Vyženu

Hledám varianty 'vyženu' [ vyženu (13) vyžeňte (1) vyženou (2) vyženete (1) vyženeš (4) vyžene (9) vyžeň (4) vyhnat (20) vyhnáni (9) vyhnán (7) vyhnali (19) vyhnal (42) ]. Nalezeno 127 veršù.
Genesis 3:23...a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat....
Genesis 21:10...Hagar, je posměvač. Řekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečku i jejího syna. Syn děvečky přece nebude...
Genesis 26:27..."Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidítevyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali,...
Exodus 10:11... jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 11:1...propustí. Propustí vás nadobro, přímo vás odsud vyžene. Řekni lidu, každý muž požádá svého souseda a...
Exodus 12:39... protože ještě nevykynulo. Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli se zdržovat, takže si ani nepřipravili...
Exodus 23:28... Pošlu před tebou také sršně, aby před tebou vyhnali Hivejce, Kananejce i Chetejce. Nevyženu je před...
Exodus 23:31...země do vašich rukou, takže je před sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi ani s jejich bohy do smlouvy...
Exodus 33:2...tvému semeni.' Pošlu před tebou svého andělavyženu Kananejce, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Hivejce i...
Exodus 34:11...co ti dnes přikazuji. Hle, chystám se před tebou vyhnat Emorejce, Kananejce, Chetejce, Perizejce, Hivejce i...
Leviticus 16:21... Potom ho nechá člověkem k tomu připraveným vyhnat na poušť a kozel na sobě odnese všechny jejich viny...
Numeri 21:32...vyzvědače do Jaezeru. Dobyli jeho vesnicevyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Potom se obrátili a...
Numeri 22:6...na moc silný. Snad jej pak zvládnu porazitvyhnat ze země. Vím, že komu požehnáš, je požehnaný, a koho...
Numeri 22:11...mi jej - snad s ním pak budu moci bojovatvyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl: "Nechoď s nimi....
Numeri 32:39... syna Manasesova, šli do Gileádu, dobyli jejvyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Mojžíš tedy Gileád...
Numeri 33:52...přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské zeměvyžeňte všechny obyvatele země. Zničte všechny jejich...
Deuteronomium 2:12...původně bydleli Chorejci, ale synové Ezauovi je vyhnali, vyhladili je a usadili se na jejich místě, jako to...
Deuteronomium 2:21... Hospodin je však před nimi vyhladil, takže je vyhnali a usadili se na jejich místě. Totéž učinil pro syny...
Deuteronomium 2:22... když před nimi vyhladil Chorejce, takže je vyhnali a usadili se na jejich místě, kde jsou dodnes....
Deuteronomium 4:38...svou velikou mocí z Egypta, aby před tebou vyhnal národy větší a mocnější, než jsi ty, aby uvedl do...
Deuteronomium 7:17...národy jsou početnější než - jak je budu moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 9:3...je vyhladí, on je před tebou pokoří, takže je vyženeš a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin řekl. je...
Deuteronomium 11:23...a přimknete se k němu, Hospodin před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci vyhnat národy větší...
Deuteronomium 12:29...tvůj Bůh, před tebou vykoření národy, které jdeš vyhnat. je vyženeš a usadíš se v jejich zemi, měj se na...
Deuteronomium 19:1...Hospodin, tvůj Bůh, ti jejich zem. je vyženeš a usadíš se v jejich městech a v jejich domech,...
Deuteronomium 29:27...hněvu a hrozném rozlícení vyrval z jejich zeměvyhnal je do jiné země, kde jsou dodnes." Skryté věci...
Jozue 3:10... že je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi vyžene Kananejce, Chetejce, Hivejce, Perizejce, Girgašejce,...
Jozue 13:6... všechny Sidonce sám před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli losem na dědičné...
Jozue 13:12...Aštarotu a v Edrei. Ty všechny Mojžíš porazilvyhnal. Gešurské a Maachatské ale synové Izraele nevyhnali,...
Jozue 14:12...veliká opevněná města. Bude-li Hospodin se mnouvyženu je, jak Hospodin řekl." Jozue tedy Kálebovi, synu...
Jozue 15:14...Hebron. (Ten Arba byl otcem Anaka.) Káleb odsud vyhnal trojici Anakových synů: Šešaje, Achimana a Talmaje,...
Jozue 15:63...měst s osadami. Synové Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce bydlící v Jeruzalémě. Proto Jebusejci...
Jozue 17:18... a kam sahá, to bude vaše. Ty Kananejce přece vyženete. Co na tom, že mají železné vozy a že jsou silní?"...
Jozue 23:9...jak jste to dělali dodnes. Hospodin před vámi vyhnal veliké a mocné národy; dodnes před vámi nikdo...
Jozue 24:12... Poslal jsem před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani...
Jozue 24:18... mezi nimiž jsme procházeli. Hospodin před námi vyhnal Emorejce a všechny ty národy, které bydleli v zemi....
Soudců 1:19...a jejich okolí, ale nedokázal obyvatele nížiny vyhnat, protože měli železné vozy. Hospodin však byl s...
Soudců 1:20...dali podle Mojžíšova slova Kálebovi a ten odsud vyhnal trojici Anakových synů. Synové Benjamínovi ale...
Soudců 1:29... ale úplně se jich nezbavil. Efraim nebyl s to vyhnat Kananejce bydlící v Gezeru, a tak zůstali Kananejci...
Soudců 1:30...Kananejci bydlet mezi nimi. Zabulon nebyl s to vyhnat obyvatele Kitronu ani Nahalolu, a tak zůstali...
Soudců 1:31...však podrobeni nuceným pracím. Ašer nebyl s to vyhnat obyvatele Akka, Sidonu, Achlabu, Achzibu, Chelby,...
Soudců 1:32...obyvatel země, protože je nedokázali vyhnat. Neftalí nevyhnal obyvatele Bet-šemeše ani Bet-anatu...
Soudců 6:9...ruky Egypťanů i z rukou všech, kdo vás trápiliVyhnal jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Tehdy...
Soudců 9:41... Abimelech se pak vrátil do Arumy a Zebul vyhnal Gaala a jeho bratry ze Šechemu. Druhého dne...
Soudců 11:2...manželkou. Když její synové vyrostli, Jiftacha vyhnali: "V domě našeho otce nemáš co dědit!" řekli mu....
Soudců 11:23...a od pouště po Jordán. Hospodin, Bůh Izraelevyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty chceš vyhnat...
Soudců 18:30...dělal kmenové kněží do dne, kdy byli ze země vyhnáni. Tu modlu, kterou si Míka nechal udělat, tam...
2. Samuel 13:16...Jdi pryč!" přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat by byla ještě větší špatnost, než co jsi mi ...
1. Královská 9:7... a z chrámu, který jsem posvětil pro své jménoVyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi národy za...
1. Královská 14:24...těch národů, které Hospodin před Izraelem vyhnal. Pátého roku Rechoboámova kralování přitáhl k...
1. Královská 21:26...tak, jako to dělali Emorejci, které Hospodin vyhnal před syny Izraele.) Jakmile Achab uslyšel ta slova,...
2. Královská 16:3...podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Obětoval a pálil kadidlo na...
2. Královská 16:6...ho porazit. V době aramejský král Recin vyhnal Judejce z Eilatu a dobyl ho pro Aramejce. Potom se...
2. Královská 17:8...se zvyklostmi národů, které před nimi Hospodin vyhnal, a zvyklostmi izraelských králů. Synové Izraele...
2. Královská 17:11... jako to dělali pohané, které před nimi Hospodin vyhnal. Prováděli zlé věci a popouzeli Hospodina. Sloužili...
2. Královská 17:18...ho. Hospodin se na Izrael nesmírně rozhněvalvyhnal je ze své blízkosti. Ponechal tam jen samotný kmen...
2. Královská 17:23... a neodvrátili se od nich. Nakonec tedy Hospodin vyhnal Izrael ze své blízkosti, jak je varoval skrze...
2. Královská 17:27..."Doveďte tam jednoho z kněží, které jste odtud vyhnali. Smí se tam vrátit a žít tam, aby je vyučoval...
2. Královská 21:2...ohavných způsobů těch národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny,...
2. Královská 23:27... Hospodin prohlásil: "Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženu i Judu. Zavrhnu Jeruzalém, toto...
2. Královská 24:3...Judovi opravdu staly, jak Hospodin předpovědělVyhnal je ze své blízkosti kvůli všem hříchům, které Menaše...
2. Královská 24:20...Jeruzalém a na Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti...
2. Královská 25:21...v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Babylonský král Nabukadnezar pak...
2. Letopisů 7:20...chrámu, který jsem posvětil pro své jménoVyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi národy za...
2. Letopisů 20:7...přece ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal ji potomkům svého přítele...
2. Letopisů 20:11... A podívej se, jak nám odplácejí! Přicházejí nás vyhnat z tvého dědictví, které jsi nám odkázal. Copak je...
2. Letopisů 28:3...podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Obětoval a pálil kadidlo na...
2. Letopisů 33:2...se ohavnými zvyklostmi národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny,...
Job 14:9...ucítí vodu, vypučí zase, jak mladý stromek větve vyžene. Člověk však zemře a klesne bezvládně, naposled...
Job 18:18... jeho jméno nezazní nikde po kraji. Ze světla vyženou ho do temna, zapuzen bude ze světa. Nebude mít v...
Job 20:15... musí vyzvracet, Bůh mu to bohatství z břicha vyžene. Bude nasávat hadí jed, jazyk zmijí ho zabije...
Job 22:23...když se navrátíš, on obnoví! Ze svého stanu vyžeň bezpráví, své zlato musíš do prachu zahodit, ofirské...
Job 27:23... Posměšně zatleská mu svýma rukama, s pískotem vyžene ho z jeho domova.'" Stříbro své naleziště, zlato...
Job 30:5...se chtějí nasytit. Lidé je ze svého středu vyhnali, křičí za nimi jak za zloději. Ve strmých roklích...
Job 30:8...kteří ani jméno nemají, kteří jsou ze země bičem vyhnáni! Teď ale o mně skládají písničky, stal jsem se pro...
Žalmy 34:1...Abimelechem předstíral šílenství, a když jím byl vyhnán, odešel. Velebit budu Hospodina v každém čase, jeho...
Žalmy 37:22...soucit a rozdává. Požehnaní od Boha obdrží zemivyhnáni však budou ti, jež proklíná. Kroky člověka Hospodin...
Žalmy 44:3...těch starodávných dnech. Svou vlastní rukou jsi vyhnal pohany, a je jsi usadil; rozdrtils národy, a je jsi...
Žalmy 78:55...zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tváří, losem jim rozdělil jejich...
Žalmy 80:9...záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné révovívyhnal jsi pohany, abys je zasadil. Místo jsi pro tu révu...
Žalmy 109:10...žena ovdoví! jeho synové po žebrotě chodívyhnáni ze svých rozvalin! lichvář zabaví vše, co mu...
Přísloví 22:10... kdo je štědrý; i o chleba se dělí s chudákemVyžeň drzouna a zmizí rozepře - konec hádek i urážek! Kdo z...
Přísloví 22:15...vězí v srdci dítěte, trestající metla ji však vyžene. Kdo drtí chudé, aby se obohatil, a dává bohatým,...
Izaiáš 22:19...pána jsi dělal ostudu! Z tvého postavení  vyženu, budeš zbaven svého úřadu! V ten den povolám svého...
Jeremiáš 23:12...proto bude kluzká, padnou ve tmě, do níž budou vyhnáni, na dopustím neštěstí v čase, kdy s nimi...
Jeremiáš 27:10...jen lži, které vás nakonec odloučí od vlastiVyženu vás pryč, abyste zahynuli. Ale národ, který skloní...
Jeremiáš 27:15... Prorokují mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryč, abyste zahynuli i s těmi svými proroky." Ke...
Jeremiáš 29:14... a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás vyhnal pryč. Prohlašujete: "Hospodin nám v Babylonu vzbudil...
Jeremiáš 32:31...bylo jen k zlosti. Hněvali tak, že je musím vyhnat ze své přítomnosti. Synové Izraele i Judy uráželi...
Jeremiáš 49:2...sutin, její vesnice budou spáleny a Izrael vyžene ty, kdo jej vyháněli, praví Hospodin. Kvílej,...
Jeremiáš 49:19...houští na zavlažené pastviny, stejně tak vyženu Edomce znenadání z jejich území. Kdo je ten vyvolený...
Jeremiáš 50:44...houští na zavlažené pastviny, stejně tak vyženu Chaldejce znenadání z jejich území. Kdo je ten...
Jeremiáš 52:3...na Jeruzalém a Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti...
Jeremiáš 52:27...v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Toto je množství lidu, které...
Ezechiel 11:7...to maso a město je ten hrnec; vás z něj ale vyženu. Báli jste se meče a na vás meč uvedu, praví...
Ezechiel 11:9...a na vás meč uvedu, praví Panovník HospodinVyženu vás z města ven a vydám vás do rukou cizáků. Tak nad...
Daniel 9:7... v zemích blízkých i vzdálených, kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru, jíž jsme se vůči tobě...
Joel 2:20...víc posměchu mezi pohany. Severní vojsko od vás vyženu daleko na vyprahlou pustinu - jeho přední voj do...
Amos 1:5...žezlo v Bet-edenu. Aramejský lid bude vyhnán do Kíru, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Gaza...
Amos 6:7...a zkáza Josefa vás vůbec netrápí. Proto budete vyhnáni mezi prvními, bude konec vašim hostinám i válení!...
Amos 7:11...totiž říká: ‚Jeroboám zahyne mečem! Izrael bude vyhnán ze země!'" Potom Amaciáš řekl Amosovi: "Seber se,...
Nahum 3:10...Libye mezi jejich spojenci. I Thébané však byli vyhnáni, museli jít do zajetí. Jejich děti byly rozráženy...
Sofoniáš 2:4... Gaza opuštěna bude, Aškelon zpustne, Ašdod bude vyhnán v poledne, Ekron vykořeněn. Běda, obyvatelé Přímoří,...
Zachariáš 9:4...zlata jak bláta v ulicích. Hle! Panovník ho však vyžene, jeho hradby strhne do moře a město zmizí v...
Zachariáš 11:8... Začal jsem pást ty ovce a za jediný měsíc jsem vyhnal tři pastýře. Pak mi ale s nimi došla trpělivost a...
Matouš 9:33...posedlého démonem. Když pak byl ten démon vyhnán a němý začal mluvit, zástupy užasly a říkaly: "Něco...
Matouš 17:19...soukromí se ho zeptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" [21] "Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim....
Matouš 21:12...Nazaretu!" Ježíš pak vešel do chrámuvyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali. Zpřevracel...
Marek 1:34...množství lidí trápených různými neduhyvyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože...
Marek 5:40... Jen spí." Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a...
Marek 7:26... padla mu k nohám a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyně, rodem Syroféničanka, a...
Marek 9:18...ztuhne. Řekl jsem tvým učedníkům, toho ducha vyženou, ale nedokázali to!" "Vy nevěřící pokolení!" zvolal...
Marek 9:28...se ho v soukromí ptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" Odpověděl jim: "Tento druh démonů nemůže vyjít...
Marek 16:9... ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s...
Lukáš 9:40...ho trápí. Prosil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli!" "Vy nevěřící a zvrácené pokolení!"...
Lukáš 13:28...proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven. Mnozí přijdou od východu i od západu, od...
Lukáš 20:12... Poslal tedy třetího, ale i toho zranilivyhnali. Nakonec si pán vinice řekl: ‚Co mám dělat? Pošlu...
Jan 2:15...Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a...
Jan 9:34...plný hříchu, a chceš nás poučovat?" A s tím ho vyhnali. Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a...
Jan 9:35...s tím ho vyhnali. Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se: "Věříš v Syna člověka?"...
Skutky 7:45...na území pohanů, které Bůh před našimi otci vyhnal. Tak to bylo do dnů Davida, kterého si Bůh...
Skutky 7:58...křičet, zacpali si uši a svorně se na něj vrhliVyhnali ho ven z města, kde ho kamenovali. Svědkové si...
Skutky 13:50...a Barnabášovi rozpoutali pronásledovánívyhnali je ze svého kraje. Ti však na setřásli prach z...
Skutky 16:37... bez soudu vsadili do vězení - a teď nás chtějí vyhnat potají? To tedy ne! přijdou a vyvedou nás sami!"...
Skutky 18:16... takové věci soudit nehodlám!" A s tím je vyhnal ze soudní síně. Všichni se pak vrhli na...
Galatským 4:30...narozeného podle Ducha. Co ale říká Písmo? "Vyžeň otrokyni i jejího syna. Syn otrokyně nebude dědit se...
1. Tesalonickým 2:15... Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem, když...

Slova obsahující vyženu: nevyženu (4) vyženu (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |