Zanechte

Hledám varianty 'zanechte' [ zanechte (2) zanecháte (3) zanechat (2) zanechána (2) zanechán (4) zanechám (2) zanechali (9) zanechal (7) zanechá (4) zanech (1) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 15:2...mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům zanechám Eliezerovi z Damašku. Pohleď, nedal jsi mi potomka...
Genesis 50:8...jeho otce - jen své děti, svůj brav a skot zanechali v gošenském kraji. Jely s nimi i vozy s jezdci;...
1. Samuel 2:36...před mým pomazaným navždycky. Každý, kdo bude zanechán z tvého domu, se mu půjde poklonit za kousek...
2. Samuel 15:16...A tak král odešel, následován celým svým dvoremZanechal tam jen deset konkubín, aby se staraly o dům. Když...
1. Letopisů 14:12...místo Baal-peracim, Pán průlomů. Filištíni tam zanechali své bůžky a David je přikázal naházet do ohně....
1. Letopisů 23:22...Machliho: Eleazar a Kíš. Eleazar zemřel, aniž zanechal syny. Měl jen dcery, které si vzali jejich...
1. Letopisů 28:8...Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zemzanechali ji svým synům jako věčné dědictví. A ty,...
2. Letopisů 12:5...a oznámil jim: "Tak praví Hospodin: Vy jste zanechali , i tedy zanechávám vás v rukou Šišakových."...
2. Letopisů 24:25...Když Joaše jaksepatří potrestali, odtáhli pryčzanechali ho těžce zraněného. Tehdy se jeho dvořané proti...
Ezdráš 9:12... Jedině tak budete moci užívat darů této zemězanecháte ji svým synům jako věčné dědictví.' Po tom všem,...
Žalmy 37:8...když někdo provádí, co si umane. Vyhni se hněvuzanech zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodí. Bídáci přece...
Žalmy 49:11...tak hyne tupec a hrubián, každý své jmění cizím zanechá! Jejich hroby jim budou věčnými domy, na věky věků...
Žalmy 88:6...jámy klesají, jsem jako bojovník síly zbavenýZanechali mezi mrtvými, jsem jako mrtvoly v hrobě ležící...
Žalmy 106:41...dědictví si zošklivil! Napospas pohanům proto zanechal je, aby jejich sokové vládli nad nimi. Utiskovali...
Přísloví 13:22... spravedlivým je štěstí odměnou. Dobrý člověk zanechá dědictví vnukům, hříšníkovo jmění čeká na poctivé....
Kazatel 2:26...ale svěří úkol hromadit a kupit, co potom musí zanechat Božímu oblíbenci. I to je marnost a honba za...
Kazatel 3:5...a čas kamení sbírat, čas objímat a čas objímání zanechat, čas hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas...
Izaiáš 6:13...znovu vypleněna. Ale jako dub, jako mocný strom zanechá pahýl, když je poražen, tak je svaté símě oním...
Izaiáš 10:3...se neštěstí? Koho poběžíte o pomoc poprosit? Kde zanecháte své bohatství? Nezbude vám než se krčit s vězni,...
Izaiáš 11:16...pro jeho pozůstatek, pro lid, jenž bude v Asýrii zanechán, tak jako kdysi vznikla pro Izrael toho dne, kdy...
Izaiáš 23:13... na lid, jenž byl a není víc. Asyřané ji zanechali pouštní havěti, obléhací věže vztyčili proti ,...
Izaiáš 65:15...bolestí, kvílet budete samou úzkostí. Své jméno zanecháte vyvoleným mým, aby je používali pro kletby: "...
Jeremiáš 52:16... Zbytek chudiny tam velitel gardistů Nebuzardan zanechal, aby obdělávali vinice a pole. Bronzové sloupy...
Ezechiel 15:6...Hospodin: Jako jsem oproti lesním stromům zanechal dřevo vinné révy ohni ke spálení, stejně tak...
Joel 2:14...se rozmyslí, pohnut lítostí, a požehnání nám zanechá, aby zas byly moučné oběti a úlitby pro Hospodina,...
Matouš 22:25... První se oženil, ale zemřel bez potomků, a tak zanechal svou ženu svému bratru. Totéž se stalo i s druhým...
Matouš 24:40...Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata...
Matouš 24:41...mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli...
Lukáš 17:34...dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. [36] Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a...
Lukáš 17:35...Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána." "Kde, Pane?" zeptali se ho. "Kde je mrtvola,...
Lukáš 20:31...a tak dále. Všech sedm jich zemřelo, aniž by zanechali děti. Nakonec pak zemřela i ta žena...
Skutky 23:32...do Antipatridy. Nazítří se vrátili do pevnostizanechali ho v doprovodu jezdců. Ti po příjezdu do Cesareje...
Skutky 25:14...Festus králi vyprávěl o Pavlově při: "Felix tu zanechal jednoho vězně. Když jsem byl v Jeruzalémě, vrchní...
1. Korintským 15:34...vztahy kazí mravy." Opravdu se vzpamatujtezanechte hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznají - říkám...
Efeským 6:9...svobodný. Vy, páni, se k nim chovejte také takZanechte výhrůžek - víte přece, že jak oni, tak i vy máte...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |