Vyprav

Hledám varianty 'vyprav' [ vypravte (2) vypravíte (1) vypravit (1) vypravíš (1) vypravíme (1) vypravím (3) vypravily (1) vypravilo (1) vypravili (19) vypravila (1) vypravil (36) vypraví (2) vyprav (4) ]. Nalezeny 72 verše.
Genesis 14:14... Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajatvypravil 318 vycvičených služebníků, narozených v jeho domě...
Genesis 22:3...syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběťvypravil se k místu, jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham...
Genesis 24:10...pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu vypravil všelijakými cennostmi) a vyrazil do mezopotamského...
Genesis 32:4...Machanajim, Dvojí tábor. Jákob pak před sebou vypravil posly do země Seír, na edomskou planinu, ke svému...
Genesis 32:6... Mám voly, osly, brav, otroky i otrokyněvypravil jsem posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje...
Genesis 34:6...tedy mlčel. Šechemův otec Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi, aby s ním promluvil. Vtom přišli...
Deuteronomium 1:24...vybral dvanáct mužů, po jednom z každého kmeneVypravili se vzhůru do hor a přišli do údolí Eškol. Když...
Jozue 8:3...Aji. Vybral třicet tisíc udatných bojovníkůvypravil je v noci s rozkazem: "Dávejte pozor! Budete vzadu...
Jozue 9:4...s Jerichem a s Ajem. Vymysleli proto lestVypravili se na cestu jako poselstvo; na osly si naložili...
Jozue 18:8...Hospodinův služebník Mojžíš." Muži se tedy vypravili na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli...
Soudců 2:15... takže proti nim nemohli obstát. Kamkoli se vypravili, Hospodinova ruka byla proti nim a byli poraženi,...
Soudců 9:32...proti tobě! Proto se v noci se svým vojskem vyprav a ukryj se v polích do zálohy. Brzy ráno za svítání...
Soudců 9:34...moci." Abimelech se tedy v noci se svým vojskem vypravil a ukryli se do zálohy proti Šechemu ve čtyřech...
Soudců 11:5...době, když se Amonci dali do války s Izraelemvypravili se gileádští stařešinové pro Jiftacha do kraje...
Soudců 15:11...co udělal nám!" Tři tisíce judských mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás...
Soudců 20:10...z desetitisíce, aby zásobovali vojsko. To se vypraví na benjamínskou Gibeu, aby pomstilo tu nevýslovnou...
1. Samuel 9:3...synu Saulovi: "Vezmi s sebou jednoho mládencevyprav se ty oslice hledat." Prošel tedy Efraimské hory,...
1. Samuel 19:22...také začali prorokovat. Nakonec se tedy do Rámy vypravil sám. Došel k veliké studni v Sechu. "Kde je...
1. Samuel 23:19...se vrátil domů. K Saulovi do Gibeje se ale vypravili Zifejci a řekli: "David se přece ukrývá u nás!...
1. Samuel 23:23...skrývat. si budete jistí, vraťte se ke mněvypravím se s vámi. Jestliže je v kraji, ho mezi všemi...
1. Samuel 26:2...se tedy se třemi tisíci mužů vybraných z Izraele vypravil na poušť Zif, aby tam Davida hledali. Saul se...
1. Samuel 26:5...Saulově příchodu dověděl přesně. Potom se David vypravil k Saulovu tábořišti. Viděl místo, kde se uložil...
1. Samuel 29:11..." A tak se David i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do filištínské země, zatímco Filištíni...
2. Samuel 4:5...) Synové Rimona Beerotského, Rechab a Baana, se vypravili do Iš-bošetova domu. Dorazili tam kolem poledne,...
2. Samuel 5:17...byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a uchýlil se do...
2. Samuel 6:2...celkem třicet tisíc - a s celým tím zástupem se vypravil do Baaly v Judsku, aby odtamtud přivezli Boží...
2. Samuel 15:9...mu odpověděl: "Jdi v pokoji," a tak se Abšalom vypravil do Heb-ronu. Po všech izraelských kmenech ale...
2. Samuel 17:1...vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě dnes v noci se vypravím pronásledovat Davida. Překvapím ho útokem, dokud...
2. Samuel 19:16...se vrátit i se všemi svými muži." Král se tedy vypravil zpět. Když dorazil k Jordánu, judští muži vyšli...
2. Samuel 19:32...pořádku vrátil domů!" Také Barzilaj Gileádský se vypravil z Rogelim a provázel krále k Jordánu, aby se...
1. Královská 9:12...dřevo a zlata, kolik si jen přál. Chíram se tedy vypravil z Týru, aby si ta města, která mu dal Šalomoun,...
1. Královská 9:28...lodích také své služebníky, zkušené námořníkyVypravili se do Ofiru, naložili tam 420 talentů zlata a...
1. Královská 12:25...v Efraimských horách, kde se usídlil. Odtud se vypravil dál a vystavěl Penuel. Potom si pomyslel: "Co...
1. Královská 13:14...svým synům. Když mu ho osedlali, nasedl na nějvypravil se za Božím mužem. Zastihl ho, jak sedí pod dubem....
1. Královská 14:4...s chlapcem." Jeroboámova žena udělala, jak řeklVypravila se do Šíla a přišla k Achiášovu domu. Achiáš ...
2. Královská 5:5...pošlu list izraelskému králi." Náman se tedy vypravil na cestu. Vzal s sebou deset talentů stříbra, šest...
2. Královská 8:7...dne, kdy odešla ze země, dodnes!" Elíša se vypravil do Damašku. Aramejský král Ben-hadad byl totiž...
2. Královská 10:12...i kněze. Nikoho nenechal naživu. Poté se Jehu vypravil do Samaří. Když projížděl Bet-ekedem pastýřů,...
2. Královská 14:13... syna Achaziášova, u Bet-šemeše, odkud se vypravil na Jeruzalém. Od Efraimské brány k Nárožní...
2. Královská 16:10...do Kíru a Recina popravil. Král Achaz se pak vypravil vstříc asyrskému králi Tiglat-pilesarovi do...
1. Letopisů 14:8...za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a vytáhl jim...
2. Letopisů 8:17...stavba Hospodinova chrámu. Tenkrát se Šalomoun vypravil do Ecjon-geberu a Eilatu na mořském pobřeží v...
2. Letopisů 13:3...Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš se vypravil do boje s vojskem čítajícím 400 000 vybraných...
2. Letopisů 32:31...dělal. Když pak ale za ním babylonští vládcové vypravili posly, aby se vyptali na ten zázrak, který se v...
Job 2:11... co Joba potkalo, uslyšeli jeho tři přátelévypravili se každý ze svého kraje: Elifaz z Temanu, Bildad...
Job 23:3...jen věděl, kde se nachází, k jeho sídlu bych se vypravil. Před jeho tváří bych vyložil svou při, vznesl...
Izaiáš 10:6...mého hněvu - hůl v jejich ruce je prchlivostVypravil jsem je proti bezbožnému národu, poslal jsem je na...
Jeremiáš 46:11...chystá obětní hody u řeky Eufrat v zemi severníVyprav se do Gileádu pro balzám, panno, dcero egyptská!...
Ezechiel 14:4...oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, Hospodin mu odpovím, jak za své...
Ezechiel 14:7...oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, aby se dotazoval skrze něj, ...
Ezechiel 19:8..., se děsili, když řval. Z národů se pak na něj vypravili, ze zemí v celém okolí. Roztáhli na něj svoji síť...
Joel 2:25...i housenky - veliké vojsko, které jsem na vás vypravil. Budete jíst a jíst do sytosti a jméno...
Ageus 1:8...Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vedeVypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. pak v...
Matouš 14:13...na pusté místo. Jakmile se to doslechly zástupyvypravily se za ním pěšky z měst. Když vystoupil z loďky a...
Matouš 26:55...zástupům: "Jsem snad zločinec, že jste se  vypravili zatknout s meči a holemi? Když jsem s vámi denně...
Marek 3:21...ani najíst. Když se to dozvěděli jeho příbuznívypravili se, aby si ho vzali, protože lidé říkali, že se...
Marek 14:48...jim řekl: "Jsem snad zločinec, že jste se  vypravili zatknout s meči a holemi? Když jsem s vámi denně...
Lukáš 22:52...přišli: "Jsem snad zločinec, že jste se na  vypravili s meči a holemi? Denně jsem s vámi býval v chrámu...
Skutky 12:20...na Týrské a Sidonské. Proto se za ním svorně vypravili, a když si získali královského komořího Blasta,...
Skutky 18:23...do Antiochie. Když tam strávil nějaký časvypravil se znovu na cestu. Postupně procházel Galacii a...
Skutky 22:5...dopisy pro naše bratry v Damašku, kam jsem se vypravil, abych i tamější přívržence přivedl v poutech do...
Skutky 25:1...dny poté, co se Festus ujal vlády v provinciivypravil se z Cesareje vzhůru do Jeruzaléma. Vrchní kněží a...
Skutky 25:5...sám chystám brzy odjet. se tam vaši zástupci vypraví se mnou, a pokud ten muž provedl něco zlého, ho...
Skutky 26:12...se s plnou mocí a pověřením od vrchních kněží vypravil do Damašku. Cestou jsem, králi, uviděl světlo z...
Římanům 15:24... Pevně doufám, že se s vámi setkám a že  vypravíte na další cestu; především se ale těším na chvíle...
Římanům 15:28...ten úkol splním a předám jim výtěžek sbírkyvypravím se přes vás do Španěl. A vím, že k vám přijdu,...
1. Korintským 16:6...dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste mohli vypravit, kamkoli půjdu. Tentokrát se u vás nechci jen...
1. Korintským 16:11...dílu tak jako ; jím tedy nikdo nepohrdáVypravte ho v pokoji na cestu za mnou, neboť tu na něj s...
2. Korintským 1:16...a z Makedonie se zase vrátit k vám, abyste  vypravili do Judska. Myslíte, že jsem to rozhodnutí...
Titus 3:13...strávit tam zimu. Právníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nescházelo. Ti, kdo patří k...
Jakub 4:13...A teď vy, kdo říkáte: "Dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok a vyděláme si...
3. Jan 1:6...svědectví o tvé lásce. Uděláš dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbí. Jsou přece na...

Slova obsahující vyprav: vyprav (4) vypravěči (1) vypraví (2) vypravil (36) vypravila (1) vypravili (19) vypravilo (1) vypravily (1) vypravím (3) vypravíme (1) vypravíš (1) vypravit (1) vypravíte (1) vypravoval (2) vypravovat (1) vypravte (2) vypravuj (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |