Vytrhni

Hledám varianty 'vytrhni' [ vytržen (5) vytrhnu (1) vytrhnout (1) vytrhni (4) vytrhneš (1) vytrhne (1) vytrhl (10) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 31:16...peníze shrábl! Všechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto naše a našich dětí!...
Genesis 32:12...pouze s holí, a teď jsou ze mne dva táboryVytrhni prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť...
Exodus 3:8...jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z země vyvedl do země...
Soudců 6:9...z Egypta, vytáhl jsem vás z domu otroctvíVytrhl jsem vás z ruky Egypťanů i z rukou všech, kdo vás...
Soudců 16:3... O půlnoci vstal, popadl vrata městské brányvytrhl je i s oběma veřejemi a závorou. Naložil si je na...
Soudců 16:14...Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánkuvytrhl kolík i se stavem a osnovou. A tak mu vyčítala: "Jak...
2. Samuel 23:21...hrozivě, byl ozbrojen kopím. On mu je ale vytrhl z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš,...
1. Letopisů 11:23...vratidlo, ale on k němu přišel s holívytrhl mu to kopí z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal...
Ezdráš 6:11... aby každému, kdo tento výnos poruší, byl z domu vytržen trám, na němž bude vyzdvižen a zbičován; jeho dům...
Job 8:18...skalnatého podloží. Když je pak ze svého místa vytržen a to místo řekne: ‚Neznám ,' vida ho - jemu se...
Žalmy 9:14... trápení, z ruky protivníků, z bran smrti  vytrhni, abych pak zvěstoval všechny tvé chvály, v branách...
Žalmy 49:16...obydlí. Můj život ale Bůh z hrobu vykoupí, on  vytrhne z jeho sevření! séla Proto se nestrachuj, když...
Žalmy 136:24...v naší porobě - jeho láska trvá navěkyVytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho láska trvá navěky!...
Žalmy 144:7... z mohutných vod vyprosti, z ruky cizáků  vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou...
Žalmy 144:11...Od krutého meče vyprosti, z ruky cizáků  vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou...
Přísloví 23:14...Když mu sám metlou nabiješ, jeho duši z pekla vytrhneš. Bude-li, synu, tvé srdce moudré, srdce zajásá,...
Izaiáš 38:17... ta hořkost nejprudší se proměnila ve zdravíVytrhl jsi z jámy nicoty, všechny hříchy zahodil jsi...
Ezechiel 17:22...snítku ze samé špičky cedru, útlou ratolest vytrhnu z jeho koruny a na vysoké strmé hoře si ji zasadím,...
Matouš 13:29...‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu do žně. V...
Skutky 12:11... že to bylo doopravdy! Pán poslal svého andělavytrhl z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid...
2. Korintským 12:2...o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety vytržen do třetího nebe - nevím, zda v těle nebo mimo...
2. Korintským 12:4...nevím, zda v těle nebo bez těla, to Bůh - byl vytržen do ráje, kde slyšel nepopsatelné věci, které člověk...
Zjevení 12:5...pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na poušť, kde...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |