Vyznej

Hledám varianty 'vyznej' [ vyznej (2) vyznat (2) vyznáš (2) vyznám (3) vyznal (1) vyznají (2) vyzná (8) ]. Nalezeno 18 veršù.
Leviticus 5:5... Když se tedy jednou z těchto věcí proviní,  vyzná, v čem se prohřešil. Jako odškodnění za hřích, jehož...
Leviticus 26:40...vinou svých otců tam budou skomírat. Potom však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a...
Numeri 5:7...zpronevěří Hospodinu, takový člověk se provinilVyzná tedy svůj hřích, jehož se dopustil, nahradí škodu v...
Numeri 10:31..." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosímVyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořit....
Jozue 7:19... "vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi provedl; netaj to...
Žalmy 32:5...tobě, své provinění jsem odhalil. Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu své zločiny!" a tys mi odpustil mou vinu a...
Žalmy 101:4... Zvrácené srdce je mi vzdálené, nechci se vyznat v ničem zlém! Kdo svého bližního tajně pomlouvá,...
Izaiáš 45:14...se svými řetězy, tobě se pokloní a pokorně vyznají: "Bůh je jen u tebe a není boha kromě něj! Vskutku,...
Matouš 10:32... Jste dražší než mnoho vrabců. Kdokoli  vyzná před lidmi, toho i vyznám před svým Otcem v...
Lukáš 12:8...dražší než mnoho vrabců. Říkám vám: Kdokoli  vyzná před lidmi, toho i Syn člověka vyzná před Božími...
Jan 9:22... Ti se totiž dohodli, že kdokoli ho vyzná jako Mesiáše, bude vyobcován ze synagogy. Proto jeho...
Jan 9:24...bývalého slepce zavolali podruhé a řekli mu: "Vyznej před Bohem pravdu! Jsme si jistí, že je to hříšník."...
Římanům 10:9...tvém srdci" (totiž to slovo víry, které kážeme). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci,...
Římanům 14:11...koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu." Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe...
1. Korintským 14:25...v srdci, padne na kolena, pokloní se Bohuvyzná: "Opravdu, Bůh je mezi vámi!" Co s tím, bratři? Když...
Filipským 2:11...i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako...
Židům 13:6... neopustím a nikdy nenechám," takže můžeme vyznat s důvěrou: "Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát....
Zjevení 3:5...a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |