Vzchop

Hledám varianty 'vzchop' [ vzchopte (7) vzchopit (2) vzchopilo (1) vzchopili (1) vzchopil (2) vzchop (8) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 48:2..."Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob pak Josefovi řekl:...
Soudců 20:22...22 000 Izraelců. Když se pak izraelské vojsko vzchopilo, sešikovali se znovu k bitvě na stejném místě...
2. Samuel 19:8...dnes byli mrtví, byl bys spokojen. Tak se vzchop a jdi povzbudit své muže! Přísahám při Hospodinu, že...
2. Letopisů 15:7...je Bůh stíhá všemožným soužením. Vy se však vzchopte a nepolevujte, vždyť vaše námaha odplatu." Když...
2. Letopisů 15:8...slova, proroctví z úst Azariáše, syna Odedovavzchopil se a odstranil ohavnosti z celé judské a...
Izaiáš 35:4...těm, kdo mají srdce bázlivé: "Nebojte sevzchopte se! Hle - váš Bůh s pomstou přichází, se svou...
Daniel 10:8... zbledl jsem jako mrtvý a nemohl jsem se vzchopit. Potom zaburácel jeho hlas, a jakmile jsem ten...
Daniel 10:16...tomu vidění jsem přemožen bolestí a nemohu se vzchopit. Copak s tebou, pane, může mluvit někdo, jako jsem...
Daniel 10:19...se, drahý!" řekl mi. "Pokoj tobě. Naber síluvzchop se!" Když ke mně mluvil, byl jsem posílen a řekl...
Ageus 2:4...jak ho vidíte teď? Nepřipadá vám jako nic? Nuže vzchop se, Zerubábeli! praví Hospodin. Vzchop se, veleknězi...
Zachariáš 8:9...věrně a spravedlivě. Tak praví Hospodin zástupůVzchopte se, je chrám dostavěn - vy, kdo v těchto dnech...
Zachariáš 8:13...požehnáním, vás zachráním. Nebojte sevzchopte se! Tak praví Hospodin zástupů: Jako jsem se...
Matouš 9:2...Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Vzchop se, synu. Tvé hříchy jsou odpuštěny." Někteří znalci...
Matouš 9:22..." Ježíš se otočil, a když ji uviděl, řekl: "Vzchop se, dcero. Tvá víra uzdravila." A od chvíle...
Matouš 14:27...vyděsili se a křičeli strachy: "To je přízrak!" "Vzchopte se, to jsem !" promluvil na hned Ježíš....
Marek 6:50...a vyděsili se.On ale na hned promluvil: "Vzchopte se, to jsem ! Nebojte se." Nastoupil k nim do...
Marek 10:49..."Zavolejte ho." A tak toho slepce zavolali. "Vzchop se!" říkali mu. "Vstávej, volá !" On odhodil svůj...
Skutky 27:22...neštěstí a škodu. Teď vás ale vyzývám, abyste se vzchopili. I když bude loď zničena, nikdo z vás nepřijde o...
Skutky 27:25...všechny, kdo se plaví s tebou.' Proto se vzchopte, pánové! Věřím totiž Bohu, že vše dopadne, jak mi...

Slova obsahující vzchop: nevzchopili (1) vzchop (8) vzchopil (2) vzchopili (1) vzchopilo (1) vzchopit (2) vzchopte (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |