Zachariášovy

Hledám varianty 'zachariášovy' [ zachariášův (3) zachariášovy (1) zachariášovi (1) zachariášova (6) ]. Nalezeno 11 veršù.
2. Královská 15:11...ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Zachariášovy skutky jsou, jak známo, sepsány v Kronice...
2. Královská 18:2...devět let. Jeho matka se jmenovala Abija, dcera Zachariášova. Dělal, co je v Hospodinových očích správné,...
1. Letopisů 27:21... za gileádskou polovinu Manasesovu Jido, syn Zachariášův, za Benjamína Jaasiel, syn Abnerův, za Dana...
2. Letopisů 20:14...sestoupil Duch Hospodinův na Jachziela, syna Zachariášova, syna Benajášova, syna Jehielova, syna...
2. Letopisů 24:22...nepamatoval na oddanost, kterou mu prokazoval Zachariášův otec Jojada, a zavraždil jeho syna. Ten, když...
2. Letopisů 29:1...devět let. Jeho matka se jmenovala Abija, dcera Zachariášova. Dělal, co je v Hospodinových očích správné,...
Ezdráš 7:4... syna Azariášova, syna Merajotova, syna Zachariášova, syna Uziho, syna Bukiho, syna Abišuova, syna...
Nehemiáš 11:12...Jerochamův, syna Pelaliášova, syna Amciho, syna Zachariášova, syna Pašchurova, syna Malkiášova, a 242 jeho...
Lukáš 1:11...sešlo veliké množství lidí k modlitbě. Vtom se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl; stál vpravo od...
Lukáš 1:40...spěšně odešla do hor, do města Judova. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta...
Lukáš 3:2... za velekněze Annáše a Kaifáše, dostal Jan, syn Zachariášův, na poušti Boží slovo. Procházel pak celým...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |