Zůstali

Hledám varianty 'zůstali' [ zůstat (40) zůstanu (7) zůstaňte (22) zůstanou (44) zůstanete (12) zůstaneš (10) zůstaneme (6) zůstane (99) zůstaň (29) zůstaly (12) zůstalo (20) zůstali (53) zůstala (28) zůstal (103) ]. Nalezeno 469 veršù.
Genesis 7:23...havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze zeměZůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi...
Genesis 12:13...se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu." Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané...
Genesis 18:22...odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě zůstal před Hospodinem. Přistoupil blíž a řekl: "Cožpak...
Genesis 19:20... prosím utéct do něj - vždyť je tak malé - a zůstanu naživu." On odvětil: "Hle, i v této věci jsem ...
Genesis 20:7... neboť je to prorok. Bude se za tebe modlitzůstaneš naživu. Jestliže ji však nevrátíš, věz, že jistě...
Genesis 22:5...to místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tu s oslem. a chlapec půjdeme tam, pokloníme...
Genesis 24:54...jedli a pili, on i muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali tam celou noc. Když pak ráno vstali, řekl:...
Genesis 24:55...bratr a matka však odpověděli: " s námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim...
Genesis 28:11...a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místozůstal tam přes noc, neboť slunce zapadlo. Vzal na tom...
Genesis 29:14...jsi krev a tělo!" Když pak u něj Jákob zůstal celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj...
Genesis 29:19..."Dám ti ji raději než komukoli jinémuZůstaň u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a...
Genesis 30:27...ti odvedl." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosímzůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě...
Genesis 31:54...svolal své druhy, aby hodovali. A tak hodovalizůstali na hoře celou noc. Časně ráno Lában vstal,...
Genesis 32:22... snad přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal své dvě...
Genesis 32:25...přes potok; převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil, dokud nezačalo...
Genesis 37:7...jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstalzůstal stát a hle, vaše snopy obklopily ten můj a klaněly...
Genesis 38:11...zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj...
Genesis 39:2...však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilozůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl,...
Genesis 42:2...je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte,  zůstaneme naživu a nezemřeme!" A tak šlo deset Josefových...
Genesis 42:19... co říkám, budete žít. Když jste tak slušnízůstane v tomto vězení jen jeden z vás. Vy ostatní jděte a...
Genesis 42:38..."Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtevzůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco...
Genesis 43:8...toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít,  zůstaneme naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti! se...
Genesis 44:20... jež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtevZůstal z dětí své matky sám a otec ho velmi miluje.' Tehdy...
Genesis 44:33...nesu věčnou vinu!' Prosím, pane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce, a chlapec ...
Genesis 45:26...se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce zůstalo zprvu netečné, neboť jim nevěřil. Když mu ale...
Genesis 47:19... a budeme faraonovými otroky! Dej nám osivo,  zůstaneme naživu a nezemřeme a naše půda nezpustne!" Tak...
Genesis 49:10...hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož budou...
Genesis 49:24... stříleli, lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou...
Exodus 2:21...Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když...
Exodus 7:22...ale svými kouzly dokázali totéž, a tak farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je....
Exodus 8:5...Hospodin ty žáby od tebe i od tvých domů odejmeZůstanou jen v Nilu." "Zítra," odpověděl farao. Mojžíš tedy...
Exodus 8:7...Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i lidZůstanou jen v Nilu." Mojžíš s Áronem odešel od faraona a...
Exodus 8:15...faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je....
Exodus 8:21... "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňte v této zemi!" "To by nebylo vhodné," odpověděl...
Exodus 9:7... z izraelských stád nepošel ani kus! Farao však zůstal zatvrzelý a lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi...
Exodus 9:19...a vše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, člověk nebo zvíře, toho to krupobití...
Exodus 9:35...ve svém hříchu, stejně jako jeho dvořané. Farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin skrze Mojžíše předpověděl,...
Exodus 10:24...Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skot. Smíte vzít s sebou i své...
Exodus 14:13...na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte seZůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání....
Exodus 16:29...on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den nikdo nevychází." A tak...
Exodus 17:12...ruce každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě do západu slunce. Tak Jozue porazil...
Exodus 19:13...šípem. to bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu.' Na horu budou smět vystoupit, teprve ...
Exodus 20:21...ho měli v úctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v...
Exodus 21:4...pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo dceryzůstane žena s dětmi u svého pána a on odejde sám. Jestliže...
Exodus 21:6...nebo k veřeji, probodne mu ucho šídlem a on zůstane navždy jeho otrokem. Když někdo prodá svou dceru...
Exodus 21:21...rukou, musí být dotyčný pomstěn. Jestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn, neboť je jeho...
Exodus 22:29...tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí...
Exodus 24:12...Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horuzůstaň tam. Dám ti kamenné desky - zákon a přikázání -...
Exodus 24:14...Mojžíš vystoupil na Boží horu. Stařešinům řekl: "Zůstaňte tu, dokud se k vám nevrátíme. Hle, Áron a Hur...
Exodus 29:34...z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco zůstane do rána, spálíš ty zbytky na ohni. Nebude se to...
Exodus 30:32...olej podobného složení. Je svatý a svatý pro vás zůstane. Každý, kdo namíchá takovou mast nebo ji vylije na...
Exodus 33:8...Mojžíš vycházel ke Stanu, všechen lid vstávalZůstali stát každý u vchodu do svého stanu a dívali se za...
Exodus 33:20...mou tvář. Žádný člověk nemůže spatřitzůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo,...
Leviticus 6:2... Toto je zákon o zápalné oběti: Zápalná oběť  zůstane celou noc do rána v ohništi na oltáři, kde bude...
Leviticus 6:9... Áron a jeho synové budou jíst, co z  zůstane. Budou to jíst nekvašené, a sice na svatém místě,...
Leviticus 8:35...obřad smíření tak, jak byl vykonán dnešního dneZůstanete u vchodu do Stanu setkávání dnem i nocí po sedm...
Leviticus 11:11...však pro vás budou ohavností a ohavností pro vás zůstanou. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se...
Leviticus 11:35...budou zbořeny - jsou nečisté a nečisté pro vás zůstanou. Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou čisté....
Leviticus 11:36...vás zůstanou. Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se však dotkne takových zdechlin,...
Leviticus 11:37... Když taková zdechlina upadne na jakékoli osivozůstane osivo čisté. Bylo-li však předtím, než na něj...
Leviticus 13:23...- je to rána malomocenství. Pokud skvrna zůstane na místě a nerozšíří se, je to jizva po vředu -...
Leviticus 13:28...- je to rána malomocenství. Pokud ale skvrna zůstane na místě, nerozšíří se po kůži a bude matná, je to...
Leviticus 13:46...Nečistý!' Po celou dobu svého postižení zůstane nečistý. Jako nečistý musí bydlet o samotě, ve...
Leviticus 14:8... Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan. Sedmého dne si znovu oholí veškeré...
Leviticus 19:9...své pole do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo. Ani svou vinici úplně neobírej a nepaběrkuj, co na...
Leviticus 22:27..."Když se narodí tele, jehně nebo kůzle,  zůstane po sedm dní u své matky. Teprve počínaje osmým dnem...
Leviticus 23:22...své pole do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo; nech to chudákovi a přistěhovalci. jsem...
Leviticus 25:28...Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácenízůstane prodaný pozemek v rukou kupce do léta milosti. V...
Leviticus 25:30... Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rokzůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i...
Leviticus 27:14...nebo horší. Na kolik jej kněz ocení, při tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít...
Leviticus 27:17... Zasvětí-li své pole hned od léta milostizůstane při určené ceně. Zasvětí-li své pole po létě...
Leviticus 27:19... přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu...
Numeri 4:19...kmen kehatských rodů vyhlazen z řad levitů. Aby zůstali naživu a nezemřeli, když přistupují k nejsvětějším...
Numeri 9:21...Hospodinova rozkazu pak táhli dál. Když oblak zůstal jen od večera do rána a ráno se opět vznesl, hned...
Numeri 11:26... prorokovali, ale pak nikdy. Dva muži ovšem zůstali v táboře; jeden se jmenoval Eldad a druhý Medad....
Numeri 11:35...pak lid vytáhl do Chacerotu a v Chacerotu zůstali. Miriam pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli...
Numeri 14:38...náhlá rána. Z těch, kdo šli prozkoumat zemzůstal naživu jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův....
Numeri 17:3...přinesli před Hospodina, a tak jsou posvěcenyZůstanou pak synům Izraele jako znamení." Kněz Eleazar tedy...
Numeri 19:13...očistnou vodou. Bude nečistý, jeho nečistota zůstane na něm. Toto je zákon o člověku, který by zemřel ve...
Numeri 21:9...had a on se podíval na toho bronzového hadazůstal naživu. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se...
Numeri 22:8... vyřídili mu Balákova slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi...
Numeri 22:19...Boha, a udělat cokoli, malého či velkéhoZůstaňte tu ale na noc. zatím zjistím, co dalšího mi...
Numeri 31:19...nepoznaly muže, si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo jste...
Numeri 32:6..."Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu...
Numeri 32:17...je nepřivedeme na jejich místo. Naše děti zatím zůstanou v opevněných městech, chráněny před obyvateli země...
Numeri 32:26... naše ženy, náš dobytek a všechna naše zvířata zůstanou v gileádských městech, zatímco tvoji služebníci,...
Numeri 36:12...synů Manasese, syna Josefova, a jejich dědictví zůstalo v jejich otcovském kmeni a rodu. To jsou přikázání...
Deuteronomium 1:46...vám sluchu. Proto jste museli tak dlouho zůstat v Kádeši. Potom jsme se obrátili a táhli jsme na...
Deuteronomium 3:19...a váš dobytek (vím, že máte množství dobytkazůstanou ve městech, která jsem vám přidělil. Hospodin, váš...
Deuteronomium 3:29... za dědictví zem, kterou spatříš." A tak jsme zůstali v roklině naproti Bet-peoru. Nyní tedy, Izraeli,...
Deuteronomium 4:27...vás uprostřed pohanů, kam vás Hospodin zaženezůstane jen hrstka. Tam budete sloužit bohům vytvořeným...
Deuteronomium 4:33...z prostředku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za velikých...
Deuteronomium 4:42...v nenávisti. Uchýlí se do jednoho z těch městzůstane naživu: Becer na pusté náhorní rovině pro pokolení...
Deuteronomium 5:24...viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten může zůstat naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten...
Deuteronomium 5:26...hlas živého Boha mluvícího z prostředku ohnězůstal naživu? Přistup k němu sám a vyslechni vše, co...
Deuteronomium 5:31...a řekni jim, se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna přikázání, pravidla a...
Deuteronomium 6:6...silou. tato slova, která ti dnes svěřujizůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich...
Deuteronomium 9:9...desky smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavřelzůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba...
Deuteronomium 10:10... tvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet nocí. I...
Deuteronomium 13:18... Nic z toho, co propadlo klatbě, ti nesmí zůstat v rukou. Pak se Hospodin odvrátí od svého planoucího...
Deuteronomium 15:17...vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš uchozůstane ve službě navždy. Totéž uděláš, půjde-li o tvou...
Deuteronomium 21:13...nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajataZůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce...
Deuteronomium 22:2...neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů, u tebe zůstane, dokud se po něm tvůj bratr nebude ptát. Tehdy mu...
Deuteronomium 22:19...sto šekelů stříbra a dají je otci dívky. Ta zůstane jeho manželkou a on ji po celý svůj život nesmí...
Deuteronomium 24:11... nevstupuj do jeho domu, aby sis vybral zástavuZůstaň venku, než ti věřitel přinese zástavu ven. Bude-li...
Deuteronomium 28:62... Protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Bohazůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako hvězd...
Jozue 1:14...vám tuto zem. Vaše ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemi, kterou vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži...
Jozue 2:22...šňůru. Zvědové vyrazili, a když přišli do horzůstali tam tři dny, dokud se jejich pronásledovatelé...
Jozue 3:4...svá místa a půjdete za . Mezi vámi a ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket - nesmíte se k ...
Jozue 5:8... Když pak byli všichni v celém národě obřezánizůstali na místě v táboře, dokud se nezotavili. Hospodin...
Jozue 6:17...i se vším, co je v něm! Pouze nevěstka Rachab zůstane naživu a s i všichni v jejím domě, protože...
Jozue 6:25... kdo k patřili, ale Jozue nechal naživuZůstala uprostřed Izraele dodnes, neboť ukryla posly, které...
Jozue 7:6... padl před Hospodinovou truhlou tváří na zemzůstal tak do večera spolu se stařešiny Izraele a sypali...
Jozue 8:9...Bet-elem a Ajem, na západ od Aje. noci Jozue zůstal uprostřed lidu. Brzy ráno Jozue sebral lid a spolu...
Jozue 9:21...jsme jim dali." Vůdcové tehdy prohlásili: " zůstanou naživu," a tak se z nich podle rozhodnutí vůdců...
Jozue 15:63...Jebusejce bydlící v Jeruzalémě. Proto Jebusejci zůstali v Jeruzalémě s Judovými syny dodnes. Díl, který...
Jozue 16:10...ale Kananejce bydlící v Gezeru. Proto Kananejci zůstali uprostřed Efraima dodnes a vykonávají nucené...
Jozue 17:12...Kananejci totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když synové Izraele později zesílili, podrobili...
Jozue 18:5...ke mně vrátí, rozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých hranicích na jihu a dům Josefův zůstane ve...
Soudců 1:27... Kananejci totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když Izrael později zesílil, podrobil Kananejce...
Soudců 1:29...s to vyhnat Kananejce bydlící v Gezeru, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi. Zabulon nebyl s to...
Soudců 1:30...to vyhnat obyvatele Kitronu ani Nahalolu, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi; byli však podrobeni...
Soudců 1:35...sestoupit do nížiny. Emorejci byli rozhodnuti zůstat v Har-cheresu, v Ajalonu i v Šaalbimu. Teprve když...
Soudců 2:21...a proto před nimi nevyženu žádný národ, který zůstal po Jozuově smrti. Skrze budu Izrael zkoušet, zda...
Soudců 3:4...pohoří od hory Baal-hermon k Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby skrze byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo,...
Soudců 5:16...rodech byly velké domluvy. Pročpak jsi zůstal mezi ohradami? Abys poslouchal dobytka bučení? V...
Soudců 5:17...a Dan - proč stěhoval se k lodím? Ašer si zůstal na pobřeží, u svých přístavů hoví si. Zabulon je lid...
Soudců 7:3...Gilboa!'" 22 000 mužů se tehdy vrátilo a 10 000 zůstalo. Hospodin řekl Gedeonovi: "Vojsko je stále příliš...
Soudců 9:21...před svým bratrem Abimelechem do Beeru a tam zůstal. Abimelech panoval nad Izraelem tři roky...
Soudců 11:17...moábskému králi, ale i on je odmítl. Izrael tedy zůstal v Kádeši. Potom se vydali na cestu pouští. Vyhnuli...
Soudců 16:3...říkali: "Zabijeme ho, se rozední." Samson ale zůstal ležet jen do půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata...
Soudců 17:10...Betléma. Hledám si místo k bydlení," on na to. "Zůstaň u ," řekl mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset...
Soudců 17:11...k tomu ošacení a stravu." A levita u něj ochotně zůstal; ten mladík pak byl pro Míku jako jeden z jeho synů....
Soudců 18:16... jak se daří. Šest set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo stát u brány a těch pět, kteří propátrali zem,...
Soudců 19:4...tchán, dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dny. Jedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne...
Soudců 19:7...půjde, ale tchán na něj naléhal, takže tam znovu zůstal na noc. Ráno pátého dne si přivstal, že půjde....
Soudců 19:9...ale řekl: "Podívej se, den se chýlí k večeruZůstaňte prosím na noc. Vždyť se smráká. Přespi tu a...
Soudců 19:26... Nad ránem se žena vrátila. do rozednění zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno...
Soudců 20:47...podařilo utéct do pouště k Rimonské skále, kde zůstali čtyři měsíce. Izraelci se pak vrátili a vybíjeli...
Růt 1:3...tam. Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy; jedna...
Růt 1:5... zemřeli také Machlon a Kiljon. A tak ta žena zůstala sama, bez svých dvou synů a bez muže. Když se pak v...
Růt 1:16...a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým...
Růt 3:13...je tu ale ještě bližší příbuzný než Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou...
1. Samuel 1:22..." řekla svému muži, "přivedu ho před Hospodinazůstane tam navždy." "Dělej, jak myslíš," řekl na to...
1. Samuel 1:23..." "Dělej, jak myslíš," řekl na to Elkána. "Zůstaň tu, než ho odkojíš, a kéž Hospodin přivede tvůj slib...
1. Samuel 2:11...Elkána se pak vrátil domů do Rámy, ale chlapec zůstal u kněze Elího, aby sloužil Hospodinu. Elího synové...
1. Samuel 2:30...Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v službě navěky. Teď ale Hospodin praví: V...
1. Samuel 2:35...srdce a podle duše. Jemu zbuduji trvalý důmzůstane ve službě před mým pomazaným navždycky. Každý, kdo...
1. Samuel 3:15...nikdy přikryta žádnou obětí ani darem!" Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl jít otevřít dveře...
1. Samuel 5:4...Dágonova hlava i obě ruce leží ulomeny na prahuZůstal z něj jenom trup. (Proto Dágonovi kněží a vůbec...
1. Samuel 5:7... říkali: "Truhla izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí nás i našeho boha Dágona!" Obeslali...
1. Samuel 6:1...města stoupal k nebi. Hospodinova truhla zůstala ve filištínském kraji sedm měsíců. Filištíni...
1. Samuel 13:15...Gibeje Benjamínovy. Saul spočetl vojsko, které zůstalo při něm - asi 600 mužů. Saul se svým synem...
1. Samuel 13:16...svým synem Jonatanem a s muži, kteří s ním ještě zůstali, se tedy drželi v Gibeji Benjamínově, zatímco...
1. Samuel 14:9...řeknou: ‚Zastavte se, dokud k vám nedorazíme!' zůstaneme na místě a nebudeme k nim šplhat. Jestliže...
1. Samuel 16:22... Saul potom vzkázal Jišajovi: " u David zůstane ve službě, neboť získal mou přízeň." Kdykoli potom...
1. Samuel 19:2... Zítra ráno si prosím dávej pozor. Schovej sezůstaň v úkrytu. půjdu se svým otcem na pole, kde budeš,...
1. Samuel 20:19...rychle přijď k tomu místu, kde ses ukryl prve, a zůstaň tam u kamene Ezel. poblíž vystřelím tři šípy,...
1. Samuel 20:25...a po Saulově boku zasedl Abner. Davidovo místo zůstalo prázdné. Toho dne Saul neříkal nic, myslel si: Něco...
1. Samuel 22:4...Bůh naloží?" Odvedl je tedy k moábskému králizůstali u něj celou dobu, kdy se David zdržoval ve skalní...
1. Samuel 22:23... To kvůli mně zemřeli všichni tví příbuzníZůstaň se mnou, neboj se. Ten, kdo usiluje o můj život,...
1. Samuel 23:18...před Hospodinem uzavřeli smlouvu. David pak zůstal v Choreši a Jonatan se vrátil domů. K Saulovi do...
1. Samuel 23:25... a tak se přesunul do skal na poušti Maon, kde zůstal. Když se to Saul dozvěděl, začal Davida v maonské...
1. Samuel 25:13...čtyři sta mužů vyrazilo za Davidem. Dvě stě jich zůstalo u zásob. Jeden z Nábalových mládenců mezitím řekl...
1. Samuel 25:29...a usilovat ti o život, tvůj život, můj panezůstane pevně ve svazku živých, při Hospodinu, tvém Bohu....
1. Samuel 27:12..."Ten se svému lidu Izraeli nadobro zprotivilZůstane mým služebníkem napořád." V době Filištíni...
1. Samuel 30:2... který dobyli a vypálili. Všechny, kdo tam zůstali, ženy, děti i starce, zajali. Nikoho nezabili, ale...
1. Samuel 30:9...muži. Když přišel k potoku Besor, část jich tam zůstala. David pak pokračoval v pronásledování se čtyřmi...
1. Samuel 30:10...pronásledování se čtyřmi sty muži; dvě stě jich zůstalo u potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než...
1. Samuel 30:21..." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří zůstali u potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než...
1. Samuel 30:24...by s tou vaší řečí souhlasil? Podíl toho, kdo zůstal u zásob, bude stejný jako podíl toho, kdo šel do...
2. Samuel 2:13...a setkali se s nimi u Gibeonského rybníka. Jedni zůstali na jedné straně rybníka a druzí na druhé. Abner...
2. Samuel 6:11...do domu Obed-edoma Gatského. Hospodinova truhla zůstala v domě Obed-edoma Gatského tři měsíce a Hospodin...
2. Samuel 6:23...Saulova dcera Míkal pak celý život do smrti zůstala bez dětí. Jednou, když se král zabydlel ve svém...
2. Samuel 7:16...od tvého předchůdce. Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne."...
2. Samuel 9:1...synové byli knížata. Jednou se David zeptal: "Zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživu? Kvůli Jonatanovi...
2. Samuel 9:3...ho král. "Chtěl bych mu projevit Boží přízeň." "Zůstal ještě jeden Jonatanův syn, chromý na nohy,"...
2. Samuel 10:5...ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete...
2. Samuel 11:1...rozdrtil Amonce. Oblehli tedy Rabu, ale David zůstal v Jeruzalémě. Jednou pozdě odpoledne, když David...
2. Samuel 11:12...bych neudělal!" David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden den. Odešlu zítra." Toho dne...
2. Samuel 13:20...je to tvůj bratr. Neber si to tak." Támar pak zůstala opuštěná v domě svého bratra Abšaloma. Když se o...
2. Samuel 13:38...oplakával. Abšalom nalezl útočiště v Gešuru, kde zůstal tři roky. Když král David konečně Amnonovu smrt...
2. Samuel 14:32...vrátit z Gešuru. Bylo by mi lépe, kdybych tam zůstal! Chci krále vidět! Jestli na mně zůstává vina, ...
2. Samuel 15:19...Gatskému: "Proč bys odcházel s námi? Vrať sezůstaň u nového krále. Jsi přece cizinec, který opustil...
2. Samuel 15:29...s Abiatarem vrátili Boží truhlu do Jeruzalémazůstali tam. David pak stoupal na Olivetskou horu a celou...
2. Samuel 16:18...a celý tento izraelský lid, s tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako...
2. Samuel 17:3...přece o život jediného muže - všechen lid může zůstat v pokoji." Abšalomovi i všem izraelským stařešinům...
2. Samuel 18:3...deset tisíc z nás. Teď nám lépe pomůžeš, když zůstaneš ve městě." "Udělám, co chcete," svolil tedy král....
2. Samuel 18:9...uvízl za vlasy. Mezek pod ním běžel dál, ale on zůstal viset mezi nebem a zemí. Jeden z mužů to viděl a...
2. Samuel 20:3...se o , ale sám s nimi nic neměl. do smrti zůstaly v ústraní a žily jako vdovy. Potom král přikázal...
2. Samuel 22:24...jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálilzůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů...
1. Královská 9:3...navěky zůstávalo jméno. oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a...
1. Královská 9:21...Izraele, totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit,...
1. Královská 11:16...muže. Joáb tam s celým izraelským vojskem zůstal šest měsíců, dokud všechny Edomce nevyhladil. Hadad,...
1. Královská 11:32...z ruky Šalomounovy a tobě dám deset kmenů. Jemu zůstane jeden kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli...
1. Královská 11:40...uprchl do Egypta k egyptskému vládci Šišakovizůstal v Egyptě, dokud Šalomoun nezemřel. Ostatní...
1. Královská 17:9...Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Sarepty Sidonskézůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamější vdově, aby ...
1. Královská 19:10... zbořili tvé oltáře a tvé proroky popraviliZůstal jsem jen , ale i teď chtějí připravit o život."...
1. Královská 19:14... zbořili tvé oltáře a tvé proroky popraviliZůstal jsem jen , ale i teď chtějí připravit o život."...
1. Královská 22:30...řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň v královském rouchu." A tak se král Izraele před...
1. Královská 22:35...Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze. Krev crčící z...
2. Královská 2:2... Ten byl právě s Elíšou na cestě z Gilgalu. "Zůstaň tu," řekl Eliáš Elíšovi. "Hospodin posílá do...
2. Královská 2:4...vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin posílá do Jericha." On ale...
2. Královská 2:6...vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin posílá k Jordánu." On ale odpověděl:...
2. Královská 3:25...pokáceli. Jedině kamenné hradby v Kir-charešetu zůstaly stát, a tak to město obklíčili prakovníci a...
2. Královská 7:4...je ve městě hlad? Tam bychom zemřeli. Když tu zůstaneme sedět, zemřeme zrovna tak. Přeběhněme raději do...
2. Královská 7:10...nikdo! Po nikom ani vidu ani slechu. Na místě zůstali kromě stanů jen uvázaní koně a osli." Strážní tu...
2. Královská 8:1..."Ihned se s celou rodinou odstěhuj a nějaký čas zůstaň, kde to půjde. Hospodin do této země přivolal hlad a...
2. Královská 9:37...psi z celého jizreelského okolí. Mrtvola Jezábel zůstane jako hnůj na jizreelském poli, aby nikdo nemohl...
2. Královská 11:7...zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu odejítzůstanete na stráži Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte...
2. Královská 11:8...Kdokoli se přiblíží k vašim řadám, zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." Setníci to provedli...
2. Královská 14:10...Edoma, srdce se ti dme. Jen se chlub, ale raději zůstaň doma. Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a...
2. Královská 19:4...se proto za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k...
2. Královská 19:36...Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryčzůstal v Ninive. Jednou, když se klaněl v chrámu svého boha...
2. Královská 25:2...a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku krále Cidkiáše....
2. Královská 25:11...hradby okolo Jeruzaléma. Zbytek lidí, kteří zůstali ve městě, odvlekl velitel gardistů Nebuzaradan...
2. Královská 25:22... syna Šafanova, správcem lidu, který směl zůstat v Judsku. Když všichni velitelé se svými muži...
2. Královská 25:24...zapřísahal: "Nebojte se sloužit BabyloňanůmZůstaňte v zemi, služte babylonskému králi a povede se vám...
1. Letopisů 12:40...byli v srdci zajedno, že Davida učiní králemZůstali u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim...
1. Letopisů 13:14...ji do domu Obed-edoma Gatského. Boží truhla zůstala v domě Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a...
1. Letopisů 19:5...ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete...
1. Letopisů 20:1...Amonců, přitáhl k Rabě a oblehl ji. David zatím zůstal v Jeruzalémě. Joáb Rabu dobyl a zbořil ji. David pak...
2. Letopisů 7:16...tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm jméno zůstalo navěky. oči i srdce tam zůstanou navždy....
2. Letopisů 8:8...k Izraeli, totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit,...
2. Letopisů 14:6...je hradbami s věžemi, branami a závorami. Země zůstala nám, protože jsme hledali Hospodina, svého Boha....
2. Letopisů 18:29...řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň ve svém rouchu." A tak se král Izraele před bitvou...
2. Letopisů 18:34...ale zuřila celý den, a tak izraelský král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze do večera....
2. Letopisů 21:17... stejně jako jeho syny a ženy. Jediný, kdo mu zůstal, byl nejmladší syn Achaziáš. Po tom všem ho ještě...
2. Letopisů 23:7... Kdokoli se přiblíží k chrámu, zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." Levité i všichni...
2. Letopisů 25:19...jsem Edoma! Srdce se ti dme chloubou. Raději ale zůstaň doma! Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a...
Ezdráš 9:4...vlasy i vousy. V naprostém zděšení jsem usedlzůstal zděšen sedět do večerní oběti. Všichni, kdo se...
Nehemiáš 5:13...z jeho domu i z jeho vlastnictví. Takto  zůstane vytřesen a prázdný." Celé shromáždění na to...
Nehemiáš 11:1...ve svatém městě Jeruzalémě, a zbylých devět zůstalo v ostatních městech. Lidé žehnali všem, kdo se sami...
Nehemiáš 13:22...očistili a přišli hlídat brány, aby sobotní den zůstal svatý. I za to na pamatuj, Bože můj, a ve své...
Ester 7:6..." řekla Ester, "je tenhle zlosyn Haman!" Haman zůstal před králem a královnou jako omráčený. Král v návalu...
Ester 7:7...od vína a vyšel ven do zámecké zahrady. Haman zůstal, aby královnu Ester prosil o život. Bylo mu jasné,...
Job 11:2...Naámský mu na to řekl: " ta spousta slov zůstat bez odpovědi? se dát za pravdu mluvkovi? Myslíš,...
Job 20:26... Pohltí ho oheň, jenž nebyl rozdmýchán, cokoli zůstalo u něj doma, spolyká. Nebesa odhalí jeho vinu, země...
Job 29:20...bude nocovat v koruně. sláva stále čerstvá zůstane, můj luk stále pevný v ruce .' Naslouchali mi...
Žalmy 18:24...jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálilzůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů...
Žalmy 19:4... Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen; jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů...
Žalmy 36:13...! Tam, kde zlosynové padnou, ležet zůstanou, nevstanou! Žalm Davidův. Nezlob se kvůli...
Žalmy 39:3... dokud je se mnou ničemník." Jako němý jsem zůstal tiše, nadobro jsem se odmlčel, svou bolest však jen...
Žalmy 39:10...mých provinění, se mi prosím blázni nesmějíZůstanu tiše, neotevřu ústa, protože tys to způsobil!...
Žalmy 42:9...svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane - tak zní modlitba k Bohu mého života! Zeptám se...
Žalmy 48:6... společně k městu přitáhli. Když na pohlédlizůstali ohromeni, vyděsili se, náhle utekli. Zděšením byli...
Žalmy 68:17...zvolil za svůj příbytek? Hospodin na věčně zůstane! Božích vozů jsou myriády, jsou jich tisíce a...
Žalmy 69:26...prchlivosti je zachvátí. Jejich příbytek  zůstane pustý, v jejich stanech nikdo nebydlí! Koho jsi...
Žalmy 69:37... Potomci jeho služebníků tu zemi obdržízůstanou v , kdo jeho jméno milují! Pro předního zpěváka...
Žalmy 74:9... proroky nemáme, nikdo z nás neví, jak dlouho to zůstane. Jak dlouho se, Bože, smí rouhat protivník? Bude se...
Žalmy 85:6...proti nám! To budeš navěky rozhněván? Rozlícen zůstaneš napořád? Nechceš nám znovu život darovat, aby se...
Žalmy 92:15...vzkvétají. Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost...
Žalmy 103:17...byl. Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty...
Žalmy 109:9... jeho pověření jiný převezme! jeho děti zůstanou sirotky, jeho žena ovdoví! jeho synové po...
Žalmy 111:3...je slavné a nádherné, jeho spravedlnost navždy zůstane! Vykonal památné zázraky, milostivý a soucitný je...
Žalmy 112:6...nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane. Ze zlých zpráv nemá strach, srdce pevné, na...
Přísloví 2:21...Poctiví přece budou obývat zemi a bezúhonní v  zůstanou. Ničemové však budou ze země vymýceni, proradní z...
Přísloví 13:25... Spravedlivý se nají do sytosti, břicho ničemů zůstane o hladu. Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej...
Přísloví 14:13...smíchu bolí srdce; když skončí radost, smutek zůstane. Zvrácený dojde odplaty za své skutky a dobrý...
Přísloví 14:24...moudrých je jejich bohatství, tupost hlupáků zůstane tupostí. Pravdomluvný svědek může zachránit život,...
Přísloví 19:15... Lenost ukolébá člověka k spánku; kdo je váhavýzůstane o hladu. Kdo dbá na přikázání, dbá na vlastní duši;...
Přísloví 28:16...více utlačuje; ten, komu nejde o zisk, tu dlouho zůstane. Člověk obtížený vraždou se řítí do jámy, od...
Kazatel 6:4...než on! Přišlo nazmar a ve tmě zmizí, jeho jméno zůstane skryto v tmách, nevidí slunce a o ničem neví,...
Kazatel 7:23... Říkal jsem si, že zmoudřím, moudrost mi ale zůstala vzdálená. Vzdálená je, je jakákoli! Kdo jen...
Kazatel 11:3... průtrž se na zemi vylije. Když spadne stromzůstane ležet, padl k jihu nebo na sever. Kdo čeká vítr,...
Izaiáš 1:8...je z pustina, cizáky zcela zničená. Opuštěna zůstala Dcera sionská jako chýše vprostřed vinice, jako...
Izaiáš 4:3...a ozdobou pro ty z Izraele, kteří vyváznou. Kdo zůstane na Sionu, kdo bude ponechán v Jeruzalémě, bude...
Izaiáš 6:13...pryč, takže tu zemi všichni opustí. Kdyby v  zůstala i jen desetina, musí být znovu vypleněna. Ale jako...
Izaiáš 7:4... u silnice k Valchářovu poli, a řekneš muZůstaň klidný, neboj se! Nenech se děsit těmi dvěma...
Izaiáš 7:21... ba i bradu vám ostříhá. V ten den člověku zůstane jen kravka a pár ovcí, nadojí mu však tolik mléka,...
Izaiáš 9:19...hltá maso vlastních příbuzných. Krájel napravozůstal hladový, hltal nalevo, a chce víc. Manases Efraima,...
Izaiáš 10:19... jako když choré sklátí choroba. Z lesů jim zůstane tak málo stromů, že by je i dítě mohlo spočítat. V...
Izaiáš 15:9...na ty, kdo z Moábu prchli, i na ty, kdo v zemi zůstali. Pošlete beránky vládci země ze Sely u pouště na...
Izaiáš 18:6...noži, odstraní vinoucí se výhonky. Všechno to zůstane dravým ptákům z hor a divokým zvířatům; dravé...
Izaiáš 24:12...veselí, radost odešla do vyhnanství. Z města zůstaly pusté trosky, brána roztříštěna na kusy. Toto se...
Izaiáš 24:23...žaláři; po dlouhé době pak budou souzeni. Měsíc zůstane užaslý i samo slunce se zastydí, se Hospodin...
Izaiáš 27:10...kůly ani kadidlové oltáře. Opevněné město zůstalo opuštěné, jak pustá poušť jsou prázdné příbytky....
Izaiáš 28:5...a krásnou čelenkou pro ty, kdo z jeho lidu zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u brány silou pro...
Izaiáš 29:9...hoře Sionu. Trňte a ustrňte! Děláte slepé, slepí zůstaňte! Opilí jste, i když ne po víně, potácíte se jako...
Izaiáš 30:17... když zakřičí pět, všichni prchnete, nakonec zůstanete sami jak vlajkový stožár na vrcholu hory, jako...
Izaiáš 32:14...domy veselí, nad tímto městem hýření! Palác zůstane opuštěn, hluk města utichne, z pevnosti a věže bude...
Izaiáš 37:4...se proto za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k...
Izaiáš 37:37...Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryčzůstal v Ninive. Jednou, když se klaněl v domě svého boha...
Izaiáš 38:16... Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi uzdravil a oživil! Hle,...
Izaiáš 45:18...a upevnil, který ji nestvořil, aby prázdná zůstala, ale k bydlení ji zformoval: jsem Hospodin a...
Izaiáš 59:14...zplodila. Právo je zpátky zahnáno, spravedlnost zůstala kdesi daleko; pravda ulicemi klopýtá, poctivost...
Izaiáš 60:11...své přízni se ale nad tebou slituji. Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v noci...
Izaiáš 65:5...hrncích je hnusná polévka! Přitom říkají: "Zůstaň tam a nechoď blíž, neboť jsem svatější než ty!"...
Izaiáš 66:22... Jako to nové nebe a nová zem, které učinímzůstanou přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše...
Jeremiáš 3:5...jsi provázel! Snad se nebudeš hněvat věčněZůstaneš navždy rozzloben?' Takto mluvíš, a přitom hle -...
Jeremiáš 4:19...Srdce mám sevřené, srdce se chvěje - nemohu zůstat mlčet! Slyšíš, duše, hlas polnice? Troubí na...
Jeremiáš 8:2...klaněli. Nikdo je neposbírá, nikdo je nepohřbízůstanou ležet jako hnůj na zemi. A kamkoli zaženu tu...
Jeremiáš 16:4...smrtí. Nikdo je neopláče ani nepohřbí, takže zůstanou ležet jako hnůj na zemi. Meč a hlad s nimi...
Jeremiáš 20:17...v lůně, aby se mi matka stala hrobem a břicho  zůstalo navždy těhotné? Proč jen jsem vyšel z lůna matčina?...
Jeremiáš 21:9... předkládám vám cestu života a cestu smrti. Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo...
Jeremiáš 24:8... jeho velmože a ty, kdo zbyli v Jeruzalémězůstali v této zemi anebo se usadili v Egyptě, ty všechny...
Jeremiáš 25:33...je neopláče, nikdo je neposbírá ani nepohřbízůstanou ležet jako hnůj na zemi. Kvílejte, pastýři,...
Jeremiáš 27:12...babylonského krále, poddejte se mu i jeho liduzůstanete naživu! Proč bys měl i se svým lidem umírat mečem...
Jeremiáš 27:17...je. Poddejte se babylonskému králizůstanete naživu. Proč by se toto město mělo stát...
Jeremiáš 27:18... v paláci judského krále a v Jeruzalémě ještě zůstaly! Toto praví Hospodin zástupů o sloupech, o...
Jeremiáš 27:19...ostatních cennostech, které v tomto městě ještě zůstaly (babylonský král Nabukadnezar je totiž nepobral,...
Jeremiáš 27:21...zástupů, Bůh Izraele, o cennostech, které ještě zůstaly v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v...
Jeremiáš 27:22...a v Jeruzalémě: Budou odneseny do Babylonu a tam zůstanou do dne, kdy si jich znovu povšimnu, praví...
Jeremiáš 29:16...na Davidově trůnu a o veškerém lidu, který zůstal v tomto městě, o vašich bratrech, kteří s vámi nešli...
Jeremiáš 32:5...očima. Ten odvede Cidkiáše do Babylonu, kde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnu, praví Hospodin.' Prý:...
Jeremiáš 32:14...opis - a vlož je do hliněné nádoby, aby zůstaly nadlouho zachovány.' Neboť tak praví Hospodin...
Jeremiáš 33:9... uslyší o všem dobrodiní, které jim prokážiZůstanou v úžasu a rozechvění nad vším tím dobrodiním a nad...
Jeremiáš 37:10...na vás útočí, pobili, takže by v jejich táboře zůstali jen těžce ranění, přece by se všichni zvedli a toto...
Jeremiáš 38:2...říkal všemu lidu: "Tak praví Hospodin - Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo...
Jeremiáš 38:22... co mi Hospodin ukázal: Hle, všechny ženy, které zůstaly v paláci judského krále, budou vyvedeny k velitelům...
Jeremiáš 38:28...jeho rozhovor s králem neslyšel. Jeremiáš pak zůstal na strážním nádvoří do dne, kdy byl Jeruzalém...
Jeremiáš 39:9...Nebuzardan odvlekl do Babylonu zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo k němu přeběhli, a všechen...
Jeremiáš 39:14... syna Šafanova, aby ho vzal domů. Tak Jeremiáš zůstal mezi svým lidem. Když byl Jeremiáš ještě držen na...
Jeremiáš 40:6...Micpy a bydlel tam u něj mezi lidem, který směl zůstat v zemi. Když všichni polní velitelé se svými muži...
Jeremiáš 40:9...muži zapřísahal: "Nebojte se poddat BabyloňanůmZůstaňte v zemi, poddejte se babylonskému králi a povede se...
Jeremiáš 41:10...- královské dcery i všechny ostatní, kteří tam zůstali a které velitel gardistů Nebuzardan svěřil...
Jeremiáš 42:10... abych mu předložil vaši prosbu: Jestliže zůstanete v této zemi, vybuduji vás a nezbořím, zasadím vás...
Jeremiáš 43:4...z lidu neposlechl Hospodinův příkaz, že mají zůstat v judské zemi. Jochanan, syn Kareachův, pak s...
Jeremiáš 49:13...bude posměškem a nadávkou a všechna její města zůstanou v troskách na věčnost." Od Hospodina jsem slyšel...
Jeremiáš 50:3...na něj národ severní, obrátí jeho zemi v spoušťZůstanou bez obyvatele - lidé i zvěř se dají na útěk. V...
Jeremiáš 51:26...z tebe kámen úhelný ani kámen pro základy. Anozůstaneš pustý navěky, praví Hospodin." Zvedněte v zemi...
Jeremiáš 51:30...nikdo nebydlí. Babylonští hrdinové dobojovalizůstali ve svých opevněních. Síly je opustily, jsou jako...
Jeremiáš 51:37...žijí jen šakali, bude vzbuzovat děs a posměchzůstane bez obyvatele. Jsou jako řvoucí smečka lvů, lačně...
Jeremiáš 51:62...takže v něm nikdo nezbude - lidé ani dobytek - a zůstane navždy zpustošené!' tu knihu dočteš, přivaž k ...
Jeremiáš 52:5...a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku vlády krále...
Jeremiáš 52:15...odvlekl část chudiny, zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo přeběhli k babylonskému králi,...
Pláč 1:1...dny svého života, dokud nezemřel. Ach, jak zůstalo opuštěno to město plné lidí! Jako by bylo ovdovělo...
Pláč 1:16...by potěšil, kdo by mi život navrátil. děti zůstaly opuštěny - nepřítel zvítězil. Sion své ruce...
Ezechiel 3:15...Tel-aviv u průplavu Kebar a sedm dní jsem tam zůstal sedět otřesen. Když těch sedm dní uplynulo, dostal...
Ezechiel 3:21... aby nehřešil, a on hřešit přestane - pak zůstane živ, protože přijal varování, a i ty se zachráníš."...
Ezechiel 6:6...okolo vašich oltářů. Kdekoli teď bydlítezůstanou zpustošená města a opuštěné výšiny. Z vašich...
Ezechiel 9:8...tak vyšli do města a pobíjeli. Zatímco pobíjelizůstal jsem sám. Padl jsem na tvář a úpěl: "Ach ne,...
Ezechiel 10:16...zem, ani tehdy se od nich kola nevzdálila, ale zůstala u nich. Když stáli, stála, když se zvedali, zvedala...
Ezechiel 12:10...vládce v Jeruzalémě a celého domu Izraele, který zůstal ve městě. Řekni jim: jsem znamení pro vás!...
Ezechiel 12:20...násilí všech jejích obyvatel. Obydlená města zůstanou ležet v troskách a země bude zničena. Tehdy...
Ezechiel 14:22...z něj vyhladil lidi i dobytek! Přesto v něm ale zůstane hrstka přeživších, kteří odtud vyvedou své syny a...
Ezechiel 17:21...z celého jeho vojska padnou mečem a ti, kdo zůstanou, budou rozehnáni do všech stran. Tehdy poznáte, že...
Ezechiel 22:14...a nad krví prolitou uprostřed tebe! Zdalipak zůstaneš tak smělé a silné ve dnech, kdy s tebou zúčtuji?...
Ezechiel 35:9... že z tebe zbude věčná pustina; tvá města zůstanou neobydlena. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin....
Ezechiel 39:5...připojí. Nakrmím tebou dravé ptáky i divou zvěřZůstaneš ležet venku na poli. Ano, tak jsem promluvil,...
Ezechiel 44:2... obrácené k východu. Byla zavřená. "Tato brána zůstane zavřená," řekl mi Hospodin. "Nebude se otevírat a...
Ezechiel 46:16...ze svých synů, bude to patřit i jeho potomkůmzůstane jim to jako dědičné vlastnictví. Když ale ze svého...
Ezechiel 46:17... Je to přece dědictví pro jeho syny - musí to zůstat jim. Vládce nesmí brát nic z dědičného podílu lidu,...
Ezechiel 47:11... Jeho bažiny a mokřiny ale nebudou uzdravenyzůstanou kvůli soli. Na obou březích porostou nad řekou...
Daniel 1:21...v celém jeho království. Daniel tam pak zůstal do prvního roku krále Kýra. Ve druhém roce své...
Daniel 7:12... Ostatní šelmy směly ještě určitou dobu zůstat naživu, byly však zbaveny své moci. Potom to noční...
Daniel 10:8...padla na taková hrůza, že se utíkali schovatZůstal jsem tedy sám. Jakmile jsem to veliké vidění spatřil...
Daniel 12:9..."Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Mnozí...
Ozeáš 3:3...půldruhého chomeru ječmene. Potom jsem řekl: "Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani spát s mužem...
Ozeáš 3:4...s mužem a ani s tebou." Synové Izraele totiž zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez oběti a posvátného...
Ozeáš 8:7...Protože vítr zasévali, sklidí vichřici. Klasy zůstanou bez zrní, budou bez úrody, bez mouky. Pokud se...
Ozeáš 8:8...to cizáci. Izrael bude pohlcen - mezi pohany teď zůstane jako nepotřebný odpadek. Chodili totiž do Asýrie...
Amos 5:3...Městu, jež vytáhne s tisícem, jen sto jich zůstane a tomu, jež se stem vytáhne, zůstane jen deset....
Amos 5:15... Bůh zástupů, smiluje nad tím, co z Josefa zůstane. Nuže, toto praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů:...
Abakuk 2:8...Protože jsi plenil mnohé národy, ti, kdo zůstanou, zas tebe vyplení - za to, že jsi vraždil lidi a...
Abakuk 3:11... do výšky se vlny vzdouvají. Slunce i měsíc zůstaly ve svém obydlí, před září tvých šípů utekly, před...
Sofoniáš 3:6...zničil, že tudy nikdo nechodí. Z jejich měst zůstaly rozvaliny, z jejich obyvatel nezbyl jediný. Myslel...
Zachariáš 5:4...toho, kdo křivě přísahá mým jménem, a v tom domě zůstane, dokud nebude zničen - jak dřevo, tak i kámen!...
Zachariáš 6:14...knězem - a to obojí bude ve shodě.' Koruna pak zůstane na památku v Hospodinově chrámě, kde bude svěřena...
Zachariáš 9:7...sousto z úst, ohavný pokrm ze zubů! Kdo z nich zůstanou, připadnou našemu Bohu a stanou se jedním z...
Zachariáš 12:6...vlevo všechny národy v okolí, ale Jeruzalém zůstane na svém místě netknutý. Hospodin ovšem zachrání...
Zachariáš 13:8...budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v  zůstane jen třetina. I tu třetinu ale zavedu do ohně....
Zachariáš 14:2...města půjde do vyhnanství, zbytek lidu ale zůstane ve městě. Tehdy Hospodin vytáhne a bude bojovat s...
Zachariáš 14:10...se změní v pustou pláň. Jeruzalém však zůstane nepohnutelně stát a bude se tyčit od Benjamínské...
Matouš 2:13... vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egyptazůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě...
Matouš 2:15... vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin...
Matouš 6:4...levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, odmění....
Matouš 10:11...nebo vesnice, najděte tam hodného člověkazůstaňte u něj, dokud neodejdete. Když budete vcházet do...
Matouš 11:23...zázraky, které se dějí v tobě, staly v Sodomězůstala by stát dodnes. Říkám vám: Sodomské zemi bude v...
Matouš 14:23...o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď byla daleko od břehu, zmítána vlnami,...
Matouš 23:38...křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům vám teď zůstane pustý. Říkám vám, že od této chvíle neuvidíte,...
Matouš 26:38...a tíha. "Je mi úzko k smrti," řekl jim. "Zůstaňte tu a bděte se mnou!" Kousek poodešel, padl na tvář...
Matouš 28:4...jako sníh. Strážní se strachem z něj roztřáslizůstali jako mrtví. "Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím,...
Marek 3:31...ducha.) Tehdy dorazili jeho bratři a matkaZůstali venku a vzkázali mu, že ho volají. Kolem něj seděl...
Marek 5:18...ho ten, který býval posedlý, aby s ním mohl zůstat. On mu to ale nedovolil. Řekl mu: "Jdi domů ke svým...
Marek 6:10... "Když vejdete do něčího domu," řekl jim, "zůstaňte tam, dokud neodejdete. Kdyby vás ale někde...
Marek 9:26...A tak s křikem a velikým zmítáním vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho...
Marek 12:17...císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim JežíšZůstali nad tím v úžasu. Potom k němu přišli saduceové...
Marek 14:34...hrůza a tíha. Řekl jim: "Je mi úzko k smrtiZůstaňte tu a bděte." Kousek poodešel, padl na zem a modlil...
Lukáš 1:56...a jeho semeni navěky. Marie pak u  zůstala asi tři měsíce a potom se vrátila domů. Alžbětě se...
Lukáš 2:43...skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že je v...
Lukáš 8:38... ze kterého vyšli démoni, ho prosil, aby mohl zůstat s ním. Ježíš ho ale propustil. "Vrať se domů," řekl...
Lukáš 9:4...náhradní košile. Do kteréhokoli domu vejdetezůstaňte tam a odtud zas jděte dál. Kdekoli by vás...
Lukáš 9:36...ten hlas dozněl, našli tam jen samotného JežíšeZůstali zticha a v těch dnech nikomu neprozradili, co...
Lukáš 9:45..." Oni však ten výrok nepochopili. Jeho smysl jim zůstal skryt, takže mu nerozuměli, ale báli se ho zeptat....
Lukáš 13:25...moci. Když hospodář vstane a zavře dveřezůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám...
Lukáš 17:12...vesnici, setkalo se s ním deset malomocnýchZůstali stát opodál a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře,...
Lukáš 18:13...dávám ze všech svých příjmů...' Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi,...
Lukáš 18:34...nic z toho nepochopili. Smysl toho výroku jim zůstal skryt, takže nerozuměli, o čem mluví. Když přicházel...
Lukáš 19:5...a řekl mu: "Zachee, pojď rychle dolů. Dnes musím zůstat u tebe doma." Rychle tedy slezl a radostně ho přijal...
Lukáš 22:28...jako ten, který slouží. Vy jste ti, kdo se mnou zůstali v mých zkouškách, a vám odkazuji království,...
Lukáš 24:29... že půjde dál. Oni ho však přemlouvali: "Zůstaň s námi, se připozdívá; chýlí se k večeru." Šel...
Lukáš 24:49... Hle, na vás sešlu zaslíbení svého OtceZůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí shůry."...
Jan 1:32...jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubicezůstal na něm. jsem ho neznal, ale Ten, který poslal...
Jan 1:33... mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Duchazůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.' ...
Jan 1:39...se šli podívat, kde bydlí, a toho dne u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté odpoledne. Jeden z těch dvou,...
Jan 4:40...ti Samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny a díky jeho slovu jich...
Jan 6:22... k němuž pluli. Druhého dne si zástup, který zůstal na protějším břehu jezera, uvědomil, že tam byla jen...
Jan 7:9...můj čas se ještě nenaplnil." To jim řeklzůstal v Galileji. Později, když jeho bratři odešli, vydal...
Jan 8:9... počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a...
Jan 8:31... Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: "Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky....
Jan 10:40...za Jordán, na místo, kde dříve křtil Jan, a zůstal tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidí. Říkali: "Jan...
Jan 11:6...i Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocnělzůstal ještě dva dny tam, kde byl. Potom řekl svým...
Jan 11:20... že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!"...
Jan 12:24...Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemřezůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo...
Jan 12:34..."My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš tu zůstane navěky. Proč tedy říkáš, že Syn člověka musí být...
Jan 14:16...Otce a vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže...
Jan 15:4...již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvilZůstaňte ve mně a ve vás. Jako ratolest nemůže nést...
Jan 15:7...posbírány, hozeny na oheň a shoří. Jestliže zůstanete ve mně a slova zůstanou ve vás, proste, o...
Jan 15:9...Jako Otec miloval , tak jsem i miloval vásZůstaňte v lásce. Zachováte-li přikázání, zůstanete v...
Jan 15:10... Zůstaňte v lásce. Zachováte-li přikázánízůstanete v lásce, tak jako jsem zachoval přikázání...
Jan 15:16...vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém...
Jan 18:16...jít za Ježíšem do veleknězova dvora. Petr ale zůstal venku u dveří. Onen druhý učedník, který se znal s...
Jan 19:31...sobotu. Židovští představení nechtěli, aby těla zůstala na křížích do soboty, a tak požádali Piláta, aby...
Jan 20:11...tak se ti učedníci vrátili zpět. Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do...
Skutky 1:20...) "V knize Žalmů je psáno: ‚Jeho příbytek  zůstane pustý a v něm nikdo nebydlí' a dále: ‚Jeho...
Skutky 2:24...a zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci. David o něm říká: ‚Hospodina vidím před...
Skutky 3:21...ohlášeného Mesiáše - Ježíše, který zatím musí zůstat v nebi do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh...
Skutky 9:7...dozvíš, co máš dělat." Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale nikoho...
Skutky 9:28...směle mluvil v Ježíšově jménu. A tak s nimi zůstal v Jeruzalémě. Hovořil a přel se také s pořečtěnými...
Skutky 12:19...popravit a odebral se z Judska do Cesareje, kde zůstal. Herodes se tehdy velmi hněval na Týrské a Sidonské....
Skutky 14:28...skrze učinil a že otevřel dveře víry pohanůmZůstali tam s učedníky po delší čas. Potom přišli někteří...
Skutky 15:35...vyslali zpět k apoštolům. Pavel a Barnabáš zůstali v Antiochii také a spolu s mnoha dalšími vyučovali...
Skutky 17:14...hned poslali k moři, ale Silas a Timoteus tam zůstali. Ti, kdo Pavla doprovázeli, ho dovedli do Athén....
Skutky 18:11...v tomto městě totiž patří mně." A tak tu Pavel zůstal půldruhého roku a vyučoval mezi nimi Boží slovo....
Skutky 18:20...se Židy. Přemlouvali ho, aby ještě nějaký čas zůstal, ale on nesvolil. Při loučení jim řekl: "Bude-li Bůh...
Skutky 19:22...a Erasta, tehdy poslal do Makedonie, ale sám zůstal ještě načas v Asii. Někdy v době nastal kvůli ...
Skutky 21:4... vyhledali jsme místní učedníky a týden u nich zůstali. Ti Pavla skrze Ducha varovali, nechodí do...
Skutky 21:8...evangelistu Filipa (jednoho z oněch sedmi) a zůstali u něj v domě. Filip měl čtyři mladé dcery, které...
Skutky 25:21...soud projednat. Pavel se však odvolal, že chce zůstat ve vazbě do rozhodnutí Jeho Veličenstva. Nařídil...
Skutky 25:24...zde žádala celá židovská obec s křikem, že nesmí zůstat naživu. Shledal jsem, že neprovedl nic, za co by...
Skutky 28:11...lodi se znakem Blíženců, která na tom ostrově zůstala přes zimu. Na tři dny jsme zastavili v Syrakusách...
Skutky 28:14...bratry a na jejich pozvání jsme u nich týden zůstali. A tak jsme dorazili do Říma. Když o nás uslyšeli...
Skutky 28:30...byla poslána pohanům. Oni uslyší!" Pavel pak zůstal celé dva roky ve vlastním pronájmu a přijímal...
Římanům 11:3... tvé proroky pobili a tvé oltáře rozbořilizůstal jsem jen , a i mně usilují o život!" Jak mu tehdy...
Římanům 11:5... kteří neklekali před Baalem." Stejně tak i nyní zůstala hrstka vyvolených milostí. Je to díky milosti, ne...
Římanům 11:22...Boží laskavost, pokud ovšem v této laskavosti zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou...
1. Korintským 1:20...moudrost moudrých, zavrhnu rozum rozumných." Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal světový myslitel?...
1. Korintským 3:14...ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověkaZůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu....
1. Korintským 7:8... Svobodným a vdovám říkám, že je pro lepší zůstat, jako jsem . Pokud se však nemohou ovládnout, ...
1. Korintským 7:11... od muže neodchází. Pokud přece odejde,  zůstane nevdaná anebo se smíří s manželem. Stejně tak...
1. Korintským 7:12...bratr nevěřící manželku a ta je ochotná s ním zůstat, ji neopouští. Stejně tak, má-li některá žena...
1. Korintským 7:13...žena nevěřícího manžela a ten je ochoten s  zůstat, ho neopouští. Nevěřící manžel je totiž posvěcen...
1. Korintským 7:26...vzhledem k současné tísni je pro člověka lepší zůstat, jak je. Jsi v manželském svazku? Nesnaž se o rozvod...
1. Korintským 7:40... Osobně si ale myslím, že bude šťastnější, když zůstane, jak je. A mám za to, že i mám Božího Ducha. ...
1. Korintským 12:1...jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané...
1. Korintským 14:11... Mluví-li však někdo řečí, které nerozumímzůstaneme jeden druhému cizincem. Stejné je to s vámi. Když...
1. Korintským 16:6...totiž jen procházím, ale u vás snad nějakou dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste mohli vypravit,...
1. Korintským 16:8... že u vás nějaký čas pobudu. do Letnic ale zůstanu v Efesu, neboť se mi tu otevírají veliké a slibné...
2. Korintským 13:2... se k vám vrátím, nebudu brát ohled na ty, kdo zůstali v hříchu, ani na nikoho jiného. Žádáte přece důkaz,...
Efeským 4:14...míře Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem...
Efeským 6:13...abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnitzůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni...
Filipským 1:22...- to je pro Kristus, a umřít - to je ziskZůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro plodnou...
Filipským 1:24...odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepšízůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám. Proto vím...
Filipským 1:25...prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu, aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě...
1. Tesalonickým 3:1...odloučení nemohli déle snést, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami a poslali jsme Timotea, našeho...
1. Timoteus 1:3...Pána. Jak jsem prosil cestou do Makedoniezůstaň v Efesu a zakaž jistým lidem šířit odlišná učení. ...
1. Timoteus 6:14... abys toto přikázání zachovával bez poskvrnyZůstaň bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista,...
2. Timoteus 4:11...Galacie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji...
2. Timoteus 4:20...Priscillu s Akvilou i Onesiforův dům. Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu....
Židům 4:15...který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se...
Židům 7:23...kněží muselo být mnoho, protože jim smrt bránila zůstat v úřadu, ale jeho kněžství je trvalé, protože žije...
Židům 12:27... co je otřesitelné (to jest udělané), aby tak zůstalo to, co je neotřesitelné. My však přijímáme...
1. Jan 2:19...nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k námzůstali by s námi; oni však od nás odešli, aby se ukázalo,...
1. Jan 2:24...zůstává, co jste slyšeli od počátku. Když ve vás zůstane, co jste slyšeli od počátku, pak i vy zůstanete v...
Zjevení 17:10...je a další ještě nepřišel; a přijde, musí zůstat na krátký čas. Šelma, která byla a není, ta je osmý...
Zjevení 18:10... uvidí dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát zdálky a řeknou: "Běda, běda, město veliké,...
Zjevení 18:17... námořníci a všichni, kdo pracují na mořizůstali stát v povzdálí, a když viděli dým jejího pálení,...
Zjevení 22:15... čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje...

Slova obsahující zůstali: nezůstali (2) pozůstali (2) zůstali (53)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |