Zasloužíš

Hledám varianty 'zasloužíš' [ zasloužíte (1) zasloužíš (2) zasloužíme (1) zasloužím (1) zasloužili (2) zasloužila (1) zasloužil (12) zaslouží (31) ]. Nalezeno 50 veršù.
Numeri 35:31...Jediné svědectví k popravě člověka nestačí. Vrah zaslouží smrt. Za jeho život nepřijímejte výkupné; musí...
Deuteronomium 25:2...právo tomu, kdo je v právu, a viníka odsoudíZaslouží-li si viník bičování, soudce jej položit a...
Deuteronomium 25:9...sandál, plivne mu do tváře a prohlásí: "To si zaslouží muž, který nechce zbudovat rodinu svého bratra!"...
Soudců 9:16...a jeho domu? Zachovali jste se k němu, jak si zasloužil? Můj otec za vás bojoval, nasadil vlastní život,...
1. Samuel 26:16...Moc ses nevyznamenal. Jakože je živ Hospodinzasloužíte si zemřít, protože jste neochránili svého pána,...
2. Samuel 19:29...za dobré. Celý můj otcovský dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale svému služebníku dovolil jíst u...
1. Královská 2:26...král vykázal do Anatotu. "Odejdi ke svým polímZasloužíš si smrt, ale dnes nenechám zemřít, protože jsi...
2. Letopisů 6:23...své služebníky tak, abys odplatil viníkovi, co zaslouží za své skutky, a spravedlivého abys ospravedlnil a...
2. Letopisů 24:18...a modlám. Tímto proviněním si Juda i Jeruzalém zasloužil Boží hněv. Hospodin k nim posílal proroky, aby je...
Ezdráš 9:13... že jsi nás netrestal, jak bychom za své hříchy zasloužili, ale nechal jsi nás vyváznout. Jak bychom mohli...
Job 11:6...chápání: Věz, že Bůh trestá míň, než bys zasloužil! Můžeš postihnout Boží hlubiny? Meze Všemohoucího...
Job 33:27...a právo převrátil, nedostal jsem však, co jsem zasloužil. Bůh vykoupil, abych nešel do jámy, uvidím...
Job 34:11...skutky odplácí, chová se k lidem, jak si kdo zaslouží. Bůh v žádném případě nebude jednat zle,...
Žalmy 15:4...bližnímu a neostouzí druha, kdo pohrdá těmi, kdo zaslouží zavržení, ctitelů Hospodina však váží si, kdo...
Žalmy 94:2... Soudce vší země, povstaň již, dej pyšným, co si zaslouží! Jak dlouho, Hospodine, ničemní, jak dlouho...
Žalmy 103:10... nechová zlobu navěky. Nenakládá s námi, jak zaslouží náš hřích, neodplácí nám podle našich vin. Jako je...
Přísloví 31:30...krása pomíjí; žena, jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte odměnu za její úsilí, její činy ji v...
Izaiáš 59:18... odplatu pro soky; i ostrovům odplatí, jak si zaslouží. Na západě budou Hospodinovo jméno ctít a jeho...
Izaiáš 63:7...lásku připomínat chci a činy, za které chválu zaslouží - za všechno, co pro nás Hospodin učinil, za to,...
Jeremiáš 10:7... Kdo by se nebál, Králi národů? Jen ty zasloužíš úctu! Mezi mudrci všech národů a ve všech jejich...
Jeremiáš 17:10...odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží." Jako koroptev sedící na vejcích, která ...
Jeremiáš 21:14...Ztrestám vás, praví Hospodin, jak si vaše skutky zaslouží. Zapálím oheň ve vašem lese a ten pohltí vše kolem...
Jeremiáš 26:11...tehdy velmožům a všemu lidu řekli: "Ten muž zaslouží smrt! Prorokoval přece proti tomuto městu -...
Jeremiáš 32:19...podle jeho jednání, tak jak si za své skutky zaslouží. Konal jsi znamení a zázraky v Egyptě a konáš je...
Jeremiáš 51:6...čas Hospodinovy pomsty - odplácí Babylonu, co si zaslouží. Zlatým kalichem v ruce Hospodinově byl Babylon -...
Pláč 3:64...si o mně posměšky! Odplať jim, Hospodine, jak si zaslouží - za to, jak se sami chovali! Zatvrzelé srdce...
Pláč 4:6... Trest mého lidu je ještě větší, než co zasloužila Sodoma - ta byla vyvrácena v jedinou chvíli,...
Ezechiel 14:4...mu odpovím, jak za své hnusné modlářství zaslouží. Tak přistihnu dům Izraele v jejich smýšlení, v...
Ezechiel 31:11... aby s ním naložil, jak si za svou špatnost zaslouží. Zavrhl jsem ho a cizáci, ti nejukrutnější mezi...
Ezechiel 39:24...s nimi, jak si za svou nečistotu a za své hříchy zasloužili - skryl jsem svoji tvář před nimi. Nuže, tak...
Zachariáš 1:6...zástupů se rozhodl s námi naložit, jak si zasloužíme za své cesty a za své jednání.'" Čtyřiadvacátého...
Matouš 10:10...košile ani obuv ani hůl - dělník si přece zaslouží svůj pokrm. Když přijdete do města nebo vesnice,...
Marek 14:64...Co o tom soudíte?" A všichni rozhodli, že zaslouží smrt. Někteří po něm začali plivat. Zahalili mu...
Lukáš 7:4... Přišli tedy za Ježíšem a snažně ho prosili: "Zaslouží si, abys to pro něj udělal. Vždyť miluje náš národ...
Lukáš 10:7...a jezte a pijte, co nabízejí - dělník si přece zaslouží svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. V...
Lukáš 23:15...jsem vás poslal k němu. Nespáchal nic, za co by zasloužil smrt. [17] Dám ho zbičovat a propustím ho...
Lukáš 23:22...udělal zlého? Nezjistil jsem u něj nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho!" Oni však...
Skutky 13:28...čtou každou sobotu. Ačkoli nenašli nic, za co by zasloužil smrt, vyžádali si na Pilátovi jeho popravu. Když...
Skutky 23:29...otázkám jejich Zákona a že nespáchal nic, zač by zasloužil smrt nebo vězení. Když jsem se pak dozvěděl, že...
Skutky 25:11...skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač si zasloužím smrt, neodmítám zemřít. Jestliže však na tom, z...
Skutky 25:25...naživu. Shledal jsem, že neprovedl nic, za co by zasloužil smrt, ale když se sám odvolal k Jeho Veličenstvu,...
Skutky 26:31...si povídali: "Ten člověk nedělá nic, zač by si zasloužil smrt nebo vězení!" Agrippa na to Festovi řekl:...
Skutky 28:18...s tím, že jsem nespáchal nic, za co bych zasloužil smrt. Židé však byli proti, a tak jsem byl nucen...
2. Korintským 11:15...spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží. Opakuji, nikdo nemá za blázna. A i kdyby,...
1. Timoteus 5:17... Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání, zvláště ti, kdo mají namáhavou...
1. Timoteus 5:18...dobytčeti nedávej náhubek," a jinde: "Dělník si zaslouží svou mzdu." Obvinění proti staršímu nepřijímej,...
Židům 3:3...Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. On si ovšem zaslouží větší slávu než Mojžíš, tak jako větší čest...
1. Petr 2:19... Když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému svědomízaslouží si chválu. Co je ale záslužného na tom, když...
Zjevení 3:4...se mnou procházet v bílém rouchu, neboť si to zaslouží. Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho...
Zjevení 16:6...svatých a proroků, tys jim dal pít krev, jak si zaslouží." Tehdy jsem uslyšel, jak se od oltáře ozvalo:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |