Vyslyš

Hledám varianty 'vyslyš' [ vyslyšíš (2) vyslyším (9) vyslyší (13) vyslyšet (2) vyslyšeny (1) vyslyšeni (2) vyslyšena (2) vyslyšen (2) vyslyšel (47) vyslyš (22) ]. Nalezeny 102 verše.
Genesis 17:20... aby byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí síměVyslyšel jsem i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a...
Genesis 19:21...naživu." On odvětil: "Hle, i v této věci jsem  vyslyšel; město, o němž jsi mluvil, nevydám zkáze. Pospěš...
Genesis 23:13...k Efronovi: "Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne, ...
Genesis 25:21...k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala. Když se však děti v...
Genesis 30:6...syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudilvyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala jméno Dan,...
Genesis 30:17...svého syna." A tak noci spal s . A Bůh Léu vyslyšel: počala a porodila Jákobovi pátého syna. Tehdy...
Genesis 30:22... Spravedlnost. Bůh však pamatoval i na Ráchelvyslyšel ji a otevřel její lůno. Počala tedy, a když...
Genesis 35:3...do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž  vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou...
Exodus 22:22... že ke mně budou volat a jejich volání jistě vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich...
Exodus 22:26...nahotu! V čem by spal? ke mně bude volatvyslyším jej, neboť jsem milostivý. Nerouhej se Bohu a...
Numeri 20:16...nakládat zle. Volali jsme tedy k Hospodinuvyslyšel nás, poslal svého anděla a vyvedl nás z Egypta....
Numeri 21:3...jejich města jako proklatá." Hospodin Izrael vyslyšel, vydal mu Kananejce a Izrael je i s jejich městy...
Deuteronomium 9:19... že by vás vyhladil. Ale i tenkrát Hospodin vyslyšel. Hospodin se hněval na Árona tak, že jej chtěl...
Deuteronomium 10:10...dní a čtyřicet nocí. I tenkrát Hospodin vyslyšel a svolil, že nezahubí. Hospodin mi řekl: "Vstaň...
Deuteronomium 23:6... (Hospodin, tvůj Bůh, ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z lásky k tobě obrátil Hospodin, tvůj Bůh, kletbu...
Deuteronomium 26:7...k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel. Viděl naše utrpení, dřinu a porobu a vyvedl nás z...
Jozue 24:10... aby vás proklínal. Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak vám žehnal a žehnal. Tak jsem vás...
Soudců 13:9...tím chlapcem, který se narodit." Bůh Manoacha vyslyšel a Boží anděl jeho ženu znovu navštívil, když byla...
1. Samuel 1:20...počala a porodila syna. Dala mu jméno SamuelVyslyšel Bůh, neboť řekla: "Vyprosila jsem ho od Hospodina...
2. Samuel 14:16...prosbě své služky vyhoví? Možná král svou služku vyslyší a zachrání ji ze spárů toho, kdo chce i s mým...
2. Samuel 21:14...všechno, co král přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi. Mezi Filištíny a Izraelem znovu...
2. Samuel 24:25...a přinesl zápalné i pokojné oběti. Hospodin vyslyšel modlitby za zemi, a tak se ta rána od Izraele...
1. Královská 8:28...a na jeho prosby, Hospodine, Bože můjvyslyš toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj služebník...
1. Královská 8:30...služebník bude modlit směrem k tomuto místu. Kéž vyslyšíš prosbu svého služebníka i svého lidu Izraele,...
1. Královská 9:3...mu předtím ukázal v Gibeonu. Hospodin mu řekl: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi...
1. Královská 17:22...se do toho dítěte vrátí duše!" A Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše, a on ožil. Eliáš ho...
1. Královská 18:26...jméno Baalovo od rána do poledne: "Baalivyslyš nás!" Neozval se ani hlásek, žádná odpověď. Jen...
2. Královská 13:4...ale prosil Hospodina o milost a Hospodin ho vyslyšel. Viděl totiž trápení, kterým aramejský král Izrael...
2. Královská 16:9...to asyrskému králi jako úplatu. Asyrský král ho vyslyšel. Přitáhl k Damašku, dobyl ho, obyvatele odvlekl do...
2. Královská 19:20...ohledně asyrského krále Senacheriba jsem vyslyšel. Toto je slovo, které o něm vyřkl Hospodin:...
2. Královská 22:19...roucho a plakals přede mnou. Proto jsem také vyslyšel, praví Hospodin. Hle, připojím k tvým předkům a...
1. Letopisů 5:20...a Nodabem. Během války volali k Bohu a on vyslyšel jejich prosby, neboť v něj doufali. Dostalo se jim...
1. Letopisů 21:28... že ho Hospodin na mlatu Aravny Jebusejského vyslyšel, začal tam obětovat. (Hospodinův příbytek, který...
2. Letopisů 6:19...a na jeho prosby, Hospodine, Bože můjvyslyš toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj služebník...
2. Letopisů 6:21...služebník bude modlit směrem k tomuto místu. Kéž vyslyšíš prosby svého služebníka i svého lidu Izraele,...
2. Letopisů 7:12...Šalomounovi v noci ukázal Hospodin a řekl mu: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu. Vyvolil jsem si toto místo za...
2. Letopisů 7:14...tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich...
2. Letopisů 30:20...podle předpisů svatyně." Hospodin pak Ezechiáše vyslyšel a lid uzdravil. Synové Izraele shromáždění v...
2. Letopisů 30:27...nakonec vstali, aby lidu požehnali. Bůh je vyslyšel a jejich modlitba dosáhla nebe, jeho svatého...
2. Letopisů 33:13...se k němu, takže se Hospodin nechal pohnoutvyslyšel jeho prosbu. Přivedl ho zpátky do Jeruzaléma a...
2. Letopisů 34:27...roucho a plakals přede mnou. Proto jsem také vyslyšel, praví Hospodin. Hle, připojím k tvým předkům a...
Ezdráš 8:23...jsme se tedy a prosili za to svého Boha, a vyslyšel nás. Potom jsem vybral dvanáct předních kněží:...
Job 22:27...svou obrátíš. Budeš se k němu modlit a on  vyslyší, své sliby tehdy vyplníš. Cokoli rozhodneš, obstojí...
Job 23:6...veliké moci se mnou přít? Nikoli! On jistě vyslyší! Kdyby se s ním poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj...
Job 27:9... když ho Bůh zabíjí, obírá o duši? Copak Bůh vyslyší jeho volání, když na něj přijde soužení? Copak je...
Job 42:9...a udělali, co jim Hospodin řekl. A Hospodin Joba vyslyšel. Když se Job modlil za své přátele, Hospodin mu...
Žalmy 4:4... že Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání! Ve svém rozčilení nehřešte, na lůžku...
Žalmy 5:2...předního zpěváka, na flétny. Žalm DavidůvVyslyš slova, Hospodine, všimni si mého úpění! Vnímej ...
Žalmy 6:10... hlas mého pláče slyšel Hospodin! Hospodin vyslyšel moje žádosti, Hospodin přijímá modlitby! Jen ...
Žalmy 10:17...věčné časy, pohané z jeho země vymizí! Hospodin vyslyší tužby ponížených - povzbudíš jejich srdce, ucho k...
Žalmy 20:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Kéž Hospodin vyslyší v den soužení, jméno Boha Jákobova kéž ochrání!...
Žalmy 20:7...pomazaného zachrání, ze své svatyně v nebi jej vyslyší, svou mocnou pravicí mu vítězství! Jedni ve vozy...
Žalmy 22:22...mou jedinou! Zachraň prosím před tlamou lvavyslyš před rohy buvola! Svým bratrům budu zvěstovat tvé...
Žalmy 27:7... Hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade mnouvyslyš . O tobě přemítá srdce, že říkáš: "Hledejte mou...
Žalmy 28:2...Jestliže neodpovíš mi, podobný budu mrtvolámVyslyš prosby, když k tobě volám, když ruce zvedám k tvé...
Žalmy 28:6...nebude je budovat. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel prosby! Hospodin je síla a můj štít, na něj...
Žalmy 31:23..."Od očí tvých jsem zavržen!" Ty jsi však vyslyšel moje prosby, když k tobě volal jsem. Milujte...
Žalmy 39:13...rád - člověk je pouhá marnost, přesně tak! séla Vyslyš mou modlitbu, Hospodine, když křičím o pomoc,...
Žalmy 55:18... Večer i ráno, také v poledne úpím a sténámvyslyš ! Bůh vykoupí z tohoto boje, pokoj duši...
Žalmy 55:20...dopřeje, i když jich tolik je proti mně! Bůh  vyslyší a pokoří je, ten, který od věků kraluje! séla Bůh,...
Žalmy 60:7...milovaní byli zachráněni, pomoz svou pravicívyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem...
Žalmy 66:19... můj Pán by jistě neslyšel. Bůh však vyslyšel a popřál sluch modlitbě! Bůh je požehnán -...
Žalmy 69:14...k tobě, vždyť je, Hospodine, čas tvé milostiVyslyš , Bože, ve své veliké lásce, zachraň ve své...
Žalmy 69:17...hlubina, kdyby se nade mnou propast zavřelaVyslyš , Hospodine, pro dobrotu své lásky, v hojném svém...
Žalmy 69:18...svou tvář neskrývej, je mi tak úzko - pospěšvyslyš ! Přibliž se ke mně, vyprosti , vykup z moci...
Žalmy 77:2... když volal jsem, hlas můj k Bohu zněl, aby  vyslyšel. Pána jsem hledal v den svého soužení, bez...
Žalmy 81:8... Volal jsi v soužení a zachránil jsem vyslyšel jsem z mraků hromových, vyzkoušel jsem při...
Žalmy 102:3...Nakloň mi ucho své, v den, kdy volám , pospěšvyslyš ! Moje dny v dýmu ztrácí se, kosti planou jako...
Žalmy 102:21...výšin, Hospodin z nebe že pohleděl na zemi, aby vyslyšel nářek uvězněných, odsouzené k smrti aby propustil!...
Žalmy 108:7...zachráněni ti, jež miluješ, pomoz svou pravicívyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem...
Žalmy 118:5...Ve svém sevření jsem Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a svobodu mi dal. Hospodin je se mnou, nebudu se...
Žalmy 118:21... tudy spravedliví projít smí. Ty jsi  vyslyšel, tobě děkuji, vždyť tys zachránil! Kámen...
Žalmy 119:26...obživ ! Vylíčil jsem ti cesty své a tys  vyslyšel; o svých zákonech pouč . Dej mi rozumět cestě...
Žalmy 119:149...bdím, abych přemýšlel o tvých výrocích. Prosím vyslyš v lásce své, dle svého práva, Hospodine, obživ...
Žalmy 130:2... Z hlubin, Hospodine, volám , Pane můj, prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň uši své! Budeš-li, Pane,...
Žalmy 138:3...žes i svou pověst převýšil tím, co jsi zaslíbilVyslyšel jsi , když k tobě volal jsem - dodals mi odvahy!...
Žalmy 140:7...nástrahu. séla Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi tyVyslyš, Hospodine, moje modlitby! Hospodine, Pane, mocná...
Žalmy 141:1...Davidův. Volám , Hospodine, ke mně pospíchejvyslyš můj hlas, když volám ! Kéž je modlitba před...
Žalmy 143:7...tobě jak země bez vody! séla Pospěš, Hospodinevyslyš dříve, než ztratím dech! Neskrývej přede mnou...
Přísloví 15:29...velmi vzdálen, modlitbu spravedlivých ale vyslyší. Zářivý pohled rozveselí srdce, dobrá novina do...
Přísloví 21:13... Kdo dělá, že neslyší volání ubožáka, nebude vyslyšen, bude volat sám. Tajný dárek dokáže utišit hněv...
Izaiáš 19:22... ale uzdraví. se obrátí k Hospodinu, on je vyslyší a uzdraví. V ten den se otevře cesta z Egypta do...
Izaiáš 41:17...s jazykem žízní vyprahlým. Hospodin je vyslyším, , Bůh Izraele, je neopustím! Vyvedu řeky na...
Izaiáš 49:8...vyvolil. Toto praví Hospodin: V čas milosti  vyslyším, pomohu ti v den spasení. ochráním a dám ...
Izaiáš 58:4... Nemůžete se postit tak jako dnes, abyste byli vyslyšeni v nebi nahoře! To že je půst, který se líbí mně?...
Izaiáš 58:9...sláva tvé řady uzavře. Tehdy zavoláš a Hospodin vyslyší ; o pomoc vykřikneš a řekne: Jsem zde! Když ze...
Izaiáš 65:24... jim odpovím; ještě než domluví, je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako...
Jeremiáš 29:12...volat a přicházet ke mně s modlitbami, vás vyslyším. Budete hledat a najdete , když budete...
Jeremiáš 42:2... pak přišli a oslovili proroka Jeremiáše: "Vyslyš prosím naši pokornou prosbu. Modli se za nás k...
Daniel 9:17...posměchu pro všechny okolo. Nyní tedy, Bože nášvyslyš modlitby a prosby svého služebníka. Kvůli sobě...
Daniel 10:12...a pokořovat se před ním v postu, byly tvé prosby vyslyšeny a přicházím s odpovědí na . Jedenadvacet dnů...
Jonáš 2:3... mi odpoví. Křičel jsem z útrob záhrobí, abys vyslyšel volání. Uvrhl jsi do hlubin, doprostřed moře...
Micheáš 7:7... čekám na Boha - on zachrání, můj Bůh  vyslyší! Nejásej, nepříteli, nade mnou - i když jsem padl,...
Zachariáš 10:6...zapudil. Jsem přece jejich Bůh, Hospodin - je vyslyším. Efraimci budou jak mocní bojovníci, jako po vínu...
Zachariáš 13:9...se tříbí zlato. Budou vzývat jméno a je vyslyším. Řeknu: "To je můj lid!" a oni odpoví: "Náš Bůh je...
Matouš 6:7...slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš...
Lukáš 1:13...řekl: "Neboj se, Zachariáši! Tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu...
Jan 11:41...pozvedl oči a řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi  vyslyšel. vím, že vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli...
Skutky 10:31...rouchu a řekl: ‚Kornelie, tvá modlitba byla vyslyšena a tvé almužny nezůstaly bez povšimnutí před Bohem...
Skutky 24:4...však příliš nezdržoval, prosím, abys nás krátce vyslyšel s vlídností sobě vlastní. Shledali jsme, že tento...
2. Korintským 6:2...vám Bůh dává. Říká přece: "V čas milosti jsem  vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl." Hle, čas milosti je...
Židům 5:7...mohl uchránit před smrtí, a ve své úzkosti byl vyslyšen. Ačkoli byl Boží Syn, naučil se z toho, co vytrpěl...

Slova obsahující vyslyš: nevyslyšel (6) nevyslyší (2) nevyslyším (5) vyslyš (22) vyslyšel (47) vyslyšen (2) vyslyšena (2) vyslyšeni (2) vyslyšení (2) vyslyšeny (1) vyslyšet (2) vyslyší (13) vyslyším (9) vyslyšíš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |