Vzdálili

Hledám varianty 'vzdálili' [ vzdálili (3) vzdálila (1) vzdálil (5) vzdáleny (1) vzdáleni (1) vzdálen (3) vzdal (20) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 30:36...jehňata, svěřil je do rukou svých synůvzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob...
Numeri 12:10...proti nim vzplanul hněvem a odešel. Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, bílá jako...
Numeri 25:7...spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Áronavzdálil se od ostatních a vzal do ruky kopí. Vešel za tím...
Deuteronomium 32:4...cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivý a upřímný! Jeho nesynové se ale...
Soudců 3:19...zavelel král, načež se všichni kolemstojící vzdálili. Eglon seděl o samotě v chládku svého střešního...
Soudců 20:31...dvakrát předtím. Benjamínci vyrazili proti nimVzdálili se od města a jako dvakrát předtím začali...
2. Královská 24:12...veliteli a svými komorníky babylonskému králi vzdal. Babylonský král ho tedy v osmém roce své vlády zajal...
Žalmy 10:5...mají stále jen úspěch, tvé zákony jsou jim vzdáleny, ze všech protivníků mají jen posměch, v srdci si...
Žalmy 88:6...si nevzpomeneš nikdy víc - od tvojí ruky jsou vzdáleni! Shodils do jámy nejhlubší, do nejtemnější...
Žalmy 103:12... k těm, kdo ho ctí. Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky. Jako je otec k...
Přísloví 4:27... Neuchyluj se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla! moudrosti dopřej pozornost, synu,...
Přísloví 15:29...chrlí hanebnost. Darebákům je Hospodin velmi vzdálen, modlitbu spravedlivých ale vyslyší. Zářivý pohled...
Přísloví 30:8...mi je, dokud nezemřu: Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť pokrmem tak...
Jeremiáš 50:15...Hospodinu! Spusťte pokřik ze všech stran: se vzdal! Jeho bašty padly! Hradby zbořeny! Ano, toto je...
Ezechiel 10:18...nich byl duch života. Hospodinova sláva se tehdy vzdálila od prahu chrámu a stanula nad cheruby. Cherubové...
Ezechiel 44:10...synů Izraele. Ovšem levité, kteří se ode  vzdálili, když Izrael bloudil, a kteří ode mne zabloudili...
Matouš 15:36...posadit na zem, vzal těch sedm chlebů a ty rybyvzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. A...
Matouš 26:27...a jezte; toto je tělo." Potom vzal kalichvzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něj všichni;...
Marek 8:6...zástup posadit na zem, vzal těch sedm chlebůvzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je...
Marek 14:23..."Vezměte, to je tělo." Potom vzal kalichvzdal díky, podal jim ho a pili z něj všichni. Tehdy jim...
Lukáš 17:18...zbylých devět? Nikdo z nich se nevrátil, aby vzdal Bohu slávu, jedině tento cizinec?" Potom mu řekl:...
Lukáš 18:43... oslavoval Boha a všechen lid, který to vidělvzdal chválu Bohu. Ježíš přišel do Jericha a procházel jím...
Lukáš 22:17...naplnění v Božím království." Uchopil kalichvzdal díky a řekl: "Vezměte jej a rozdělte se spolu. Říkám...
Lukáš 22:19... dokud nepřijde Boží království." Vzal chlébvzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: "To je tělo,...
Lukáš 22:41..."Modlete se, abyste nepodlehli pokušení." Sám se vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolena a modlil se:...
Lukáš 23:47...naposled. Když setník uviděl, co se stalovzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě...
Jan 6:11...počtu asi pěti tisíc mužů. Ježíš vzal ty chlebyvzdal díky a rozdával sedícím; také ryb rozdal, kolik jen...
Jan 6:23...blízko k tomu místu, kde jedli chléb, když Pán vzdal díky.) Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho...
Skutky 27:35...vlásek!" Po těch slovech vzal chléb, přede všemi vzdal díky Bohu, lámal a začal jíst. Všechny to povzbudilo...
Skutky 28:15...a další ke Třem krčmám. Jakmile je Pavel uvidělvzdal díky Bohu a nabyl odvahy. V Římě Pavel dostal...
Římanům 4:20...o Božím zaslíbení, ale posílil se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil,...
1. Korintským 11:24...Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chlébvzdal díky a lámal se slovy: "Toto je tělo, které se...
Filipským 2:7... na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe...
Filemon 1:15... ale dobrovolný. Snad proto ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždy - ne již jako otroka, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |