Zaútoč

Hledám varianty 'zaútoč' [ zaútočit (4) zaútočíš (1) zaútočíme (2) zaútočím (1) zaútočili (13) zaútočil (12) zaútočí (7) zaútoč (3) ]. Nalezen 41 verš.
Jozue 10:5...vytáhli se všemi svými vojsky, oblehli Gibeonzaútočili na něj. Obyvatelé Gibeonu proto poslali vzkaz...
Jozue 10:29...Jozue s celým Izraelem táhl od Makedy k Libnězaútočil na ni. I Libnu a jejího krále vydal Hospodin...
Jozue 10:31...Izraelem táhl od Libny k Lachiši. Oblehl jejzaútočil na něj a Hospodin vydal Izraeli do rukou i Lachiš....
Jozue 10:34...Izraelem táhl od Lachiše k Eglonu. Oblehli jejzaútočili na něj. Téhož dne jej dobyli a vyhubili ostřím...
Jozue 10:36...s celým Izraelem táhl od Eglonu k Hebronuzaútočili na něj. Dobyli ho a ostřím meče vyhubili i s jeho...
Jozue 10:38...se Jozue s celým Izraelem obrátil k Debiruzaútočili na něj. Dobyli ho i s jeho vesnicemi a jeho krále...
Jozue 11:7...nim ihned vytáhli k meromským vodám, kde na  zaútočili. Hospodin je vydal Izraeli do rukou, takže je...
Jozue 19:47...Danovi ale o své území přišli. Proto vytáhlizaútočili na Lešem. Když se města zmocnili, vybili je...
Soudců 1:8...ho do Jeruzaléma a tam zemřel. Synové Judy zaútočili také na Jeruzalém a dobyli ho. Vybili město...
Soudců 9:33...se v polích do zálohy. Brzy ráno za svítání zaútočíš na město. Gaal se svými muži vyrazí proti tobě,...
Soudců 15:9...do boje. Utábořili se v Judsku a chystali se zaútočit na Lechi (to jest Čelist). "Proč jste na nás...
Soudců 20:24..."Jděte proti nim.") A tak druhého dne Izraelci zaútočili na Benjamínce. Ti jim ale i druhého dne vyrazili...
1. Samuel 31:1... kam David se svými muži chodíval. Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na...
2. Samuel 5:8...Davidovo. David toho dne prohlásil: "Kdo chce zaútočit na Jebusejce, ten na ty mrzáky a slepce udeří...
2. Samuel 5:19... David se ptal Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu...
2. Samuel 11:25...netrap. Meč si jednou vybere toho a jindy onohoZaútoč na město ještě silněji a zboř je.' Tak ho povzbuď."...
2. Samuel 12:27...dobyl, vyslal k Davidovi posly se vzkazem: "Zaútočil jsem na Rabu a dobyl jsem městský zdroj vody....
2. Samuel 12:29...všechno zbývající vojsko a vytáhl proti RaběZaútočil na ni a dobyl ji. Potom sňal z Molochovy hlavy...
1. Královská 20:21...spolu s jízdou. Izraelský král vyrazil vpředzaútočil na koně i vozy a způsobil Aramejcům hroznou...
2. Královská 10:32...v době začal Izrael ořezávat. Chazael na  zaútočil po celé hranici východně od Jordánu. Zabral celou...
2. Královská 12:18...kněžím. Tehdy vytáhl aramejský král Chazaelzaútočil na Gat a dobyl ho. Potom se Chazael rozhodl, že...
1. Letopisů 4:41...muži za dnů judského krále Ezechiáše přišlizaútočili na jejich příbytky i na Meunity, kteří tam žili....
1. Letopisů 10:1...a Chanan. To jsou synové Acelovi. Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na...
1. Letopisů 11:6...to Město Davidovo. David tehdy prohlásil: "Kdo zaútočí na Jebusejce jako první, stane se vrchním velitelem...
1. Letopisů 14:10...Refaim, David se ptal Boha: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu...
2. Letopisů 14:13...města v okolí Geraru padla hrůza z HospodinaZaútočili na a všechna ta města vyplenili; bylo v nich...
2. Letopisů 28:17...žádost o pomoc. Edomci totiž znovu přitáhlizaútočili na Judu a odváděli zajatce. Do měst v podhůří a...
Žalmy 55:21...ty, kdo se ho nebojí! Na svoje druhy můj přítel zaútočil, svoji úmluvu porušil. V ústech měl slova nad...
Jeremiáš 6:4... na co natrefí. ‚Připravte se k boji proti Zaútočíme o poledni!' ‚Běda, den se nachýlil, večer ...
Jeremiáš 6:5...den se nachýlil, večer vrhá dlouhý stín.' ‚Zaútočíme tedy v noci! Zboříme jejich pevnosti!'" Tak praví...
Jeremiáš 21:2...se prosím na nás u Hospodina, protože na nás zaútočil babylonský král Nabukadnezar. Snad pro nás...
Jeremiáš 34:1...a se všemi královstvími a národy, které ovládalzaútočil na Jeruzalém a na všechna jeho města: "Tak praví...
Jeremiáš 34:22...Hospodin, a přivedu je k tomuto městu zpětZaútočí na , dobudou je a spálí je. Judská města obrátím...
Jeremiáš 43:11...nad nimi rozprostře svůj baldachýn. Přitáhnezaútočí na Egypt. Kdo jít na smrt, zemře, kdo do zajetí,...
Jeremiáš 46:13... když babylonský král Nabukadnezar přitáhl, aby zaútočil na Egypt: "Oznamte v Egyptě, v Migdolu ohlaste,...
Jeremiáš 48:18... trůnící Dcero dibonská! Zhoubce Moábu na tebe zaútočil, rozbořil tvé pevnosti. Postav se na cestě a...
Ezechiel 38:11...různé myšlenky a zosnuješ zlý plán. Řekneš si: ‚Zaútočím na zemi s nechráněnými vesnicemi, napadnu ty, kdo...
Ezechiel 38:18...ten den, praví Panovník Hospodin, v den, kdy Gog zaútočí na izraelskou zem, vzplane můj prudký hněv. Ve svém...
Daniel 11:7... Trůnu se pak ujme nástupce z téhož roduZaútočí na vojska severního krále i na jeho pevnosti a...
Daniel 11:10...bude postupovat jako nezadržitelná povodeň,  zaútočí i na jeho pevnost. Jižní král tehdy vztekle vytáhne...
Daniel 11:40...jim rozdělí zem." "V posledním čase na něj zaútočí jižní král, ale severní král se proti němu vyřítí s...

Slova obsahující zaútoč: zaútoč (3) zaútočí (7) zaútočil (12) zaútočili (13) zaútočím (1) zaútočíme (2) zaútočíš (1) zaútočit (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |