Zapálím

Hledám varianty 'zapálím' [ zapalte (1) zapálíte (1) zapálit (2) zapálíš (1) zapálíme (1) zapálím (6) zapálili (6) zapálil (8) zapálí (8) zapáleny (1) ]. Nalezeno 35 veršù.
Exodus 30:8...kahany, a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před Hospodinem stále, po všechna vaše...
Exodus 40:4...stůl a uspořádáš vše na něm, přineseš i svícenzapálíš jeho kahany. Před Truhlu svědectví postavíš zlatý...
Exodus 40:25...Příbytku, postavil do Stanu setkávání svícenzapálil před Hospodinem kahany, jak mu Hospodin přikázal....
Exodus 40:27...ve Stanu setkávání postavil také zlatý oltářzapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin přikázal. Ve...
Leviticus 1:7...a rozseká ji na díly. Kněží, synové Áronovizapálí na oltáři oheň a narovnají na něj dříví. Na pak...
Leviticus 6:5...oheň, nikdy nezhasne! Na něm kněz každé ráno zapálí dříví, na něm narovná zápalnou oběť a na něm nechá...
Numeri 17:12...shromáždění (a hle, v lidu vypukla rána). Zapálil kadidlo a vykonal za lid obřad smíření. Postavil se...
Deuteronomium 32:22...do hlubin podsvětí. Pohltí zemi i její úroduzapálí i horské základy! Zavalím je samým neštěstím, své...
Jozue 8:8...Bůh, vám je vydá do rukou. se města zmocnítezapálíte ho; zachováte se podle Hospodinova slova. Držte se...
Jozue 8:19...místa. Vnikli do města, dobyli je a rychle je zapálili. Ajští muži se ohlédli a hle - z města stoupal k...
Soudců 9:49...a šli za Abimelechem. Obložili jimi pevnostzapálili jim ji nad hlavou, takže všichni lidé v Šechemské...
Soudců 9:52... Když se ale přiblížil ke vchodu do věže, aby ji zapálil, nějaká žena mu shodila mlýnský kámen na hlavu a...
Soudců 12:1...do boje proti Amoncům?" vyčítali Jiftachovi. "Zapálíme ti dům nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a...
Soudců 15:5...ocasy jim vždy připevnil pochodeň. Pochodně pak zapálil a vypustil ty lišky Filištínům do obilí. Tak spálil...
1. Samuel 2:15... Kněžský mládenec navíc přicházel, ještě než se zapálil tuk, a říkal tomu, kdo obětoval: "Odevzdej knězi...
1. Samuel 2:16..." Když ten člověk namítal: "Nejdříve se přece  zapálit tuk; potom si vezmi, co chceš," kněz odpovídal: "Ne...
2. Samuel 14:30...pole sousedí s mým. na něm ječmen; jdětezapalte mu ho." A tak Abšalomovi služebníci to pole...
1. Královská 16:18...dobyto, vešel do opevnění královského palácezapálil ho nad sebou. Tak zemřel za svůj hřích, že se držel...
2. Letopisů 36:19... jeruzalémské hradby rozbořili, všechny paláce zapálili a všechny cennosti v nich zničili. Zbytek těch,...
Izaiáš 10:16...na jejich vypasence úbytě a pod jejich chloubou zapálí plamen nejprudší. Světlo Izraele se stane ohněm,...
Izaiáš 30:33... ohně i dříví dostatek. Jako proud síry zapálí ji Hospodinův dech! Běda těm, kdo hledají pomoc v...
Izaiáš 50:11...si ve světle vlastního ohně, s loučemi, které zapálili jste. Z ruky se vám toho dostane, že ulehnete v...
Izaiáš 64:1...se před tebou hory roztřásly! Jako když oheň zapálí roští a vodu v hrnci uvaří, tak tví nepřátelé tvé...
Jeremiáš 11:16...a s pěkným ovocem. Za hřmění hrozné bouře ji ale zapálí, její ratolesti zničí oheň! Hospodin zástupů, který...
Jeremiáš 17:27...s nimi do bran Jeruzaléma, pak v jeho branách zapálím oheň, který pohltí jeruzalémské paláce a nezhasne!"...
Jeremiáš 21:14... praví Hospodin, jak si vaše skutky zasloužíZapálím oheň ve vašem lese a ten pohltí vše kolem." Tak...
Jeremiáš 49:27...budou v ten den zabiti, praví Hospodin zástupůZapálím na damašských hradbách oheň, aby pohltil...
Jeremiáš 50:32...se tak, že ho nikdo nezvedne. V jeho městech zapálím oheň a ten pohltí vše kolem. Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 51:30... Síly je opustily, jsou jako ženy. Jejich domovy zapáleny, závory zlomeny. Běžec předhání běžce, posel posla...
Pláč 4:11...projevil svůj hněv, dal průchod svému zuřeníZapálil na Sionu oheň, jenž pohltil jeho základy. Nevěřili...
Ezechiel 30:8... Tehdy poznají, že jsem Hospodin, v Egyptě zapálím oheň a jeho spojenci budou zničeni. V onen den ode...
Amos 1:14...rozpárali těhotné, aby rozšiřovali své hranicezapálím na hradbách Raby oheň, aby pohltil její paláce...
Lukáš 22:55...ale zpovzdálí následoval. Když uprostřed dvora zapálili oheň a sesedli se okolo, posadil se mezi i Petr...
Skutky 28:2...Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavěZapálili oheň a všechny nás k němu pozvali, protože pršelo...
Jakub 3:5...všechno dokáže! Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány...

Slova obsahující zapálím: nezapálím (1) zapálím (6) zapálíme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |