pohnoutzatímco záď se tříštila pod náporem vln. Vojáci se rozhodli...
Římanům 8:23...první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténámezatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého...
Římanům 11:23...laskavosti zůstaneš. Jinak budeš vyťat i tyzatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano,...
1. Korintským 1:7...ustaveno, že nemáte nedostatek v žádném daruzatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Ten...
1. Korintským 8:1...jsme došli poznání". Poznání ovšem nadýmázatímco láska buduje. Kdo si myslí, že něco , ještě neví...
2. Korintským 13:10...proto se modlíme za vaši nápravu. Toto vám píšuzatímco jsem pryč, abych budu u vás, nemusel přísně užít...
1. Petr 1:5...a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebizatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se...
1. Petr 3:20...kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnoutzatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |