Zaplaví

Hledám varianty 'zaplaví' [ zaplavím (3) zaplavily (1) zaplavilo (1) zaplavili (1) zaplavila (1) zaplavil (2) zaplaví (5) zaplavena (2) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 7:6...všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli ...
Genesis 7:10...přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku Noemova života...
Deuteronomium 11:4... s jeho koni i vozy - jak ty pronásledovatele zaplavil vodami Rudého moře, a tak je vyhubil. dodnes si...
1. Královská 20:27...nim tábořili jako dva houfy koziček; Aramejci zaplavili celý kraj. Vtom k izraelskému králi přišel Boží...
2. Královská 3:20... se náhle od Edomu přivalila spousta vody, která zaplavila celé okolí. Všichni Moábci slyšeli, že proti nim...
Job 18:15...svého stanu, odveden bude ke králi hrůz. Plameny zaplaví jeho stan, jeho příbytek bude sírou zasypán. Jeho...
Job 20:23...on si břicho cpe, Bůh na něj sešle vroucí hněvzaplaví ho svým deštěm střel! Na útěku před železnou zbraní...
Izaiáš 8:8...ze svého koryta, všude se vylije z břehů. I Judu zaplaví, rozlije se a rozvodní, takže dosáhne po bradu....
Izaiáš 22:7...vozech a na koních, i Kír ukázal svůj štít! Vozy zaplavily tvá krásná údolí, brány obklopili jezdci na...
Izaiáš 60:6...národů k tobě zamíří. Stáda velbloudů  zaplaví, dromedáři z Midiánu a z Efy, přijdou i všichni ze...
Izaiáš 66:12...Neboť toto praví Hospodin: Hle - jako řekou zaplavím ji pokojem a slávou národů jako rozvodněným...
Jeremiáš 46:8...říční proudy v povodni. Prý: ‚Vystoupím z břehůzaplavím zemi, zpustoším města i s obyvateli.' Koně, vpřed!...
Jeremiáš 47:2...severu stoupá hladina, řeka vystupuje z korytaZaplaví zemi i všechno na , města i s obyvateli. Lidé...
Jeremiáš 51:42...být tak zpustošen Babylon mezi národy! Babylon zaplavilo moře, příval jeho vln jej pohltil. Z jeho měst...
Ozeáš 5:10...ti, kdo posunují mezníky; svou prchlivostí je zaplavím jako povodní. Efraim bude poroben, soudem rozdrcen...
2. Petr 2:5... Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a sedm...

Slova obsahující zaplaví: zaplaví (5) zaplavím (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |