Vyrob

Hledám varianty 'vyrob' [ vyrobte (1) vyrobit (10) vyrobíš (22) vyrobilo (1) vyrobili (23) vyrobil (43) vyrobí (2) vyrobeny (1) vyrobeno (2) vyroben (1) vyrob (7) ]. Nalezeno 109 veršù.
Exodus 25:10...přesně podle vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte...
Exodus 25:17... truhly pak vložíš Svědectví, které ti dámVyrobíš k také příkrov z čistého zlata, totiž...
Exodus 25:23...o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele." "Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude dva lokte dlouhý...
Exodus 25:29...a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nositVyrobíš k němu také mísy, pohárky, konvice a číše na...
Exodus 25:31...přede mne stále klást chleby předložení." "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou...
Exodus 25:39...oharky. Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata. Hleď, abys vše udělal...
Exodus 26:6...spojeného kusu; ta poutka leží naproti soběVyrob také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k...
Exodus 26:11...tak podél krajní houně druhého spojeného kusuVyrob také padesát bronzových spon. Ty spony provlékneš...
Exodus 26:15...pokrývku z odolných usní. Dále pro Příbytek vyrobíš svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám bude...
Exodus 26:17...mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš stejně. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš...
Exodus 26:18...stejně. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet...
Exodus 26:19...vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy...
Exodus 26:20...Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranuvyrobíš dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě...
Exodus 26:22...rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba...
Exodus 26:23... západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámůVyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny...
Exodus 26:31...podle vzoru, který ti byl ukázán na hořeVyrobíš také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a...
Exodus 27:1...háčky a uliješ pro pět bronzových patek." "Vyrobíš také čtvercový oltář z akáciového dřeva. pět...
Exodus 27:3...z oltáře, a obložíš jej bronzem. K oltáři vyrobíš nádoby na vynášení popela, lopaty, obětní misky,...
Exodus 28:13...na obou svých ramenou jako připomínkuVyrobíš také zlaté obroučky a dva řetízky z čistého zlata;...
Exodus 28:22...ze dvanácti izraelských kmenů. K náprsníku vyrobíš točené řetízky na způsob šňůrek z čistého zlata....
Exodus 28:23...způsob šňůrek z čistého zlata. Dále k náprsníku vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho...
Exodus 28:26...připevněným zepředu k ramenním dílům efoduVyrobíš také dva zlaté kroužky, které připevníš ke dvěma...
Exodus 28:27...okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš zepředu k dolní...
Exodus 28:36...bude vycházet, budou znít zvonky, a tak nezemřeVyrobíš také štítek z čistého zlata a jako na pečeť na něj...
Exodus 30:5...úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Tento oltář...
Exodus 35:10...náprsníku. Přijďte, všichni nadaní řemeslníci, a vyrobte vše, co Hospodin přikázal: Příbytek, jeho stan a...
Exodus 36:13...spojeného kusu; poutka byla přesně proti soběVyrobili také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy...
Exodus 36:18...tolik podél krajní houně druhého spojeného kusuVyrobili také padesát bronzových spon ke spojení stanu, aby...
Exodus 36:20...pokrývku z odolných usní. Dále pro Příbytek vyrobili svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám byl...
Exodus 36:22...lokte široký a každý měl dva spojovací čepy. Tak vyrobili všechny rámy Příbytku. Pro pravou, jižní stranu...
Exodus 36:23...rámy Příbytku. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili...
Exodus 36:24...vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy...
Exodus 36:25...Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranuvyrobili dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě...
Exodus 36:27...rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba...
Exodus 36:28... západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámůVyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny...
Exodus 36:31...patek; dvě patky pod každým rámem. Dále vyrobili svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na...
Exodus 36:33...pro rámy na zadní, západní straně PříbytkuVyrobili i prostřední svlak, který procházel středem rámů...
Exodus 37:1...pět patek však bylo z bronzu. Potom Becaleel vyrobil truhlu z akáciového dřeva: byla dva a půl lokte...
Exodus 37:6...po bocích truhly, aby se truhla dala nositVyrobil také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici:...
Exodus 37:10...k sobě a tvářemi se skláněli nad slitovniciVyrobil také stůl z akáciového dřeva: byl dva lokte dlouhý,...
Exodus 37:16... aby se stůl dal nosit, a obložil je zlatemVyrobil rovněž nádoby patřící na stůl, mísy, pohárky, číše...
Exodus 37:17... číše a konvice na úlitby, a to z čistého zlataVyrobil také svícen z čistého zlata. Svícen měl tepanou...
Exodus 37:24...na oharky. Svícen spolu se vším tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlata. Zhotovil také kadidlový...
Exodus 37:28...úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je zlatem....
Exodus 38:3...rohy vystupující z oltáře a obložil jej bronzemVyrobil veškeré náčiní k oltáři, hrnce, lopaty, obětní...
Exodus 38:6...ulil čtyři kruhy jako úchyty pro tyče. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak je...
Exodus 38:8... Bronzové umyvadlo a jeho bronzový podstavec vyrobil ze zrcadel žen shromážděných ke konání služby u...
Exodus 38:30...dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu setkávání, bronzový oltář...
Exodus 39:15...ze dvanácti izraelských kmenů. K náprsníku vyrobili točené řetízky na způsob šňůrek, z čistého zlata....
Exodus 39:16...řetízky na způsob šňůrek, z čistého zlataVyrobili také dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužky. Ty...
Exodus 39:19...připevněným zepředu k ramenním dílům efoduVyrobili také dva zlaté kroužky, které připevnili ke dvěma...
Exodus 39:20...okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobili dva zlaté kroužky, které připevnili zepředu k...
Exodus 39:30...látky, jak Hospodin přikázal MojžíšoviVyrobili také štítek z čistého zlata, totiž korunu svatosti...
Numeri 10:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily...
Deuteronomium 10:3... jež jsi roztříštil, a ty je uložíš do truhly." Vyrobil jsem tedy truhlu z akáciového dřeva, vytesal dvě...
Deuteronomium 10:5... Desky jsem pak uložil do truhly, kterou jsem vyrobil, a jsou v , jak mi Hospodin přikázal. Synové...
Jozue 5:2...odvahu. V době řekl Hospodin Jozuovi: "Vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele." Jozue si...
Jozue 5:3...nože a znovu obřež syny Izraele." Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele u Gibeat-aralot...
Soudců 3:16...povinný dar moábskému králi Eglonovi. Ehud si vyrobil krátký dvojsečný meč, připásal si jej pod oděv k...
Soudců 17:5...v domě. Tento muž, Míka, měl doma svatyniVyrobil také efod a bůžky a pověřil jednoho ze svých synů,...
1. Královská 7:27...okraj poháru. Mohlo pojmout 2 000 batů. Dále vyrobil deset bronzových stojanů na umyvadla. Každý stojan...
1. Královská 7:37...a palem a kolem dokola je vroubily věnce. Takto vyrobil deset stojanů. Všechny byly stejně odlité, stejných...
1. Královská 7:38...odlité, stejných rozměrů a stejného tvaruVyrobil také deset bronzových umyvadel, každé o objemu 40...
1. Královská 7:40...pravé straně v jihovýchodním rohu. Dále Churam vyrobil kotlíky, lopatky a mísy. Tak Churam završil veškeré...
1. Královská 10:12...dřeva a drahokamů. Král z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a...
1. Královská 10:20...stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny nádoby na pití...
1. Královská 14:9...všichni před tebou! Zašels tak daleko, že sis vyrobil cizí bohy, odlitky, jimiž jsi popouzel. Protožes...
1. Královská 15:12...a odstranil všechny hnusné modly, které si vyrobili jeho otcové. Dokonce svou babičku Maaku zbavil...
1. Královská 15:13...matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozsekal a spálil u...
2. Královská 17:16...Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě telataVyrobili si také posvátné kůly, klaněli se všem nebeským...
2. Královská 21:7...očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit modlu Ašery a vztyčil ji v chrámu, o kterém...
1. Letopisů 18:8...veliké množství bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil bronzové moře, sloupy a bronzové nádobí. Když se...
1. Letopisů 29:5...zlaté, stříbro pro stříbrné a pro vše, co mají vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídne k zasvěcení...
2. Letopisů 4:1...nazval Jachin, Opora, a levý Boáz, Posila.  Vyrobil také bronzový oltář 20 loktů dlouhý, 20 loktů...
2. Letopisů 4:6...Zcela naplněné mohlo pojmout 3 000 batů. Dále vyrobil deset umyvadel; pět umístil napravo, pět nalevo. V...
2. Letopisů 4:7...Moři se omývali kněží. Podle příslušného popisu vyrobil také deset zlatých svícnů a umístil je do chrámu,...
2. Letopisů 4:8...umístil je do chrámu, pět napravo a pět nalevoVyrobil rovněž deset stolů a postavil je do chrámu, pět...
2. Letopisů 4:11...napravo v jihovýchodním rohu. Nakonec Churam vyrobil kotlíky, lopatky a mísy. Tak završil dílo, které...
2. Letopisů 4:14...přikrývajícímu obě kulovité hlavice sloupů), vyrobil podstavce, vyrobil umyvadla na podstavce, jedno...
2. Letopisů 6:13...vzepjal ruce. Šalomoun si totiž nechal vyrobit 5 loktů dlouhé, 5 loktů široké a 3 lokty vysoké...
2. Letopisů 9:11...dřevo a drahokamy. Král z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a...
2. Letopisů 9:19...stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny nádoby na pití...
2. Letopisů 11:15...pro obětní výšiny, pro ty běsy a telata, jež vyrobil. Ze všech izraelských kmenů se k nim připojili ti,...
2. Letopisů 13:8...máte jako bohy zlatá telata, která vám Jeroboám vyrobil? Copak jste nevyhnali Hospodinovy kněze, syny...
2. Letopisů 15:16...matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozbil na kusy a...
2. Letopisů 24:8...chrámu nadělali baaly.) Na králův rozkaz pak vyrobili truhlici, kterou postavili před bránu do...
2. Letopisů 26:15... luky a praky na vrhání kamenů. V Jeruzalémě vyrobil důmyslná zařízení k metání střel a balvanů z věží a...
2. Letopisů 32:5... Opravil také terasu Milo ve Městě Davidověvyrobil množství zbraní a štítů. Lid svěřil pod správu...
2. Letopisů 33:7...očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit modlářskou sochu a vztyčil ji v Božím chrámu, o...
2. Letopisů 33:22...otec Menaše. Amon obětoval všem sochám, které vyrobil jeho otec Menaše, a sloužil jim. Neponížil se však...
Izaiáš 2:8...model; vlastnímu dílu se klanějí, tomu, co sami vyrobí. Člověk je sražen, kdekdo se ponižuje - nepozvedej...
Izaiáš 2:20...své stříbrné modly, své zlaté modly, které si vyrobil ke klanění. Tehdy se schová do skalních slují, do...
Izaiáš 17:8...posvátné kůly a kadidlové oltáříky, jež si sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města opuštěna, jako...
Izaiáš 31:7...i zlaté modly, které jste si vlastnoručně vyrobili - vždyť je to hřích! Asýrie padne, ale ne mečem...
Jeremiáš 16:20... marnost a holé nesmysly. Copak si člověk může vyrobit bohy? Žádní bozi to nebyli! "Hle, tentokrát je to...
Jeremiáš 27:2...slovo od Hospodina. Hospodin ke mně promluvil: "Vyrob si dřevěné jho s postroji a připevni si je na šíji....
Pláč 4:2...však levní jako džbány, jak nádobí, co hrnčíř vyrobil! I šakalí matky nastavují prsy, aby své mladé...
Ezechiel 7:20...hřích. Ze vší nádhery, kterou se chlubili, si vyrobili své ohavné obrazy. Udělali z toho své hnusné modly...
Ezechiel 15:3...všem lesům? se z jejího dřeva něco užitečného vyrobit? Udělají z něj aspoň kolík, na který se něco...
Ezechiel 15:5...Hle - ani když bylo celé, nedalo se z něj nic vyrobit. Co teprve, když je ohořelé a spálené! K čemu se...
Ezechiel 21:24...babylonského krále. Obě vyjdou ze stejné zeměVyrob ukazatel a postav ho na rozcestí před městem. Vyznač...
Ezechiel 21:35...zločinem! Meči, zpět do pochvy! Na místě, kde  vyrobili, v zemi, z níž pocházíš, tam odsoudím. Vyliji...
Ezechiel 22:4...jsi prolilo, pošpinilo ses modlami, které jsi vyrobilo. Přivolalo jsi svůj soudný den, konec tvých let...
Ezechiel 27:5...do moře, dokonale krásně jsi vystavěn. Tvá prkna vyrobili z hermonských cypřišů, na tvůj stěžeň vzali cedr z...
Daniel 3:1...na královském dvoře. Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochu. Byla 60 loktů vysoká a 6 loktů široká...
Daniel 3:15...hudbu, padnout a klanět se soše, kterou jsem vyrobil? Jestli se nepokloníte, budete ihned hozeni do...
Ozeáš 8:6...To tele z Izraele pochází, řemeslník je vyrobil. To že je Bůh? Nikoli! Rozbito bude na třísky to...
Ozeáš 13:2... které si sami vymysleli - všechny je řemeslník vyrobil! Říkají, že se jim prý obětovat ... Lidé líbají...
Zachariáš 6:11...syna Cefaniášova. Vyber od nich stříbro a zlatovyrob korunu a vlož ji na hlavu velekněze Jošuy, syna...

Slova obsahující vyrob: nevyrobili (1) vyrob (7) vyroben (1) vyrobené (2) vyrobení (1) vyrobeno (2) vyrobeny (1) vyrobených (1) vyrobí (2) vyrobil (43) vyrobili (23) vyrobilo (1) vyrobíš (22) vyrobit (10) vyrobte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |