Vyzná

Hledám varianty 'vyzná' [ vyznej (2) vyznat (2) vyznáš (2) vyznám (3) vyznal (1) vyznají (2) vyzná (8) ]. Nalezeno 18 veršù.
Leviticus 5:5... Když se tedy jednou z těchto věcí proviní,  vyzná, v čem se prohřešil. Jako odškodnění za hřích, jehož...
Leviticus 26:40...vinou svých otců tam budou skomírat. Potom však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a...
Numeri 5:7...zpronevěří Hospodinu, takový člověk se provinilVyzná tedy svůj hřích, jehož se dopustil, nahradí škodu v...
Numeri 10:31..." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosímVyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořit....
Jozue 7:19... "vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi provedl; netaj to...
Žalmy 32:5...tobě, své provinění jsem odhalil. Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu své zločiny!" a tys mi odpustil mou vinu a...
Žalmy 101:4... Zvrácené srdce je mi vzdálené, nechci se vyznat v ničem zlém! Kdo svého bližního tajně pomlouvá,...
Izaiáš 45:14...se svými řetězy, tobě se pokloní a pokorně vyznají: "Bůh je jen u tebe a není boha kromě něj! Vskutku,...
Matouš 10:32... Jste dražší než mnoho vrabců. Kdokoli  vyzná před lidmi, toho i vyznám před svým Otcem v...
Lukáš 12:8...dražší než mnoho vrabců. Říkám vám: Kdokoli  vyzná před lidmi, toho i Syn člověka vyzná před Božími...
Jan 9:22... Ti se totiž dohodli, že kdokoli ho vyzná jako Mesiáše, bude vyobcován ze synagogy. Proto jeho...
Jan 9:24...bývalého slepce zavolali podruhé a řekli mu: "Vyznej před Bohem pravdu! Jsme si jistí, že je to hříšník."...
Římanům 10:9...tvém srdci" (totiž to slovo víry, které kážeme). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci,...
Římanům 14:11...koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu." Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe...
1. Korintským 14:25...v srdci, padne na kolena, pokloní se Bohuvyzná: "Opravdu, Bůh je mezi vámi!" Co s tím, bratři? Když...
Filipským 2:11...i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako...
Židům 13:6... neopustím a nikdy nenechám," takže můžeme vyznat s důvěrou: "Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát....
Zjevení 3:5...a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly....

Slova obsahující vyzná: nevyznám (1) nevyznává (1) nevyznávají (1) nevyznávali (1) vyzná (8) vyznám (3) vyznání (4) vyznáním (1) vyznáš (2) vyznává (5) vyznávají (1) vyznávajících (1) vyznával (3) vyznávali (6) vyznávám (3) vyznáváme (2) vyznávat (2) vyznávejte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |