Vysvobodí

Hledám varianty 'vysvobodí' [ vysvobozeno (1) vysvobozeni (1) vysvobozen (4) vysvoboďte (1) vysvobodit (11) vysvobodíš (2) vysvobodím (12) vysvobodili (6) vysvobodil (32) vysvobodí (31) vysvoboď (15) ]. Nalezeno 108 veršù.
Exodus 6:6...jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských robotvysvobodím vás z jejich otroctví a vykoupím vás vztaženou...
Exodus 18:8...je potkaly na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodil. Jetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež...
Exodus 18:9... jež Hospodin Izraeli prokázal, když je vysvobodil z ruky Egypťanů. Jetro tenkrát řekl: "Požehnán...
Exodus 18:10...tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin, jenž vás vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem...
Exodus 18:11... že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lid z moci Egypťanů, kteří je pyšně...
Jozue 9:26...a správné." Jozue s nimi tedy naložil taktoVysvobodil je z rukou synů Izraele, aby je nepobili, a...
Jozue 24:10... a tak vám žehnal a žehnal. Tak jsem vás vysvobodil z jeho ruky. Potom jste překročili Jordán a...
Soudců 3:9...k Hospodinu, vzbudil jim zachránce, aby je vysvobodil. Byl to Otniel, syn Kenaze, mladšího bratra...
Soudců 9:17...za vás bojoval, nasadil vlastní život, aby vás vysvobodil z rukou Midiánců. Vy jste ale dnes povstali...
Soudců 10:15...jsme. Udělej s námi, cokoli uznáš za dobré, ale vysvoboď nás, prosím, ještě tentokrát!" Pak ze svého středu...
1. Samuel 4:3...Truhlu Hospodinovy smlouvy! přijde mezi násvysvobodí nás z ruky našich nepřátel." A tak lid poslal do...
1. Samuel 4:8..."Nic takového tu ještě nebylo! Běda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohové,...
1. Samuel 7:8...za nás volat k Hospodinu, našemu Bohu, nás vysvobodí z ruky Filištínů!" Samuel tedy vzal jedno ještě...
1. Samuel 9:16...ho pomažeš za vůdce nad mým lidem Izraelem. On vysvobodí můj lid z ruky Filištínů. Shlédl jsem totiž na...
1. Samuel 10:18... Bůh Izraele: jsem přivedl Izrael z Egyptavysvobodil vás z ruky Egypťanů i z ruky všech království,...
1. Samuel 14:23...k pronásledování a bitvě. Tak Hospodin toho dne vysvobodil Izrael. Boj se pak přesunul do Bet-avenu....
1. Samuel 17:37...Boha," pokračoval David. "Hospodin, který  vysvobodil ze spárů lva i medvěda, vysvobodí i ze spárů...
1. Samuel 26:24...právě tak cenný v Hospodinových očích a kéž  vysvobodí z každého soužení." Saul Davidovi odpověděl:...
1. Samuel 30:8..." zněla odpověď. "Jistě je dostihneš a zajatce vysvobodíš." David tedy vyrazil se šesti sty muži. Když...
2. Samuel 3:18... neboť Hospodin o Davidovi řekl: ‚Skrze Davida vysvobodím svůj lid Izrael z rukou Filištínů i všech...
2. Samuel 12:7... pomazal za krále nad Izraelem a jsem  vysvobodil ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána....
2. Samuel 19:10..."Král nás zachránil z rukou našich nepřátelvysvobodil nás ze spárů Filištínů. Pak ale uprchl ze země...
2. Samuel 22:1...a jeho služebníků. V den, kdy Hospodin Davida vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky Saulovy,...
2. Královská 16:7..."Jsem tvůj služebník, tvůj syn! Přijď prosím vysvobodit z rukou aramejského a izraelského krále, kteří...
2. Královská 18:29...Nenechte se od Ezechiáše klamat. Z ruky vás vysvobodit nemůže! Nenechte se od Ezechiáše navádět k...
2. Královská 18:30...v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou.'...
2. Královská 18:32...Jenom vás podvádí, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové všech národů své země z...
2. Královská 18:33...podvádí, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové všech národů své země z rukou...
2. Královská 18:34...Arpádu? Kde jsou bohové Sefarvaimu, Heny a IvyVysvobodili snad z ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch...
2. Královská 18:35...z ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin z...
2. Královská 19:12...je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy? předkové je vyhladili! Jak...
2. Královská 19:19...je zničili. Teď ale prosím, Hospodine, Bože nášvysvoboď nás z jeho rukou, všechna království země...
2. Královská 20:6...chrámu. Přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu...
1. Letopisů 16:35...navěky! Řekněte: "Zachraň nás, Bože naší spásyVysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé svaté jméno ...
2. Letopisů 20:9...z našich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíšvysvobodíš.' Nuže, pohleď - jsou tu Amonci, Moábci a...
2. Letopisů 25:15..."Proč uctíváš bohy, kteří nedokázali svůj národ vysvobodit z tvých rukou?" Král mu na to odpověděl: "Že...
2. Letopisů 32:11...Když Ezechiáš tvrdí: ‚Hospodin, náš Bůh, nás vysvobodí z rukou asyrského krále,' myslíte, že vás...
2. Letopisů 32:13...okolním národům? Dokázali snad jejich bohové vysvobodit své země z mých rukou? Kdo z bohů těch národů,...
2. Letopisů 32:14...národů, které moji otcové vyhladili, dokázal vysvobodit svůj lid z mých rukou? Jak by tedy váš bůh mohl...
2. Letopisů 32:15...bůh žádného národa ani království nedokázal vysvobodit svůj lid z ruky ani z rukou mých otců. Ani...
Job 5:19...také ošetří, zraní, svou rukou však uzdraví.' Vysvobodí ze šesti soužení, ani posedmé nestihne ...
Job 6:23...‚Dejte mi něco,' nebo: ‚Vyplaťte ze svého'? ‚Vysvoboďte od nepřítele,' nebo: ‚Od tyranů ...
Job 22:30...zkroušeným, a kdo klopí oči, toho Bůh zachráníVysvobodí i toho, kdo není bez viny, vysvobozen bude pro...
Job 33:24...jeho nevinu, smiluje se nad ním a řekne: ‚Vysvoboď jej, Bože, do jámy neklesne, nalezl jsem za něj...
Žalmy 18:1...píseň zpíval Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky Saulovy....
Žalmy 22:21...se mi, ty, sílo , mi pospěš na pomocVysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou!...
Žalmy 25:17...ztrápený! Zbav soužení, jež v srdci nosím sivysvoboď z mých úzkostí! Hleď na mou bídu, na trápení...
Žalmy 31:16...říkám: "Můj Bůh jsi ty!" Můj osud v ruce mášvysvoboď z ruky nepřátel, kteří stíhají! Rozjasni...
Žalmy 34:18...vymýtil. Volání spravedlivých Hospodin slyšívysvobodí je ze všech úzkostí! Hospodin je blízko ztrápeným...
Žalmy 37:40...silou v čase soužení. Hospodin je jim pomocívysvobozením, zachrání je před ničemy, vysvobodí je, vždyť...
Žalmy 40:14...odvahu ztratil jsem! Kéž , Hospodine, ráčíš vysvobodit; na pomoc, Hospodine, pospěš mi! jsou...
Žalmy 50:15...před Nejvyšším. Volej v den svého souženívysvobodím a ty oslavíš!" Darebáka však Bůh takto...
Žalmy 54:9...tvé jméno, Hospodine, slavit, že dobré je! On  vysvobodí z každého soužení, svým nepřátelům směle pohlédnu...
Žalmy 70:2... Památeční žalm Davidův. Kéž bys , Boževysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc! jsou...
Žalmy 71:2...nejsem nikdy zahanben! Pro svou spravedlnost  vysvoboď, zachovej, nakloň mi ucho své, zachraň ! Mou...
Žalmy 71:4...v bezpečí - ty sám jsi mou skálou a pevnostíVysvoboď , Bože můj, z ruky ničemy, ze spárů násilníka,...
Žalmy 72:12...národy slouží mu! Chudáka v jeho křiku jistě vysvobodí a také ubožáka, jenž nemá pomoci. S nebohým...
Žalmy 72:14...bude mít soucit, život chudákům zachráníVysvobodí je od křivdy a vydírání, jejich krev totiž draze...
Žalmy 79:9...Pomoz nám, Bože naší spásy pro slavné jméno svévysvoboď nás a odpusť naše hříchy pro jméno své! Proč mají...
Žalmy 91:3... můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!" Jistě  vysvobodí z lovcovy pasti, z morové rány nejprudší....
Žalmy 91:15...a mu odpovím, v dobách soužení budu s nímvysvobodím jej a oslavím. Dlouhým životem ho nasytím -...
Žalmy 97:10...nenávisti, život svých věrných on přece ochránívysvobodí je z ruky ničemných! Poctivým lidem světlo...
Žalmy 107:6... Volali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je vysvobodil z jejich úzkostí. Vedl je po cestě nejpřímější,...
Žalmy 119:134...ve svých výrocích, neovládne žádný hřích!  Vysvoboď z lidského bezpráví, abych se řídil tvými...
Žalmy 119:170...rozum daruj mi! Kéž modlitba k tobě dorazívysvoboď , jak jsi zaslíbil! Kéž chvála přetéká z mých...
Přísloví 11:8...sílu se rozplyne. Spravedlivý bude z trápení vysvobozen, na jeho místě se octne darebák. Ústa bezbožných...
Přísloví 12:6... Slova darebáků jsou smrtelná léčka, poctivé vysvobodí jejich řeč. Když darebáci padnou, je s nimi konec...
Izaiáš 19:20...Hospodinu, pošle jim zachránce a obhájce, aby je vysvobodil. Hospodin se poznat Egyptu a Egypťané v ten...
Izaiáš 31:5...zástupů zaštítí Jeruzalém; zaštítí jejvysvobodí, ušetří jej a zachrání. Synové Izraele, vraťte se...
Izaiáš 36:14...Nenechte se od Ezechiáše klamat. Nemůže vás vysvobodit! Nenechte se od Ezechiáše navádět k důvěře v...
Izaiáš 36:15...v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou.'...
Izaiáš 36:18...od Ezechiáše podvádět, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové všech národů své země z...
Izaiáš 36:19...Chamátu a Arpádu? Kde jsou bohové SefarvaimuVysvobodili snad z ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch...
Izaiáš 36:20...z ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin z...
Izaiáš 37:12...je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy? předkové je vyhladili! Jak...
Izaiáš 37:20...zničili. Teď však prosím, Hospodine, Bože nášvysvoboď nás z jeho rukou, všechna království země...
Izaiáš 38:6... Hle, přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu...
Jeremiáš 15:21... praví Hospodin. Z rukou zlých lidí  vysvobodím a ze spárů tyranů vykoupím." Dostal jsem...
Jeremiáš 31:11...jako pastýř bdít.' Ano, Hospodin Jákoba vykoupívysvobodí ho z rukou silnějších! S jásotem přijdou na...
Jeremiáš 39:17...splní před tvýma očima. Tebe však v ten den vysvobodím, praví Hospodin. Nepadneš do rukou těch, kterých...
Jeremiáš 42:11...- vždyť jsem s vámi, abych vás zachránilvysvobodil vás z jeho ruky. Dopřeji vám milosrdenství,...
Ezechiel 13:21...do pasti. Strhnu vám ty vaše čelenky a svůj lid vysvobodím z vašeho sevření, aby nebyli vaší kořistí....
Ezechiel 13:23...falešná vidění a nebudete pokračovat ve věštěníVysvobodím svůj lid z vašeho sevření a poznáte, že jsem...
Ezechiel 34:12...se mu ovce zatoulaly, tak vyhledám své ovcevysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v onen...
Ezechiel 34:27...jsem Hospodin, rozlámu jejich jho na kusyvysvobodím je z moci těch, kdo je drželi v otroctví. ...
Daniel 6:28...se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy a zázraky jak na nebi...
Micheáš 5:5...mečem, Nimrodovu zemi mečem taseným! On nás vysvobodí, k nám do země vtrhnou Asyřané, budou...
Matouš 6:13...našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Odpustíte-li totiž lidem jejich...
Matouš 27:43...uvěříme v něj! Spoléhal na Boha, tak ho teď vysvobodí, jestli o něj stojí! Říkal přece: ‚Jsem Boží...
Lukáš 1:74... kterou dal našemu otci Abrahamovi, že nás vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze strachu sloužili...
Jan 8:32...mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí." "Jsme Abrahamovo símě!" ohradili se. "Nikdy...
Jan 8:36...v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. Vím, že jste Abrahamovo...
Jan 12:27... Jsem teď sevřen úzkostí a co mám říci? ‚Otčevysvoboď z této chvíle'? Ale proto jsem přišel, pro tuto...
Skutky 7:10...a prodali ho do Egypta, ale Bůh byl s nímVysvobodil ho ze všech jeho soužení a dal mu před faraonem,...
Skutky 7:34...jsem jejich nářek a sestoupil jsem, abych je vysvobodil. Nyní tedy pojď, pošlu do Egypta.' Tohoto...
Římanům 7:24...je v mých údech. Jak ubohý jsem člověk! Kdo  vysvobodí z tohoto smrtelného těla? Díky Bohu - on to udělá...
Římanům 8:21...podrobil. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí....
Římanům 15:31...v mém boji. Modlete se za k Bohu, abych byl vysvobozen od nevěřících v Judsku a aby svatí tuto mou...
2. Korintským 1:10...mrtvé a který nás z tohoto smrtelného nebezpečí vysvobodil a ještě vysvobodí. Máme v něm naději, že nás i...
Galatským 1:4... který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a...
Galatským 5:1... svobodné. V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do...
Koloským 1:13...podíl na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého...
2. Tesalonickým 3:2... je přijímáno s úctou tak jako u vás a jsme vysvobozeni od podivných a zlých lidí; neboť ne všichni...
2. Timoteus 3:11...pronásledování jsem přestál! Pán ale ze všech vysvobodil. Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo...
2. Timoteus 4:17...a mohly je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze lví tlamy. A Pán vysvobodí od všeho zlého...
2. Timoteus 4:18... Byl jsem tedy vysvobozen ze lví tlamy. A Pán  vysvobodí od všeho zlého a zachová pro své nebeské...
2. Petr 2:7... ztrápeného nestydatým chováním těch zvrhlíkůvysvobodil. Dokud ten spravedlivý mezi nimi bydlel, jeho...
Juda 1:5... sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu...

Slova obsahující vysvobodí: nevysvobodí (1) nevysvobodím (1) vysvobodí (31) vysvobodím (12) vysvobodíš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |