Zasáhl

Hledám varianty 'zasáhl' [ zasažena (2) zasažen (2) zasáhnu (1) zasáhnout (4) zasáhnou (2) zasáhni (5) zasáhne (5) zasáhlo (2) zasáhli (3) zasáhla (5) zasáhl (18) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 34:7...Jákobovi synové z pole, a když to uslyšelizasáhlo je to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přece v...
Exodus 9:3...pastvinách, koně, osly, velbloudy, skot i bravzasáhne prudký mor! Hospodin ale odliší izraelská stáda od...
Exodus 9:14...totiž spolu s tvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš, že na celé zemi není nikdo jako...
Exodus 9:15...teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země....
Numeri 14:37... kdo o zemi roznesli hanebnou pomluvuzasáhla před Hospodinem náhlá rána. Z těch, kdo šli...
1. Samuel 2:25...lid! Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh může zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu, kdo se ho...
1. Samuel 17:49...do mošny, vzal odtud kámen, vystřelil z prakuzasáhl Filištína do čela. Kámen se mu zaryl do čela a on se...
1. Samuel 17:50...David přemohl onoho Filištína prakem a kamenemZasáhl Filištína a zabil ho, i když neměl žádný meč. Potom...
1. Samuel 25:38...jako kámen. Asi po deseti dnech Hospodin Nábala zasáhl tak, že zemřel. Když se David doslechl o Nábalově...
2. Samuel 6:7...hněvem. Pro tu opovážlivost ho Bůh na místě zasáhl tak, že tam u Boží truhly zemřel. Davida hněvalo, že...
2. Samuel 11:15...do nejprudšího boje. Pak od něj odstupte, je zasažen a zemře." Joáb tedy při obléhání města postavil...
2. Samuel 21:17... syn Ceruji, ale Davidovi přispěchal na pomoczasáhl toho Filištína a zabil ho. Davidovi muži tehdy...
1. Královská 8:32...oltářem v tomto chrámu, vyslýchej na nebesíchZasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys viníka označil za...
1. Královská 8:39... vyslýchej na nebesích, kde přebýváš. Odpusťzasáhni a odplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce...
1. Královská 22:34...ho být. Někdo tehdy náhodně vystřelil z lukuzasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!"...
2. Královská 9:24..."Achaziáši, zrada!" Vtom ale Jehu napjal lukzasáhl Jorama mezi lopatky, takže mu šíp pronikl srdcem a...
2. Královská 9:27...Jehu se ale pustil za ním a křičel: "Toho taky!" Zasáhli ho ve voze na svahu Gur poblíž Jibleamu. Dojel ale...
1. Letopisů 13:10...Uzovi hněvem, protože vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě zemřel před Bohem. David byl...
2. Letopisů 6:23...tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej z nebeZasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys odplatil viníkovi...
2. Letopisů 18:33...ho být. Někdo tehdy náhodně vystřelil z lukuzasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!"...
2. Letopisů 21:14... kteří byli lepší než ty. Nuže, pohleď: Hospodin zasáhne tvůj lid, tvé syny, ženy i všechno tvé jmění...
2. Letopisů 35:23...do bitvy na pláň Megido. Tam krále Jošiáše zasáhli lučištníci. "Odvezte !" řekl Jošiáš svým mužům....
Job 1:16... když dorazil další: "Boží blesk udeřil z nebezasáhl ovce i mládence a všichni shořeli. Unikl jsem jenom...
Job 4:5... Teď došlo na tebe - a neseš to těžce; tebe to zasáhlo, a děsíš se. není ti oporou zbožnost tvá? Tvá...
Job 11:10...než země, širší než moře! Když on zasáhne, když uvězní, když svolá soud, kdo mu zabrání?...
Job 20:24...svým deštěm střel! Na útěku před železnou zbraní zasažen bude lukem bronzovým. Ze zad mu náhle trčí šíp a...
Job 36:32... Ve svých dlaních svírá blesky, velí jim zasáhnout jejich cíl. Vypovídá o něm jeho burácení - on...
Job 41:18...bohové, když sebou trhne, jsou strachy bez sebeZasáhnout ho mečem je zcela zbytečné, stejně tak kopím,...
Žalmy 45:6...jsou, národy skolí před tebou, srdce tvých soků zasáhnou! Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo...
Žalmy 78:66... jenž byl vínem rozjařen. Tehdy své nepřátele zasáhl vzadu, vydal je věčné pohaně! Zavrhl sice Josefův...
Žalmy 118:15...zní píseň vítězná: "Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice je vztyčená, Hospodinova...
Žalmy 118:16...pravice je vztyčená, Hospodinova pravice mocně zasáhla!" Neumřu, ale budu žít, vyprávět budu, co Hospodin...
Žalmy 144:6... své nebe rozetni, dotkni se hor, dýmajíZasáhni bleskem, nepřátele rozptyl, vyšli své šípy, abys je...
Přísloví 20:30...šediny. Modřiny a boule vydrhnou špatnost, rány zasáhnou hluboko do nitra. Královo srdce je v Hospodinově...
Izaiáš 28:19...hlína zdupaná. Kdykoli se přižene, znovu vás zasáhne - ráno za ránem, v noc i den! Hrůza dočista ochromí...
Jeremiáš 4:18...to zavinily. To je tvé neštěstí, ano tak trpkézasáhne přímo do srdce!" Bolí, bolí to v břiše!...
Jeremiáš 14:7...nás, Hospodine, usvědčují, kvůli svému jménu ale zasáhni! Mnohokrát jsme se odvrátili, proti tobě jsme...
Ezechiel 17:10...i s kořeny. Ano, byla zasazena, ale uspějeZasažena východním větrem, neuschne úplně? Na záhonech, kde...
Daniel 2:34...skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámenzasáhl sochu do železných a hliněných nohou a rozdrtil je....
Daniel 2:35...nich nezbylo památky. Ale ten kámen, který sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem. Tolik...
Micheáš 1:9...Samaří totiž postihla i Judu. k samé bráně zasáhla můj lid, k Jeruzalému! Nemluvte o tom v Gatu, ...
Matouš 26:51...byli s Ježíšem, náhle vytasil meč, rozmáchl sezasáhl veleknězova sluhu a usekl mu ucho. Ježíš mu ale...
Marek 14:47... Jeden z těch, kdo stáli kolem něj, vytasil mečzasáhl veleknězova sluhu a usekl mu ucho. Ježíš jim řekl:...
Lukáš 22:50..." vykřikli, "máme se bít mečem?" Jeden z nich zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho. "Nechte ...
Jan 18:10...Tehdy Šimon Petr vytasil meč, který měl s sebouzasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho. Ten sluha...
Skutky 2:37...Ježíše, kterého jste ukřižovali!" Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů...
Skutky 23:27... Když jsem se dozvěděl, že je to římský občanzasáhl jsem se svým oddílem a zachránil ho. Protože jsem...
Zjevení 8:12...neboť zhořkly. Když zatroubil čtvrtý anděl, byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd,...
Zjevení 11:6...moc nad vodami, aby je obraceli v krev a aby zasáhli zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít. ale...

Slova obsahující zasáhl: nezasáhla (1) zasáhl (18) zasáhla (5) zasáhli (3) zasáhlo (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |