Zachariáše

Hledám varianty 'zachariáše' [ zachariášovi (1) zachariáši (1) zachariáše (12) zachariáš (34) ]. Nalezeno 48 veršù.
2. Královská 14:29...králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Zachariáš. Sedmadvacátého roku izraelského krále Jeroboáma...
2. Královská 15:8...krále Azariáše se izraelským králem stal Zachariáš, syn Jeroboámův. Kraloval v Samaří šest měsíců a...
1. Letopisů 5:7...ve svých rodopisech: Jehiel (jejich vůdce), Zachariáš, Bela, syn Azaze, syna Šemy, syna Joelova....
1. Letopisů 9:21...býval Pinchas, syn Eleazarův - Hospodin s nímZachariáš, syn Mešelemiášův, byl strážcem u vstupu do Stanu...
1. Letopisů 9:37...a dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab, Gedor, AchioZachariáš a Miklot. Miklot zplodil Šimeama. Ti ovšem...
1. Letopisů 15:18...a spolu s nimi jejich bratry, aby stáli za nimiZachariáše, Jaaziela, Šemiramota, Jechiela, Uniho, Eliaba,...
1. Letopisů 15:20...Heman, Asaf a Etan měli hrát na bronzové činelyZachariáš, Jaaziel, Šemiramot, Jechiel, Uni, Eliab,...
1. Letopisů 15:24... Kněží Šebaniáš, Jošafat, Natanael, AmasajZachariáš, Benajáš a Eliezer troubili před Boží truhlou na...
1. Letopisů 16:5... Bohu Izraele. Vedl je Asaf a za ním byl Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot, Jechiel, Matitiáš, Eliab,...
1. Letopisů 24:25...Šamir a Míkův bratr Jišiáš. Ze synů JišiášovýchZachariáš. Ze synů Merariho: Machli a Muši. Ze synů...
1. Letopisů 26:2...synů Asafových; Synové Mešelemiášovi: prvorozený Zachariáš, druhý Jediael, třetí Zebadiáš, čtvrtý Jatniel,...
1. Letopisů 26:11... druhého Chilkiáše, třetího Tebaliáše a čtvrtého Zachariáše. Chosových synů a bratrů bylo celkem třináct....
1. Letopisů 26:14...si vylosoval Šelemiáš. Jeho syn, moudrý rádce Zachariáš, si vylosoval Severní bránu. Obed-edom si...
2. Letopisů 17:7...vyslal své hodnostáře Ben-chaila, ObadiášeZachariáše, Natanaela a Michajáše, aby učili v judských...
2. Letopisů 21:2... synové Jošafatovi, byli: Azariáš, JechielZachariáš, Azarjáh, Michael a Šefatiáš. Ti všichni byli...
2. Letopisů 24:20...neposlouchali. Tenkrát sestoupil Boží Duch na Zachariáše, syna kněze Jojady. Postavil se před lid a...
2. Letopisů 26:5...jako jeho otec Amaciáš. Hledal Boha za dnů Zachariáše, který ho učil Boží bázni, a dokud ho hledal,...
2. Letopisů 29:13...Elicafanových Šimri a Jehiel; ze synů Asafových Zachariáš a Mataniáš; ze synů Hemanových Jechiel a Šimei;...
2. Letopisů 34:12...Jachat a Abdiáš, levité ze synů Merariho, a Zachariáš a Mešulam ze synů Kehatových. Tito levité, samí...
2. Letopisů 35:8...štědře obdarovali lid, kněží i levity: ChilkiášZachariáš a Jechiel, správcové Božího chrámu, věnovali...
Ezdráš 5:1...vlády perského krále Dareia. Ageus prorokZachariáš, syn Idův, tehdy prorokovali Židům v Judsku a v...
Ezdráš 6:14...a dílo rostlo, jak prorokoval prorok AgeusZachariáš, syn Idův. Na pokyn Boha Izraele a na pokyn...
Ezdráš 8:3...Chatuš, syn Šekaniášův; ze synů ParošovýchZachariáš a s ním 150 zapsaných mužů; ze synů...
Ezdráš 8:11... a s ním 160 mužů; ze synů BebajovýchZachariáš, syn Bebajův, a s ním 28 mužů; ze synů...
Ezdráš 8:16... Šemajáše, Elnatana, Jariba, Elnatana, NátanaZachariáše a Mešulama spolu s učeným Jojaribem a Elnátanem...
Ezdráš 10:26... Malkiáš, Benajáš. Ze synů Elamových: MataniášZachariáš, Jechiel, Abdi, Jeremot, Eliáš. Ze synů...
Nehemiáš 8:4...Pedajáš, Mišael, Malkiáš, Chašum, ChašbadanaZachariáš a Mešulam. Ezdráš otevřel knihu před očima všech...
Nehemiáš 11:4... Ze synů Judy: Atajáš, syn Uziáše, syna Zachariáše, syna Amariáše, syna Šefatiáše, syna Mahlalelova...
Nehemiáš 11:5...Chazajáše, syna Adajáše, syna Jojariba, syna Zachariáše, syna Šílonského. Ze synů Perecových bydlelo v...
Nehemiáš 12:16...Adna, v Meremotově rodu Chelkaj, v Idově rodu Zachariáš, v Ginetonově rodu Mešulam, v Abiášově rodu Zikri...
Nehemiáš 12:35...a Jeremiáš. Z kněžských synů s trubkami tu byl Zachariáš, syn Jonatana, syna Šemajášova, syna Mataniášova,...
Nehemiáš 12:41...Eliakim, Maasejáš, Minjamin, Míka, EljoenajZachariáš a Chananiáš s trubkami, dále Maasejáš, Šemajáš,...
Izaiáš 8:2...jsem si k tomu spolehlivé svědky: kněze UriášeZachariáše, syna Jeberechiášova. Když jsem se pak doma...
Zachariáš 1:1...měsíci druhého roku Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova, slovo Hospodinovo:...
Zachariáš 1:7... ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova, slovo Hospodinovo. V...
Zachariáš 7:1...ve čtvrtém roce vlády krále Dareia dostal Zachariáš slovo Hospodinovo. Z Bét-elu totiž poslali...
Zachariáš 7:8...ve městech v jeho okolí, v Negevu i v podhůří?" Zachariáš dostal slovo Hospodinovo: "Takto promlouval...
Matouš 23:35...na zemi - od krve spravedlivého Ábela po krev Zachariáše, syna Berechiášova, kterého jste zavraždili mezi...
Lukáš 1:5...dnů judského krále Heroda byl jeden kněz, jménem Zachariáš, z Abiášova kněžského oddílu. Jeho manželka byla...
Lukáš 1:8...věku. Jednou, když přišla řada na jeho oddílZachariáš konal před Bohem kněžskou službu. Podle zvyku...
Lukáš 1:11...sešlo veliké množství lidí k modlitbě. Vtom se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl; stál vpravo od...
Lukáš 1:12...stál vpravo od kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš spatřil, byl ohromen a přemožen strachem. Anděl...
Lukáš 1:13...strachem. Anděl mu však řekl: "Neboj seZachariáši! Tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta...
Lukáš 1:18...lid." "Podle čeho to poznám?" zeptal se anděla Zachariáš. "Vždyť jsem stařec! I moje manželka je v...
Lukáš 1:21... kdy se ty věci stanou." Lidé zatím čekali na Zachariáše a divili se, že se tak dlouho zdržuje v chrámu....
Lukáš 1:59...obřezat, chtěli mu dát jméno podle jeho otceZachariáš. Jeho matka jim na to řekla: "Ne, bude se...
Lukáš 1:67...dítě?" A ruka Hospodinova byla s ním. Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a prorokoval: "Požehnán...
Lukáš 11:51...od stvoření světa - od krve Ábelovy po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a chrámem. Ano,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |