Vytáhnu

Hledám varianty 'vytáhnu' [ vytaženo (1) vytažena (1) vytáhnu (4) vytáhnout (6) vytáhnou (8) vytáhni (16) vytáhněte (2) vytáhneš (8) vytáhne (11) vytáhly (1) vytáhlo (6) vytáhli (47) vytáhla (5) vytáhl (89) ]. Nalezeny 194 verše.
Genesis 14:8... Admy, Cebojim a Bely (to jest Coaru) tedy vytáhli a seřadili se v údolí Sidim k bitvě proti nim:...
Genesis 24:53...se Hospodinu k zemi. Potom ten služebník vytáhl stříbrné a zlaté šperky a šaty a dal je Rebece. Také...
Genesis 37:28... Když je ti midiánští obchodníci míjelivytáhli Josefa z jámy a prodali ho Izmaelitům za dvacet...
Genesis 41:14..." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy, a když se oholil a převlékl si šaty, přišel...
Exodus 2:5...rákosím uviděla ošatku, poslala děvečku, ji vytáhne. Otevřela ji a hle, bylo tam děťátko - plačící...
Exodus 2:10...za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem ho z vody." Čas plynul a Mojžíš vyrostl....
Exodus 4:6..." Vložil si tedy ruku do podpaždí, a když ji vytáhl, jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. "Vlož si...
Exodus 4:7...znovu vložil ruku do podpaždí, a když ji odtud vytáhl, byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti...
Exodus 12:37... Dočista Egypt obrali! Synové Izraele pak vytáhli z Ramesesu do Sukotu - jen pěších mužů bylo asi 600...
Exodus 13:20...obrátí zřetel, vyneste odsud kosti s sebou!" Vytáhli tedy ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji...
Exodus 16:1...sedmdesát palem; tam se utábořili u vody. Potom vytáhli z Elimu. V patnáctý den druhého měsíce po jejich...
Exodus 17:1...izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu. Když se však utábořili...
Exodus 17:9... Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muževytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. se zítra...
Exodus 19:2...přišli synové Izraele na poušť Sinaj. Když totiž vytáhli z Refidimu, přišli na poušť Sinaj a tam postavili...
Numeri 11:35...lidi propadlé lačnosti. Z Kibrot-hataavy pak lid vytáhl do Chacerotu a v Chacerotu zůstali. Miriam pak s...
Numeri 12:16...dál, dokud Miriam nebyla přijata zpět. Potom lid vytáhl z Chacerotu a utábořil se v poušti Paran. Hospodin...
Numeri 20:18...však řekl: "Neprojdeš mou zem. Jinak proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po...
Numeri 20:20...pěšky projít." Edom však řekl: "Neprojdeš!" a vytáhl proti nim s velikým a mocným vojskem. Edom odepřel...
Numeri 20:22...tak jej Izrael musel obejít. Celá izraelská obec vytáhla z Kádeše a dorazila k hoře Hór. Na hoře Hór u...
Numeri 21:23...svým územím. Shromáždil všechen svůj lidvytáhl proti Izraeli na poušť. Když dorazil do Jahcy,...
Numeri 21:33...král Og však proti nim s celým svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u Edrei. Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Numeri 31:3..."Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k boji.  vytáhnou proti Midiánu a vykonají nad ním Hospodinovu...
Numeri 31:7...svatým náčiním a s trubkami k troubení v ruceVytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal...
Numeri 32:41... a ten se v usadil. Manasesův syn Jair pak vytáhl, dobyl jejich vesnice a nazval je Chavot-jair,...
Numeri 32:42...je Chavot-jair, Jairovy vesnice. Také Noba vytáhl, dobyl Kenat i jeho vesnice a nazval je svým jménem:...
Numeri 33:3...dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránkavytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta...
Deuteronomium 1:19...vám přikázal všechno, co máte dělat. Potom jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu Hospodina, našeho Boha,...
Deuteronomium 1:21...Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu zemvytáhni a obsaď ji, jak ti Hospodin, Bůh tvých otců, řekl....
Deuteronomium 1:41..."Zhřešili jsme proti Hospodinu! Chceme vytáhnout a bojovat, přesně jak nám přikázal Hospodin, náš...
Deuteronomium 1:44...do hor. Emorejci, kteří v těch horách bydlelivytáhli proti vám, hnali se za vámi jako vosy a rozprášili...
Deuteronomium 2:32...a obsaď ji." Sichon se vším svým lidem proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin, náš Bůh, nám ho však...
Deuteronomium 3:1... Bášanský král Og proti nám s celým svým lidem vytáhl do boje u Edrei. Hospodin mi řekl: "Neboj se ho!...
Deuteronomium 20:1... zub za zub, ruka za ruku, noha za nohu. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš koně, vozy...
Deuteronomium 21:10... co je v Hospodinových očích správné. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti je...
Deuteronomium 23:10...vejít do Hospodinova shromáždění. Když vojensky vytáhneš proti svým nepřátelům, vyvaruj se každé...
Deuteronomium 28:7... kteří napadnou. Jednou cestou proti tobě vytáhnou, sedmi cestami před tebou utečou. Hospodin ti...
Deuteronomium 28:25...nechá tvé nepřátele, porazí. Jednou cestou vytáhneš proti nim, sedmi cestami utečeš před nimi. Staneš...
Deuteronomium 29:6...jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli semvytáhl proti vám do boje chešbonský král Sichon a bášanský...
Jozue 3:1...třesou!" Jozue časně ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli k Jordánu, a než jej překročili,...
Jozue 3:14...shora nahromadí na jednom místě." Když pak lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nesli před...
Jozue 7:3... aby se tam vypravoval všechen lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů a obyvatele Aj pobijí....
Jozue 7:4...lid, vždyť je jich tam málo." A tak z lidu vytáhlo asi tři tisíce mužů, ale museli se před ajskými dát...
Jozue 8:1... Vezmi s sebou všechen bojeschopný lidvytáhni proti Aji. Pohleď, dal jsem ti do rukou ajského...
Jozue 8:3...se tedy se vším bojeschopným lidem přichystal vytáhnout proti Aji. Vybral třicet tisíc udatných bojovníků...
Jozue 8:5...který bude se mnou, se zatím přiblížíme k městuVytáhnou proti nám jako prve a my se dáme na útěk. Vydají...
Jozue 10:5... král Jarmutu, král Lachiše a král Eglonu. Ti vytáhli se všemi svými vojsky, oblehli Gibeon a zaútočili...
Jozue 10:7...králové z hor se spojili proti nám!" Nato Jozue vytáhl z Gilgalu a s ním všechen bojeschopný lid i všichni...
Jozue 11:4...a pod Hermonem v kraji Micpa byli Hivejci. Ti vytáhli se všemi svými vojsky - lidí jako písku na mořském...
Jozue 11:7...a všechen bojeschopný lid tedy proti nim ihned vytáhli k meromským vodám, kde na zaútočili. Hospodin je...
Jozue 19:47... Synové Danovi ale o své území přišli. Proto vytáhli a zaútočili na Lešem. Když se města zmocnili,...
Jozue 22:12...obec se shromáždila v Šílu, aby proti nim vytáhli do boje. Izraelci vyslali k synům Rubenovým a...
Jozue 22:33...říkat, že proti synům Rubenovým a Gádovým vytáhnou do boje a zpustoší zem, ve které bydlí. Rubenovi a...
Soudců 1:1...se synové Izraele ptali Hospodina: "Kdo z nás  vytáhnout do boje proti Kananejcům jako první?" Hospodin...
Soudců 1:2...Kananejcům jako první?" Hospodin odpověděl: " vytáhne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou." Kmen Juda...
Soudců 1:4...vašeho podílu." Kmen Šimeon s ním tedy šel. Juda vytáhl a Hospodin vydal Kananejce i Perizejce do jejich...
Soudců 1:10...bydlícím v horách, v Negevu a v podhůříVytáhli také proti Kananejcům obývajícím Hebron (dříve...
Soudců 1:11...Šešaje, Achimana a Talmaje. Odtamtud kmen Juda vytáhl proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému...
Soudců 1:16...studánky - Horní i Dolní Gulot. S Judovými syny vytáhli z Palmového města do judské pouště na jih od Aradu...
Soudců 1:22...s Benjamínci dodnes. Také Josefovi potomci vytáhli, a to na Bet-el, a Hospodin byl s nimi. Když...
Soudců 3:10...Hospodinův, a tak se stal v Izraeli soudcemVytáhl do boje a Hospodin mu vydal aramejského krále Kušana...
Soudců 3:13...přemohl Izrael. Spojil se s Amonci i Amalekovcivytáhl a udeřil na Izrael a zabral Palmové město. Izraelci...
Soudců 4:6...sebou deset tisíc mužů z Neftalíma a Zabulonavytáhni s nimi na horu Tábor. pak přivedu vůdce Jabínova...
Soudců 4:12...se Sisera dozvěděl, že Barák, syn Abinoamůvvytáhl na horu Tábor, povolal z Charošet-hagojimu celou...
Soudců 6:8... Bůh Izraele: jsem vás vyvedl z Egyptavytáhl jsem vás z domu otroctví. Vytrhl jsem vás z ruky...
Soudců 6:35...Ašerovi, Zabulonovi a Neftalímovi, aby jim i oni vytáhli vstříc. Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu...
Soudců 9:39...No tak, vzhůru, bojuj s ním!" Gaal tedy vytáhl v čele Šechemských, aby bojoval s Abimelechem....
Soudců 11:29...a Manasesem, prošel gileádskou Micpou a odtud vytáhl proti Amoncům. Jiftach dal Hospodinu slib: "Jestli...
Soudců 11:32...Hospodinu jako zápalná oběť." Jiftach vytáhl do boje proti Amoncům a Hospodin mu je vydal do...
Soudců 12:3... že mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní životvytáhl jsem proti Amoncům a Hospodin mi je vydal do rukou....
Soudců 14:15... Čtvrtého dne požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni ze svého muže řešení hádanky. Jinak i s domem...
Soudců 15:9...a usadil se v Etamské jeskyni. Filištíni pak vytáhli do boje. Utábořili se v Judsku a chystali se...
Soudců 15:10...na Lechi (to jest Čelist). "Proč jste na nás vytáhli?" ptali se judští muži. "Přišli jsme spoutat...
Soudců 20:14...se ze svých měst ke Gibeji, aby proti Izraelcům vytáhli do boje. Toho dne se z měst nahlásilo 26 000...
Soudců 20:18...Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdo z nás  vytáhnout do boje proti Benjamíncům jako první?" Hospodin...
Soudců 20:30...kolem Gibeje zálohy. Třetího dne Izraelci vytáhli proti Benjamíncům a sešikovali se před Gibejí jako...
1. Samuel 2:14...do hrnce, do pánve nebo do kotle. Co vidlice vytáhla, to si kněz nechal. Takto se chovali ke všem...
1. Samuel 4:1... Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištínům. Izraelci se utábořili...
1. Samuel 7:7...doslechli, že se Izraelci shromáždili do Micpyvytáhli filištínští vládci proti Izraeli. Jakmile to...
1. Samuel 9:24...jsem ti řekl, ji dáš stranou." Kuchař tedy vytáhl kýtu i s tím, co bylo na , a položil ji před Saula...
1. Samuel 11:7...a Samuelem!" Na lid padla hrůza z Hospodinavytáhli jako jeden muž. Nechal je nastoupit v Bezeku:...
1. Samuel 13:5...6 000 jezdců a lidu jako písku na mořském břehuVytáhli a utábořili se v Michmasu na východ od Bet-avenu....
1. Samuel 17:1...opouštěl. Filištíni tehdy spojili svá vojskavytáhli do boje. Shromáždili se u judského Socha a...
1. Samuel 17:51...a stanul nad Filištínem, chytil jeho mečvytáhl ho z pochvy a dorazil ho; usekl mu hlavu. Když...
1. Samuel 19:8...ním tak jako předtím. Opět došlo k válce. David vytáhl, bojoval s Filištíny a udeřil na tak prudce, že...
1. Samuel 23:15...David v Choreši na poušti Zif, zjistil, že Saul vytáhl a usiluje mu o život. Saulův syn Jonatan se tehdy...
1. Samuel 23:20...kopci Chakila jižně od Ješimonu. Nechť tedy král vytáhne, kdykoli se mu zlíbí, a my se postaráme, aby padl...
1. Samuel 23:28..." Saul tedy přestal pronásledovat Davidavytáhl proti Filištínům. Proto se tomu místu říká...
1. Samuel 24:15...zločinci.' na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to pronásleduješ? Mrtvého psa,...
1. Samuel 26:10...ho raní. Buď přijde jeho den a zemře, anebo vytáhne do války a zahyne. ale Hospodin chraň, abych...
1. Samuel 26:20...od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl hledat pouhou blechu. Jako kdyby po horách...
1. Samuel 31:4...střelami. Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak přijdou ti...
2. Samuel 2:12...sedm let a šest měsíců. Abner, syn Nerůvvytáhl s vojáky Saulova syna Iš-bošeta z Machanajim do...
2. Samuel 2:13...z Machanajim do Gibeonu. S Davidovými vojáky pak vytáhl Joáb, syn Ceruji, a setkali se s nimi u Gibeonského...
2. Samuel 5:6...celým Izraelem i Judou. Král pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na Jebusejce, kteří v tom kraji...
2. Samuel 5:22...je se svými muži odnesl. Filištíni později znovu vytáhli a rozložili se v údolí Refaim. David se ptal...
2. Samuel 5:24...šelest šlépějí, vyrazíš, neboť tehdy před tebou vytáhl Hospodin, aby porazil vojsko Filištínů." David...
2. Samuel 8:3...Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do...
2. Samuel 12:29...mně." David tedy vzal všechno zbývající vojskovytáhl proti Rabě. Zaútočil na ni a dobyl ji. Potom sňal z...
2. Samuel 18:6...dal král všem velitelům ohledně Abšaloma. A tak vytáhli do pole proti Izraeli. K bitvě došlo v Efraimském...
2. Samuel 20:7...opevněná města a zmizí nám z očí." A tak za ním vytáhli Joábovi muži, Kréťané a Pléťané i všichni válečníci...
2. Samuel 23:9...na Filištíny. Ti se shromáždili k boji, a tak vytáhli také Izraelci; tehdy vstal a pobíjel Filištíny, ...
1. Královská 8:44...chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války proti nepříteli, kamkoli bys je poslal, a...
1. Královská 9:16... Megido a Gezer (egyptský vládce farao totiž vytáhl, dobyl Gezer a vypálil ho, pobil jeho kanaánské...
1. Královská 15:17...trvala neustálá válka. Izraelský král Baaša vytáhl proti Judsku. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy...
1. Královská 16:17...Omriho. Omri pak s celým izraelským vojskem vytáhl od Gibetonu a oblehli Tirsu. Když Zimri viděl, že...
1. Královská 20:1...král Ben-hadad shromáždil celé své vojskovytáhl společně s dvaatřiceti králi s koni a vozy, oblehl...
1. Královská 20:16...celé izraelské vojsko a bylo jich 7 000Vytáhli v poledne. (Ben-hadad se právě opíjel ve stanech se...
1. Královská 20:19...Za mladíky od krajských hejtmanů ale z města vytáhlo celé izraelské vojsko. Každý z nich zabil jednoho...
1. Královská 20:22... Aramejský král totiž proti tobě za rok na jaře vytáhne znovu." Aramejští hodnostáři mezitím řekli svému...
1. Královská 20:26...se tak. Po roce pak nechal nastoupit Aramejcevytáhl k Afeku, aby bojoval proti Izraeli. Také synové...
1. Královská 22:20...levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono....
2. Královská 3:6...králi vzbouřil. Král Joram proto ihned vytáhl ze Samaří a svolal do boje celý Izrael. Tehdy...
2. Královská 3:9...přes Edom," odpověděl Joram. Král Izraele tedy vytáhl spolu s králem Judy a s králem Edomu. Po sedmidenní...
2. Královská 3:21...celé okolí. Všichni Moábci slyšeli, že proti nim vytáhli do boje tito králové, a tak povolali všechny, kdo...
2. Královská 6:7...kus dřeva, hodil ho tam a sekera vyplavala. "Vytáhni si ji," řekl a on natáhl ruku a vzal si ji. Když...
2. Královská 6:24...král Ben-hadad znovu shromáždil celé své vojskovytáhl proti Samaří a oblehl je. V Samaří nastal veliký...
2. Královská 8:21...nadvládě a ustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl se všemi svými vozy do Caíru. Edomci ho i s jeho...
2. Královská 8:28...domu přiženil! Spolu s Achabovým synem Joramem vytáhl proti aramejskému králi Chazaelovi do války o...
2. Královská 10:15...ruku," vyzval ho. Když mu Jonadab podal rukuvytáhl ho k sobě na vůz a řekl: "Pojeď se mnou a sleduj mou...
2. Královská 12:18...chrám neodevzdávalo; to patřilo kněžím. Tehdy vytáhl aramejský král Chazael, zaútočil na Gat a dobyl ho....
2. Královská 14:11...ale neposlechl. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s judským králem Amaciášem u judského...
2. Královská 15:14...syn Jábešův. Kraloval jeden měsíc. Z Tirsy totiž vytáhl Menachem, syn Gadiho, dorazil k Samaří a tam Šaluma,...
2. Královská 15:16...v Kronice izraelských králů. Menachem tenkrát vytáhl z Tirsy, přepadl Tipsach, a když mu odmítli otevřít,...
2. Královská 16:5...izraelským králem Pekachem, synem Remaliášovýmvytáhl do boje proti Jeruzalému. Oblehli Achaze, ale...
2. Královská 18:9...sedmý rok izraelského krále Hošey, syna Elova,) vytáhl asyrský král Šalman-assar proti Samaří a oblehl je....
2. Královská 18:13...Mojžíš. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem judským opevněným...
2. Královská 18:17...správce a nejvyššího komořího s mocným vojskemVytáhli a zamířili k Jeruzalému, vystoupali vzhůru, a když...
2. Královská 18:25...na vozy a jezdce z Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl toto místo zničit bez Hospodina? To Hospodin mi...
2. Královská 19:9...se král dozvěděl o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl proti tobě do boje." Obratem proto vyslal posly k...
2. Královská 23:29... píše v Kronice judských králů. Za jeho dnů vytáhl egyptský vládce, farao Nekó, proti asyrskému králi k...
2. Královská 24:10...očích zlé, přesně jako jeho otec. V době vytáhli na Jeruzalém služebníci babylonského krále...
1. Letopisů 10:4...střelami. Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak přijdou ti...
1. Letopisů 11:4...slova skrze Samuele. David pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus, protože tam v tom...
1. Letopisů 12:34...a věděli, jak se Izrael zachovat. Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených bojovníků v plné zbroji,...
1. Letopisů 14:8...ho vypravili hledat. David se o tom doslechlvytáhl jim naproti. Když Filištíni přitáhli a vpadli do...
1. Letopisů 14:11...odpověděl mu Hospodin. "Vydám ti je do rukou." Vytáhli tedy do Baal-peracimu, kde je David porazil. Potom...
1. Letopisů 14:13...naházet do ohně. Filištíni později znovu vytáhli a vpadli do toho údolí. David se znovu ptal Boha a...
1. Letopisů 14:14...Boha a Bůh mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezaduvytáhni proti nim od moruší. uslyšíš v korunách moruší...
1. Letopisů 14:15... uslyšíš v korunách moruší šelest krokůvytáhneš do boje, neboť před tebou vytáhl Bůh, aby porazil...
1. Letopisů 18:3...u Chamátu porazil Hadad-ezera, krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do...
1. Letopisů 19:7... Také Amonci se shromáždili ze svých městvytáhli do boje. Když se to David dozvěděl, vyslal tam...
2. Letopisů 6:34...chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války, kamkoli bys je poslal, a modlili by se k...
2. Letopisů 12:2...Hospodina, v pátém roce Rechoboámova kralování vytáhl proti Jeruzalému egyptský vládce Šišak. Měl 1 200...
2. Letopisů 14:8...lukem, samé statečné bojovníky. Tehdy proti němu vytáhl Habešan Zerach s milionovou armádou a třemi sty vozy...
2. Letopisů 14:9...a třemi sty vozy a pronikl k Mareše. Asa mu vytáhl naproti. Když se sšikovali k bitvě v údolí Cefata u...
2. Letopisů 16:1...roce Asova kralování ale proti Judsku vytáhl izraelský král Baaša. Vystavěl Rámu, takže od krále...
2. Letopisů 18:19...ptal: ‚Kdo svede izraelského krále Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono....
2. Letopisů 20:16...přesily. Ten boj není váš, ale Boží. Zítra vytáhněte proti nim. Uvidíte, jak stoupají do svahu Cic, a...
2. Letopisů 20:17...se ani se nelekejte, Judo a Jeruzaléme! Zítra vytáhněte proti nim a Hospodin bude s vámi!" Nato se...
2. Letopisů 20:20... Boha Izraele, hlasitým zpěvem. Brzy ráno vytáhli na Tekojskou poušť. Když vycházeli, Jošafat se před...
2. Letopisů 21:9...nadvládě a ustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl se svými veliteli a se všemi svými vozy do boje....
2. Letopisů 21:17...podnítil Filištíny i Araby sousedící s HabešanyVytáhli proti Judsku, pronikli obranou a pobrali všechno...
2. Letopisů 22:5...rádce z Achabova domu. Na jejich radu se rozhodl vytáhnout spolu s izraelským králem, Achabovým synem...
2. Letopisů 24:23...to vidí a zúčtuje." Než se rok s rokem sešelvytáhlo proti Joašovi aramejské vojsko. Vtrhli do Judska i...
2. Letopisů 25:8...není s Izraelem, není s nikým z Efraima. Pokud vytáhneš, můžeš si v boji vést jakkoli statečně, Bůh ale...
2. Letopisů 25:21...edomské bohy. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s judským králem Amaciášem u judského...
2. Letopisů 26:6... a dokud ho hledal, Bůh mu dopřával úspěchVytáhl do boje proti Filištínům, zbořil hradby Gatu, Jabny...
2. Letopisů 35:20... Po tom, když Jošiáš dokončil obnovu chrámuvytáhl egyptský vládce Nekó do bitvy u Karkemiše na Eufratu...
Nehemiáš 4:2...to rozhněvalo. Ti všichni se společně spikli, že vytáhnou do boje proti Jeruzalému a vyvolají nepokoj....
Job 40:25...do sítě? Vrazí mu někdo kroužek do nozderVytáhneš leviatana udicí, stáhneš mu jazyk provazy?...
Žalmy 34:5...Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav  vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit, nebudou v...
Žalmy 35:3...svou pavézu a svůj štít, na pomoc povstaň miVytáhni oštěp a kopí proti těm, kdo táhnou proti mně. Řekni...
Žalmy 40:3...on se naklonil a uslyšel můj křik. Z vlhké jámy vytáhl , z kalné bažiny, nohy postavil na pevné skále,...
Žalmy 69:15...lásce, zachraň ve své věrnosti! Z bahna  vytáhni, nenech utonout, před těmi, kdo nenávidí, dej...
Žalmy 71:20...úzkosti, k životu ale znovu navrátíš, zpět  vytáhneš z nejhlubších propastí! Mou vážnost znovu posílíš,...
Izaiáš 7:1...krále Achaze, syna Jotamova, syna Uziášovavytáhl aramejský král Recin s izraelským králem Pekachem,...
Izaiáš 36:1...je opustí. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem judským opevněným...
Izaiáš 36:10...na vozy a jezdce z Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl tuto zemi zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl:...
Izaiáš 37:9...se král dozvěděl o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl proti tobě do boje." Jakmile to uslyšel, vyslal...
Jeremiáš 37:5... ještě totiž nebyl uvězněn. Z Egypta mezitím vytáhlo faraonovo vojsko, a když se o nich dozvěděli...
Jeremiáš 37:7...takto - Hle, faraonovo vojsko, které vám vytáhlo na pomoc, se obrátí domů do Egypta. Babyloňané se...
Jeremiáš 38:10...přikázal: "Vezmi si odsud třicet mužůvytáhni proroka Jeremiáše z jímky, než tam zemře."...
Jeremiáš 38:13...ho za ty provazy vytahovat, ho z jímky vytáhli. Tak se Jeremiáš vrátil zpět na strážní nádvoří....
Jeremiáš 41:12... kteří byli s ním, vzali všechny své muževytáhli proti němu do boje. Dostihli ho u Velkého rybníka v...
Ezechiel 29:4...tvé nilské ryby nechám přichytit na tvé šupinyVytáhnu z tvého místa u řeky i se všemi tvými nilskými...
Ezechiel 32:3...síť a sejdou se mnohé národy, aby mou sítí vytáhly. Pohodím pak na souši a budeš ležet jen tak na...
Daniel 6:24...se velice zaradoval a hned přikázal, Daniela vytáhnou z jámy. Když ho z jámy vytáhli, nenašli na něm...
Daniel 11:11...i na jeho pevnost. Jižní král tehdy vztekle vytáhne a vrhne se s ním do boje. Severní král proti němu...
Daniel 11:25...- ale jen načas. Sebere sílu a odvahuvytáhne s mohutným vojskem proti jižnímu králi. Ten proti...
Daniel 11:29... Teprve pak se vrátí do své země. V určený čas vytáhne znovu na jih, ale toto tažení nedopadne jako to...
Amos 5:3...praví Panovník Hospodin domu Izraele: Městu, jež vytáhne s tisícem, jen sto jich zůstane a tomu, jež se stem...
Amos 9:2...kdyby se zakopali do pekla, ruka by je odtud vytáhla. Kdyby snad vystoupili do nebe, i odtud strhnu je....
Zachariáš 14:3...zbytek lidu ale zůstane ve městě. Tehdy Hospodin vytáhne a bude bojovat s těmi národy - tak, jak on bojuje v...
Matouš 7:4...Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech , ti vytáhnu z oka třísku,' a přitom máš sám v oku trám!...
Matouš 7:5...třísku,' a přitom máš sám v oku trám! Pokrytčevytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš,...
Matouš 13:48...nabírá všechno možné. Když se naplní, rybáři ji vytáhnou na břeh, sednou si a to, co je dobré, vyberou do...
Lukáš 6:42...říkat svému bratru: ‚Bratře, nech , ti vytáhnu z oka třísku,' když nevidíš trám ve vlastním oku?...
Lukáš 10:35...do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: ‚Postarej...
Jan 21:11... které jste teď nalovili." Šimon Petr tedy šelvytáhl na břeh plnou síť - 153 velkých ryb! A přestože jich...
Skutky 10:16...Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu,...
Skutky 11:10...Třikrát se to opakovalo, než to bylo všechno vytaženo zpátky do nebe. Vtom se před domem, ve kterém jsem...
Skutky 16:27...probudil, a když uviděl dveře vězení otevřenévytáhl meč a chtěl se zabít v domnění, že vězňové utekli....
Skutky 19:33...a mnozí ani nevěděli, proč se sešli. Z davu pak vytáhli jistého Alexandra, který zastupoval Židy. Alexandr...
Skutky 27:17... Tam jsme s vypětím sil ovládli vlečný člunvytáhli ho na palubu. Lodníci pak stáhli loď lany, aby ji...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |