Zajordání

Hledám varianty 'zajordání' [ zajordání ]. Nalezeno 16 veršù.
Numeri 32:32...do země Kanaán a získáme dědičné vlastnictvíZajordání." Mojžíš tedy Gádovým a Rubenovým synům a...
Numeri 35:14...vám budou sloužit jako útočiště: tři městaZajordání a tři města v zemi Kanaán. Ta slouží jako...
Deuteronomium 1:1...Mojžíš promluvil k celému Izraeli na pouštiZajordání, totiž na pláni Arava naproti Sufu mezi Paranem,...
Deuteronomium 1:5...a v Edrei, začal Mojžíš v moábské zemiZajordání vysvětlovat tento Zákon. Řekl: Hospodin, náš Bůh,...
Deuteronomium 3:8... Tenkrát jsme oběma emorejským králůmZajordání odebrali zem od potoka Arnon k hoře Hermon....
Deuteronomium 4:46...po jejich odchodu z Egypta. Stalo se toZajordání, v roklině naproti Bet-peoru, v zemi emorejského...
Jozue 1:14...stáda zůstanou v zemi, kterou vám Mojžíš dalZajordání. Vy muži ale musíte jít v bojovém šiku jako...
Jozue 2:10... i co jste provedli oběma emorejským králůmZajordání, Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili jako...
Jozue 9:10...také o všem, co udělal dvěma emorejským králůmZajordání - chešbonskému králi Sichonovi a bášanskému králi...
Jozue 14:3...pokolení dostala svá dědictví od MojžíšeZajordání. Levitům však mezi nimi žádné dědictví nepřipadlo...
Jozue 17:5...deset přídělů (mimo gileádské a bášanské zeměZajordání), neboť Manasesovy dcery obdržely dědictví mezi...
Jozue 18:7...Manasesova přijali dědictví na východěZajordání, kde jim je přidělil Hospodinův služebník Mojžíš...
Jozue 22:4...se i vy domů do své vlastní země, kterou vámZajordání dal Hospodinův služebník Mojžíš. Jen velmi...
Jozue 24:8... jsem vás přivedl do země Emorejců, bydlícíchZajordání. Bojovali s vámi, ale vydal jsem je do vašich...
Soudců 5:17...rodech byly velké omluvy. Gileád vězelZajordání a Dan - proč stěhoval se k lodím? Ašer si zůstal...
1. Letopisů 12:38...boji. Z Rubena, Gáda a poloviny kmene ManasesZajordání 120 000 mužů v plné zbroji. Všichni tito...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |