Vyhlaste

Hledám varianty 'vyhlaste' [ vyhlášeno (3) vyhlášen (6) vyhlaste (7) vyhlásíte (1) vyhlásit (7) vyhlásili (2) vyhlásil (8) vyhlásí (1) ]. Nalezeno 35 veršù.
Exodus 36:6...přikázal vykonat." Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit: "Muži, ženy, přestaňte přispívat na stavbu...
Leviticus 23:21...to svaté Hospodinu, připadne to knězi. V ten den vyhlásíte slavnost. Budete mít svaté shromáždění; nebudete...
Leviticus 25:10...zní troubení na roh. Padesátý rok pak posvěťtevyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. To bude vaše...
Deuteronomium 4:13... ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlasVyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, totiž...
Deuteronomium 10:4...jako předtím, totiž Desatero, které vám Hospodin vyhlásil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. A...
Deuteronomium 15:2... totiž od svého bratra, vymáhat, neboť je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhů. Od cizince dluh...
1. Královská 21:9...městě, kde Nábot bydlel. V těch dopisech psala: "Vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela lidu. Naproti němu...
1. Královská 21:12...Jezábel nařídila v dopisech, které jim poslalaVyhlásili půst a posadili Nábota do čela lidu. Pak přišli...
2. Letopisů 20:3...se hledat Hospodina. V celém Judsku proto vyhlásil půst a judský lid se shromáždil, aby hledali pomoc...
Ezdráš 8:21...jmenném seznamu. Tehdy jsem tam u průplavu Ahava vyhlásil půst. Pokořovali jsme se před naším Bohem a žádali...
Ester 2:8...matky ji Mordechaj přijal za vlastní. Když bylo vyhlášeno královské nařízení, začalo se do paláce v Súsách...
Ester 2:18...pro všechny své velmože a dvořany. V provinciích vyhlásil svátek a rozdával královské dary. Při dalším...
Ester 3:14...mezi zákony v každé jednotlivé provinciivyhlášen ve všech národech, aby se mohli na ten den...
Ester 3:15...na králův rozkaz neprodleně vyrazili a zákon byl vyhlášen i v súském paláci. Král s Hamanem pak zasedli a...
Ester 8:13...mezi zákony v každé jednotlivé provinciivyhlášen ve všech národech, aby Židé mohli být v ten den...
Ester 8:14...na králův příkaz neprodleně vyrazili a zákon byl vyhlášen i v súském paláci. Mordechaj vyšel od krále oděn...
Izaiáš 42:1...něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas nebude...
Izaiáš 42:3... doutnající knot nezhasí, ale opravdové právo vyhlásí. Nevzdá se a nepoleví, dokud nenastolí právo na...
Izaiáš 61:1...ubohým. Poslal ovázat srdce ztrápenýchvyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným, vyhlásit...
Izaiáš 61:2...vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutanýmvyhlásit Hospodinovo léto milosti a den pomsty našeho Boha,...
Jeremiáš 16:10...slova, namítnou ti: ‚Proč proti nám Hospodin vyhlásil tak hrozné neštěstí? Čím jsme se provinili? Copak...
Jeremiáš 34:15...v mých očích správné: Každý jste svému bližnímu vyhlásil svobodu - dokonce jste o tom přede mnou uzavřeli...
Jeremiáš 36:9... který do Jeruzaléma přicházel z judských městvyhlášen půst před Hospodinem. Tehdy šel Baruch do...
Joel 1:14...Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť i úlitbaVyhlaste půst, svolejte shromáždění, shromážděte stařešiny...
Joel 2:1...Sionu troubí polnice, na svaté hoře poplach vyhlaste! Všichni obyvatelé země se třesou, neboť...
Joel 2:15... vašeho Boha. na Sionu troubí polnicevyhlaste půst, všechny svolejte! Shromážděte lid, posvěťte...
Joel 4:9... Tak praví Hospodin. Provolejte to mezi národyVyhlaste boj! Probuďte hrdiny! Do útoku, všichni vojáci!...
Amos 3:9...by neprorokoval? Na palácích v Ašdodu zvolejtevyhlaste na palácích v Egyptě: Shromážděte se na hory...
Jonáš 3:5...dnů zničeno," obyvatelé Ninive uvěřili BohuVyhlásili půst a všichni od nejmenších po největší...
Jonáš 3:7...se pytlovinou, usedl v popelu a nechal v Ninive vyhlásit toto: Výnosem krále a jeho velmožů se nařizuje:...
Lukáš 4:18... pomazal nést evangelium chudým. Poslal  vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit...
Lukáš 4:19...slepým, propustit soužené na svoboduvyhlásit léto Hospodinovy milosti." Potom knihu zavřel,...
Galatským 3:19... do příchodu toho zaslíbeného semene. Byl vyhlášen pomocí andělů skrze prostředníka; prostředník...
Efeským 2:17...křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišelvyhlásil "pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým," neboť skrze...
Koloským 1:23...od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se Pavel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |