Zahubte

Hledám varianty 'zahubte' [ zahubte (1) zahubit (8) zahubím (7) zahubili (2) zahubila (1) zahubil (9) zahubí (11) zahubeni (4) zahubena (1) zahuben (9) ]. Nalezeny 52 verše.
Exodus 5:21...dvořanům; dali jste jim do rukou meč, kterým nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal...
Numeri 16:21..."Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. "Ó Bože, Bože duchů veškerého...
Numeri 17:10..."Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi:...
Deuteronomium 9:20... Hospodin se hněval na Árona tak, že jej chtěl zahubit, a proto jsem se tenkrát modlil i za Árona. To vaše...
Jozue 7:7...Abys nás vydal do rukou Emorejců? Abys nás zahubil? Mohlo nám přece stačit, abychom se usadili za...
1. Samuel 5:10...boha! To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?" Obeslali proto a shromáždili všechny filištínské...
2. Samuel 14:7...ho za to, že zavraždil svého bratra.' Tak chtějí zahubit i dědice. Uhasí i tu jiskřičku, co mi zbývá! Po...
2. Samuel 20:19...' My jsme pokojní, věrní Izraelci. Ty ale chceš zahubit jedno z hlavních měst v Izraeli. Proč ničíš...
1. Letopisů 10:14... místo aby se radil s Hospodinem. Ten ho proto zahubil a království předal Davidovi, synu Jišajovu. Celý...
Ester 9:6... V samotném sídelním městě Súsách Židé pobilizahubili pět set mužů. Mezi nimi byli: Paršandata, Dalfon,...
Ester 9:12..." řekl král královně Ester, "Židé pobilizahubili pět set mužů a deset Hamanových synů. Co asi...
Job 5:2...Ke komu z andělů se chceš obrátit? Hlupáka zahubí rozhořčení, omezenec umře závistí. Viděl jsem...
Job 6:9...že by Bůh ráčil rozmáčknout, mávnutím ruky  zahubit. Pak by mi mohlo sloužit k útěše, i když se svíjím...
Job 10:8...hnětly a tvořily - teď ses obrátil a chceš  zahubit? Vzpomeň si, že jsi mne z hlíny vytvořil - to ...
Job 36:12...léta v samé radosti. Pokud však neposlechnouzahubí je šíp, zahynou vlastní nevědomostí. Bezbožní ve...
Žalmy 37:20...v hladových dnech se nasytí. Ničemové však budou zahubeni, Hospodinovi nepřátelé vymizí, jako když trávu z...
Žalmy 37:32...na spravedlivého číhá, hledá způsob, jak ho zahubit, Hospodin ho však nenechá v jeho rukách, nedá ho...
Žalmy 73:19...napospas hrozné záhubě! V jediném okamžiku budou zahubeni, hrůzy dočista zničí je! Jako sen po probuzení,...
Žalmy 105:29...se totiž vzepřeli. Jejich vody ve krev obrátilzahubil všechny ryby v nich. Jejich země se hemžila žabami...
Žalmy 105:36...pak v zemi bil, všechen výkvět mládí jim zahubil. Svůj lid pak vyvedl se stříbrem a zlatem, v žádném...
Žalmy 145:20...všechny, kdo ho milují, všechny ničemy ale zahubí. Hospodinova chvála z úst mi zní, jeho svaté...
Kazatel 10:12... Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty. Hloupost je úvodem k jeho řeči, po...
Izaiáš 15:1...Moábem: V jediné noci vypleněn, Ar Moábský je zahuben! V jediné noci vypleněn, Kir Moábský je zahuben!...
Izaiáš 33:1...který jsi nebyl zrazen! dokonáš zhoubu, budeš zahuben, dovršíš zradu, budeš vyzrazen. Smiluj se nad...
Izaiáš 65:15...používali pro kletby: " Panovník Hospodin zahubí!" Svým služebníkům však jméno jinačí. Kdo bude na...
Jeremiáš 15:7...ve městech po celé zemi. Připravím je o dětizahubím svůj lid, neboť se od svých cest neodvrátili. Proto...
Jeremiáš 48:15...hrdinové, muži připravení do boje'? Moáb bude zahuben, jeho města vzata útokem. Výkvět jeho mladých padne...
Jeremiáš 48:20...a kvílejte! Podél Arnonu oznamujte: Moáb je zahuben! Na náhorní rovinu přišel soud - na Cholon, Jahcu i...
Jeremiáš 49:28...porazil): "Vzhůru! Do boje proti KedaruZahubte syny Východu! Stany i stáda jim budou vzaty,...
Pláč 3:11...ve skrýši. Na cestě přepadl , rozsápalzahubil. Napjal svůj luk, přiložil šíp, udělal si ze ...
Ezechiel 34:16...ovážu, nemocnou posílím, ale tučnou a silnou zahubím. Budu je pást ve spravedlnosti. Vám, svým ovcím,...
Ezechiel 35:7...Obrátím pohoří Seír ve zpustošenou pustinuzahubím každého, kdo by tudy šel nebo se tudy navracel....
Daniel 7:26...soud a zbaví jej moci, aby byl navždy zničenzahuben. Království, moc i sláva všech království pod nebem...
Daniel 11:20...k udržování královské nádhery. Zakrátko pak bude zahuben, nikoli však v lítém boji." "Jeho nástupcem bude...
Daniel 11:22...úskoky. Ohromná vojska před ním budou smetenazahubena, včetně vůdce smlouvy. Skrze podvodná spojenectví,...
Daniel 11:26...bude poražen skrze úklady nachystané proti němuZahubí ho ti, kteří jedí z jeho stolu; jeho vojsko bude...
Ozeáš 10:15...Za svítání, než začne den, král Izraele bude zahuben. Když byl Izrael ještě dítětem, zamiloval jsem si...
Ozeáš 13:1...vznešený, provinil se ale ctěním Baala, a tak se zahubil. A nyní hřeší dál a dál; odlévají si sochy ze...
Sofoniáš 1:11...vy, kdo bydlíte v Kotlině! Celý dav kramářů bude zahuben, vyhlazeni budou všichni, kdo počítají peníze! V...
Matouš 10:28... Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se snad dva vrabci za haléř?...
Matouš 21:41... přijde?" Odpověděli mu: "Ty zlosyny zle zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou...
Matouš 22:7... Král se rozhněval. Poslal svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálil. Potom řekl svým služebníkům:...
Marek 12:9...ven. Co tedy udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici jiným. Nečetli jste snad Písmo? ‚Kámen...
Lukáš 17:27...Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili,...
Lukáš 17:29...ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka...
Lukáš 20:16...tedy s nimi udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici jiným." "To snad ne!" zvolali, jakmile...
1. Korintským 1:19...spásy, je to Boží moc. Je přece psáno: "Zahubím moudrost moudrých, zavrhnu rozum rozumných." Kde...
1. Korintským 10:9...Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali...
1. Korintským 10:10...nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a...
2. Tesalonickým 2:8... se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za...
Juda 1:5...Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil. Právě tak to bylo s anděly, kteří nezůstali ve...
Zjevení 2:23... nebudou-li činit pokání ze svých skutků.  zahubím její děti, všechny církve poznají, že jsem Ten,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |