Zahrnu

Hledám varianty 'zahrnu' [ zahrnuty (1) zahrnuto (1) zahrnuti (2) zahrnuta (1) zahrnut (3) zahrnulo (1) zahrnuli (1) zahrnul (9) zahrnu (2) zahrnout (4) zahrne (9) zahrň (1) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 39:21...Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s nímZahrnul jej svým milosrdenstvím a zjednal mu přízeň u...
Exodus 22:14... k náhradě nedojde. Jestliže bylo najaté, je to zahrnuto v ceně." "Když někdo svede nezasnoubenou pannu a...
Exodus 30:13...sčítání nepřišla zhoubná rána. Každý, kdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá půl šekelu stříbra (měřeno...
Exodus 30:14...Hospodinu. Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše. Když budete...
Exodus 38:26...- tolik bylo vybráno od každého, kdo byl zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše, tedy od 603 550...
Numeri 1:18...Všichni od dvaceti let výše byli jeden po druhém zahrnuti do jmenného seznamu, jak Mojžíšovi přikázal...
Numeri 22:17...‚Prosím, nezdráhej se ke mně přijít. Chci  zahrnout velikými poctami a udělám, cokoli mi řekneš. Pojď,...
Numeri 24:11...a žehnáš! Hned zmiz, vrať se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu poctami,' ale Hospodin o tu poctu připravil."...
Deuteronomium 29:19...proti němu Hospodinův vášnivý hněv! Hospodin jej zahrne každou kletbou zapsanou v této knize Zákona a jeho...
1. Samuel 17:25...urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by ho zahrnul spoustou bohatství, dal by mu svou dceru a jeho...
2. Samuel 19:43...zlobíte? Copak jsme krále vyjídali? Nebo nás zahrnul nějakými dary?" Izraelci jim ale odpověděli: "Máme...
1. Letopisů 9:1...byli Benjamínci. Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které jsou zapsány v Knize...
1. Letopisů 17:18...ještě může dodat, když jsi svého služebníka zahrnul takovou ctí? Ty přece znáš svého služebníka,...
2. Letopisů 35:25...Jošiášem, jak se v Izraeli stalo zvykem. Jsou zahrnuty v Knize žalozpěvů. Ostatní Jošiášovy skutky, jeho...
Job 16:4...na mém místě usedli. Svými řečmi bych vás uměl zahrnout, potřásat nad vámi hlavou svou. Svými ústy bych...
Žalmy 84:10...séla Štíte náš, Bože, pohlédni, svého pomazaného zahrň milostí! Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než...
Přísloví 8:35... nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout. Kdo však míjí, škodí své vlastní duši, kdo ...
Přísloví 12:2... jen tupý mezek si nedá domluvit. Dobrotivého zahrne Hospodin přízní, lstivého člověka však odsoudí....
Přísloví 14:35... hřích je národům k ostudě. Rozumného služebníka zahrne král přízní, prchlivostí však toho, jenž dělá ostudu...
Přísloví 28:20... kdo honí vidiny. Věrného člověka požehnání zahrne, kdo spěchá zbohatnout, trestu neujde. Stranit...
Izaiáš 30:19... plakat nebudeš. Jakmile zazní tvé volánízahrne svou milostí. Jakmile uslyší, hned ti odpoví. I...
Daniel 2:6... Pokud mi však sen i jeho výklad sdělítezahrnu vás dary, odměnami a vysokými poctami. Nuže, povězte...
Daniel 2:48...dokázal vyjevit!" Král pak Daniela povýšilzahrnul ho množstvím vzácných darů. Jmenoval ho správcem...
Daniel 11:39...ovládne nejmocnější pevnost. Ty, kdo jej uznajízahrne poctami, svěří jim moc nad mnohými a za odměnu jim...
Zachariáš 8:15...zástupů, právě tak jsem v těchto dnech rozhodnut zahrnout Jeruzalém a dům Judy dobrem. Nebojte se. Toto...
Malachiáš 1:8...svému vladaři, jestli se mu tím zalíbíšzahrne přízní, praví Hospodin zástupů. Jen si nakloňujte...
Skutky 28:10...nemocní z toho ostrova a byli uzdravovániZahrnuli nás mnoha poctami, a když jsme měli vyplout,...
Římanům 11:32...prokázané vám přišlo milosrdenství i na . Bůh zahrnul všechny lidi pod neposlušnost, aby se nade všemi...
Galatským 3:22...opravdu vyplývala ze Zákona. Písmo ale zahrnulo všechny lidi pod hřích, aby všem věřícím nabídlo...
Efeským 1:8... podle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. Ve své laskavosti...
1. Timoteus 1:14...co dělám. Náš Pán pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. Je to...
1. Timoteus 5:9...než nevěřící. Mezi vdovy v péči církve je zahrnuta nejméně šedesátiletá, pokud byla věrnou manželkou,...
Jakub 4:6...přece: "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a...
1. Petr 5:5... vždyť "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on...
1. Jan 3:1...narodil z něj. Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi - a také jimi jsme!...

Slova obsahující zahrnu: nezahrnuj (2) nezahrnul (1) zahrnu (2) zahrnuje (4) zahrnujeme (1) zahrnuješ (1) zahrnul (9) zahrnulas (1) zahrnuli (1) zahrnulo (1) zahrnut (3) zahrnuta (1) zahrnuti (2) zahrnuto (1) zahrnuty (1) zahrnutých (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |