Vyvedl

Hledám varianty 'vyvedl' [ vyvést (6) vyvedu (13) vyveďte (5) vyvedou (6) vyvedli (10) vyvedla (2) vyvedl (137) vyvedeš (4) vyvedeny (1) vyvedeni (1) vyvede (3) vyveď (11) ]. Nalezeno 197 veršù.
Genesis 8:17...s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synůVyveď s sebou všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvory z...
Genesis 15:5...tvůj dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy,...
Genesis 15:7... Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž  vyvedl z chaldejského Uru, abych ti dal za dědictví tuto...
Genesis 19:5...muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel...
Genesis 19:8...Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muževyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co se vám zlíbí, jen nic...
Genesis 38:24... je z toho smilstva těhotná!" Juda řekl: "Vyveďte ji ven, je upálena!" ji vedli, když vtom...
Genesis 50:24..." umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetelvyvede vás odsud do země, kterou s přísahou zaslíbil...
Exodus 3:8...je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z země vyvedl do země dobré a prostranné, do země oplývající...
Exodus 3:10... Nyní tedy pojď, pošlu k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu...
Exodus 3:11...namítl: "Kdo jsem , abych šel k faraonovivyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl...
Exodus 3:12...toto ti bude znamením, že jsem poslal :  vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře."...
Exodus 6:6... Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem HospodinVyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím vás z jejich...
Exodus 6:13...i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim,  vyvedou Izraelity z Egypta. A toto jsou vůdcové jejich...
Exodus 6:26... To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf za houfem." To...
Exodus 6:27...To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity z Egypta. To je ten Mojžíš a Áron....
Exodus 7:4... ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraelevyvedu z egyptské země uprostřed velikých soudů. na...
Exodus 7:5...velikých soudů. na Egypt dolehne rukavyvedu syny Izraele z jejich středu, tehdy Egypťané poznají...
Exodus 8:1...i mokřinám a na celou egyptskou zem z nich vyveď žáby!'" A když Áron napřáhl ruku k egyptským vodám,...
Exodus 8:3... Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal...
Exodus 8:14...v komáry! Také věštci se pokoušeli svými kouzly vyvést z prachu komáry, ale nemohli. Když byli lidé i...
Exodus 12:17...nekvašených chlebů, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše zástupy z Egypta. Tento den budete zachovávat...
Exodus 12:42... To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta. To je ta noc, jež patří Hospodinu, noc,...
Exodus 12:51...přikázal Mojžíšovi a Áronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za houfem...
Exodus 13:3... z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto se nejí nic kvašeného. Dnes...
Exodus 13:9...zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin  vyvedl z Egypta mocnou rukou. Proto zachovávej toto...
Exodus 13:14...‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou své ruky. Když nás...
Exodus 13:16...ruce a jako pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao konečně lid...
Exodus 14:11...snad v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl? Abychom zemřeli na poušti? Cos nám to udělal? Proč...
Exodus 16:6...synům Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť...
Exodus 16:32... jímž jsem vás krmil na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán,...
Exodus 17:3...po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi syny a...
Exodus 18:1...Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu...
Exodus 19:17...rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí...
Exodus 20:2...slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který  vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě...
Exodus 29:46... že jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych přebýval uprostřed nich. jsem...
Exodus 32:1...ho. "Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám,...
Exodus 32:4...zvolali: "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten  vyvedl z Egypta!" Když to Áron uviděl, postavil před sochou...
Exodus 32:7..."Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty,...
Exodus 32:8...mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten  vyvedl z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento...
Exodus 32:11...hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají...
Exodus 32:12...silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je...
Exodus 32:23...vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato,...
Exodus 33:1... pokračuj odsud dál. Spolu s lidem, který jsi vyvedl z Egypta, jdi do země, kterou jsem zaslíbil...
Leviticus 11:45...se po zemi. Vždyť jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí, neboť...
Leviticus 19:36...hin. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta. Zachovávejte všechna pravidla a všechny...
Leviticus 22:33... jsem Hospodin, váš Posvětitel, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin." ...
Leviticus 24:14...pak promluvil k Mojžíšovi: "Vyveď rouhače ven z tábora. Všichni, kdo to slyšeli, ...
Leviticus 24:23...Když Mojžíš takto promluvil k synům Izraelevyvedli onoho rouhače ven z tábora a ukamenovali ho. Synové...
Leviticus 25:38...poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou zem, abych byl...
Leviticus 25:42...otců. (Jsou to přece moji služebníci, které jsem vyvedl z Egypta: nebudou na prodej jako otroci!) Nebudeš...
Leviticus 25:55...služebníci, jsou to služebníci, které jsem vyvedl z Egypta! jsem Hospodin, váš Bůh." "Nevytvářejte...
Leviticus 26:13...mým lidem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste nebyli jejich otroky. Rozlámal...
Leviticus 26:45...s jejich předky, jež jsem před očima národů vyvedl z Egypta, abych byl jejich Bohem. jsem Hospodin."...
Numeri 14:13...odpověděl: "Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl tento lid svou silou, se to doslechnou a povědí to...
Numeri 15:36...obec za táborem ukamenuje." Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, zemřel, jak Hospodin...
Numeri 15:41...svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin,...
Numeri 20:8... Před jejich očima řeknete skále, vydá voduVyvedeš jim vodu ze skály, aby obec i dobytek měli co pít."...
Numeri 20:10..."Nuže, slyšte, vy buřiči - máme vám z této skály vyvést vodu?" Nato se Mojžíš rozpřáhl a dvakrát udeřil holí...
Numeri 20:16...Hospodinu a vyslyšel nás, poslal svého andělavyvedl nás z Egypta. Hle, nyní jsme ve městě Kádeš u hranic...
Numeri 20:25...mému příkazu. Vezmi Árona i jeho syna Eleazaravyveď je na horu Hór. Svlékni Áronovi roucho a obleč je...
Numeri 22:41...kteří ho přivedli. Ráno pak Balák vzal Balaámavyvedl ho na Baalovo návrší, odkud byl vidět zadní voj lidu...
Numeri 23:22...něj slyšet královské fanfáry! Bůh, jenž z Egypta vyvedl je, je pro silou rohů buvolích. Není žádné věštby...
Numeri 23:28...mi je zatratil odtamtud." A tak vzal Balaámavyvedl ho na vrchol Peoru, čnícího nad pustinou. Tehdy...
Numeri 24:8...vyvýšen, jeho království se pozvedne. Bůh, jenž vyvedl je z Egypta, je pro silou rohů buvolích. Národy...
Deuteronomium 1:27...jste ve svých stanech reptat: "Hospodin nás vyvedl z Egypta, protože nás nenáviděl! Vydal nás do rukou...
Deuteronomium 4:20...všem národům pod nebem, ale vás Hospodin vzalvyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak jste se jako lid stali...
Deuteronomium 4:37... vyvolil jejich budoucí símě. Tebe pak osobně vyvedl svou velikou mocí z Egypta, aby před tebou vyhnal...
Deuteronomium 5:6...) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který  vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě...
Deuteronomium 5:15...zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin,...
Deuteronomium 6:12...pozoru, abys nezapomněl na Hospodina, který  vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 6:21...otroky, ale Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. Před našima očima přivedl Hospodin na Egypt, na...
Deuteronomium 6:23...veliká a hrozná znamení a divy. Nás však odtud vyvedl, aby nás přivedl sem a dal nám zemi, kterou s...
Deuteronomium 7:8... že chtěl splnit přísahu, kterou dal tvým otcůmvyvedl vás Hospodin mocnou rukou a vykoupil z domu...
Deuteronomium 7:19...a vztaženou paži, jíž Hospodin, tvůj Bůhvyvedl. Takto Hospodin, tvůj Bůh, naloží se všemi národy,...
Deuteronomium 8:14...bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. To on  vyvedl z Egypta, z domu otroctví! To on provedl velikou...
Deuteronomium 8:15...hadů a štírů, tím suchopárem bez vody. To on ti vyvedl vodu z nejtvrdší skály. To on na poušti krmil...
Deuteronomium 9:12...řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty,...
Deuteronomium 9:26...jsi ve své velikosti vykoupil a mocnou rukou vyvedl z Egypta. Vzpomeň si na své služebníky, na Abrahama,...
Deuteronomium 9:28...zkaženost a hřích. Jinak v zemi, odkud jsi nás vyvedl, řeknou: ‚Hospodin je vyvedl, aby je pozabíjel na...
Deuteronomium 9:29...Oni jsou přece tvůj lid a tvé dědictvíVyvedl jsi je svou velikou mocí a vztaženou paží!" Tenkrát...
Deuteronomium 13:6...k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z Egypta a vykoupil vás z domu otroctví. Odstraň ze...
Deuteronomium 13:11...odtrhnout od Hospodina, tvého Boha, který  vyvedl z Egypta, z domu otroctví! o tom uslyší všechen...
Deuteronomium 16:1...noci v měsíci avivu vás přece Hospodin, váš Bůhvyvedl z Egypta. Na místě, které Hospodin vyvolí za...
Deuteronomium 17:5... že v Izraeli byla spáchána taková ohavnostvyvedeš muže nebo ženu, kteří tu špatnost spáchali, ke svým...
Deuteronomium 20:1... neboť s tebou je Hospodin, tvůj Bůh, který  vyvedl z Egypta. Než půjdete do bitvy, přistoupí kněz a...
Deuteronomium 22:21...se u dívky nenašel důkaz panenství, ji vyvedou ke vchodu do domu jejího otce a muži toho města ...
Deuteronomium 22:24... pannu zasnoubenou jinému muži, a vyspí se s vyveďte oba k městské bráně a ukamenujte je k smrti - dívku...
Deuteronomium 26:8...vyslyšel. Viděl naše utrpení, dřinu a porobuvyvedl nás z Egypta mocnou rukou a vztaženou paží, ve...
Deuteronomium 29:24... Boha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z Egypta. Odešli sloužit cizím bohům a klaněli se...
Jozue 6:22... ale Jozue řekl: "Jděte do domu nevěstkyvyveďte ji odtud i se všemi, kdo k patří, jak jste ...
Jozue 6:23... odpřisáhli." A tak ti mladí vyzvědači šlivyvedli Rachab, jejího otce i matku, její sourozence i...
Jozue 24:5... která jsem mezi nimi konal. Potom jsem vás vyvedl. Když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, přišli jste k...
Jozue 24:6... Potom jsem vás vyvedl. Když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, přišli jste k Rudému moři, kde vaše otce...
Jozue 24:17...Hospodin je náš Bůh! To on nás a naše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví. On před našima očima...
Soudců 2:1...Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův anděl a volal: "Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl vás do země, kterou jsem...
Soudců 2:12... Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z Egypta, a následovali cizí bohy okolních národů....
Soudců 6:8..."Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z domu otroctví. Vytrhl...
Soudců 6:13...vyprávěli naši otcové? Prý: ‚Hospodin nás přece vyvedl z Egypta' - jenže teď nás Hospodin opustil a nechal...
Soudců 6:30... syn Joašův." Lidé z města tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, zemře - za to, že strhl Baalův...
Soudců 19:22...tlouct do dveří a křičet na starého hospodáře: "Vyveď toho mužského, co přišel k tobě domů, si ho...
Soudců 19:24...dcera, ještě panna, a také jeho družka. Hned je vyvedu! Zneuctěte je, udělejte s nimi, co se vám zlíbí. Jen...
1. Samuel 8:8... Přesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, dodnes - když opouštěli a sloužili...
1. Samuel 12:6... který ustanovil Mojžíše a Árona a který vyvedl vaše otce z Egypta," řekl na to Samuel lidu. "Teď...
1. Samuel 12:8...a on jim poslal Mojžíše a Árona. Ti vaše otce vyvedli z Egypta a usadili je na tomto místě. Oni však na...
2. Samuel 7:6...postavit dům, kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta, dodnes jsem přece nebydlel...
2. Samuel 13:17... Zavolal svého sluhu a přikázal: "Tuhle odsud vyvedou. A zamkni za !" Sluha ji tedy vyvedl ven a zamkl...
2. Samuel 13:18... odsud vyvedou. A zamkni za !" Sluha ji tedy vyvedl ven a zamkl za dveře. Měla na sobě zdobenou...
2. Samuel 22:20... v den bídy, Hospodin však podpíralvyvedl na svobodu, uhájil , vždyť rád! Hospodin...
1. Královská 8:16... co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene...
1. Královská 8:21...smlouva, kterou uzavřel s našimi otci, když je vyvedl z Egypta." Poté se Šalomoun postavil před Hospodinův...
1. Královská 8:51... Vždyť jsou tvůj lid, tvé vlastní dědictvíVyvedl jsi je z Egypta, zprostřed tavicí pece! Kéž tedy...
1. Královská 8:53...svého služebníka Mojžíše, když jsi naše otce vyvedl z Egypta." Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu a...
1. Královská 9:9...‚Protože opustili Hospodina, svého Boha, který vyvedl jejich otce z Egypta, a chytili se cizích bohů, jimž...
1. Královská 12:28..." prohlásil. "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten  vyvedl z Egypta!" Jedno tele postavil v Bet-elu a druhé v...
1. Královská 21:10... dosvědčí, že zlořečil Bohu i králi. Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti." Stařešinové a urození muži z...
1. Královská 21:13...Nábota obvinili: "Nábot zlořečil Bohu i králi!" Vyvedli ho tedy za město a ukamenovali k smrti. Potom...
2. Královská 17:7...hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z Egypta, z moci egyptského vládce faraona. Uctívali...
2. Královská 17:36...ani jim neobětujte! Pouze Hospodina, který vás vyvedl z Egypta velikou silou a vztaženou paží, jeho...
1. Letopisů 17:5...dům, kde bych bydlel. Ode dne, kdy jsem vyvedl Izrael, dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale...
2. Letopisů 6:5...naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene...
2. Letopisů 7:22...opustili Hospodina, Boha svých předků, který je vyvedl z Egypta, a přijali cizí bohy, jimž se klaněli a...
2. Letopisů 26:20...hle - na čele měl malomocenství! Spěšně ho odtud vyvedli, ba on sám spěchal ven kvůli tomu, jak ho Hospodin...
Nehemiáš 9:7...Bůh, který vybral Abrama, z chaldejského Uru jej vyvedl a dal mu jméno Abraham. Když jsi poznal, že je ti v...
Nehemiáš 9:15...jsi jim dal, když hladověli, a když žíznilivyvedl jsi vodu ze skály. Řekl jsi jim, jdou obsadit...
Nehemiáš 9:18...odlili tele a řekli: ‚To je tvůj Bůh, který  vyvedl z Egypta.' Jak velice se rouhali! Ty jsi je ale ve...
Nehemiáš 12:31...také lid, brány a hradby. Judské hodnostáře jsem vyvedl na hradby a postavil dva veliké děkovné průvody....
Žalmy 18:20... v den bídy, Hospodin však podpíralvyvedl na svobodu, uhájil , vždyť rád! Hospodin...
Žalmy 22:10...ho zachrání, když ho tak rád!" To ty jsi  vyvedl z lůna matky, u jejích prsů dals mi bezpečí. Na...
Žalmy 30:4...tys uzdravil. Hospodine, duši mou jsi z hrobu vyvedl, oživil jsi , abych do jámy nepadl! Zpívejte...
Žalmy 31:5...a tvrz, pro své jméno veď a provázejVyveď z pasti, kterou mi nastražili, vždyť jsi mou...
Žalmy 37:6...svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učinívyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na...
Žalmy 66:12...hlavy, ohněm i vodou prošli jsme, než jsi nás vyvedl ke svobodě. Do tvého domu vejdu s oběťmi zápalnými,...
Žalmy 71:6...Od svého narození se o tebe opírám, ty jsi  vyvedl z lůna matčina - navždycky patří ti chvála ! Mnozí...
Žalmy 78:52...výkvět mládí ve stanech Chamových. Svůj lid pak vyvedl tak jako ovce, jako stádo je v poušti provázel....
Žalmy 81:11...neklaněj. jsem Hospodin, tvůj Bůh, který  vyvedl ze země egyptské - naplním tvá ústa, jen co je...
Žalmy 84:4...vrabec domov , hnízdo si našla vlaštovka, aby vyvedla svá mláďata - u tvých oltářů, Hospodine zástupů,...
Žalmy 105:37... všechen výkvět mládí jim zahubil. Svůj lid pak vyvedl se stříbrem a zlatem, v žádném z jeho kmenů nikdo...
Žalmy 105:43...svému služebníku Abrahamovi. Svůj lid tehdy vyvedl s veselím, svoje vyvolené s jásáním! Potom jim...
Žalmy 107:14... a on je zachránil z jejich úzkostí. Ze tmy je vyvedl, ze stínu smrti, roztrhal jejich řetězy. Sláva...
Žalmy 107:28... Volali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je vyvedl z jejich úzkostí. Proměnil onu bouři v šepot, mořské...
Žalmy 136:11...prvorozené v Egyptě - jeho láska trvá navěkyVyvedl z jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky! V...
Žalmy 142:8... stíhají, jsou příliš silní - na nestačímVyveď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit!...
Žalmy 143:11... pro jméno své, ve své spravedlnosti z trápení vyveď . Kvůli své lásce kéž soky umlčíš, všechny ...
Izaiáš 41:18...je vyslyším, , Bůh Izraele, je neopustímVyvedu řeky na holých návrších, v údolích nechám tryskat...
Izaiáš 42:7...národů učiním, abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě. ...
Izaiáš 43:8...k slávě své, ty, jež jsem udělal a zformovalVyveď ten slepý lid, který však oči, všechny ty hluché,...
Izaiáš 48:21...Jákoba!" Nežíznili, když je vedl pouštěmivyvedl pro vodu ze skály; rozetnul skálu a vody...
Jeremiáš 2:6... se neptali: ‚Kde je Hospodin, který nás vyvedl z Egypta, který nás provázel na poušti zemí pustou a...
Jeremiáš 7:22...si to maso snězte! Tehdy, když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, nemluvil jsem s nimi proto, abych jim dal...
Jeremiáš 11:4...jsem svěřil vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedl z Egypta, z tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte...
Jeremiáš 11:7...slova této smlouvy a plňte je. Ode dne, kdy jsem vyvedl vaše otce z Egypta, dodnes jsem je naléhavě...
Jeremiáš 16:14...se nebude přísahat: ‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl syny Izraele z Egypta,' ale: ‚Jakože žije Hospodin,...
Jeremiáš 16:15...z Egypta,' ale: ‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze země na severu a ze všech zemí, do...
Jeremiáš 23:7...nebudete říkat: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl syny Izraele z Egypta,' ale: ‚Jakože je živ Hospodin...
Jeremiáš 23:8...z Egypta,' ale: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl potomstvo domu Izraele zpět ze severní země a ze...
Jeremiáš 31:32...s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za rukuvyvedl je z Egypta - tuto mou smlouvu totiž porušili,...
Jeremiáš 32:21...lidmi - tak sis získal jméno, které stále mášVyvedl jsi svůj lid Izrael z Egypta znameními a zázraky,...
Jeremiáš 34:13...Hospodin, Bůh Izraele. V den, kdy jsem vaše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví, uzavřel jsem s nimi tuto...
Jeremiáš 38:22... které zůstaly v paláci judského krále, budou vyvedeny k velitelům babylonského krále a hle, řeknou o...
Jeremiáš 38:23...se od tebe! Všechny tvé ženy i tvé děti vyvedou k Babyloňanům a neunikneš jim ani ty. Padneš do...
Ezechiel 12:12...věci na záda a odejde. Prokopou zeď, aby ho tudy vyvedli. Bude mít zahalenou tvář, takže neuvidí svou zem...
Ezechiel 14:22...v něm ale zůstane hrstka přeživších, kteří odtud vyvedou své syny a dcery. Hle - k vám přicházejí! ...
Ezechiel 20:6... váš Bůh. V ten den jsem přísahal, že je vyvedu z Egypta do země, kterou jsem pro vyhledal, do...
Ezechiel 20:9...v Egyptě. Kvůli svému jménu jsem je ale z Egypta vyvedl. Udělal jsem to, aby jméno nebylo zneváženo v...
Ezechiel 20:10...a před jejichž očima jsem se jim dal poznatVyvedl jsem je tedy z Egypta a přivedl je na poušť. Dal...
Ezechiel 20:14...v očích národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je...
Ezechiel 20:22...v očích národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je...
Ezechiel 20:34...kypícím hněvu vás pevnou rukou a napřaženou paží vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste byli...
Ezechiel 20:38...smlouvy. Vzbouřence a zrádce mezi vámi vytřídímvyvedu je ze země, ve které pobývali, na izraelskou půdu...
Ezechiel 20:41...vybrané dary ze všeho, co jste zasvětili. vás vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste byli...
Ezechiel 28:18...svatyně znesvětil svými špinavými obchodyvyvedl jsem z tebe plameny, aby strávily. Nechal jsem z...
Ezechiel 34:13... kam byly rozptýleny v onen temný a chmurný denVyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je...
Ezechiel 37:12...Hle, otevřu vaše hroby; z těch hrobů vás vyvedu, lide můj, a přivedu vás do izraelské země. Tehdy...
Ezechiel 37:13...- otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu, lide můj. Vložím do vás svého Ducha, abyste ožili,...
Ezechiel 38:8...byly tak dlouho posety troskami. Poté, co budou vyvedeni z národů, budou všichni bydlet v bezpečí, když...
Daniel 9:15... Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta a získal sis jméno, které máš ...
Ozeáš 12:14... za ženu dělal pastuchu. Skrze proroka Hospodin vyvedl Izrael z Egypta a skrze proroka o něj pečoval....
Amos 2:10...shora od koruny dolů po kořeny. jsem vás vyvedl z Egypta a čtyřicet let po poušti vedl vás, aby vám...
Amos 3:1...proti vám - proti celé čeládce, kterou jsem vyvedl z Egypta: Jedině vás jsem vyvolil ze všech čeledí na...
Micheáš 6:4...ti udělal? Čím jsem vyčerpal? Odpověz miVyvedl jsem z Egypta, vykoupil z domu otroctví a...
Micheáš 7:9...hněv, dokud se mého sporu neujme a neobhájí Vyvede znovu na světlo a spatřím jeho spravedlnost. ...
Matouš 17:1...k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Janavyvedl je o samotě na vysokou horu a proměnil se před nimi....
Marek 9:2...dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a Janavyvedl je samotné stranou na vysokou horu a proměnil se...
Jan 19:13...protiví se císaři!" Když Pilát uslyšel ta slovavyvedl Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Dlažba,...
Skutky 5:19...anděl ale v noci otevřel dveře vězenívyvedl je ven. Řekl jim: "Jděte, postavte se v chrámu a...
Skutky 5:34...ctěný vším lidem. Nechal ty muže na chvíli vyvést ven a potom řekl: "Izraelité, rozmyslete si, co s...
Skutky 7:36...anděla ukázal v onom keři. Tento Mojžíš je vyvedl na svobodu a konal divy a zázraky v egyptské zemi,...
Skutky 7:40...Kdo , co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Tehdy si udělali tele, přinesli modle...
Skutky 12:17...ruky je utišil a vyprávěl jim, jak ho Pán vyvedl z vězení. Potom řekl: "Povězte to Jakubovi a bratrům...
Skutky 13:17... Pozdvihl tento lid, když pobýval v Egyptě, a vyvedl jej odtud svou vztaženou paží. Po čtyřicet let...
Skutky 16:30...padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se: "Pánové, co mám dělat, abych byl...
Skutky 16:37...chtějí vyhnat potají? To tedy ne! přijdouvyvedou nás sami!" Biřicové to šli vyřídit městským...
Skutky 16:39... polekali se a šli je prosit za odpuštěníVyvedli je ven a prosili je, opustí město. Pavel a Silas...
Skutky 17:19...Ježíše a vzkříšení z mrtvých.) Chopili se hovyvedli na Areopag se slovy: "Mohli bychom vědět, jaké nové...
Skutky 22:30...jej Židé obviňují. Nazítří ho proto nechal vyvést z vězení a nařídil, se sejdou vrchní kněží i celá...
Římanům 10:7...dolů) ani: "Kdo sestoupí do propasti?" (totiž vyvést Krista z mrtvých). Co tedy říká? "Slovo je ti velmi...
Židům 8:9...s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za rukuvyvedl je z Egypta. Vždyť oni tuto mou smlouvu nedodrželi,...

Slova obsahující vyvedl: nevyvedl (1) vyvedl (137) vyvedla (2) vyvedli (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |