Vytvoříš

Hledám varianty 'vytvoříš' [ vytvoříte (1) vytvoříš (1) vytvořím (1) vytvořili (3) vytvořil (11) vytvořen (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 2:22...žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl:...
Genesis 31:46..."Nasbírejte kamení!" A tak nanosili kamenívytvořili mohylu a na mohyle pojedli. Lában ji...
Exodus 15:16...tvůj lid, Hospodine, než přejde lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým...
Exodus 25:18...a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte širokáVytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na...
Exodus 37:7...a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte širokáVytvořil také dva cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na...
Deuteronomium 4:25...a vnuky a zestárneš. Jestliže se pak zvrhnetevytvoříte si modlu v jakékoli podobě, spácháte v očích...
Jozue 22:28...na to zpodobení Hospodinova oltáře, jež vytvořili naši otcové - ne pro zápaly a oběti, ale aby byl...
1. Královská 7:15...Šalomounovi a dal se do všeho svěřeného dílaVytvořil dvojici bronzových sloupů. Jeden sloup měřil 18...
Job 10:9...chceš zahubit? Vzpomeň si, že jsi mne z hlíny vytvořil - to chceš znovu na prach obrátit? Což jsi ...
Žalmy 74:17...všechny zemské hranice, léto i zimu sám jsi vytvořil. Vzpomeň si, Hospodine, na rouhání nepřátel, na to...
Izaiáš 41:20...rukou učinil Hospodin, Svatý izraelský že to vytvořil. Předneste svou při, praví Hospodin. Král Jákobův...
Izaiáš 43:21...napojil svůj vyvolený lid, lid, který jsem si vytvořil, aby mou chválu hlásali. Ty jsi ale nevzýval,...
Izaiáš 44:21... Izraeli, že jsi můj služebník. jsem  vytvořil, jsi můj služebník, nezapomenu, Izraeli, na tebe....
Izaiáš 45:8... vzklíčí spolu s ! Hospodin jsem to vytvořil. Běda tomu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, je...
Izaiáš 54:12...kameny, za základ položím ti safíry. Z rubínů vytvořím tvé cimbuří, tvé brány budou třpytné granáty a tvé...
Abakuk 2:18... jež vyučuje klam? Ve vlastní dílo věří, kdo ji vytvořil, dělá si bůžky, kteří mluvit neumí. Běda tomu, kdo...
2. Korintským 5:1...Boha věčné stavení v nebi, příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme...
Zjevení 13:14...ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz šelmě, která měla ránu od meče, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |