Zákonu

Hledám varianty 'zákonu' [ zákony (82) zákonům (6) zákonů (3) zákonu (18) zákonem (35) zákonech (6) zákoně (32) zákona (137) zákon (191) ]. Nalezeny 453 verše.
Exodus 12:49...i hosta žijícího u vás bude platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se zachovali přesně tak,...
Exodus 13:9...jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin vyvedl z...
Exodus 21:1...se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského...
Exodus 21:31...syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož zákona. Jestliže býk potrká otroka nebo děvečku, majitel...
Exodus 24:3...lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl jedním hlasem: "Budeme dělat...
Exodus 24:12...mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné deskyzákon a přikázání - které jsem napsal k jejich vyučování."...
Leviticus 6:2...Áronovi a jeho synům následující pokyny. Toto je zákon o zápalné oběti: Zápalná oběť zůstane celou noc ...
Leviticus 6:7...stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před...
Leviticus 6:18..."Promluv k Áronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na místě, kde se zabíjí zápalná...
Leviticus 7:1...ve svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je zákon o oběti odškodnění: Bude svatosvatá. Oběť odškodnění...
Leviticus 7:7...Pro oběť za hřích a oběť odškodnění platí tentýž zákon: Připadne knězi, který s vykonal obřad smíření....
Leviticus 7:11...všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji...
Leviticus 7:37...ustanovení pro všechna jejich pokolení. Toto je zákon o zápalné oběti, moučné oběti, oběti za hřích, oběti...
Leviticus 11:46... Buďte svatí, neboť jsem svatý." Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i...
Leviticus 12:7... a tak bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákon o ženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li...
Leviticus 13:59...zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákon o ráně malomocenství na vlněném či lněném oděvu, na...
Leviticus 14:2...bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za tábor...
Leviticus 14:32...obřad smíření za toho, kdo se očišťuje." Toto je zákon o člověku, který je postižen malomocenstvím a jehož...
Leviticus 14:54...vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství - jde o prašivinu, o...
Leviticus 14:57...se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o malomocenství. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Leviticus 15:32...můj Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron semene,...
Leviticus 18:4...jejich zvyklosti. Chovejte se podle mých zákonů, zachovávejte pravidla a řiďte se jimi. jsem...
Leviticus 18:5... váš Bůh. Zachovávejte pravidla a  zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem...
Leviticus 18:26...obyvatele. Vy však zachovávejte pravidlazákony a nedopouštějte se žádné z těchto ohavností - domácí...
Leviticus 19:37... Zachovávejte všechna pravidla a všechny  zákony plňte. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 20:22...bezdětní. Zachovávejte všechna pravidlazákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím...
Leviticus 24:22... zemře. Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto...
Leviticus 25:18...jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte pravidla a  zákony zachovávejte a plňte; tehdy budete v zemi bydlet...
Leviticus 26:15...zavrhnete pravidla a zošklivíte si  zákony, takže přestanete plnit všechna přikázání, pak...
Leviticus 26:43... než si odpykají trest za to, že zavrhli  zákony a zošklivili si pravidla. Přes to všechno, ačkoli...
Leviticus 26:46...Bohem. jsem Hospodin." Toto jsou pravidlazákony a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře...
Numeri 5:29...nařčení a bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivosti. Platí v případech, kdy se žena odklonila...
Numeri 6:13...zruší, neboť poskvrnil své nazírství. A toto je zákon ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho zasvěcení...
Numeri 6:21... Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za...
Numeri 15:16...přistěhovalce žijícího u vás bude platit stejný zákon a stejný řád." Hospodin promluvil k...
Numeri 15:29...přistěhovalce žijícího u vás budete mít stejný zákon o neúmyslném hříchu. Pokud však někdo hřeší...
Numeri 19:2...k Mojžíšovi a Áronovi: "Toto je ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, k...
Numeri 19:14...nečistý, jeho nečistota zůstane na něm. Toto je zákon o člověku, který by zemřel ve stanu: Kdokoli do toho...
Numeri 31:21... kteří byli v bitvě: "Toto je ustanovení Zákona, jejž Hospodin přikázal Mojžíšovi: Zlato, stříbro,...
Numeri 36:13...otcovském kmeni a rodu. To jsou přikázánízákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal synům Izraele na...
Deuteronomium 1:5...v moábské zemi v Zajordání vysvětlovat tento Zákon. Řekl: Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Orébu...
Deuteronomium 4:1...Bet-peoru. Nyní tedy, Izraeli, slyš pravidlazákony, které vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli...
Deuteronomium 4:5...všichni naživu. Pohleď, učím vás pravidlazákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil, abyste je...
Deuteronomium 4:8...k němu voláme? A který mocný národ pravidlazákony tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám...
Deuteronomium 4:14...přikázal, abych vás učil těmto pravidlůmzákonům, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit....
Deuteronomium 4:44...a Golan v Bášanu pro pokolení Manases. Toto je Zákon, který Mojžíš předložil synům Izraele. Toto jsou...
Deuteronomium 4:45...synům Izraele. Toto jsou svědectví, pravidlazákony, které Mojžíš přednesl synům Izraele po jejich...
Deuteronomium 5:1...Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, pravidlazákony, které vám dnes předkládám k slyšení. Učte se jim a...
Deuteronomium 5:31...u mne. Sdělím ti všechna přikázání, pravidlazákony, jimž je budeš učit, aby je dodržovali v zemi,...
Deuteronomium 6:1...obsadit. A toto jsou ta přikázání, pravidlazákony. Hospodin, váš Bůh, mi přikázal, vás jim učím,...
Deuteronomium 6:20...zeptá: "Co znamenají ta svědectví, pravidlazákony, jež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V...
Deuteronomium 7:11...osobně. Zachovávej tedy přikázání, pravidlazákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato...
Deuteronomium 11:1... co ti uložil - jeho pravidla, přikázánízákony. Dnešního dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové,...
Deuteronomium 12:1...která vám dnes předkládám. Toto jsou pravidlazákony, jež budete po všechny dny svého života pečlivě...
Deuteronomium 17:18...si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu knihu stále u sebe a čte ji po všechny dny...
Deuteronomium 17:19...Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a tato pravidla, aby se jeho srdce nepozdvihlo nad...
Deuteronomium 26:17... že budeš zachovávat jeho pravidla, přikázánízákony a že mu budeš poslušný. Hospodin pak prohlašuje, že...
Deuteronomium 27:3...Jordán, napiš na všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává...
Deuteronomium 27:8... Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona, a to důkladně a zřetelně. Mojžíš s levitskými...
Deuteronomium 27:26... kdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově...
Deuteronomium 28:58...pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu...
Deuteronomium 28:61...rány, které nejsou zapsány v knize tohoto Zákona, dokud nebudeš vyhlazen. Protože jsi neposlouchal...
Deuteronomium 29:19...jej zahrne každou kletbou zapsanou v této knize Zákona a jeho jméno pod nebem vymaže. Hospodin jej k jeho...
Deuteronomium 29:20...podle všech kleteb smlouvy zapsané v této knize Zákona. Budoucí pokolení, vaši synové, kteří vás nahradí, i...
Deuteronomium 29:28...- totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věci, požehnání i prokletí, jež ti...
Deuteronomium 30:10...jeho přikázání a pravidla zapsaná v této knize Zákona a když se obrátíš k Hospodinu, svému Bohu, celým...
Deuteronomium 30:16...cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidlazákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude...
Deuteronomium 31:9...neboj se a nestrachuj." Když Mojžíš sepsal tento Zákon, předal jej levitským kněžím, kteří nosili Truhlu...
Deuteronomium 31:11... Tehdy budeš celému Izraeli předčítat tento Zákon, tak aby jej slyšeli. Shromážděte lid - muže, ženy,...
Deuteronomium 31:12...Boha, a pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. Tak to uslyší i jejich synové, kteří toto vše...
Deuteronomium 31:24...budu s tebou." Když Mojžíš sepsal slova tohoto Zákona od začátku do konce, přikázal levitům nosícím...
Deuteronomium 31:26...Truhlu Hospodinovy smlouvy: "Vezměte tuto knihu Zákona a uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina, našeho...
Deuteronomium 32:46... aby pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. To slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš...
Deuteronomium 33:2... S nesčíslnými tisíci kráčel od Kádeše, oheň Zákona vzešel z jeho pravice. Ó, jak miluješ lidi! Všechny...
Deuteronomium 33:4...tvým nohám přivinuli, aby přijímali slova tváZákon, jenž Mojžíš vydal nám, dědictví shromáždění Jákobova...
Deuteronomium 33:10...levité. Jákoba budou tvým pravidlům učitZákonu tvému Izrael. Kadidlo před tebe budou klást, zápaly...
Jozue 1:7...a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se...
Jozue 1:8...a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš. Kniha tohoto Zákona se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem...
Jozue 8:31...služebník Mojžíš. Jak je psáno v knize Mojžíšova zákona: "Oltář z netknutých kamenů, neopracovaných železem...
Jozue 8:32...oběti. Jozue tam napsal na kameny opis Mojžíšova zákona; zapsal jej v přítomnosti synů Izraele. Celý Izrael...
Jozue 8:34...lidu Izraele. Jozue pak předčítal všechna slova Zákona, požehnání i zlořečení, přesně jak je to psáno v...
Jozue 22:5...Mojžíš. Jen velmi pečlivě dodržujte přikázáníZákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš:...
Jozue 23:6...dodržovali vše, co je psáno v knize Mojžíšova zákona. Neuchylujte se od něj napravo ani nalevo. Rozhodně...
Jozue 24:26...a řády. Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal také veliký kámen a vztyčil ho tam pod dubem...
1. Královská 2:3... pravidla i svědectví zapsaná v Mojžíšově zákoně, aby se ti dařilo vše, co podnikneš, všude, kam se...
1. Královská 3:14... A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na  zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti...
1. Královská 6:12...jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat  zákony, vykonávat úsudky a věrně plnit příkazy,...
2. Královská 10:31...tví potomci." Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon Hospodina, Boha Izraele, celým svým srdcem a...
2. Královská 14:6...vrahů ale nepopravil, neboť v knize Mojžíšova zákona je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou...
2. Královská 17:13... přikázání a ustanovení! Tak to stojí v celém Zákoně, který jsem svěřil vašim otcům a který jsem vám...
2. Královská 17:34...neřídí se podle jeho ustanovení a práv ani podle Zákona a přikázání, která Hospodin svěřil synům Jákoba,...
2. Královská 17:37...všechny dny pečlivě dodržujte ustanovení, právaZákon a přikázání, která vám napsal. Neuctívejte cizí bohy....
2. Královská 21:8...řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíš, nikdy...
2. Královská 22:8...Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu Zákona." Předal knihu Šafanovi a ten si v četl. Písař...
2. Královská 22:11... králi číst. Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své roucho a přikázal knězi Chilkiášovi,...
2. Královská 23:24...v judské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil slova Zákona, zapsaná v knize, kterou kněz Chilkiáš nalezl v...
2. Královská 23:25...svou duší i celou svou silou a řídil by se celým Zákonem Mojžíšovým. Hospodin se ale přesto neodvrátil od...
1. Letopisů 16:40...oběti ráno i večer přesně tak, jak je psánoZákoně, který Hospodin svěřil Izraeli. S nimi ponechal...
1. Letopisů 22:12...obdaří rozumností a prozíravostí, abys dodržoval Zákon Hospodina, svého Boha. Tehdy se ti bude dařit, když...
1. Letopisů 28:7...navěky, bude-li spolehlivě plnit přikázánízákony, jak se to děje dnes.' Před zraky celého Izraele,...
2. Letopisů 6:16...tví synové dbát na svou cestu a žít podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Hospodine,...
2. Letopisů 12:1...moc a stal se silným, opustil Hospodinův zákon a celý Izrael ho následoval. Protože zradili...
2. Letopisů 14:3...Hospodina, Boha svých otců, a dodržoval jeho Zákon i přikázání. Ze všech judských měst odstranil obětní...
2. Letopisů 15:3...pravého Boha, bez kněze, který by je učil, a bez Zákona. Když se ale ve svém soužení navrátí k Hospodinu,...
2. Letopisů 17:9... Ti vyučovali v Judsku. Měli s sebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a...
2. Letopisů 19:10... se bude týkat prolití krve nebo otázek Zákona, přikázání, ustanovení a pravidel, je musíte poučit,...
2. Letopisů 23:18...Hospodinu zápalné oběti, jak je psánoZákoně Mojžíšově. K branám Hospodinova chrámu postavil...
2. Letopisů 25:4...ale nepopravil, neboť v Knize Mojžíšově, totižZákoně, je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou...
2. Letopisů 30:16...oběti. Zaujali svá místa, jak jim to určoval Zákon Božího muže Mojžíše. Kněží kropili oltář krví, kterou...
2. Letopisů 31:3... novoluních a slavnostech, jak jsou předepsányZákoně Hospodinově. Obyvatelům Jeruzaléma přikázal...
2. Letopisů 31:4...a levitům, aby se mohli plně věnovat Hospodinovu zákonu. Jakmile se ta zpráva rozšířila, synové Izraele...
2. Letopisů 31:21... co si předsevzal, šlo o Boží chrám neboZákon a přikázání, hledal svého Boha a věnoval se tomu...
2. Letopisů 33:8...Izrael pečlivě dodržovat všechna přikázáníZákon, ustanovení a předpisy, jež jsem jim vydal skrze...
2. Letopisů 34:14...chrám, kněz Chilkiáš nalezl knihu Hospodinova zákona vydaného skrze Mojžíše. Chilkiáš tedy ohlásil písaři...
2. Letopisů 34:15...Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu knihu Zákona." A předal knihu Šafanovi. Ten ji přinesl ke králi a...
2. Letopisů 34:19...z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Zákona, roztrhl své roucho a přikázal Chilkiášovi,...
2. Letopisů 35:26... jeho oddanost tomu, co je psáno v Hospodinově Zákoně, a veškeré jeho počínání je od počátku do konce...
Ezdráš 3:2...něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je psánoZákoně Božího služebníka Mojžíše. Obnovili oltář na...
Ezdráš 7:6...Ezdráš přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od Hospodina, Boha Izraele. Král...
Ezdráš 7:10...svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon a aby učil jeho ustanovení a řády v Izraeli. Toto je...
Ezdráš 7:12...Artaxerxes, král králů, knězi Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebes, dokonalý pokoj. Tímto nařizuji, že každý...
Ezdráš 7:14...rádci, abys dohlédl na Judsko a Jeruzalém podle zákona svého Boha, jenž ti byl svěřen. Stříbro a zlato,...
Ezdráš 7:21...Cokoli od vás vyžádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, nechť je bezodkladně vykonáno, a to ...
Ezdráš 7:25...všechen lid za Eufratem. Ti všichni znají zákony tvého Boha. Kdo je nezná, toho poučte. Kdokoli by...
Ezdráš 7:26...Boha. Kdo je nezná, toho poučte. Kdokoli by zákon tvého Boha a zákon krále neplnil, bude bezodkladně...
Ezdráš 10:3...před přikázáním našeho Boha. se stane podle Zákona. Vstaň a splň svůj úkol, jsme s tebou. Buď silný a...
Nehemiáš 1:7...hrozně - nedodrželi jsme přikázání, pravidlazákony, jež jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň...
Nehemiáš 8:1...učeného Ezdráše, aby přinesl Knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. Tohoto prvního dne...
Nehemiáš 8:2...dne sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže, ženy a vůbec každého, kdo mohl...
Nehemiáš 8:3...rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal Knize Zákona. Učenec Ezdráš stál na dřevěném podiu zvlášť k tomu...
Nehemiáš 8:7... Jozabad, Chanan a Pelajáš vysvětlovali lidu Zákon. Četli v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali...
Nehemiáš 8:8...vysvětlovali lidu Zákon. Četli v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co se čte,...
Nehemiáš 8:9... co se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova Zákona, všichni plakali. Guvernér Nehemiáš jim proto s...
Nehemiáš 8:13...k učenému Ezdrášovi, aby lépe porozuměli slovům Zákona. V Zákoně, který Hospodin přikázal skrze Mojžíše,...
Nehemiáš 8:14...Ezdrášovi, aby lépe porozuměli slovům Zákona. V Zákoně, který Hospodin přikázal skrze Mojžíše, našli...
Nehemiáš 8:18...slavnosti do konce se četlo z Knihy Božího zákona. Sedm dní slavili svátek a osmý den měli sváteční...
Nehemiáš 9:3...svých předků. Čtvrt dne četli vestoje z Knihy zákona Hospodina, svého Boha, a dalšího čtvrt dne vyznávali...
Nehemiáš 9:13... Dal jsi jim poctivá pravidla a spravedlivé zákony, dobrá nařízení a příkazy. Dal jsi jim poznat svou...
Nehemiáš 9:14...Mojžíše jsi jim vydal příkazy, nařízenízákony. Chléb z nebe jsi jim dal, když hladověli, a když...
Nehemiáš 9:26... Tehdy se vzbouřili, tobě se postavili, tvůj Zákon zahodili za hlavu! Tvé proroky vraždili, když je...
Nehemiáš 9:29...zachránil. Varoval jsi je, se vrátí k tvému Zákonu, oni však zpychli a nechtěli poslouchat tvé příkazy....
Nehemiáš 9:34...i naši králové, hodnostáři, kněží a otcové. Tvůj Zákon neplnili, nedbali na tvé příkazy ani na výstrahy,...
Nehemiáš 10:29... kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo byl schopen...
Nehemiáš 10:30...přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka Mojžíše. Slibovali...
Nehemiáš 10:35... našeho Boha, plál oheň, jak je psánoZákoně. Zavazujeme se každoročně přinášet do Hospodinova...
Nehemiáš 10:37...a z veškerého ovoce všech stromů. Jak je psánoZákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého...
Nehemiáš 13:3...Bůh ale obrátil kletbu v požehnání." Jakmile ten zákon uslyšeli, vyloučili z Izraele všechny, kdo se mezi ...
Ester 3:8...tvé říše, roztroušený, ale oddělený. Jejich zákony jsou od všech národů odlišné a královské zákony...
Ester 3:14... si nechá. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech...
Ester 3:15... Poslové na králův rozkaz neprodleně vyrazilizákon byl vyhlášen i v súském paláci. Král s Hamanem pak...
Ester 4:11...přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře! Ten zákon znají všichni královi dvořané i lid v říšských...
Ester 4:16...postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu." Mordechaj tedy šel a udělal...
Ester 8:13...zvaného adar. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech...
Ester 8:14...hřebčince na králův příkaz neprodleně vyrazilizákon byl vyhlášen i v súském paláci. Mordechaj vyšel od...
Ester 9:13...je Židům dovoleno, aby v Súsách mohli podle zákona pro dnešek jednat ještě zítra. A těch deset...
Ester 9:14... se tak stane. V Súsách byl vydán příslušný zákon a deset Hamanových synů bylo pověšeno. Židé v Súsách...
Žalmy 1:2...hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedíZákon Hospodinův je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i...
Žalmy 10:5... Na svých cestách mají stále jen úspěch, tvé zákony jsou jim vzdáleny, ze všech protivníků mají jen...
Žalmy 19:8... před jeho žárem se nikdo neskryje. Hospodinův Zákon je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova...
Žalmy 25:10...a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť...
Žalmy 36:7... Tvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírná - lidem i zvěři, Hospodine,...
Žalmy 37:31...moudře mluví, jazykem pronáší spravedlivý soudZákon svého Boha si nosí v srdci, jeho kroky se nezvrtnou....
Žalmy 40:9...napsáno. Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." Ve velikém shromáždění...
Žalmy 50:16...však Bůh takto osloví: "K čemu odříkáváš moje zákony, mou smlouvu do úst proč bereš si? Vždyť přece...
Žalmy 78:10... Nedodrželi smlouvu Boží, odmítli se řídit jeho Zákonem. Zapomněli na jeho mocné činy, na zázraky, jež jim...
Žalmy 89:31... jeho trůn obstojí. Jeho synové když však můj Zákon opustí a nebudou se řídit mými pravidly, ...
Žalmy 94:12... Hospodine, káráš, člověku, jehož učíš ze svého Zákona. Dáváš mu odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána...
Žalmy 99:7...sloupu mluvil k nim; dbali na svědectvízákony, které jim uložil. Hospodine, Bože náš, tys jim...
Žalmy 105:45... aby se řídili jeho pravidly a dodržovali jeho zákony. Haleluja! Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak...
Žalmy 119:1...žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem! Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo...
Žalmy 119:5... Kéž jsou cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy...
Žalmy 119:8... tvým spravedlivým soudům když se naučím. Tvé zákony chci dodržet - jen prosím neopouštěj ! Jak mladík...
Žalmy 119:12...tobě nehřešil. Požehnaný jsi, Hospodine, svým zákonům prosím nauč ! Stále opakuji svými rty vše, co jsi...
Žalmy 119:16...přemítám, abych na tvoje stezky dbal. Tvé zákony jsou mi rozkoší - tvé slovo neztrácím z paměti!...
Žalmy 119:18... oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na zemi jsem jen cizincem, své příkazy mi...
Žalmy 119:23..., tvůj služebník zatím přemýšlí o tvých zákonech. Tvá svědectví jsou mi rozkoší - jsou to rádci...
Žalmy 119:26...jsem ti cesty své a tys vyslyšel; o svých zákonech pouč . Dej mi rozumět cestě svých pravidel, o...
Žalmy 119:29...Cestu proradnosti odvrať ode mne a obdař svým Zákonem. Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám...
Žalmy 119:33...dals mi svobodu! Ukaž mi, Hospodine, cestu svých zákonů, abych je střežil jako svou odplatu. Dej mi rozum,...
Žalmy 119:34...jako svou odplatu. Dej mi rozum, abych tvůj Zákon dodržel, jsem mu celým srdcem poslušen. Veď po...
Žalmy 119:44...věrnosti, spoléhám přece na tvé pokyny. Tvůj Zákon stále plnit chci, navždy a navěky! Svobodně budu žít...
Žalmy 119:48...ruce vztahuji, zatímco přemýšlím nad tvými zákony. Na slovo svému služebníku vzpomeň si, vždyť jsi mi...
Žalmy 119:51... Pyšní zasypali svými posměšky, od tvého Zákona se však nevzdálím. V paměti chovám tvé věčné pokyny,...
Žalmy 119:53...utěším. Zuřivost jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji...
Žalmy 119:54...jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji. Na tvé jméno...
Žalmy 119:55...putuji. Na tvé jméno vzpomínám po nocích, tvůj Zákon, Hospodine, toužím naplnit. Tento úkol mi náleží -...
Žalmy 119:61...jsem obklopen léčkami ničemů, nezapomínám na Zákon tvůj. O půlnoci vstávám a chválím za spravedlivé...
Žalmy 119:64... Hospodine, je plná zem - pouč prosím o svých zákonech! Svému služebníku jsi dobro prokázal, dle slova,...
Žalmy 119:68... Dobrý jsi a dobro působíš, nauč prosím své zákony. I když pyšní špiní svojí lží, celým srdcem se...
Žalmy 119:70...jim otupěla, jsou samý tuk, mou rozkoší je ale Zákon tvůj. Prospělo mi to, že jsem byl pokořen - poučil...
Žalmy 119:71...to, že jsem byl pokořen - poučil jsem se o tvých zákonech. Zákon tvých úst je pro vzácnější než tisíce...
Žalmy 119:72...byl pokořen - poučil jsem se o tvých zákonechZákon tvých úst je pro vzácnější než tisíce zlatých a...
Žalmy 119:77... Kéž tvůj soucit navštíví, abych žil, tvůj Zákon je mi přece rozkoší! Kéž jsou zahanbeni pyšní, že...
Žalmy 119:80... aby poznali tvá svědectví. Kéž je srdce tvým zákonům oddané - tehdy nebudu nikdy zahanben! Umírám touhou...
Žalmy 119:83...jako měch dýmem svraštělý, nezapomínám na tvé zákony. Jak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy ...
Žalmy 119:85...odsoudíš? Pyšní mi jámy kopají, ti na tvůj Zákon vůbec nehledí. Věrné jsou všechny tvé příkazy; zrádci...
Žalmy 119:92... vždyť všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém trápení...
Žalmy 119:97...je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání...
Žalmy 119:109...můj život stále visí na vlásku, nezapomínám na Zákon tvůj. I když mi ničemové nastražili past, neopustil...
Žalmy 119:112... srdce radostí. Rozhodl jsem se plnit tvé zákony - v tom je odplata navěky! Nesnáším ty, kdo jsou...
Žalmy 119:113...navěky! Nesnáším ty, kdo jsou vrtkaví, tvůj Zákon ale miluji. Ty jsi skrýše a můj štít, tvé slovo...
Žalmy 119:117...naději! Podpoř , abych byl zachráněn, k tvým zákonům abych stále hledět směl. Odmítáš všechny, kdo...
Žalmy 119:118...hledět směl. Odmítáš všechny, kdo opouštějí tvé zákony, vždyť jejich bludy jsou pouhé lži! Jak smetí...
Žalmy 119:124...nalož laskavě, pouč prosím o svých zákonech! Dej mi rozum, vždyť jsem tvůj služebník, abych...
Žalmy 119:126... Čas jednat, Hospodine, je tu - lidé porušují Zákon tvůj! Protože miluji tvé příkazy, jsou mi nad zlato,...
Žalmy 119:135...tvář nad služebníkem svým, nauč prosím svoje zákony. Z očí mi slzy proudí potokem - lidé se neřídí tvým...
Žalmy 119:136...očí mi slzy proudí potokem - lidé se neřídí tvým Zákonem! Spravedlivý jsi, Hospodine, a soudy tvé jsou...
Žalmy 119:142...pravidla. Tvá spravedlnost navždy obstojí, tvůj Zákon je zcela pravdivý. Doléhá na úzkost a trápení,...
Žalmy 119:145...volám, Hospodine, slyš: Chci zachovávat tvé zákony! Volám k tobě, prosím zachraň , abych tvá...
Žalmy 119:150... Blíží se ti, kdo běží za zvrhlostí, od tvého Zákona se ale vzdalují. Ty, Hospodine, blízký jsi;...
Žalmy 119:153...trápení a dej mi záchranu, nezapomínám přece na Zákon tvůj. Veď moji při a buď mi Zastáncem; jak jsi...
Žalmy 119:155...jsou daleko od spásy, neboť se neptají na tvé zákony. Veliké je, Hospodine, slitování tvé, dle svého...
Žalmy 119:163...nejdražší. Lež se mi hnusí, nenávidím ji, tvůj Zákon ale miluji! Sedmkrát za den chválím za...
Žalmy 119:165... za spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí! Čekám,...
Žalmy 119:171...přetéká z mých rtů - vždyť ty učíš svým zákonům. Kéž jazyk můj zpívá o tvých výrocích, neboť jsou...
Žalmy 119:174... Toužím, Hospodine, po tvém spasení, tvůj Zákon je mi rozkoší! Kéž mohu žít, abych oslavil, kéž...
Žalmy 147:19...větrem zafouká. Zjevil své slovo Jákobovi, své zákony a práva Izraeli dal. Žádnému národu to neučinil, a...
Přísloví 28:4...jako průtrž, co zničí obilí! Ti, kdo opouštějí Zákon, velebí darebáka, kdo Zákon dodržují, se staví proti...
Přísloví 28:7...nežli zkažený boháč. Rozumný syn pečlivě plní Zákon, přítel hodovníků je otci k ostudě. Kdo bohatne...
Přísloví 28:9...na chudé. Když někdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon, i jeho modlitba bude ohavná! Do vlastní jámy padne...
Přísloví 29:18...chybí zjevení, lid ztrácí zábrany, kdo ale plní Zákon, ten je blažený. Netrestej otroka pouhými slovy;...
Izaiáš 5:24...jejich kořeny a jejich květy vítr rozprášíZákon Hospodina zástupů totiž zavrhli, slovy Svatého...
Izaiáš 8:16...pasti, v níž uvíznou." Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jenž...
Izaiáš 8:20...svého Boha? To se ptát mrtvých na živé? K Zákonu a svědectví! Pokud však nechtějí, pak si říkají...
Izaiáš 10:1...chystá udeřit! Běda těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpisy, aby ovlivnili...
Izaiáš 24:5...je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili. To...
Izaiáš 42:21...Hospodin toužil ve své spravedlnosti svůj Zákon slavně zvelebit. Toto je ale oloupený, ožebračený lid...
Izaiáš 58:2...národ, jenž se spravedlivě chová a neopouští zákony svého Boha, tak žádají o spravedlivé soudy, rádi...
Jeremiáš 2:8...Ani kněží se neptali: ‚Kde je Hospodin?' Znalci Zákona neznali, pastýři lidu zradili, proroci...
Jeremiáš 5:22...pískem vytyčil hranice nepřekročitelným, věčným zákonem. Bouří se moře, ale nic nezmůže, vlny burácejí, ale...
Jeremiáš 6:19...jak smýšleli, neboť slova neposlouchali a můj Zákon zavrhli. K čemu je mi to kadidlo ze Sáby, k čemu...
Jeremiáš 8:8... Jak můžete říkat: ‚My jsme moudří, my máme Zákon Hospodinův'? Jen se podívejte, jak ho komolí lživé...
Jeremiáš 9:12...kterou se nedá cestovat? "Protože opustili můj Zákon, který jsem jim předložil, praví Hospodin. Protože ...
Jeremiáš 16:11...jim a klaněli se jim; však opustili a můj Zákon nedodržovali. A vy jste ještě horší než vaši otcové....
Jeremiáš 18:18..."Pojďme, musíme na Jeremiáše něco vymysletZákon se knězi nikdy neztratí, stejně jako rada mudrci a...
Jeremiáš 26:4... neposlechnete a nebudete se řídit mým Zákonem, který jsem vám dal, a nebudete poslouchat slova...
Jeremiáš 31:33...uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin: Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu...
Jeremiáš 31:36...zástupů: "Přestanou-li u mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě Izraele přestane být...
Jeremiáš 32:23...ovládli ji, neposlouchali a neřídili se tvým Zákonem. Nic z toho, cos jim přikázal, neplnili, a tak jsi...
Jeremiáš 33:25...nemám smlouvu se dnem i nocí a nestanovil jsem zákony pro nebe i zemi, pak také zavrhnu símě Jákoba i...
Jeremiáš 44:10...nemají žádnou bázeň ani se neřídí mým Zákonem a mými pravidly, která jsem vám a vašim otcům...
Jeremiáš 44:23...Hospodina neposlouchali a neřídili jste se jeho Zákonem, jeho pravidly a jeho výstrahami; proto vás...
Pláč 2:9...rozbil závory. Král i velmoži jsou mezi pohanyZákon se vytratil. Také proroci nemají od Hospodina...
Ezechiel 5:6...a obklopil ho zeměmi. On se však vzpíral mým zákonům a pravidlům ještě hůř než národy a země v jeho...
Ezechiel 5:7...národy. Neřídíte se mými pravidly, neplníte  zákony - neřídíte se dokonce ani pravidly národů ve svém...
Ezechiel 11:12... Neřídíte se totiž mými pravidly a neplníte  zákony, ale řídíte se pravidly národů ve vašem okolí!" A...
Ezechiel 11:20...masa, aby se řídili mými pravidly, dodržovali  zákony a jednali podle nich. Tehdy budou mým lidem a ...
Ezechiel 18:9... řídí se mými pravidly a věrně dodržuje  zákony. Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít...
Ezechiel 18:17...jako lichváři a nevymáhá úroky, plní  zákony a řídí se mými pravidly. Takový nezemře za otcovy...
Ezechiel 20:11... Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony (které kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim...
Ezechiel 20:13...vzbouřil. Neřídili se mými pravidly, zavrhli  zákony (které kdo plní, díky nim bude žít) a velmi...
Ezechiel 20:16...země nejkrásnější ze všech, protože zavrhli  zákony, neřídili se mými pravidly a znesvěcovali soboty,...
Ezechiel 20:18...se pravidly svých otců, nedodržujte jejich zákony a neposkvrňujte se jejich modlami! jsem Hospodin,...
Ezechiel 20:19... váš Bůh. Řiďte se mými pravidly, dodržujte  zákony a jednejte podle nich. Svěťte soboty, jsou...
Ezechiel 20:21... Neřídili se mými pravidly, nedodržovali  zákony, nejednali podle nich (ačkoli kdo je plní, díky nim...
Ezechiel 20:24...a rozpráším je po zemích, protože neplnili  zákony, pravidla zavrhli, znesvěcovali soboty a...
Ezechiel 20:25...svých otců. Dal jsem jim tedy nedobrá pravidlazákony, které jim život nedají. Nechal jsem je, aby se...
Ezechiel 22:26...v zemi vdovy. Kněží země znásilňují můj Zákon a znesvěcují, co je mi svaté. Nerozlišují mezi svatým...
Ezechiel 36:27... abyste se řídili mými pravidly, dodržovali  zákony a jednali podle nich. Budete bydlet v zemi, kterou...
Ezechiel 37:24...budou mít jediného pastýře. Budou se řídit mými zákony, dodržovat ustanovení a jednat podle nich. Budou...
Ezechiel 43:11...předpisy, celé jeho uspořádání a všechny jeho zákony. Zapiš to vše před jejich očima, aby dodrželi...
Ezechiel 43:12...a plnili všechny jeho předpisy. Toto je zákon chrámu. Vrchol hory a celé jeho okolí je...
Ezechiel 44:5...předpisech Hospodinova chrámu a o všech jeho zákonech. Dobře si všímej vchodů do chrámu a všech východů...
Ezechiel 44:24...v nich podle mých předpisů. Budou dodržovat  zákony a pravidla pro všechny slavnosti a budou...
Daniel 6:9...ten edikt svým podpisem, aby podle nepomíjivého zákona Médů a Peršanů nemohl být změněn." A tak král...
Daniel 6:13...platí," přisvědčil král, "podle nepomíjivého zákona Médů a Peršanů." Na to králi řekli: "Daniel, ten...
Daniel 6:16...a naléhali na něj: "Pamatuj, králi, že podle zákona Médů a Peršanů nemůže být žádný královský edikt ani...
Daniel 9:5...jsme se a odvrátili se od tvých přikázánízákonů. Neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří ve...
Daniel 9:10...jsme Hospodina, svého Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám předkládal skrze své služebníky proroky....
Daniel 9:11...služebníky proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj Zákon a odvrátil se, aby neslyšeli tvůj hlas.To proto na...
Daniel 9:13...když na nás přišlo všechno to neštěstí popsanéZákoně Mojžíšově, nesnažili jsme se usmířit Hospodina,...
Ozeáš 4:6...odmítl poznání, i odmítnu od kněžství; na Zákon svého Boha nedbal jsi, ani nebudu dbát na tvé...
Ozeáš 8:1...letí orli! Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému Zákonu se vzepřeli. Ano, volají: "Bože náš, Izrael ...
Ozeáš 8:12...z těch se mu ale staly oltáře k hřešení! Ve svém Zákoně jsem jim toho napsal tolik - jim je to ale cizí,...
Amos 2:4...- toho mám dost! Za to, že Hospodinův zákon zavrhli a neřídili se jeho pravidly, že se dali svést...
Abakuk 1:4...mnou jen zkáza a násilí, rostou hádky a rozporyZákon se zdá být bezmocný a právo nelze prosadit....
Sofoniáš 3:4... Jeho kněží znesvěcují svatyni, když znásilňují Zákon. Hospodin je v tom městě spravedlivý, nekoná žádné...
Ageus 2:11..."Tak praví Hospodin zástupů - Zeptej se kněží na zákon: Kdyby někdo nesl v cípu svého pláště posvěcené maso...
Zachariáš 7:12... V srdci se zatvrdili na křemen, aby neslyšeli Zákon ani slova, která Hospodin zástupů posílal svým Duchem...
Malachiáš 2:6...mým jménem se chvěl strachy. V jeho ústech byl zákon pravdy, na rtech se mu neobjevilo žádné bezpráví. Žil...
Malachiáš 2:9... protože nedbáte na cesty a při výkladu zákona nejste nestranní. Nemáme všichni jednoho Otce?...
Malachiáš 3:22...připravuji, praví Hospodin zástupů. Pamatujte na Zákon mého služebníka Mojžíše, na pravidla a ustanovení,...
Matouš 5:17...nebesích." "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit....
Matouš 5:18...ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z...
Matouš 7:12... aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci." "Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána...
Matouš 11:13... po Jana o tom prorokovali všichni ProrociZákon. Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který...
Matouš 12:5...muži, ale pouze samotní kněží? A nečetli jsteZákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu...
Matouš 22:35...saduceje, sešli se tam. Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: "Mistře, které je...
Matouš 22:36..."Mistře, které je největší přikázáníZákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha,...
Matouš 22:40...sebe.' V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." A když se farizeové sešli, Ježíš se...
Matouš 23:23...a kmínu, ale vynechali jste to nejdůležitější ze Zákona - spravedlnost, milosrdenství a věrnost! Tomuto jste...
Lukáš 2:22...pak přišel čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho postavili před...
Lukáš 2:23...před Hospodinem, jak je psáno v Hospodinově zákoně: "Každý chlapec otvírající lůno bude zasvěcen...
Lukáš 2:24...Hospodinu," a přinesli oběť, jak říká Hospodinův zákon: "Dvě hrdličky nebo dvě holoubata." A hle, v...
Lukáš 2:27...dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklosti Zákona, vzal ho do náručí, dobrořečil Bohu a...
Lukáš 2:39... Když vykonali všechno podle Hospodinova zákona, vrátili se do svého města Nazaretu v Galileji....
Lukáš 5:17... když vyučoval, seděli tam farizeové a vykladači Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských i judských...
Lukáš 7:30...pokřtít Janovým křtem. Ale farizeové a znalci Zákona se od něj pokřtít nenechali, a tak odmítli Boží vůli...
Lukáš 10:25... co slyšíte, ale neslyšeli." A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co mám dělat,...
Lukáš 10:26...věčného života?" Ježíš mu řekl: "Co je psánoZákoně? Jak to tam čteš?" Odpověděl: "‚Miluj Hospodina,...
Lukáš 10:37...mu prokázal milosrdenství," odpověděl znalec Zákona. "Jdi a jednej tak i ty," řekl mu Ježíš. Cestou...
Lukáš 11:45...to nevědí." "Mistře," ozval se jeden ze znalců Zákona, "když takhle mluvíš, urážíš i nás." "Běda i vám...
Lukáš 11:46...mluvíš, urážíš i nás." "Běda i vám znalcům Zákona!" odpověděl Ježíš. "Zatěžujete lidi neúnosnými...
Lukáš 11:52...pokolení se bude zodpovídat. Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami jste nevešli a...
Lukáš 14:3...vodnatelností. Ježíš se přítomných znalců Zákona a farizeů zeptal: "Smí se v sobotu uzdravovat, nebo...
Lukáš 16:16... je v Božích očích ohavnost! do Jana tu byl Zákon a Proroci; od doby se káže Boží království a každý...
Lukáš 16:17...a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona! Každý, kdo zapudí svou manželku a vezme si jinou,...
Lukáš 24:44...naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v Prorocích a Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby...
Jan 1:17...jsme všichni přijali, a sice milost za milostZákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla...
Jan 1:45...mu: "Našli jsme toho, o kterém psal MojžíšZákoně a proroci - Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!" "Co...
Jan 7:19...a není na něm nic špatného. Mojžíš vám dal Zákon, že? Přitom nikdo z vás Zákon neplní. Proč chcete...
Jan 7:23...přijímat obřízku a neporušovat tím Mojžíšův Zákon, proč se na hněváte, že jsem v sobotu uzdravil...
Jan 7:49...nebo z farizeů? Jenom ten proklatý dav, co nezná Zákon!" Jeden z nich, Nikodém (který ho předtím navštívil),...
Jan 7:51...ho předtím navštívil), jim ale řekl: "Copak náš Zákon někoho soudí, aniž by byl nejdříve vyslechnut a...
Jan 8:5...při činu, když cizoložila. Mojžíš námZákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" Těmi slovy...
Jan 8:17... ale je se mnou Otec, který poslal. Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé. Svědčím...
Jan 10:34...ze sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl jsem: Jste bohové'? Jestliže ty, kteří...
Jan 12:34...) Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš tu zůstane navěky. Proč tedy říkáš, že...
Jan 15:25...se děje, aby se naplnilo, co je psáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli bez příčiny.' přijde ten Utěšitel...
Jan 18:31...ho," řekl jim Pilát. "Suďte ho podle vlastního zákona." "My nesmíme nikoho popravit," odpověděli židovští...
Jan 19:7... je nevinný." Židé mu odpověděli: "My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe...
Skutky 5:34...Veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel Zákona ctěný vším lidem. Nechal ty muže na chvíli vyvést...
Skutky 6:13...mluví proti tomuto svatému místu a proti Zákonu. Slyšeli jsme ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí...
Skutky 7:53...jste ho teď zradili a zavraždili. Přijali jste Zákon z rukou andělů, ale nezachovali jste ho!" Když to...
Skutky 13:15...do synagogy a posadili se. Když skončilo čtení Zákona a Proroků, představení synagogy je vyzvali: "Bratři,...
Skutky 13:39...ospravedlněn od všeho, od čeho vás Mojžíšův zákon ospravedlnit nemohl. Dejte si však pozor, aby se vám...
Skutky 15:5...a že se jim přikázat, zachovávají Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc...
Skutky 15:24...říkali, že se musíte dát obřezat a zachovávat Zákon. K ničemu takovému jsme je nepověřili. My shromáždění...
Skutky 18:13...muž navádí lidi, aby ctili Boha v rozporu se Zákonem!" Pavel se chystal něco říci, ale Gallio se obrátil...
Skutky 18:15... Když se ale přete o slovech a jménech a o vašem Zákoně, vyřešte si to sami. takové věci soudit...
Skutky 21:20... uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona. O tobě ale mají zprávy, že učíš všechny Židy mezi...
Skutky 21:24...nic není a že naopak žiješ řádně a zachováváš Zákon. Pokud jde o věřící z pohanů, těm jsme napsali...
Skutky 21:28... který všude všechny učí proti tomuto liduZákonu i tomuto místu! Navíc ještě do chrámu přivedl Řeky,...
Skutky 22:3...Tarsu, ale vychovaný zde v tomto městěZákonu našich otců jsem byl vyučen v největší přísnosti u...
Skutky 22:12...odvést za ruku. Jistý Ananiáš, zbožný stoupenec Zákona s dobrou pověstí u všech místních Židů, přišel za...
Skutky 23:1...čisté svědomí; dodneška jsem se řídil Božími zákony." Velekněz Ananiáš hned přikázal těm, kdo stáli u...
Skutky 23:3...ty zbílená stěno! Sedíš tu, abys soudil podle Zákona, a proti Zákonu nařizuješ bít?!" Ti, kdo stáli u...
Skutky 23:29... že jej obviňují kvůli sporným otázkám jejich Zákona a že nespáchal nic, zač by zasloužil smrt nebo...
Skutky 24:14...oni nazývají sektou. Věřím všemu, co je psánoZákoně a v Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovají i...
Skutky 25:8...dokázat. Pavel se hájil: "Ani proti židovskému Zákonu ani proti chrámu ani proti císaři jsem se v ničem...
Skutky 28:23...království a od rána do večera je z Mojžíšova zákona a Proroků přesvědčoval o Ježíši. Někteří se jeho...
Římanům 2:12...totiž nestraní nikomu. Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod...
Římanům 2:13... Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon,...
Římanům 2:14...slyší, ale ti, kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak...
Římanům 2:15...sobě. Nemají sice Zákon, ale prokazují působení Zákona zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to i jejich...
Římanům 2:17...Ježíše. Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem. Znáš jeho vůli a víš, co je...
Římanům 2:18...jeho vůli a víš, co je správné, neboť se učíš ze Zákona. Pokládáš se za vůdce slepých a světlo zatemněných...
Římanům 2:20...nevědomých a učitele nedospělých, neboť máš Zákon za ztělesnění poznání a pravdy. Když poučuješ druhého...
Římanům 2:23...model, a přitom pácháš svatokrádež? Chlubíš se Zákonem, a přitom zneuctíváš Boha porušováním Zákona? Jak...
Římanům 2:25...vám". Obřízka totiž cenu, jen pokud dodržuješ Zákon. Pokud Zákon porušuješ, z tvé obřízky nic nezbylo....
Římanům 2:26... Kdyby neobřezaný člověk dodržoval ustanovení Zákona, nebude se mu to počítat za obřízku? Není tělesně...
Římanům 2:27...za obřízku? Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a tak odsoudí tebe, který i s literou a obřízkou...
Římanům 3:19...Boží bázeň vůbec nehledí." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla...
Římanům 3:20...svět vystaven Božímu soudu. Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž...
Římanům 3:21...přináší jen poznání hříchu. Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci...
Římanům 3:27... Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Snad skutků? Nikoli, ale zákonem víry. Máme tedy...
Římanům 3:28...to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem pohanů?...
Římanům 3:31...víře a neobřezané skrze víru. Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme. Co na...
Římanům 4:13... že mu bude patřit svět, nebylo to na základě Zákona, ale na základě spravedlnosti z víry. Kdyby jeho...
Římanům 4:14...z víry. Kdyby jeho dědici měli být lidé Zákona, byla by ta víra zmařena a zaslíbení zrušeno. Zákon...
Římanům 4:15... byla by ta víra zmařena a zaslíbení zrušenoZákon přináší hněv; vždyť kde není Zákon, není přestupek....
Římanům 4:16...bylo zaručeno všemu semeni - nejen přívržencům Zákona, ale také následovníkům Abrahamovy víry. Ten je...
Římanům 5:13...zhřešili. Hřích byl ovšem na světě před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá. Od Adama...
Římanům 5:20...jednoho mnozí stanou spravedlivými. Když přišel Zákon, provinění se rozmnožilo, ale kde se rozmnožil hřích,...
Římanům 6:14...Hřích nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. Nuže, budeme hřešit, když nejsme...
Římanům 6:15...milostí. Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě! Nevíte, že když...
Římanům 7:1...snad, bratři (mluvím přece k těm, kdo znají Zákon), že Zákon panuje nad člověkem jen po dobu jeho...
Římanům 7:2...jen po dobu jeho života? Vždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije....
Římanům 7:3... Pokud však její muž zemře, je od toho zákona svobodná a může se oddat jinému muži, aniž by...
Římanům 7:4...vámi, bratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinému, totiž Tomu, který byl...
Římanům 7:5...můžeme nést ovoce Bohu. Dokud jsme žili tělesněZákon v nás probouzel hříšné vášně, které působily v našich...
Římanům 7:6... když jsme zemřeli tomu, co nás drželo, jsme Zákona zproštěni, abychom sloužili Bohu novou cestou Ducha...
Římanům 7:7...namísto staré cesty litery. Co na to řekneme? Že Zákon je hřích? V žádném případě! Avšak nebýt Zákona, nebyl...
Římanům 7:8... a vzbudil ve mně všemožnou dychtivost. Bez Zákona je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez Zákona,...
Římanům 7:9...je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a jsem...
Římanům 7:12...skýtalo, oklamal a jeho pomocí zabilZákon je ovšem svatý, přikázání je svaté, spravedlivé a...
Římanům 7:14... jak je hřích nevýslovně hrozný. Víme, že Zákon je duchovní, ale jsem tělesný, zaprodaný hříchu....
Římanům 7:16...Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že Zákon je dobrý. Nedělám to tedy , ale spíše hřích,...
Římanům 7:21... , ale hřích, který je ve mně. Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ve...
Římanům 7:22...zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje...
Římanům 7:23...s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mysli a činí ...
Římanům 7:25... našeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu. A proto již není...
Římanům 8:2...odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu JežíšiZákon Ducha života v Kristu Ježíši totiž osvobodil od...
Římanům 8:3...osvobodil od zákona hříchu a smrti. Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal...
Římanům 8:4...těle odsoudil hřích, aby spravedlivý požadavek Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale...
Římanům 8:7... neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou...
Římanům 9:4...patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou otcové a z nich...
Římanům 9:31...a to spravedlnosti z víry. Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle...
Římanům 10:4...se poddali Boží. Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří. O...
Římanům 10:5...ospravedlněn každý, kdo věří. O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z...
Římanům 13:8...lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon. Vždyť přikázání "Necizolož, nezabíjej, nekraď,...
Římanům 13:10...bližnímu nikdy neublíží - proto je naplněním Zákona láska. A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba,...
1. Korintským 7:39...a kdo se nežení, dělá ještě lépe. Žena je vázána zákonem, dokud její muž žije. Pokud její muž zemře, je...
1. Korintským 9:8...Dávám tu jen lidské příklady? Copak to neříkáZákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno: "Mlátícímu...
1. Korintským 9:9...příklady? Copak to neříká i Zákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek...
1. Korintským 9:20...jsem jako Žid, abych získal Židy; pro lidi pod Zákonem jsem jako pod Zákonem, abych získal ty, kdo jsou...
1. Korintským 9:21...(sám ovšem pod Zákonem nejsem). Pro lidi bez Zákona jsem jako bez Zákona, abych získal ty, kdo jsou bez...
1. Korintským 14:21...jako nemluvňata, myšlením však buďte dospělí. V Zákoně je psáno: "Cizími jazyky, cizími rty k tomuto lidu...
1. Korintským 14:34...povídat, ale být poslušné, jak ostatně říkáZákon. Když jim něco není jasné, se ptají doma svých...
1. Korintským 15:56...Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu...
Galatským 2:16... víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami...
Galatským 2:19... usvědčoval bych sám sebe jako viníka. Díky Zákonu jsem ale pro Zákon mrtvý, abych byl živý pro Boha....
Galatským 2:21...milost. Spočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákona, potom Kristus zemřel zbytečně. Blázniví Galatští!...
Galatským 3:2...dozvědět jedno: Přijali jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Přišli jste...
Galatským 3:5...Ducha a působí mezi vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Abraham, jak...
Galatským 3:10...Abrahamem. Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, neboť je psáno: "Proklet...
Galatským 3:11...vše, co je zapsáno v knize Zákona." Že Zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že...
Galatským 3:12...z toho, že "Spravedlivý bude žít z víry." V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky: "Ten, kdo je plní,...
Galatským 3:13...nich bude žít." Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno:...
Galatským 3:17..." čímž je míněn Kristus. Chci tím říci totoZákon zavedený po 430 letech nemůže zrušit smlouvu předtím...
Galatským 3:18... a odvolat tak zaslíbení. Vyplývá-li dědictví ze Zákona, nevyplývá ze zaslíbení. Abrahama však Bůh...
Galatským 3:19...však Bůh obdaroval skrze zaslíbení. K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli proviněním do příchodu toho...
Galatským 3:21...ovšem není pro jednoho, a Bůh je jeden. Je tedy Zákon proti Božím zaslíbením? V žádném případě! Kdyby tu...
Galatským 3:23... Než přišla víra, byli jsme střeženi pod dozorem Zákona do doby, kdy měla být víra zjevena. Zákon nás...
Galatským 3:24...Zákona do doby, kdy měla být víra zjevenaZákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli...
Galatským 4:4...svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom...
Galatským 4:5...pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste...
Galatským 4:21...jsem nad vámi bezradný. Takže vy chcete být pod Zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká? Je psáno...
Galatským 5:3...obřezat, znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý Zákon. Zbavili jste se Krista, vy všichni, kdo se...
Galatským 5:4...se Krista, vy všichni, kdo se ospravedlňujete Zákonem; odpadli jste od milosti! My ale očekáváme naději...
Galatským 5:14... ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: "Miluj svého bližního...
Galatským 5:18...chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo...
Galatským 5:23... věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali...
Galatským 6:2...břemena jedni druhých - tak naplníte Kristův zákon. Kdo si myslí, že je něco, a přitom nic není, ten si...
Galatským 6:13...Kristův kříž. Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás obřízku, jen aby se mohli...
Efeským 2:15... Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch...
Filipským 3:5... z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, co do horlivosti pronásledovatel církve,...
Filipským 3:6...pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby. Cokoli však pro bylo ziskem,...
Filipským 3:9...se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víry v Krista, s...
1. Timoteus 1:7...se k prázdnému tlachání. Chtěli by být učiteli Zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají ani na čem...
1. Timoteus 1:8...nechápou, co říkají ani na čem trvají. Víme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá. Je třeba mít na...
1. Timoteus 1:9...pokud se dobře užívá. Je třeba mít na paměti, že Zákon není určen pro spravedlivého. Vztahuje se na zločince...
Židům 7:5...Leviho, kteří zastávají kněžský úřad, mají podle Zákona oprávnění přijímat desátky od lidu, to jest od svých...
Židům 7:11...vedlo k dokonalosti (kvůli níž byl lidu dán Zákon), proč by ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz...
Židům 7:12...Se změnou kněžství ovšem nutně nastává i změna Zákona. Ten, o kom se tu mluví, přece patří k jinému...
Židům 7:16...Melchisedechovi, ne podle tělesných pravidel Zákona, ale podle moci nesmrtelného života. Jak dosvědčuje...
Židům 7:19...to staré přikázání jako nedostatečné a neúčinné (Zákon přece nikoho k dokonalosti nepřivedl) a zároveň se...
Židům 7:28...udělal jednou provždy, když obětoval sám sebeZákon ustanovuje za velekněze lidi, kteří mají své slabosti...
Židům 8:4...knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle Zákona, čímž slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak...
Židům 8:10...uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak...
Židům 9:19...Mojžíš přednesl všemu lidu všechna přikázání Zákona, vzal krev telat a kozlů s vodou, rudou vlnou a...
Židům 9:22...i stánek a všechno bohoslužebné náčiní. Podle Zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez prolití krve...
Židům 10:1...hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají.  Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho...
Židům 10:8...zápaly ani oběti za hřích" (jež se obětují podle Zákona) "sis nepřál a neoblíbil," a potom dodal: "Zde jsem,...
Židům 10:16...s nimi po těch dnech uzavřu, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich srdce a vepíši jim je do mysli," a...
Židům 10:28...pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez...
Jakub 1:25...zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá!...
Jakub 2:8...jste označeni? Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo: "Miluj svého bližního jako sám sebe...
Jakub 2:9...dobře děláte. Jste-li však předpojatí, hřešíteZákon vás usvědčuje jako viníky. Kdo by totiž dodržoval...
Jakub 2:10...jako viníky. Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě selhal, provinil se ve všech....
Jakub 2:11...Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ Zákon. Proto mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být...
Jakub 2:12...jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný...
Jakub 4:11...nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákon, přestal jsi být plnitelem Zákona...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |