Zabulon

Hledám varianty 'zabulon' [ zabulon ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 30:20...jsem mu porodila šest synů!" Dala mu tedy jméno Zabulon, Úcta. Potom porodila dceru a dala jméno Dína,...
Genesis 35:23...prvorozený, Šimeon, Levi, Juda, IsacharZabulon. Synové Ráchel: Josef a Benjamín...
Genesis 49:13...nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé jsouZabulon u mořského břehu bydlí, pro lodi bude přístavem, ...
Exodus 1:3... Šimeon, Levi a Juda, IsacharZabulon a Benjamín, Dan a Neftalí, Gád a Ašer...
Numeri 1:31...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Zabulon čítalo 57 400 mužů. Synové Josefovi: Synové...
Numeri 2:7...jeho vojsko o počtu 54 400 mužů. Dále pokolení Zabulon: vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův, a...
Numeri 10:16...šel Netaneel, syn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon šel Eliab, syn Chelonův. Po složení Příbytku se s...
Numeri 13:10...Benjamín, Gadiel, syn Sodiův, z pokolení Zabulon, Gadi, syn Susiův, z pokolení Josefova syna...
Numeri 34:25...Efraima, Elicafan, syn Parnachův, vůdce pokolení Zabulon, Paltiel, syn Azanův, vůdce pokolení Isachar...
Deuteronomium 27:13...Gerizim, aby žehnali lidu. Ruben, Gád, AšerZabulon, Dan a Neftalí se pak postaví na hoře Ebal, aby...
Jozue 21:7...své rody dvanáct měst od pokolení Ruben, GádZabulon. Tato města i s jejich pastvinami přidělili synové...
Jozue 21:34...levitské rody, dostali toto: Od pokolení Zabulon tato města s pastvinami: Jokneam, Karta, Dimna a...
Soudců 1:30... a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimiZabulon nebyl s to vyhnat obyvatele Kitronu ani Nahalolu, a...
Soudců 5:18...si zůstal na pobřeží, u svých přístavů hoví siZabulon je lid, jenž pohrdá smrtí, Neftalí na bojiště...
1. Letopisů 2:1...Izraele: Ruben, Šimeon, Levi, Juda, IsacharZabulon, Dan, Josef, Benjamín, Neftalí, Gád, Ašer...
1. Letopisů 6:48...měst z kmene Ruben, z kmene Gád a z kmene Zabulon. Synové Izraele dali tato města i s jejich...
1. Letopisů 6:62... Zbývajícím synům Merariho přidělili z kmene Zabulon Jokneam, Kartu, Rimon a Tábor s jejich pastvinami....
Žalmy 68:28...vůdcové Judy pak se svým zástupem, vůdcové kmene Zabulon a Neftalí! Projev svou sílu, Bože, mezi námi,...
Izaiáš 8:23...nezůstane v tmách. Tak jako dříve ponížil zemi Zabulon a zemi Neftalí, tak nakonec oslaví při cestě k moři...
Ezechiel 48:26...území bude mít od východu na západ svůj podíl Zabulon. Vedle Zabulonova území bude mít od východu na...
Matouš 4:13...bydlet do pobřežního města Kafarnaum v krajinách Zabulon a Neftalí. Tak se naplnilo slovo proroka...
Matouš 4:15...se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Země Zabulon a země Neftalí, při cestě k moři, za Jordánem,...
Zjevení 7:8...z pokolení Isachar 12 000 označených, z pokolení Zabulon 12 000 označených, z pokolení Josef 12 000...

Slova obsahující zabulon: zabulon (23) zabulona (10) zabulone (1) zabulonova (3) zabulonovi (4) zabulonovy (1) zabulonových (3) zabulonské (1) zabulonském (1) zabulonský (2) zabulonu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |