Vy

Hledám varianty 'vy' [ vy (452) vás (1132) vámi (304) vám (1093) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:29...lezoucím po zemi." Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země...
Genesis 3:1...Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" "Ovoce...
Genesis 3:5..., že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když...
Genesis 9:2...řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem. vás strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské...
Genesis 9:3...vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbevám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve...
Genesis 9:7...Bůh člověka. Ploďte se tedy a množte se, se vámi jen hemží zem, takto se na rozmnožte!" Potom Bůh k...
Genesis 9:9...synům promluvil: "Hle, uzavírám smlouvuvámi, s vaším budoucím semenem i s každou živou bytostí,...
Genesis 9:10...semenem i s každou živou bytostí, jež jevámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří - se vším...
Genesis 9:11...- se vším živým, co vyšlo z archy. Uzavírámvámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo nikdy nebude...
Genesis 9:12...zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou bytostí, jež je...
Genesis 9:15...se ukáže duha, připomenu si svou smlouvuvámi i s každou živou bytostí, a nikdy nepřijde záplava...
Genesis 17:10...ve všech jejich pokoleních. Toto je smlouvavámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat:...
Genesis 17:11... bude obřezán. Obřežete předkožku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo...
Genesis 17:12...smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo jevás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený za...
Genesis 19:8...Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muževyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co se vám zlíbí, jen nic...
Genesis 22:5...půjdeme tam, pokloníme se Bohu a vrátíme sevám." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na...
Genesis 23:4...mrtvé, promluvil k místním Chetejcům: "Jsem mezi vámi hostem a přistěhovalcem; dovolte mi u vás vlastnit...
Genesis 23:9... která je na konci jeho pole. mi ji uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště."...
Genesis 26:27..."Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidítevyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali,...
Genesis 27:45...zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe pošluvyzvednu odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit...
Genesis 31:29...a dcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci...
Genesis 34:10... Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi. Bydlete v , obchodujte a mějte ji za svou!" Šechem...
Genesis 34:11...pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Uložte mi vysoké...
Genesis 34:15...neobřezanému muži - to by pro nás byla hanbaVyhovíme vám, jen když budete jako my. se každý z vás,...
Genesis 34:16...z vás, kdo je mužského pohlaví, obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s...
Genesis 41:55...Egypťanům: "Jděte za Josefem! Udělejte, cokoli vám řekne." Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel...
Genesis 42:15..."Jak jsem řekl: Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud...
Genesis 42:16...nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednohovás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni,...
Genesis 42:19...tak slušní, zůstane v tomto vězení jen jedenvás. Vy ostatní jděte a přineste svým rodinám zrní k...
Genesis 42:22...jsme teď v úzkých!" Ruben se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste nechtěli...
Genesis 42:33...‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte jednohovás u mne, vezměte svým rodinám jídlo k zahnání hladu a...
Genesis 42:34... že nejste špehové, ale slušní lidé. Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci chodit nakupovat...
Genesis 42:38...a přivedu ti ho zpět." On však řekl: "Můj synvámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám....
Genesis 43:14...bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi...
Genesis 43:23...však řekl: "Buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše stříbro jsem...
Genesis 44:10...otrokem ale bude jen ten, u koho se to najdeVy ostatní budete volní." Všichni tedy rychle složili své...
Genesis 44:17...otrokem bude muž, u kterého se našel ten pohárVy ostatní se v pokoji vraťte ke svému otci!" Nato k němu...
Genesis 44:23...jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-livámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A...
Genesis 45:5...jste sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi...
Genesis 45:7...se nebude orat ani sklízet. Bůh poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám...
Genesis 45:8...život velikým vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým...
Genesis 45:12...oči - i můj bratr Benjamín to vidí - ževámi mluvím sám. Povězte mému otci o vší slávě v...
Genesis 45:18...svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk země. Dostal jsi...
Genesis 45:20...se s lítostí za svým majetkem - vždyť vám bude patřit to nejlepší z Egypta!" A Izraelovi synové...
Genesis 46:33...vzali svůj brav, skot a vše, co mají.' si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké máte zaměstnání,...
Genesis 46:34...- jak my, tak naši otcové.' To proto, aby vás nechal bydlet v kraji Gošen." (Egypťané totiž chovají...
Genesis 47:16...Josef odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb, když peníze došly." Přiváděli tedy k...
Genesis 47:23... Josef tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona. Zde máte osivo a...
Genesis 48:21...Josefovi: "Hle, umírám, ale Bůh budevámi a přivede vás zpět do země vašich otců. Tobě pak...
Genesis 49:1... Jákob tenkrát svolal své syny: "Sejděte se,  vám oznámím, co vás potká ve dnech budoucích. Shromážděte...
Genesis 50:21...mnoha lidí. se tedy nebojte, postarám sevás i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě...
Genesis 50:24...Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůhvám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do země, kterou s...
Genesis 50:25...Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: "vám Bůh obrátí zřetel, vyneste kosti odsud!" Josef...
Exodus 3:13...přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se zeptají:...
Exodus 3:14..."Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k...
Exodus 3:15..."Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a...
Exodus 3:16...Izákův a Jákobův - a řekl: Obrátil jsem zřetelvám i k tomu, co se vám děje v Egyptě. Prohlašuji, že vás...
Exodus 3:17...k tomu, co se vám děje v Egyptě. Prohlašuji, že vás odvedu z egyptského trápení vzhůru do země Kananejců,...
Exodus 3:19...Hospodinu, našemu Bohu!' však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než donucen mocnou...
Exodus 3:20...Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonám. Teprve pak vás propustí....
Exodus 4:15... pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se...
Exodus 5:5... jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy je chcete zdržovat od roboty?!" Ještě týž den farao...
Exodus 5:10...poslouchat báchorky!" Biřici a dozorci tedy vyšli a řekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat...
Exodus 5:18...Hospodinu.' Hned se vraťte k práci! Sláma se vám dávat nebude, ale odvedete stejný počet cihel!"...
Exodus 5:21...tam přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás...
Exodus 6:6... Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem HospodinVyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím vás z jejich...
Exodus 6:7...vás vztaženou paží a velikými soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že ...
Exodus 6:8...Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských robot. Přivedu vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi,...
Exodus 7:4...v egyptské zemi množit svá znamení a divy. Farao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne ruka. Své houfy,...
Exodus 7:9...Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš...
Exodus 8:24...přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím vás, abyste obětovali Hospodinu, vašemu Bohu, na poušti....
Exodus 9:28...Božích hromů a krupobití bylo dost! Propustím vás, se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu odpověděl:...
Exodus 10:5...Sežerou zbytek toho, co se zachránilo, vše, co vám zbylo po tom krupobití, ožerou i všechny stromy, které...
Exodus 10:10...jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel býtvámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi! Dejte si...
Exodus 10:16...jsem se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete...
Exodus 11:1...faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud propustí. Propustí vás nadobro, přímo vás odsud...
Exodus 11:9...rozpálen hněvem. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých divů v egyptské zemi ještě...
Exodus 12:2...a Áronovi v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci...
Exodus 12:13...na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás...
Exodus 12:14... Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu...
Exodus 12:22...tou krví potřete nadpraží i obě veřeje. Nikdovás nesmí do rána vyjít ze dveří svého domu, neboť...
Exodus 12:23...a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro...
Exodus 12:25...tebe i pro tvé syny. přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. ...
Exodus 12:26... jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?'...
Exodus 12:31...a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého liduvy i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte...
Exodus 12:49...však jíst nesmí. Pro domácího i hosta žijícíhovás bude platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se...
Exodus 13:3...lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud...
Exodus 13:19...země v bojovém šiku. Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou: " k...
Exodus 14:13..."Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak...
Exodus 14:14...je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl:...
Exodus 14:17...odhodlání Egypťanů, takže vejdou do moře za vámi. Tehdy se oslavím na faraonovi a celém jeho vojsku, na...
Exodus 16:3...nad hrnci masa a jídali chléb do sytostiVy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto...
Exodus 16:4...Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den vycházet a...
Exodus 16:6...ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu...
Exodus 16:8... že reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin večer k jídlu maso a ráno chléb do sytosti,...
Exodus 16:15...to je. Mojžíš jim řekl: "To je ten chléb, který vám Hospodin dal za pokrm. Hospodin přikázal toto:...
Exodus 16:29... přikázání a pokyny? Nechápete, že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne...
Exodus 16:32...všechna vaše pokolení. vidí pokrm, jímž jsem vás krmil na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta."...
Exodus 18:10...Jetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin, jenž vás vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem...
Exodus 19:4...jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích křídlech, abych vás přivedl k sobě. Nyní...
Exodus 19:6...žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem.' Toto jsou...
Exodus 20:20...odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili."...
Exodus 20:22...k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsemvámi mluvil z nebe. Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte...
Exodus 22:23...volání jistě vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich dětí...
Exodus 23:9...i slova poctivých. Neutiskuj přistěhovalcevy sami jste přece poznali život přistěhovalců, když jste...
Exodus 23:13...nabrali dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých úst...
Exodus 24:8...tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavírá na...
Exodus 24:14...horu. Stařešinům řekl: "Zůstaňte tu, dokud sevám nevrátíme. Hle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo bude něco...
Exodus 26:33... vneseš dovnitř za oponu Truhlu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od nejsvětější svatyně. V...
Exodus 29:42...Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tam sevámi budu setkávat, abych tam s tebou mluvil. Tam se budu...
Exodus 30:32...olej podobného složení. Je svatý a svatý pro vás zůstane. Každý, kdo namíchá takovou mast nebo ji vylije...
Exodus 30:36... kde se s tebou budu setkávat. Kadidlo pro vás bude svatosvaté. Neuděláte si kadidlo stejného složení...
Exodus 31:13... soboty, neboť to je znamení mezi mnouvámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že jsem...
Exodus 31:14... váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu; je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v...
Exodus 33:5...žádnou ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi...
Exodus 35:1...celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale...
Leviticus 1:2..."Promluv k synům Izraele takto: Když někdovás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to dar z...
Leviticus 8:34...potrvá sedm dní. Hospodin přikázal, aby za vás byl konán obřad smíření tak, jak byl vykonán dnešního...
Leviticus 9:4...spolu s moučnou obětí zadělanou olejem. Dnes se vám totiž ukáže Hospodin." Vzali tedy to, co Mojžíš...
Leviticus 9:6...řekl: "Toto nám přikázal Hospodin. Když to vykonáte, ukáže se vám Hospodinova sláva." Potom Mojžíš...
Leviticus 10:7... budou oplakávat ty, jež Hospodin sežehlVy však neodcházejte od vchodu do Stanu setkávání, abyste...
Leviticus 10:17...na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a byla vám dána, abyste sňali vinu obce, abyste za před...
Leviticus 11:4...nebo jen sudokopytníci. Velbloud sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý...
Leviticus 11:5...kopyto - je tedy pro vás nečistý. Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý...
Leviticus 11:6...kopyto - je tedy pro vás nečistý. Zajíc sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý...
Leviticus 11:7... Prase sice rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - je tedy pro vás nečisté. Jejich maso nesmíte jíst,...
Leviticus 11:8...jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Budou pro vás nečistí. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto:...
Leviticus 11:10...vodní havěť nebo velcí vodní tvorové) však pro vás budou ohavností a ohavností pro vás zůstanou. Jejich...
Leviticus 11:11...však pro vás budou ohavností a ohavností pro vás zůstanou. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se...
Leviticus 11:12...Cokoli ve vodách nemá ploutve a šupiny, bude pro vás ohavností. Toto jsou ptáci, jichž se budete štítit....
Leviticus 11:20... Všechen křídlatý hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst to, co další...
Leviticus 11:23... Všechen ostatní křídlatý čtvernohý hmyz pro vás bude ohavností. Těmito živočichy byste se poskvrnili....
Leviticus 11:26... který nemá rozdělené kopyto a který nepřežvykuje, pro vás bude nečistý. Kdokoli se ho dotkne, bude...
Leviticus 11:27...čtyřnohý živočich, který chodí po tlapách, pro vás bude nečistý. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude...
Leviticus 11:28... do večera. Kdokoli by nesl jejich zdechlinuvypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Jsou pro vás...
Leviticus 11:29...nečistí. Z drobné havěti hemžící se po zemi pro vás bude nečisté toto: lasice, krysa, různé druhy ještěrů,...
Leviticus 11:31... varan, ještěrka, mlok a chameleon. To je pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich mršiny,...
Leviticus 11:35...i krb budou zbořeny - jsou nečisté a nečisté pro vás zůstanou. Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou...
Leviticus 11:38...zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás nečisté. Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst,...
Leviticus 11:41...do večera. Veškerá havěť hemžící se po zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji. Nesmíte jíst žádnou havěť...
Leviticus 11:45...se po zemi. Vždyť jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí,...
Leviticus 14:34...a Áronovi: " vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do vlastnictví, a na některý dům v zemi...
Leviticus 16:29...vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Stane se vám to věčným ustanovením: Desátého dne sedmého měsíce se...
Leviticus 16:30...přistěhovalec, který žije u vás. V tento den za vás bude vykonáno smíření a budete očištěni; před...
Leviticus 16:31...budete čistí ode všech svých hříchů. Bude to pro vás sobota všech sobot, kdy se budete pokorně postit - to...
Leviticus 16:34... očistí také všechen shromážděný lid. Toto se vám stane věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové...
Leviticus 17:8...domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijívás, by obětoval zápal nebo jinou oběť, aniž to zvíře...
Leviticus 17:10...domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijívás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku se...
Leviticus 17:11...lidu. Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich životů. Vždyť...
Leviticus 17:12...život! Proto jsem synům Izraele řekl: Nikdovás nebude jíst krev. Ani přistěhovalec, který žije u vás,...
Leviticus 17:13...synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijívás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jíst, musí...
Leviticus 18:3...se ani podle způsobů kanaánské země, do níž vás uvádím; nenásledujte jejich zvyklosti. Chovejte se...
Leviticus 18:24... Tím vším se přece poskvrňují národy, které před vámi vyháním! Sama země se jimi poskvrnila; proto ji...
Leviticus 18:26...za její hřích a země vyvrhne své obyvateleVy však zachovávejte pravidla a zákony a nedopouštějte...
Leviticus 18:27...páchali lidé, kteří byli v zemi před vámi, a tak se země poskvrnila. Pokud tu zem poskvrníte,...
Leviticus 18:28...tak se země poskvrnila. Pokud tu zem poskvrnítevyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ, který tam byl před...
Leviticus 18:30...ze svého lidu. Proto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a nechovejte se podle ohavných zvyklostí, jež...
Leviticus 19:23...něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude nepřijatelné tak jako neobřízka - nesmí se jíst....
Leviticus 19:25...jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce....
Leviticus 19:34...mu ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám...
Leviticus 19:36...a poctivý hin. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta. Zachovávejte všechna pravidla a...
Leviticus 20:22...všechna pravidla a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste v bydleli....
Leviticus 20:23...bydleli. Neřiďte se pravidly národa, který před vámi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci, se mi...
Leviticus 20:24...páchali všechny tyto věci, se mi zhnusiliVám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy, sám vám ji...
Leviticus 20:25...zemským plazem, které jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí. Buďte mi svatí, neboť Hospodin jsem...
Leviticus 20:26... neboť Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás od národů, abyste byli moji. Kdyby nějaký muž nebo žena...
Leviticus 22:33...Izraele. jsem Hospodin, váš Posvětitel, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem...
Leviticus 23:10...k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet její obilí, přineste první snop...
Leviticus 23:32... ve všech vašich příbytcích. Bude to pro vás sobota všech sobot. Od večera devátého dne onoho měsíce...
Leviticus 25:2...k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, bude země zachovávat Hospodinův sobotní...
Leviticus 25:11...se vrátíte ke své rodině. Tento padesátý rok pro vás bude létem milosti: nebudete sít, ani sklízet, co samo...
Leviticus 25:12...vinobraní. Protože je to léto milosti, bude vám svaté. Budete jíst jen to, co se samo urodí na poli. V...
Leviticus 25:19...tehdy budete v zemi bydlet v bezpečí. Země vám bude přinášet své plody, takže budete jíst do sytosti a...
Leviticus 25:21...sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři roky!...
Leviticus 25:23...nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mněvy jste u hosté a přistěhovalci. U veškeré půdy, již...
Leviticus 25:38...mu poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou zem, abych...
Leviticus 25:44... které budeš vlastnit, budou z národů okolo vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte si je...
Leviticus 25:45...je koupit také z potomků přistěhovalců, kteřívás pobývají, i z jejich soukmenovců, kteří jsou u vás a...
Leviticus 26:4...a zachovávat přikázání a plnit je, dám vám vydatné deště ve správný čas, takže země vydá svou...
Leviticus 26:6...Způsobím v zemi pokoj, takže budete spát a nikdo vás nevyděsí; odstraním ze země zlou zvěř a vaší zemí...
Leviticus 26:7...neprojde meč. Poženete své nepřátele, takže před vámi padnou mečem. Pět z vás jich požene sto a sto z vás...
Leviticus 26:8...nepřátele, takže před vámi padnou mečem. Pětvás jich požene sto a sto z vás jich požene deset tisíc,...
Leviticus 26:9...nepřátelé před vámi padnou mečem. Obrátím sevám a způsobím, abyste se rozplodili a rozmnožili; tak...
Leviticus 26:11...vyklízet kvůli nové. Umístím svůj Příbytek mezi vás a nebudu si vás ošklivit. Budu se mezi vámi procházet,...
Leviticus 26:12...mezi vás a nebudu si vás ošklivit. Budu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. ...
Leviticus 26:13...mým lidem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste nebyli jejich otroky....
Leviticus 26:16... přikázání, pak porušíte mou smlouvu a  vám učiním toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnici, jež...
Leviticus 26:17...vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a ti, kdo vás...
Leviticus 26:18...Jestliže mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více: Zlomím vaši...
Leviticus 26:19...vaši pyšnou zatvrzelost; způsobím, že nebe nad vámi bude jako železo a země pod vámi jako mosaz. Svou sílu...
Leviticus 26:20...jako mosaz. Svou sílu spotřebujete nadarmo; země vám nevydá svou úrodu a stromoví v zemi nevydá své ovoce....
Leviticus 26:21...mně a nebudete ochotni poslouchat, přidám vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran: Pustím na vás...
Leviticus 26:22...kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran: Pustím na vás divokou zvěř, jež vás připraví o děti, vyhubí váš...
Leviticus 26:24...nadále stavět proti mně, postavím se i proti vám. sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více:...
Leviticus 26:25...za vaše hříchy bít sedmkrát více: Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete...
Leviticus 26:26...mor, takže budete vydáni do rukou nepřítele.  vás odříznu od chleba, deset žen bude péci chléb v jedné...
Leviticus 26:28...stavět proti mně, postavím se i zuřivě proti vám a budu vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více: Budete...
Leviticus 26:30...vlastních dcer! Tehdy zruším vaše obětní výšinyvymýtím vaše kadidlové oltáříky, položím vaše mrtvoly k...
Leviticus 26:33... když se v přijdou usadit. Rozptýlím vás mezi národy, s taseným mečem vás poženu! Vaše země se...
Leviticus 26:34...zpustošení bude země konečně užívat svých sobotvy však budete v zemi svých nepřátel. Tehdy si země...
Leviticus 26:36...v ještě bydleli) neodpočívala. Těm, kdovás zbudou, pak v zemích jejich nepřátel přivedu do srdcí...
Leviticus 26:38... zahynete mezi národy a země vašich nepřátel vás pohltí. Ti, kdo z vás zbudou, pak budou skomírat v zemi...
Leviticus 26:39...a země vašich nepřátel vás pohltí. Ti, kdovás zbudou, pak budou skomírat v zemi svých nepřátel. Svou...
Numeri 1:4...Izraelce od dvaceti let výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého...
Numeri 1:5...otcovského domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicur, syn Šedeurův, ze...
Numeri 9:8...Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin." Hospodin promluvil k...
Numeri 9:10...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdokolivás nebo z vašich potomků by se poskvrnil při mrtvém nebo...
Numeri 9:14...Hod beránka slavit přistěhovalec žijícívás, jej slaví podle ustanovení a pravidel pro Hod...
Numeri 10:8...budou troubit kněží, Áronovi synové; to pro vás bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení....
Numeri 10:9...ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl, budete na trubky troubit s přefukováním, abyste...
Numeri 10:29...Chobabovi, synu Midiánce Reuela, svého tchána: "Vydáváme se k místu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám...
Numeri 11:18...masa? To jsme se měli lépe v Egyptě!' Hospodin vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny,...
Numeri 11:20... deset nebo dvacet dní, ale celý měsíc. Poleze vám z chřípí a zhnusí se vám, protože jste zavrhli...
Numeri 12:6...dva přišli, řekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění,...
Numeri 14:28...Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, ževámi naložím tak, jak jste přede mnou sami řekli: Vaše...
Numeri 14:29...Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdovás všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let výše,...
Numeri 14:30... nevejde do země, o níž jsem přísahal, že vás v usadím - jedině Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn...
Numeri 14:42...Hospodinův rozkaz? Nemůžete uspět! Nevyrážejte, vždyť mezi vámi není Hospodin a vaši nepřátelé...
Numeri 14:43...porazí! Amalekovci a Kananejci se postaví proti vám a padnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina...
Numeri 15:2...Izraele a řekni jim: přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji osídlili, a budete chtít Hospodinu...
Numeri 15:14...pokoleních některý přistěhovalec nebo kdokolivás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící...
Numeri 15:15... Pro shromáždění i pro přistěhovalce žijícíhovás budou platit stejná pravidla. Toto je věčné ustanovení...
Numeri 15:16...si budete vy i přistěhovalec rovni. Pro vás i pro přistěhovalce žijícího u vás bude platit stejný...
Numeri 15:18..."Řekni synům Izraele: vejdete do země, do níž vás uvádím, a budete jíst její chléb, odevzdávejte z něj...
Numeri 15:23... která Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode dne, kdy to...
Numeri 15:26...odpuštěno, stejně jako přistěhovalci žijícímuvás, neboť se to celé obci přihodilo neúmyslně. Pokud...
Numeri 15:29...Izraelitu i pro přistěhovalce žijícíhovás budete mít stejný zákon o neúmyslném hříchu. Pokud však...
Numeri 15:39...řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu. Takto si budete připomínat všechna moje...
Numeri 15:41...svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem...
Numeri 16:9...řekl: "Dobře poslouchejte, Leviho synové: Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a...
Numeri 16:10...s tvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se...
Numeri 17:6...dala do reptání proti Mojžíšovi a Áronovi: "To vy jste způsobili smrt v Hospodinově lidu!" Když se však...
Numeri 17:19...Stanu setkávání před Truhlou svědectví, kde sevámi setkávám, a stane se, že hůl toho, jehož jsem vyvolil,...
Numeri 17:20...setkávám, a stane se, že hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraele, kteří...
Numeri 18:3...o tebe i o celý Stan. Nesmí se však přiblížitvybavení svatyně ani k oltáři - jinak by zemřeli jak oni,...
Numeri 18:4...veškerou službu Příbytku. Nikdo nepovolaný sevám ale nepřiblíží. Budete držet stráž při svatyni a při...
Numeri 18:6...hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu a...
Numeri 18:7...a se službou uvnitř za oponou. Kněžskou službu vám dávám jako dar. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, zemře...
Numeri 18:26...synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z nich Hospodinu jako...
Numeri 18:27...jako příspěvek desátky z desátků. To se vám bude počítat jako obětní příspěvek. Jako se to děje s...
Numeri 18:28...to děje s obilím z humna a s vínem z lisu, takvy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech desátků, které...
Numeri 18:29...z nich dáte knězi Áronovi. Ze všeho, co vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek Hospodinu. ...
Numeri 18:30... co z desátků odevzdáte nejlepší díl, budou se vám levitům počítat jako úroda z humna a jako víno z lisu....
Numeri 18:31...jako víno z lisu. Budete to moci jíst kdekolivy i vaše rodiny - neboť je to vaše mzda za vaši službu při...
Numeri 20:10...shromáždění před skálu. Řekl jim: "Nuže, slyštevy buřiči - máme vám z této skály vyvést vodu?" Nato se...
Numeri 22:8...slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak moábští...
Numeri 22:13...se do své země. Hospodin mi nedovolil jítvámi." Moábští hodnostáři tedy vstali a vrátili se k...
Numeri 25:18...Midiánce a bijte je, neboť oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a pomocí své sestry...
Numeri 28:22...přines jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. Toto vše budete obětovat...
Numeri 28:30...po desetině. Přines také jednoho kozla, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše připravíte kromě...
Numeri 29:5... Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše (kromě novolunní...
Numeri 31:15...kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: "Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na...
Numeri 31:19... které ještě nepoznaly muže, si nechte živéVy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni,...
Numeri 32:6..."Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete syny Izraele odradit od...
Numeri 32:14... Hle, nyní jste nastoupili na místo svých otcůvy plemeno hříšníků, abyste ještě více roznítili Hospodinův...
Numeri 32:21...půjde před Hospodinem za Jordán, dokud on před vámi nevyžene své nepřátele. bude země před Hospodinem...
Numeri 32:23...proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás najde. Postavte si města pro děti a ohrady pro ovce a...
Numeri 32:29...izraelských pokolení. Mojžíš jim řekl: "Pokudvámi Gádovi a Rubenovi synové přejdou Jordán, každý...
Numeri 32:30...dáte do vlastnictví gileádskou zem. Pokud všakvámi nepůjdou jako ozbrojenci, připadne jim vlastnictví...
Numeri 33:53... Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji! Rozdělte si tu zemi losem na...
Numeri 33:55...otcovských pokolení. Pokud obyvatele země nevyženete, pak se vám ti, které tam ponecháte, stanou trním...
Numeri 33:56... co jsem zamýšlel učinit jim, pak nakonec učiním vám." Hospodin promluvil k...
Numeri 34:2...do Kanaánu, toto budou hranice země, která vám připadne za dědictví: Vaše jižní hranice povede od...
Numeri 34:17...k Mojžíšovi: "Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozue, syn...
Numeri 35:11...přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské zeměvyberte si města, která vám budou sloužit jako útočiště....
Numeri 35:12...ten, kdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám budou sloužit jako útočiště před mstitelem, aby ten,...
Numeri 35:13...k soudu před obcí. Určete si šest měst, která vám budou sloužit jako útočiště: tři města v Zajordání a...
Numeri 35:29...se smí vrátit na svůj vlastní pozemek. Toto se vám stane právním ustanovením pro všechna budoucí pokolení,...
Deuteronomium 1:8...velikou řeku, řeku Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem vám dal. Jděte a obsaďte zem, o níž Hospodin přísahal vašim...
Deuteronomium 1:9...ji jim a po nich jejich semeni." Tenkrát jsem vám řekl: "Nemohu vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůh, vás...
Deuteronomium 1:10..."Nemohu vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůhvás rozmnožil. Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na nebi!...
Deuteronomium 1:11... Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na nebi! Kéž vás Hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát...
Deuteronomium 1:17...ním a přistěhovalcem. Při soudu buďte nestranníVyslechněte malého stejně jako velkého; nikoho se nelekejte...
Deuteronomium 1:18... vznesete na a ji vyslechnu." Tenkrát jsem vám přikázal všechno, co máte dělat. Potom jsme vytáhli od...
Deuteronomium 1:20... jsme dorazili do Kádeš-barné. Tehdy jsem vám řekl: "Přišli jste k pohoří Emorejců - Hospodin, náš...
Deuteronomium 1:22... Bůh tvých otců, řekl. Neboj se a nestrachuj." Vy všichni jste však ke mně přišli se slovy: "Pošleme...
Deuteronomium 1:23...máme vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak jsemvás vybral dvanáct mužů, po jednom z každého kmene....
Deuteronomium 1:26... kterou nám Hospodin, náš Bůh, dává, je dobrá." Vy jste však nebyli ochotni vydat se vzhůru a vzepřeli jste...
Deuteronomium 1:29...navíc jsme tam viděli Anakovce!'" Odpověděl jsem vám: "Nebojte se, nemějte strach! Hospodin, váš Bůh, který...
Deuteronomium 1:30...strach! Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude před vašima očima bojovat za vás. Učiní totéž,...
Deuteronomium 1:33...jste však nevěřili Hospodinu, svému Bohu, ačkoli vás předcházel na cestě, hledal vám místo k odpočinku a...
Deuteronomium 1:37...prochodil, neboť se cele vydal Hospodinu." Kvůli vám se Hospodin rozzlobil i na mne. Řekl: "Ani ty tam...
Deuteronomium 1:40...- ti do vejdou. Jim ji dám a oni ji obsadíVy se však obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři."...
Deuteronomium 1:42... Hospodin ale ke mně promluvil: "Řekni jim - Nevydávejte se vzhůru a nepouštějte se do boje, neboť nejsem...
Deuteronomium 1:43... Jinak vás vaši nepřátelé porazí." Řekl jsem vám to, ale neposlechli jste. Vzepřeli jste se Hospodinovu...
Deuteronomium 1:44...do hor. Emorejci, kteří v těch horách bydlelivytáhli proti vám, hnali se za vámi jako vosy a rozprášili...
Deuteronomium 1:45... naříkali jste před Hospodinem, ale Hospodin vás nevyslyšel, nepopřál vám sluchu. Proto jste museli tak...
Deuteronomium 2:4... synů Ezauových, bydlících na Seíru. Budou se vás bát, ale vy si dávejte dobrý pozor. Nebojujte s nimi,...
Deuteronomium 2:5...si dávejte dobrý pozor. Nebojujte s nimi, neboť vám z jejich země nedám ani šlépěj. Pohoří Seír jsem totiž...
Deuteronomium 3:18...Aravě pod úbočím Pisgy na východě. Tenkrát jsem vám přikázal: "Hospodin, váš Bůh, vám dal tuto zem za...
Deuteronomium 3:19...dobytka) zůstanou ve městech, která jsem vám přidělil. Hospodin, váš Bůh, pak vašim bratrům...
Deuteronomium 3:20...Bůh, pak vašim bratrům odpočinutí stejně jako vám. obsadí zem, kterou jim Hospodin, váš Bůh, dává za...
Deuteronomium 3:22... Nebojte se jich. Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás!" Tenkrát jsem Hospodina úpěnlivě...
Deuteronomium 3:26...hory a Libanon!" Hospodin se ale na kvůli vám hněval, a tak nevyslyšel. "To stačí!" řekl mi. " o...
Deuteronomium 4:1...tedy, Izraeli, slyš pravidla a zákony, které vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli do země,...
Deuteronomium 4:2...Bůh vašich otců, a obsadili ji. Ke slovům, která vám udílím, nic nepřidávejte a nic z nich neubírejte, ale...
Deuteronomium 4:4...středu každého, kdo následoval peorského BaalaVy, kdo jste se přimkli k Hospodinu, jste však dodnes...
Deuteronomium 4:5...jste však dodnes všichni naživu. Pohleď, učím vás pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil,...
Deuteronomium 4:8...tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám dnes předkládám? Střez se však a dávej dobrý pozor,...
Deuteronomium 4:12...samému nebi; kolem tma, oblak a mračno. Tehdyvám Hospodin promluvil z prostředku ohně. Slyšeli jste...
Deuteronomium 4:13... ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlasVyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, totiž...
Deuteronomium 4:14...desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás učil těmto pravidlům a zákonům, abyste je dodržovali v...
Deuteronomium 4:15...v zemi, kterou jdete obsadit. Toho dne, kdyvám Hospodin promluvil na Orébu z prostředku ohně, jste...
Deuteronomium 4:20...tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale vás Hospodin vzal a vyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak...
Deuteronomium 4:22... Ano, zemřu v této zemi. Nepřejdu Jordán, ale vy ho přejdete a obsadíte tu krásnou zem. Mějte se tedy na...
Deuteronomium 4:23...na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterouvámi uzavřel, a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, což...
Deuteronomium 4:26... svého Boha, zlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před nebem a zemí, že pak v zemi, kterou se za...
Deuteronomium 4:27...v dlouho; budete naprosto vyhlazeni. Hospodin vás rozptýlí mezi národy, takže vás uprostřed pohanů, kam...
Deuteronomium 4:34...očima v Egyptě udělal Hospodin, váš Bůh, pro vás? Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je...
Deuteronomium 5:1...jim: Slyš, Izraeli, pravidla a zákony, které vám dnes předkládám k slyšení. Učte se jim a pečlivě je...
Deuteronomium 5:4...jsme, s námi všemi, kteří žijeme. Hospodinvámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. (...
Deuteronomium 5:5...v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinemvámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se...
Deuteronomium 5:32...dávám za dědictví." Proto pečlivě dodržujte, co vám Hospodin, váš Bůh, přikázal. Neuchylujte se napravo ani...
Deuteronomium 5:33...napravo ani nalevo. Vždy jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a...
Deuteronomium 6:1...a zákony. Hospodin, váš Bůh, mi přikázal,  vás jim učím, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete...
Deuteronomium 6:20...znamenají ta svědectví, pravidla a zákony, jež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme...
Deuteronomium 7:4...ke službě cizím bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by vyhladil. Proto s nimi...
Deuteronomium 7:7...jako žádný jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás bylo více než jiných národů, k vám Hospodin přilnul a...
Deuteronomium 7:8...jste nejnepatrnější z národů! Avšak proto, že si vás Hospodin zamiloval, a proto, že chtěl splnit přísahu,...
Deuteronomium 8:19...cizí bohy, sloužil jim a klaněl se jim, pak vás dnes varuji, že zcela vyhynete. Jako národy, které před...
Deuteronomium 8:20... že zcela vyhynete. Jako národy, které před vámi Hospodin vyhubil, tak vyhynete, protože jste...
Deuteronomium 9:8... Popouzeli jste Hospodina i na Orébu, se na vás rozhněval tak, že vás chtěl vyhladit. Když jsem na tu...
Deuteronomium 9:9...tak, že vás chtěl vyhladit. Když jsem na tu horu vystoupil, abych přijal kamenné desky - desky smlouvy,...
Deuteronomium 9:10...prstem. Na nich byla všechna slova, kterávám Hospodin promluvil z prostředku ohně na oné hoře v den...
Deuteronomium 9:16...si sochu telete! Brzy jste sešli z cesty, kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty dvě desky,...
Deuteronomium 9:19...jsem se toho zuřivého hněvu! Hospodin se proti vám rozlítil tak, že by vás vyhladil. Ale i tenkrát ...
Deuteronomium 9:23...a Kibrot-hataavě jste popouzeli Hospodina. Když vás pak Hospodin vysílal z Kádeš-barné se slovy: "Vzhůru,...
Deuteronomium 9:24...jste se proti Hospodinu ode dne, kdy jsem vás poznal! Vrhal jsem se před Hospodina, ležel jsem před...
Deuteronomium 9:25...ním čtyřicet dní a čtyřicet nocí, když řekl, že vás vyhladí. A takto jsem se modlil k Hospodinu: "Hospodine...
Deuteronomium 10:4...tentýž nápis jako předtím, totiž Desatero, které vám Hospodin vyhlásil z prostředku ohně na oné hoře v den...
Deuteronomium 10:15...Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech národů vyvolil jejich potomstvo, totiž vás, a tak je tomu dodnes....
Deuteronomium 10:22... ale Hospodin, tvůj Bůh, tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého...
Deuteronomium 11:2...a zažil ponaučení od Hospodina, vašeho Boha. To vy znáte jeho velikost, jeho mocnou ruku a vztaženou paži,...
Deuteronomium 11:4...Egypta vykonal na faraonovi a celé jeho zemiVy víte, co Hospodin udělal s egyptským vojskem, s jeho...
Deuteronomium 11:5... a tak je vyhubil. dodnes si pamatujete, covámi činil na poušti, než jste dorazili sem, i to, co...
Deuteronomium 11:7... jejich stany i všechno živé, co šlo za nimiVy sami jste na vlastní oči viděli celé to veliké...
Deuteronomium 11:8... Proto dodržujte všechna přikázání, která vám dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít a obsadit zem,...
Deuteronomium 11:13... Budete-li opravdu poslouchat přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého...
Deuteronomium 11:17...jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by proti vám vzplanul hněvem, zavřel by nebe, aby nevydalo déšť, a...
Deuteronomium 11:21...svého domu i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal...
Deuteronomium 11:22...pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha, kráčet...
Deuteronomium 11:23...cestách a přimknete se k němu, Hospodin před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci vyhnat národy...
Deuteronomium 11:25...Eufrat, ke Středozemnímu moři. Nikdo před vámi neobstojí; Hospodin, váš Bůh, uvede strach a hrůzu z...
Deuteronomium 11:26... kamkoli šlápnete, jak vám pověděl. Pohleď, dnes vám předkládám požehnání i prokletí. Požehnání - budete-li...
Deuteronomium 11:27...přikázání Hospodina, svého Boha, která vám dnes udílím. Prokletí - nebudete-li poslouchat...
Deuteronomium 11:28... svého Boha, ale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a vydáte se za cizími bohy, které jste...
Deuteronomium 11:31...se překročit Jordán a obsadit zem, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh. ji obsadíte a usadíte se v...
Deuteronomium 11:32...dodržujte všechna ustanovení a pravidla, která vám dnes předkládám. Toto jsou pravidla a zákony, jež...
Deuteronomium 12:10...se však přejít Jordán a usadit se v zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví, kde vám ...
Deuteronomium 12:11...v bezpečí. Na místo, které si Hospodin, váš Bůhvyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co...
Deuteronomium 12:12...s levitou, který je ve tvém městě, neboť mezi vámi nemá žádný podíl ani dědictví. Měj se na pozoru, abys...
Deuteronomium 13:1...syny a dcery v ohni! Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji - nic k tomu nepřidávejte ani z toho...
Deuteronomium 13:4... o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete...
Deuteronomium 13:6...služte a k němu se přimkněte. Takový prorok nebo vykladač snů je popraven, neboť nabádal k odpadnutí od...
Deuteronomium 14:7...sudokopytníci. Velbloud, zajíc a daman sice přežvykují, ale nemají rozdělené kopyto - budou tedy pro vás...
Deuteronomium 14:8... Vepř sice rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - bude tedy pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte...
Deuteronomium 14:10...ploutve a šupiny, to jíst nesmíte - bude to pro vás nečisté. Smíte jíst všechny čisté ptáky...
Deuteronomium 14:19...a netopýra. Také všechna okřídlená havěť pro vás bude nečistá - nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo...
Deuteronomium 16:1...Pesach, Hod beránka. Oné noci v měsíci avivu vás přece Hospodin, váš Bůh, vyvedl z Egypta. Na místě,...
Deuteronomium 17:16...lid zpátky do Egypta pro další koně. Hospodin vám přece řekl: "Touto cestou se nikdy nevrátíte." ...
Deuteronomium 19:9...ovšem pečlivě dodržovat všechna přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 20:4...nemějte z nich strach. Hospodin, váš Bůh, který vás předchází, bude proti vašim nepřátelům bojovat za vás a...
Deuteronomium 20:18... jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se...
Deuteronomium 23:5...nevejde do Hospodinova shromáždění, protože vám nevyšli naproti s chlebem a vodou, když jste táhli z...
Deuteronomium 23:11...se každé nepřístojnosti. Jestliže se mezi vámi někdo znečistí noční příhodou, vyjde ven za tábor....
Deuteronomium 23:17...se mu zalíbí, v kterémkoli městě, které sivás vybere. Nesmíš jej utiskovat. Mezi dcerami Izraele ...
Deuteronomium 27:1...lidu: Zachovávejte všechna přikázání, která vám dnes udílím. V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou...
Deuteronomium 27:4...ti zaslíbil Hospodin, Bůh tvých otců. Dnes vám přikazuji: přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny na...
Deuteronomium 28:14... která ti dnes udílím. Od těchto slov, která vám dnes vydávám, se neuchyluj napravo ani nalevo - nechoď...
Deuteronomium 28:54... tvůj Bůh. Nejcitlivější a nejchoulostivějšívás se bude lakomě ohlížet po svém bratru, po manželce ve...
Deuteronomium 28:56...nezbylo. Nejcitlivější a nejchoulostivějšívás, která se dříve pro samý útlocit a choulostivost sotva...
Deuteronomium 28:62...jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebi!...
Deuteronomium 28:63...bylo jako hvězd na nebi! Stane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní a dával vám vzrůst,...
Deuteronomium 28:64...ze země, kterou přicházíš obsadit. Hospodin vás rozptýlí mezi všechny národy, od jednoho konce světa po...
Deuteronomium 28:68...svým nepřátelům za otroky a otrokyně, ale nikdo vás ani nebude chtít koupit. Toto jsou slova smlouvy, o níž...
Deuteronomium 29:3... znamení a ty veliké divy. do dnešního dne vám však Hospodin nedal srdce k porozumění, oči k vidění...
Deuteronomium 29:4...k vidění ani uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po poušti. Vaše oděvy na vás nezchátraly, obuv na...
Deuteronomium 29:6...jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli semvytáhl proti vám do boje chešbonský král Sichon a bášanský...
Deuteronomium 29:9...Plňte je, a bude se dařit veškeré vaše počínáníVy všichni dnes stojíte před Hospodinem, svým Bohem - vaši...
Deuteronomium 29:13... Tuto přísežnou smlouvu uzavírám nejenvámi, kdo tu dnes společně stojíte před Hospodinem, naším...
Deuteronomium 29:17... stříbro a zlato, jichž se drží. se mezi vámi nevyskytne muž ani žena, rodina ani kmen, jenž by se...
Deuteronomium 29:21...Zákona. Budoucí pokolení, vaši synové, kteří vás nahradí, i cizinec, který přijde z daleké země, pak...
Deuteronomium 30:18... aby ses klaněl cizím bohům a sloužil jim, pak vám dnes oznamuji, že zcela vyhynete; v zemi za Jordánem,...
Deuteronomium 30:19...obsadit, dlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a...
Deuteronomium 31:2... řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále vycházet a vcházet před vámi. Navíc mi Hospodin řekl:...
Deuteronomium 31:3...nepřejdeš.' Sám Hospodin, váš Bůh, půjde před vámi. On sám před vámi vyhladí ony národy, abyste obsadili...
Deuteronomium 31:5... i s jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj Bůhvy, naložte s nimi přesně podle příkazu, který jsem vám...
Deuteronomium 31:6...nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přecevámi; on vás neopustí ani nenechá!" Nato Mojžíš zavolal...
Deuteronomium 31:26...tuto knihu Zákona a uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina, našeho Boha, je tam svědkem proti vám....
Deuteronomium 31:27...se proti Hospodinu dnes, když jsem mezi vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně všechny...
Deuteronomium 31:29...smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 32:38...kdo pili víno jejich úliteb? Jen vstanou, aby vám pomohli, se vám stanou úkrytem! Prohlédněte - ,...
Deuteronomium 32:39... jen jsem jediný a není Boha kromě mne. vám smrt a život daruji, mohu zranit i uzdravit - z ...
Deuteronomium 32:46... řekl jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem vás dnes varoval, si vezměte k srdci. Předávejte je svým...
Deuteronomium 32:47...všechna slova tohoto Zákona. To slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš život! Díky němu...
Jozue 1:3... Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat...
Jozue 1:11...překročíte Jordán, abyste obsadili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví." Pokolení Rubenovu...
Jozue 1:13...kmene Jozue řekl: "Pamatujte na to, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš - Hospodin, váš...
Jozue 1:14... vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemi, kterou vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži ale musíte jít v...
Jozue 1:15...Hospodin nedá vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokud i oni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin,...
Jozue 2:9...na střechu vystoupila Rachab. "Vím, že Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy...
Jozue 2:10...vámi třesou! Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta...
Jozue 2:11...vyhladili jako proklaté. Jak jsme to uslyšelivyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili...
Jozue 2:12...nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které...
Jozue 2:14...patří. Zachraňte nás před smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu...
Jozue 2:16...na hradbách. "Běžte do hor," řekla jim, " vás pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam tři dny,...
Jozue 3:4...nesou, opustíte svá místa a půjdete za . Mezi vámi a ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket - nesmíte...
Jozue 3:5...Jozue lidu řekl: "Posvěťte se, neboť zítra mezi vámi Hospodin učiní podivuhodné věci." Potom řekl kněžím:...
Jozue 3:10...Pak pokračoval: "Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi vyžene Kananejce,...
Jozue 3:11... Emorejce a Jebusejce. Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámi. Proto si z...
Jozue 4:6...kámen, podle počtu izraelských kmenů, aby se pro vás staly znamením. se vás v budoucnu děti zeptají:...
Jozue 4:23...přešel Jordán po suchu.' Hospodin, váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli, tak...
Jozue 5:9...tehdy Jozuovi řekl: "Dnešního dne jsemvás odvalil egyptskou pohanu." A tak se to místo dodnes...
Jozue 6:3...ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdinyVy bojovníci to město všichni obklíčíte a jednou denně...
Jozue 6:10...trub. Jozue lidu přikázal: "Nebudete křičet, nevydáte ani hlásku, nevypustíte z úst ani slovo do dne,...
Jozue 6:16...na trouby, Jozue řekl lidu: "Křičte! Hospodin vám dal to město! to město propadne Hospodinu i se vším,...
Jozue 6:18...ukryla posly, které jsme vyslali. Jenom se vyvarujte toho, co propadlo klatbě, abyste nepropadli i...
Jozue 7:12... protože klatbě propadli sami. Nebudu vámi, pokud to proklaté neodstraníte ze svého středu! Vstaň...
Jozue 8:7...námi jako prve.' Budeme tedy před nimi utíkatvy zatím vyrazíte ze zálohy, obsadíte město a Hospodin, váš...
Jozue 9:7..."A co když bydlíte mezi námi? Jak bychomvámi mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji služebníci," řekli...
Jozue 9:12...smlouvu.' Tohle je náš chléb. Když jsme se za vámi chystali, balili jsme ho doma ještě teplý - a...
Jozue 9:22... že jste nás podvedli?! Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.' A přitom bydlíte uprostřed nás!...
Jozue 9:23...Od teď nikdy nepřestanete otročit: Budouvás dřevaři a nosiči vody pro dům mého Boha." Na to Jozuovi...
Jozue 9:24...Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám celou tuto zem a všechny obyvatele této země před...
Jozue 10:19...jeskyně velké balvany a postavte tam strážeVy ostatní ale nepřestávejte pronásledovat nepřátele....
Jozue 17:15...lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do lesůVykácejte si místo tam, v zemi Perizejců a Refajců, když je...
Jozue 17:17..."Jste početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho,...
Jozue 18:3...ještě budete otálet, než obsadíte zem, kterou vám dal Hospodin, Bůh vašich otců? Z každého kmene si...
Jozue 18:6... přinesete popis sem ke mně a tu budu za vás losovat před Hospodinem, naším Bohem. Levité totiž mezi...
Jozue 18:7...před Hospodinem, naším Bohem. Levité totiž mezi vámi nemají podíl, neboť jejich dědictvím je Hospodinovo...
Jozue 18:8...Hospodinův služebník Mojžíš." Muži se tedy vypravili na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli...
Jozue 20:2...Izraele: Určete si útočištná města, jak jsem vám pověděl skrze Mojžíše, aby se tam uchýlil ten, kdo...
Jozue 20:3... kdo někoho nedopatřením nechtěně zabil. Budou vám sloužit za útočiště před krevní mstou. Když se...
Jozue 22:2...Manases a řekl jim: "Dodrželi jste vše, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. I jste...
Jozue 22:3...bratry, ale dbali jste na svou povinnost, kterou vám svěřil Hospodin, váš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůh,...
Jozue 22:4...bratrům odpočinutí, jak jim slíbil, vraťte sevy domů do své vlastní země, kterou vám v Zajordání dal...
Jozue 22:5...velmi pečlivě dodržujte přikázání a Zákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodina...
Jozue 22:18...Jaká rána tehdy dolehla na Hospodinovu obec! A vy se dnes odvracíte od Hospodina. K čemu to povede? Vy se...
Jozue 22:24...potrestá sám Hospodin! Udělali jsme to jen z obavy, aby vaši synové v budoucnu neřekli našim synům: ‚Co vám...
Jozue 22:25... synové Rubenovi a Gádovi? Hospodin mezi násvás položil hranici: tento Jordán. Vy nemáte s Hospodinem...
Jozue 22:27...zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námivámi i mezi našimi budoucími pokoleními, že sloužíme...
Jozue 22:28...na to zpodobení Hospodinova oltáře, jež vytvořili naši otcové - ne pro zápaly a oběti, ale aby byl...
Jozue 23:3... váš Bůh, provedl se všemi těmi národy před vámi. Sám Hospodin, váš Bůh, bojoval za vás. Hle, rozdělil...
Jozue 23:5...zapadá slunce. Sám Hospodin, váš Bůh, je před vámi zažene a vypudí a vy obsadíte jejich zem, jak vám to...
Jozue 23:7... Rozhodně se nesměšujte s národy, které tuvámi ještě zůstávají. Jména jejich bohů nepřipomínejte ani...
Jozue 23:9... jak jste to dělali dodnes. Hospodin před vámi vyhnal veliké a mocné národy; dodnes před vámi...
Jozue 23:10... dodnes před vámi nikdo neobstál. Jedinývás jich zažene tisíc - vždyť za vás bojuje Hospodin, jak...
Jozue 23:12...se ze zbytkem národů, které zůstávají mezi vámi, a budete se s nimi příznit, mísit se s nimi a oni s...
Jozue 23:13... potom vězte, že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se vám léčkou a...
Jozue 23:14...i duší, že ze všech těch dobrých slov, která vám řekl Hospodin, váš Bůh, ani jediné neselhalo. Všechna...
Jozue 23:15...ani jediné z těch slov. Ale tak jako se vám splnilo každé dobré slovo, které vám řekl Hospodin, váš...
Jozue 23:16... dal. Jestliže budete porušovat smlouvu, kterou vám vydal Hospodin, váš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohům...
Jozue 24:5... která jsem mezi nimi konal. Potom jsem vás vyvedl. Když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, přišli...
Jozue 24:7...jezdci. Tehdy jste volali k Hospodinu a on mezi vás a Egypťany položil temnotu, přihnal na moře a...
Jozue 24:8...době, kterou jste strávili na poušti, jsem vás přivedl do země Emorejců, bydlících v Zajordání....
Jozue 24:9...Poslal pozvání Balaámovi, synu Beorovu, aby vás proklínal. Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak...
Jozue 24:10... aby vás proklínal. Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak vám žehnal a žehnal. Tak jsem vás...
Jozue 24:11... Chetejci, Girgašejci, Hivejci i Jebusejci proti vám bojovali, ale vydal jsem je do vašich rukou. Poslal...
Jozue 24:12...vydal jsem je do vašich rukou. Poslal jsem před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále....
Jozue 24:13...krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal jsem vám zem, kterou jste neobdělávali, bydlíte ve městech,...
Jozue 24:15...Eufrat a v Egyptě, a služte Hospodinu. Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu...
Jozue 24:20...budete sloužit cizím bohům, obrátí se a naložívámi zle. Skoncuje s vámi tak, jako vám předtím prokazoval...
Jozue 24:27...všechna slova, která nám řekl Hospodin. Bude vám svědkem, abyste neklamali svého Boha." Poté Jozue lid...
Soudců 1:3...bojovat proti Kananejcům. My pak zase půjdemevámi do vašeho podílu." Kmen Šimeon s ním tedy šel. Juda...
Soudců 2:1...Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův anděl a volal: "Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl vás do země, kterou jsem...
Soudců 2:2...s obyvateli této země - jejich oltáře zbořte!' Vy jste ale neposlechli! Co jste to provedli? Proto jsem...
Soudců 2:3...Co jste to provedli? Proto jsem také řekl: ‚Nevyženu je před vámi, ale budou vám trním v bocích a jejich...
Soudců 5:10...lidu, kdo jsou ochotní - veleben budiž HospodinVy jezdci na plavých oslicích, kteří sedíte v sedlech...
Soudců 6:8...řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z domu otroctví....
Soudců 6:9...z Egypta, vytáhl jsem vás z domu otroctvíVytrhl jsem vás z ruky Egypťanů i z rukou všech, kdo vás...
Soudců 6:10...před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy...
Soudců 6:31...Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit?...
Soudců 7:7..."S těmi třemi sty muži, kteří chlemtalivás zachráním a vydám ti Midiánce do rukou. Zbytek vojska...
Soudců 7:18...co . Jakmile se svými muži zatroubím na roh, i vy kolem celého tábora začněte troubit na rohy a křičet: Za...
Soudců 8:2..."Co jsem vlastně dokázal ve srovnánívámi? Není snad efraimské paběrkování lepší než abiezerské...
Soudců 8:3...paběrkování lepší než abiezerské vinobraní? Bůh vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou. Co...
Soudců 8:7...máme tvému vojsku dávat chleba?" " mi Hospodin vy Zebacha a Calmunu do rukou," prohlásil Gedeon, "za...
Soudců 8:19...- kdybyste je nechali naživu, nezabil bych vás!" Načež řekl Jeterovi, svému prvorozenému: "Pojď, zabij...
Soudců 8:23...z rukou Midiánců!" Gedeon jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout ani můj syn. Bude vám vládnout Hospodin."...
Soudců 8:24...vám vládnout Hospodin." Potom dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu...
Soudců 9:2..."Zeptejte se šechemských měšťanů: ‚Co je pro vás lepší - aby vám vládlo všech sedmdesát Jerub-baalových...
Soudců 9:7...prohlásili za krále. Když se to dozvěděl Jotamvystoupil na vrchol hory Gerizim a odtud na hlasitě...
Soudců 9:17...jste se k němu, jak si zasloužil? Můj otec za vás bojoval, nasadil vlastní život, aby vás vysvobodil z...
Soudců 9:18...život, aby vás vysvobodil z rukou MidiáncůVy jste ale dnes povstali proti jeho domu, povraždili jste...
Soudců 9:19... radujte se z Abimelecha a on se radujevás! Ale pokud ne, pak z Abimelecha vyšlehne oheň a...
Soudců 10:11...baalům!" Hospodin synům Izraele odpověděl: "Když vás sužovali Egypťané, Emorejci, Amonci, Filištíni, Sidonci...
Soudců 10:12...a Maonci, volali jste ke mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodil? Vy jste ale opustili a...
Soudců 10:13... a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodilVy jste ale opustili a sloužili jste cizím bohům! Proto...
Soudců 10:14...si volat k bohům, které jste si zvolili; jen  vás zachrání v dobách soužení." Synové Izraele na to...
Soudců 11:9...v Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když sevámi vrátím, abych bojoval s Amonci, a Hospodin mi je vydá,...
Soudců 12:2...lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale nepřišli jste mi proti nim na pomoc. Když jsem...
Soudců 12:4...muži na udeřili, protože Efraimci říkali: "Vy Gileáďané jste jen uprchlíci z Efraima - uprostřed...
Soudců 14:12...třicet družbů, aby mu dělali společnost. "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní...
Soudců 14:13...šaty. Když mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční šaty." "Dej nám tu...
Soudců 15:7...šli a tu ženu i s jejím otcem upálili. "Tak vy takhle?" řekl na to Samson. "Teď tedy nepřestanu, dokud...
Soudců 18:10...se a pojďte, půjdeme tu zem obsadit! Bůh vám ji dává do rukou! tam přijdete, najdete bezstarostný...
Soudců 18:25..."Radši na nás nekřič. Prudší povahy by se na vás mohly vrhnout, a přijdeš o život i se svou rodinou!"...
Soudců 19:24...dcera, ještě panna, a také jeho družka. Hned je vyvedu! Zneuctěte je, udělejte s nimi, co se vám zlíbí. Jen...
Soudců 20:7...spáchali v Izraeli zvrhlost a hanebnost! Hlevy všichni jste synové Izraele. Poraďte se a na místě...
Soudců 20:12... Izraelské kmeny pak do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou...
Soudců 21:22...jsme v boji neukořistili dost žen pro všechnyVy sami jste jim dcery nedali, takže jste nevinní." A tak...
Růt 1:8... "vraťte se domů ke svým matkám. Kéž jevám Hospodin laskav, jako jste vy byly laskavé k našim...
Růt 1:9...vy byly laskavé k našim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin nový domov a manžela." Políbila je na...
Růt 1:13...vdala a porodila syny, copak byste čekaly,  vyrostou? Copak byste se kvůli tomu zdráhaly vdát? Ne, ...
Růt 2:4...rodu.) Vtom z Betléma přišel Boáz. "Hospodinvámi!" pozdravil žence. "Hospodin ti žehnej!" odpověděli mu...
1. Samuel 2:3...Bůh! Přestaňte s těmi pyšnými řečmi, povýšenost vám proudí z úst, Hospodin však je Bůh vševědoucí - on...
1. Samuel 2:23...to provádíte?" říkal jim. "Ode všech lidí sevás doslýchám hrozné věci. To ne, synové moji! Slyším...
1. Samuel 2:33...rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud někohovás neodetnu od svého oltáře, oči mu vyhasnou a jeho duše...
1. Samuel 4:9... nemusíme sloužit Hebrejům, jako oni sloužili vám. Vzmužte se a bojujte!" A Filištíni bojovali. Izrael...
1. Samuel 6:3...Tak se uzdravíte a poznáte, proč se jeho ruka od vás neodvracela." "A jaké odškodnění s máme poslat...
1. Samuel 6:5...čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, vašimi bohy i vaší zemí. Proč byste měli zatvrzovat...
1. Samuel 7:3...se srdcem k Hospodinu a služte jen jemu! Pak vás zachrání z ruky Filištínů." Nato synové Izraele...
1. Samuel 7:5..."Shromážděte celý Izrael do Micpy, abych se za vás modlil k Hospodinu." Shromáždili se tedy do Micpy....
1. Samuel 8:11...něm dožadoval krále. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu...
1. Samuel 8:13...válečnou výzbroj a vozovou výstroj. Vezme vám dcery, aby mu vařily, pekly a připravovaly voňavky....
1. Samuel 8:14...mu vařily, pekly a připravovaly voňavky. Vezme vám nejlepší pole, vinice i olivy a rozdá je svým dvořanům....
1. Samuel 8:17...pro něj. Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete...
1. Samuel 10:2...otec nemá starost o oslice, ale bojí sevás. Říká si: Co můj syn? Co si počnu?' Potom odtud půjdeš...
1. Samuel 10:15...za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc. "Ujistil nás,...
1. Samuel 10:18... Bůh Izraele: jsem přivedl Izrael z Egyptavysvobodil vás z ruky Egypťanů i z ruky všech království,...
1. Samuel 10:19...i z ruky všech království, která vás utlačovalaVy jste ale dnes zavrhli svého Boha, který vás vysvobozuje...
1. Samuel 10:24...hlavu převyšoval všechny ostatní. "Vidíte, koho vám Hospodin vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu mu...
1. Samuel 11:2..." Nachaš Amonský jim ale odpověděl: "Uzavřu jivámi tak, že každému z vás vyloupnu pravé oko, abych...
1. Samuel 11:9...obyvatelům Jábeš-gileádu: Zítra okolo polednevám přijde záchrana." Poslové se tedy vrátili a oznámili to...
1. Samuel 11:10... Ti se zaradovali a vzkázali Amoncům: "Zítra se vám vzdáme a vy s námi naložíte, jak uznáte za vhodné."...
1. Samuel 12:1...ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi...
1. Samuel 12:2...mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král. jsem starý a šedivý a moji...
1. Samuel 12:3...nad něčím přimhouřil oko? Pokud ano, nahradím vám to." "Nekřivdil jsi nám," odpověděli. "Nijak jsi nám...
1. Samuel 12:5..." Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je před vámi svědkem a také jeho pomazaný je dnes svědkem, že jste...
1. Samuel 12:7...na to Samuel lidu. "Teď předstupte, abych sevámi před Hospodinem soudil kvůli všem Hospodinovým...
1. Samuel 12:11...Jerub-baala, Baráka, Jiftacha a Samuele, aby vás zachránil z rukou vašich okolních nepřátel, takže jste...
1. Samuel 12:12...bydlili v bezpečí. Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. ...
1. Samuel 12:13... váš Bůh! Nuže, zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali. Pohleďte: Hospodin ho nad vámi...
1. Samuel 12:14...příkazům a půjdete za Hospodinem, svým Bohemvy i král, který nad vámi vládne? Jestliže totiž nebudete...
1. Samuel 12:15...jeho příkazům, bude Hospodinova ruka proti vám, tak jako byla proti vašim otcům. Předstupte znovu a...
1. Samuel 12:22...svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit vás svým lidem. Také mne ani nenapadne hřešit proti...
1. Samuel 12:23...nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Jen...
1. Samuel 12:24...věrně celým srdcem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal. Budete-li však přesto jednat zle, budete i se...
1. Samuel 14:9...se jim. Jestli nám řeknou: ‚Zastavte se, dokudvám nedorazíme!' zůstaneme na místě a nebudeme k nim šplhat...
1. Samuel 14:12...pak na Jonatana a jeho zbrojnoše zavolali: "Vylezte k nám a něco vám ukážeme." Tehdy Jonatan řekl svému...
1. Samuel 14:40...mužů mu neodpovídal. Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a se svým synem Jonatanem na...
1. Samuel 15:6... odstěhujte se, opusťte Amalekovce, abych vás nesmetl s nimi. Vy jste se přece ke všem Izraelcům...
1. Samuel 17:8...Šikujete se do boje? jsem přece Filištínvy jste Saulovi sluhové. Vyberte si někoho, přijde sem...
1. Samuel 17:9...mně. Jestli v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A jestli přemůžu a zabiju jeho, budete jako...
1. Samuel 17:47...tu shromáždili, poznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův boj a on vás vydá...
1. Samuel 22:3...krále: "Mohli by můj otec s mou matkou přijítvám, dokud nepoznám, jak se mnou Bůh naloží?" Odvedl je...
1. Samuel 22:7...Saul služebníkům, kteří stáli před ním. "Copak vám Jišajův syn všem rozdá pole a vinice? Copak z vás všech...
1. Samuel 23:21...padl králi do rukou." Saul na to řekl: "Hospodin vám žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě si to ale jděte...
1. Samuel 23:23...skrývat. si budete jistí, vraťte se ke mněvypravím se s vámi. Jestliže je v kraji, ho mezi všemi...
1. Samuel 25:19...řekla svým mládencům: "Jděte napřed, jdu za vámi." Svému muži Nábalovi ale nic neřekla. Vsedla na osla...
1. Samuel 30:26... svým přátelům. Vzkázal jim: "Zde je dar pro vás z kořisti od Hospodinových nepřátel." A rozeslal to...
2. Samuel 1:21...nejásají dcery neobřezaných! Svahy Gilboa, anovy - deště a rosy buďte zbaveny! se nenajde pole...
2. Samuel 1:24...lvi! Dcery izraelské, oplakávejte Saula - šatil vás vzácným šarlatem a krášlil šperky ze zlata. Jak padli...
2. Samuel 2:5...pohřbili Saula," poslal k nim posly se slovy: "Kéž vám Hospodin požehná za to, že jste svému pánu...
2. Samuel 2:6...prokázali tuto laskavost a pohřbili ho. Kéžvám teď Hospodin prokáže laskavost a věrnost. Také vám...
2. Samuel 4:11...lůžku? Nemám snad teď jeho krev žádat po vás a sprovodit vás ze světa?!" Nato David rozkázal svým...
2. Samuel 10:5... král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si...
2. Samuel 13:28...Amnon po víně rozveselí, zavelím: ‚Na Amnona!' a vy ho zabijete. Nebojte se. Je to přece na můj rozkaz....
2. Samuel 15:27... Vrať se s Abiatarem pokojně do města. jsouvámi také oba vaši synové - tvůj syn Achimaac a jeho syn...
2. Samuel 15:28... Počkám totiž v poušti naproti brodu, než od vás dostanu další zprávu." A tak Sádok s Abiatarem vrátili...
2. Samuel 16:10...srazit hlavu, ano?" Král však odpověděl: "Co je vám do toho, synové Ceruji, že mi zlořečí? Jestli mu...
2. Samuel 17:21... a tak se vrátili do Jeruzaléma. Když byli pryčvylezli ti dva ze studny a šli uvědomit krále Davida:...
2. Samuel 18:2...Ceruji, a třetinu Itajovi Gatskému. "Také vámi půjdu do boje," řekl král vojsku. Namítli ale:...
2. Samuel 19:23...Vždyť zlořečil pomazanému Hospodinovu!" "Co je vám do toho, synové Ceruji?" odpověděl mu David. "To mi...
2. Samuel 19:44...desetkrát větší nárok - David nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle pohrdnout? My jsme přece...
2. Samuel 21:3...vybít.) David se tedy Gibeonců ptal: "Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abyste dobrořečili...
2. Samuel 21:4...nemáme právo někoho v Izraeli zabít." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil král. Odpověděli mu: "Za...
1. Královská 9:6...dodržovat přikázání a ustanovení, jež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim...
1. Královská 11:2..."Nespojujte se s nimi a oni se nespojujívámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům."...
1. Královská 12:9...a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří...
1. Královská 12:11...silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na...
1. Královská 12:14... Odpověděl jim podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na...
1. Královská 18:25..." Na to všechen lid odpověděl: "Ano, správně!" "Vyberte si jednoho býka," řekl pak Eliáš Baalovým prorokům,...
2. Královská 1:6... král se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám:...
2. Královská 1:7...z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" "Jak vypadal ten muž, který vám s těmi slovy vyšel naproti?"...
2. Královská 2:18...do Jericha za Elíšou, řekl jim: "Copak jsem vám neříkal: Nechoďte?" Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleď...
2. Královská 3:17... ale koryto se naplní vodou, tak že se napijete vy, váš dobytek i všechna vaše zvířata. To by ale v...
2. Královská 3:18...To by ale v Hospodinových očích bylo málo. Proto vám také vydá do rukou Moábce. Všechna hrazená města,...
2. Královská 6:19...cesta! To není to město! Pojďte za mnou a dovedu vás k muži, kterého hledáte." A dovedl je do Samaří....
2. Královská 7:12...ještě v noci vstal a řekl svým služebníkům: " vám povím, co na nás Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme...
2. Královská 10:9...a nechte je tam do rána!" odpověděl. Ráno pak vyšel ven, postavil se před lid a promluvil k nim: "Tak vy...
2. Královská 10:23...Baalovým ctitelům: "Přesvědčte se, jestli mezi vámi nejsou nějací ctitelé Hospodina. Dohlédněte, aby tu...
2. Královská 11:5...jim nařídil: "Provedete to takhle: Třetinavás, kteří máte v sobotu nastoupit službu, bude hlídat u...
2. Královská 11:7...budete držet stráž kolem chrámu ze všech stranVy ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu odejít,...
2. Královská 17:13... který jsem svěřil vašim otcům a který jsem vám předal skrze své služebníky proroky." Oni však...
2. Královská 17:36...jim ani jim neobětujte! Pouze Hospodina, který vás vyvedl z Egypta velikou silou a vztaženou paží, jeho...
2. Královská 17:37...ustanovení, práva, Zákon a přikázání, která vám napsal. Neuctívejte cizí bohy. Nezapomínejte na smlouvu...
2. Královská 17:38...bohy. Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsemvámi uzavřel, a neuctívejte cizí bohy. Ctěte jen Hospodina,...
2. Královská 17:39...cizí bohy. Ctěte jen Hospodina, svého Boha. On vás zachrání z rukou všech vašich nepřátel!" Oni však...
2. Královská 18:27...s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito...
2. Královská 18:29...král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Z ruky vás vysvobodit nemůže! Nenechte se od Ezechiáše navádět k...
2. Královská 18:30...od Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne...
2. Královská 18:32...budete pít ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné vaší, do země obilí a moštu, země...
2. Královská 22:15...Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo...
2. Královská 22:18...hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh...
2. Královská 25:24...v zemi, služte babylonskému králi a povede se vám dobře." V sedmém měsíci ale přišel Išmael, syn...
1. Letopisů 12:18...přišli za Davidem k jeho pevnosti. David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokoji,...
1. Letopisů 15:12... Asajáše, Joela, Šemajáše, Eliela i Aminadaba. "Vy jste vůdcové levitských otcovských rodů," řekl jim....
1. Letopisů 15:13... se na nás prve obořil, protože jste ji nenesli vy. Nehledali jsme totiž jeho vůli, jak náleží." Kněží a...
1. Letopisů 16:13... jaké divy provedl, jaké zázraky, a co rozhodlVy, símě Izraele, jeho služebníka, jste jeho vyvolení, děti...
1. Letopisů 16:19...zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen trochu, byli jste tam jen hrstkou...
1. Letopisů 19:5... král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si...
1. Letopisů 22:18...byli ku pomoci: "Není snad Hospodin, váš Bůh, s vámi? Dal vám odpočinutí ze všech stran. Vydal mi do rukou...
1. Letopisů 28:8...celého Izraele, před shromážděním Hospodinovýmvás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a...
2. Letopisů 7:19...a opustíte ustanovení a přikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim...
2. Letopisů 7:20...cizím bohům a budete se jim klanět, potom vás vyrvu ze své země, kterou jsem vám dal, a z tohoto...
2. Letopisů 10:9...a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří...
2. Letopisů 10:11...silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na...
2. Letopisů 10:14... ale odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na...
2. Letopisů 12:5...Šemajáš a oznámil jim: "Tak praví HospodinVy jste zanechali , i tedy zanechávám vás v rukou...
2. Letopisů 13:8...je v rukou Davidových synů? Snad proto, že je vás tolik? Nebo proto, že s sebou máte jako bohy zlatá...
2. Letopisů 13:11...zažehují zlatý svícen se svítilnami. My zachováváme Hospodinovu službu, ale vy jste ho opustili. Bůh je s...
2. Letopisů 13:12...Stojí nám v čele! Jeho kněží zatroubí proti vám, synové Izraele! Nebojujte s Hospodinem, Bohem našich...
2. Letopisů 15:2...Duch spočinul na Azariášovi, synu OdedovuVyšel Asovi vstříc se slovy: "Slyš , Aso i všechen Judo a...
2. Letopisů 15:7...navzájem, neboť je Bůh stíhá všemožným souženímVy se však vzchopte a nepolevujte, vždyť vaše námaha ...
2. Letopisů 18:14... nebo ne?" "Jděte," odpověděl. "Čeká vás úspěch. Padnou vám do rukou." Král ho však přerušil:...
2. Letopisů 19:6...přece jen pro člověka, ale pro Hospodina. Když vynášíte soud, on je s vámi. vás tedy provází hrůza z...
2. Letopisů 19:7...Hospodina. Když vynášíte soud, on je s vámi.  vás tedy provází hrůza z Hospodina. Jednejte svědomitě,...
2. Letopisů 19:10...a s upřímným srdcem. U každého sporu, kterývám přijde od vašich bratrů z jiných měst, se bude...
2. Letopisů 19:11...ale i na vás. Tak jednejte a buďte bezúhonní. Nejvyšší kněz Amariáš vám bude nadřízen ve všech záležitostech...
2. Letopisů 20:15...i ty, králi Jošafate, poslouchejte. Toto vám praví Hospodin: Nebojte se ani se nelekejte ohromné...
2. Letopisů 20:17...strže před pouští Jeruel. Boj ale nebude na vás. Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám...
2. Letopisů 23:4...králův syn. Provedete to takhle: Třetinavás kněží a levitů, kteří v sobotu nastoupíte službu, bude...
2. Letopisů 24:20...Neuspějete. Opustili jste Hospodina, a on opustí vás!" Oni se ale proti němu spikli a na králův rozkaz ho na...
2. Letopisů 28:9...jménem Oded. Když se vojsko vracelo do Samařívyšel jim naproti. "Hleďte," řekl jim. "Hospodin, Bůh...
2. Letopisů 28:11...ty zajatce zpátky svým bratrům. Jinak proti vám vzplane Hospodinův hněv!" Tehdy povstali někteří...
2. Letopisů 29:11...moji, neberte to teď na lehkou váhu. Hospodin vás přece vyvolil, abyste stáli před ním a sloužili mu,...
2. Letopisů 30:6...Na králův rozkaz tedy do celého Izraele a Judska vyrazili poslové s tímto dopisem od krále a jeho...
2. Letopisů 30:8...navěky! Služte Hospodinu, svému Bohu, a on od vás odvrátí svůj planoucí hněv. Pokud se vrátíte k...
2. Letopisů 30:9...a soucitný. Pokud se k němu vrátíte, neodmítne vás!" Poslové tedy procházeli celý kraj Efraim a Manases od...
2. Letopisů 32:11...Když Ezechiáš tvrdí: ‚Hospodin, náš Bůh, nás vysvobodí z rukou asyrského krále,' myslíte, že vás...
2. Letopisů 32:14...rukou? Kdo z bohů těch národů, které moji otcové vyhladili, dokázal vysvobodit svůj lid z mých rukou? Jak by...
2. Letopisů 32:15...bůh žádného národa ani království nedokázal vysvobodit svůj lid z ruky ani z rukou mých otců. Ani...
2. Letopisů 34:23...Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo...
2. Letopisů 34:26...hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh...
2. Letopisů 36:23...dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavěl chrám v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi...
Ezdráš 1:3...vystavěl dům v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do...
Ezdráš 4:2...otcovských rodů s návrhem: "Budeme stavětvámi! Ctíme vašeho Boha stejně jako vy; obětujeme mu od ...
Ezdráš 7:21...nařizuji všem pokladníkům za Eufratem: Cokoli od vás vyžádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, nechť je...
Ezdráš 7:24...říši ani jeho syny nestihl jeho hněv. Dále se vám oznamuje, že od kněží, levitů, zpěváků, strážných,...
Nehemiáš 1:8...Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní, rozptýlím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátíte a budete...
Nehemiáš 1:9...byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud vás shromáždím a přivedu na místo, jež jsem si vyvolil za...
Nehemiáš 2:20... "My jsme jeho služebníci a začali jsme stavětVy ale v Jeruzalémě nemáte žádný podíl, právo ani nárok!" ...
Nehemiáš 4:6...Židé bydlící v jejich sousedství, desetkrát nám vykládali: "Kam se obrátíte, odevšad jdou na vás." Proto...
Nehemiáš 5:7... Rozhodl jsem se, že to knížatům a hodnostářům vytknu. "Vy všichni odíráte své bratry!" řekl jsem jim a...
Nehemiáš 5:8... Tam jsem jim řekl: "Kdykoli jsme mohlivykoupili jsme své židovské bratry, kteří se museli prodat...
Nehemiáš 6:3...Ono." Zamýšleli mi totiž provést něco zléhoVyslal jsem k nim posly s odpovědí: "Pracuji na velikém...
Nehemiáš 13:21...říkal jsem jim. "Ještě jednou, a vztáhnu na vás ruku!" Od doby v sobotu nechodili. Levitům jsem...
Nehemiáš 13:27... I jeho zavedly cizí ženy do hříchu. Co teprve vás? Je neslýchané, abyste prováděli takovou hanebnost,...
Job 6:21... čeká je zklamání. Právě tak k ničemu jste teď vy: Vidíte hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem snad: ‚Dejte mi...
Job 6:27...chcete vytýkat? Copak jen do větru mluví ubožákVy byste ale i o sirotka losovali, vlastního přítele byste...
Job 6:28...přítele byste prodali! Pohleďte na , prosím vás - copak bych vám do očí lhal? Přestaňte! Nepáchejte...
Job 12:2...na to řekl: "Opravduvy jste ti praví a moudrost vymře s vámi! I však mám...
Job 12:3...vymře s vámi! I však mám rozum tak jako vy a nejsem v ničem za vámi, to přece každý . Jsem ale k...
Job 13:2...viděl očima, slyšel ušima a rozpoznal. Co víte vy, to také vím a nejsem v ničem za vámi. Teď chci se...
Job 13:4...promluvit, s Bohem chci projednat svou přiVy jen špiníte samou lží, všichni jste šarlatáni, a ne...
Job 13:9...snad dělat obhájce Bohu? Dopadnete dobře,  vás prozkoumá? Oklamete ho, jako klamete člověka? Budete-li...
Job 13:10...člověka? Budete-li někomu tajně nadržovat, copak vás tvrdě neztrestá? Jeho vznešenosti nebojíte se, nepadá...
Job 13:11...Jeho vznešenosti nebojíte se, nepadá na vás jeho děs? Ta vaše moudra jsou slepená z popela, vaše...
Job 13:17...žádný bezbožník! Dobře poslouchejte, co tu vypovím, můj výklad vám v uších zní. Teď jsem připraven...
Job 16:4...ke tvým výlevům?' I bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na mém místě usedli. Svými řečmi bych vás uměl...
Job 16:5... potřásat nad vámi hlavou svou. Svými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by byla útěchou....
Job 17:10... kdo čisté ruce, se zviklat nenechá. Nuževy všichni, zkuste to znovu - moudrého mezi vámi ale...
Job 19:4...Pokud jsem opravdu v něčem pochybil, do chyby vám není nic. Pokud se chcete povyšovat nade mne a moji...
Job 19:21... zbyly mi jen holé dásně. Smilujte, smilujte sevy přátelé, vždyť Boží ruka bije ! Musíte s Bohem na...
Job 19:28...cizí, ale - srdce mi touhou umírá! Jenže vy říkáte: ‚Jak ho přistihnem? Příčina věci je přece v něm...
Job 19:29...ho přistihnem? Příčina věci je přece v něm.' Vy sami ale meče bojte se, vždyť mečem trestá hněv, a tak...
Job 27:5...nebudu mluvit jazykem falešným. V žádném případě vám nedám za pravdu, své bezúhonnosti se jakživ nezřeknu....
Job 27:11...Volá snad k Bohu bez ustání? Poučil jsem vás o Božím jednání, o Všemohoucím jsem nic netajil. Vždyť...
Job 32:6...Buzského tehdy řekl: " jsem jen mladíkvy jste kmeti, proto jsem byl dosud nesmělý, bál jsem se...
Job 32:12... Dokud jste hledali správná slova, pozorně jsem vás sledoval. Joba však nikdo z vás usvědčit neuměl, nikdo...
Job 32:14...řešení, Bůh, a ne člověk ho usvědčí!' Jobovy řeči mi nebyly určeny, bych však neodpovídal jako vy....
Job 34:2...Elihu mluvil dál: "Slyšte slova, mudrcivy znalci, naslouchejte mi. Vždyť ucho umí rozlišovat slova...
Job 34:18...on i králi řekne: ‚Jsi ničemník!' a šlechticům: ‚Vy zločinci!' On ani knížatům nestraní, nestaví velmože...
Job 42:8...sebe zápalnou oběť a můj služebník Job se za vás modlí. Jen proto, že dám na něj, vás hanebně...
Žalmy 14:6...přepadne zděšení - Bůh je s pokolením poctivýchVy pohrdáte úmysly ubohých? Jejich útočištěm je Hospodin!...
Žalmy 34:12... synové, poslouchejte , úctě k Hospodinu vás vyučím: Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo...
Žalmy 48:14... na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi: Tento Bůh je...
Žalmy 50:22...Kdo Boha pomíjíte, toto pochopte: Když  vás napadnu, kdo vám pomůže? Kdo přináší oběť vděčnosti,...
Žalmy 66:16...séla Pojďte a slyšte, ctitelé Boží, budu vám vyprávět, co pro udělal. Volal jsem k němu z plna...
Žalmy 68:14... prchají, hospodyně si kořist rozdělí!" I když vás k zemi skláněla břemena, křídla holubice jsou...
Žalmy 69:33...a kopyty! Ponížení se rozveselí, to uvidívám, kdo hledáte Boha, srdce ožijí! Vždyť přece Hospodin...
Žalmy 76:12... Hospodinu, svému Bohu, sliby skládejte a plňtevy všichni v okolí, dary Hroznému přineste! On přece...
Žalmy 82:6...bortí se všechny zemské základy! Ano, řekl jsemVy jste bohové, všichni jste Nejvyššího synové. Jakožto...
Žalmy 94:8...nevidí, Bůh Jákobův se to nedozví!" Pochopte tovy tupci největší, kdy rozum dostanete, hlupáci? Ten, který...
Žalmy 103:20...nade vším! Dobrořečte Hospodinu, jeho andělévy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho...
Žalmy 103:21...Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupyvy, jeho služebníci, kteří jste mu po vůli! Dobrořečte...
Žalmy 105:6... jaké divy provedl, jaké zázraky a co rozhodlVy, símě Abrahama, jeho služebníka, jste jeho vyvolení,...
Žalmy 114:6...Proč ses, Jordáne, obrátil nazpátek? Proč jstevy hory, skákaly jak beránci, proč jste jak jehňata...
Žalmy 115:14... kdo Hospodina ctí, jak malým, tak i velikým!  vás Hospodin rozmnoží, jak vás, tak vaše potomky! Od...
Žalmy 118:26... jenž přichází v Hospodinově jménu! Žehnáme vám z Hospodinova domu! Hospodin je Bůh, on je nám světlem!...
Žalmy 129:8... je nepozdraví, kdo tudy jde: "Hospodin vám své požehnání dej! V Hospodinově jménu vám žehnáme!" ...
Žalmy 134:1...velebit, každý, kdo je Hospodinův služebníkvy, kteří stojíte za nocí v domě, kde bydlí Hospodin!...
Žalmy 135:2...jméno Hospodin, chvalte, Hospodinovi sloužícívy, kdo stojíte v domě Hospodinově, v domě našeho Boha, v...
Žalmy 139:19..., Bože, zabil ty ničemy - "Odstupte ode vy vrahouni!" - Když mluví o tobě, je to rouhání, tvé jméno...
Přísloví 1:23...tupců nenávist ke všemu vědění? Obraťte se, když vás napomínám, hle, svého ducha na vás vylít chci, právě...
Přísloví 1:26... Vašemu neštěstí nyní zasměji se i hrůze, jež vás přepadne. Bavit se budu, jako bouře zachvátí vás...
Přísloví 1:27...přepadne. Bavit se budu, jako bouře zachvátí vás hrůza, jako vichr udeří vaše neštěstí, soužením a...
Přísloví 4:2... dávejte pozor a rozum získáte. Skvělé poznání vám totiž nabízím; neopouštějte učení. Sám jsem byl...
Přísloví 8:4...do města, v průchodu stojí a křičí tam: "Na vás, ó lidé, volám, svůj hlas ke všemu lidstvu obracím....
Přísloví 8:6... dospějte, tupci, k rozumu! Slyšte, řeknu vám něco zásadního, co vyjde z mých rtů, slova ryzí jsou....
Píseň 2:7...pod hlavou mou a pravicí objímá. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, při srnách, při laních divokých:...
Píseň 3:5...matičky, ukážu mu svůj rodný pokojík! Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, při srnách, při laních divokých:...
Píseň 5:8...mi strhli ti strážci hradební. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, najdete-li mého milého, co mu...
Píseň 8:4...hlavou mou a pravicí by objímal. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, neprobouzejte, nerozněcujte lásku,...
Izaiáš 1:7...leží v sutinách, vaše města jsou spálena. Půdu vám cizáci plení před očima - je z pustina, cizáky zcela...
Izaiáš 1:15...vydržet. Proto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si oči před vámi; když své modlitby hromadíte, neslyším...
Izaiáš 1:29... zahyne každý, kdo Hospodina opouští. Hanba vám bude za posvátné háje, které se vám tak líbily; za ty...
Izaiáš 3:14...proti stařešinům svého lidu a jeho velmožům: To vy jste vyplenili moji vinici, doma si hromadíte kořist...
Izaiáš 5:5... že hrozny urodí, proč její plody zplaněly? Nyní vám tedy oznámím, co udělám se svou vinicí: Odstraním její...
Izaiáš 5:8...- bezpráví, spravedlnost, a hle - úpění! Běda vám, kdo skupujete dům za domem a spojujete pole s polem,...
Izaiáš 7:13..." "Slyš, dome Davidův!" řekl na to prorok. "To vám nestačí unavovat lidi, že unavujete i mého Boha? Sám...
Izaiáš 7:14...unavovat lidi, že unavujete i mého Boha? Sám Pán vám proto znamení: Hle, panna počne a porodí syna a ...
Izaiáš 7:20...za Eufratem, totiž asyrského krále, a oholí vám hlavu i chlupy na nohách, ba i bradu vám ostříhá. V ten...
Izaiáš 8:13...a nelekejte se. Jen Hospodin zástupů je vám svatý - před ním mějte bázeň, jen z něho mějte strach....
Izaiáš 8:14...ním mějte bázeň, jen z něho mějte strach. On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem...
Izaiáš 8:19...zástupů, který přebývá na hoře Sion. Jistě vám řeknou: "Ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a...
Izaiáš 10:4...poprosit? Kde zanecháte své bohatství? Nezbude vám než se krčit s vězni, než padnout mezi mrtvými. Tím...
Izaiáš 14:29...král Achaz, zazněl tento ortel: Neradujte sevy všichni Filištíni, že je zlomena hůl toho, kdo vás bil....
Izaiáš 18:2...po řece, po vodě v rákosových člunech! Vzhůruvy rychlí poslové, k urostlému národu lesklé pleti, k lidu...
Izaiáš 18:3...protkané řekami. Všichni, kdo žijete na světěvy, kteří obýváte zem, vizte na horách zdviženou korouhev,...
Izaiáš 21:10...Můj lide drcený jako zrno na mlatu, ohlásil jsem vám, co jsem uslyšel od Hospodina zástupů, od Boha Izraele....
Izaiáš 21:13...se, vraťte se a přijďte sem!" Ortel nad ArábiíVy karavany dedanské, jež nocujete v arabské pustině,...
Izaiáš 21:14...v arabské pustině, žíznivým vodu přinesteVy, kteří žijete v Temě, vítejte uprchlíky chlebem! Prchají...
Izaiáš 22:12... kdo je odedávna budoval! Pán, Hospodin zástupůvás volal toho dne: "Plačte a truchlete, oholte hlavy,...
Izaiáš 22:14...Hospodin zástupů mi řekl do uší: "Ten hřích vám nebude odpuštěn do smrti." Tak praví Pán, Hospodin...
Izaiáš 23:2...poznali, jak to je. Zmlkněte, obyvatelé pobřežívy, kupci sidonští, kteří jste z námořnictví zbohatli! Přes...
Izaiáš 27:12...obilí od řeky Eufrat k Egyptskému potokuvy, synové Izraele, budete sesbíráni po jednom. V ten den...
Izaiáš 28:14... v níž uvíznou. Proto slyšte Hospodinovo slovovy drzouni, vy, kdo ovládáte jeruzalémský lid! Říkáte:...
Izaiáš 28:19...jako hlína zdupaná. Kdykoli se přižene, znovu vás zasáhne - ráno za ránem, v noc i den! Hrůza dočista...
Izaiáš 28:23...uši, slyšte můj hlas; pozorně slyšte, co říkám vám! Copak oráč pořád oře, aniž by kdy sel? Copak stále...
Izaiáš 29:10...po víně, potácíte se jako po pivě. Hospodin na vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám oči - vaše proroky,...
Izaiáš 29:11...vám hlavy - vaše vidoucí. Toto celé vidění pro vás bude jako slova zapečetěné knihy. Když ji dáte někomu,...
Izaiáš 30:3...silou však budete zklamáni, egyptský stín vás přivede do hanby! Vaši velmoži sice byli v Soanu, vaši...
Izaiáš 30:5... neboť jim nebude moci pomoci; nepřinese vám prospěch ani výhodu, ale jen hanbu a pohanu. Ortel o...
Izaiáš 30:13...násilí a lsti, na které jste se spolehli, proto vám bude tento hřích jako trhlina zející ve vysoké zdi,...
Izaiáš 30:15...bezpečí, v klidu a spolehnutí vaše vítězstvívy jste však nechtěli. Řekli jste: "Nikoli, utečeme na...
Izaiáš 30:16...budem na rychlých vranících!" Nuže, budou vás rychle pronásledovat. Tisíc vás uteče, když vás jeden...
Izaiáš 30:17...Nuže, budou vás rychle pronásledovat. Tisíc vás uteče, když vás jeden okřikne, když zakřičí pět,...
Izaiáš 30:18...korouhev na kopci. Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin...
Izaiáš 30:20...milostí. Jakmile uslyší, hned ti odpoví. I když vám Pán dává chléb soužení a vodu poroby, tvůj Učitel však...
Izaiáš 30:29... sevřít jim čelisti uzdou bloudění. Tehdy vám bude do zpěvu, jako když se v noci zasvěcují slavnosti;...
Izaiáš 32:9...obstojí. Ženy bezstarostné, vstaňte a slyšte Vy dcery, jež si v klidu žijete, řeči ucho nakloňte! Do...
Izaiáš 32:10...ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se budetevy, jež si v klidu žijete. Vinobraní totiž přestane a...
Izaiáš 32:11... Vinobraní totiž přestane a sklizeň nepřijdeVy bezstarostné, třeste se, vy sebejisté, chvějte se!...
Izaiáš 32:20...kroupami a město srovnáno bylo se zemí, blaze vám, kdo sejete při každém potoku, kdo býka i osla...
Izaiáš 33:11...a vyvýším! Těhotní senem, slámu rodíte; ohněm vás pohltí vlastní hněv. Národy budou spáleny na prášek,...
Izaiáš 35:4...- váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!" Oči slepých tehdy prohlédnou, uši...
Izaiáš 36:12...s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito...
Izaiáš 36:14...král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Nemůže vás vysvobodit! Nenechte se od Ezechiáše navádět k důvěře v...
Izaiáš 36:15...od Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne...
Izaiáš 36:17...budete pít ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné vaší, do země obilí a moštu, země...
Izaiáš 40:18...Ke komu chcete Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá? Odlité modle řemeslníka, pozlacené od zlatníka,...
Izaiáš 40:21...Copak to nevíte? Copak neslyšíte? Copak se vám to od počátku neoznamuje? Copak od založení země...
Izaiáš 41:22...Král Jákobův říká: Předložte důkazy! Pojďte námvy modly, oznámit, co všechno se přihodit. Povězte nám...
Izaiáš 41:24...nebo zlé, užasneme nad tím pohledem. Jenže vy nejste vůbec nic a vaše skutky jsou ještě míň - kdo si...
Izaiáš 41:26...Nikdo nic neoznámil, nikdo nic nezjevil, od vás neslyšel nikdo nic! první říkám Sionu: "Hle, tu...
Izaiáš 42:9...se sochami! Hle, minulé věci nastaly a teď vám povím o nových. Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím....
Izaiáš 42:23...nikdo neřekl: "Vrať je zpět!" Kdyby tak někdovás naslouchal! Kdyby tak od nynějška pozor dal! Kdo to...
Izaiáš 43:10...se obhájí, jim za pravdu, kdo to uslyšíVy jste svědkové, praví Hospodin, a můj služebník, jehož...
Izaiáš 43:12...a ohlásil, když jste žádné cizí bohy neměliVy jste svědkové, praví Hospodin, že jsem Bůh. Dříve...
Izaiáš 43:14... kdo to vrátí zpět? Toto praví Hospodin, váš vykupitel, Svatý izraelský: Kvůli vám pošlu na Babylon...
Izaiáš 43:19...Hle, činím novou věc, a klíčí právě teďvy to nevíte? Ano, způsobím cestu na poušti a na pustinách...
Izaiáš 44:8...a budoucí? Neděste se, nezoufejte - vždyť jsem vám to předem jasně pověděl. Vy jste svědkové! Je snad...
Izaiáš 46:3...Jákobův, všichni, kdo pozůstali domu Izraelovuvy, které hýčkám od lůna matky, vy, které od narození nosím...
Izaiáš 46:4...v náručí: do stáří, do šedin sám, to  vás podpořím; jsem vás učinil a vás nosím, vás...
Izaiáš 46:5... Ke komu tedy chcete přirovnat? Kdo je podle vás jako ? S kým to chcete srovnávat? Což se mi někdo...
Izaiáš 46:8...jejich soužení. Vzpomeňte si na to a vzmužte sevy zrádci, zamyslete se! Vzpomeňte na věci dávno minulé,...
Izaiáš 46:12... to učiním, své rozhodnutí naplním. Slyšte vy v srdci zatvrzelí, od spravedlnosti tak vzdálení: Svou...
Izaiáš 48:1... nikdo z nich! Slyšte to, dome Jákobůvvy, kdo se nazýváte jménem Izrael, vy, kdo jste vzešli z...
Izaiáš 48:2...Izraele vzýváte, ale ne v pravdě a ne poctivěvy, kdo se na svaté město odvoláváte, vy, kdo se opíráte o...
Izaiáš 49:13...krajiny. Jásejte, nebesa, země, raduj sevy hory, zvučně zpívejte! Hospodin totiž svůj lid potěšil,...
Izaiáš 50:1...odehnal? Komu jsem se tak zadlužil, že bych mu vás musel odprodat? To svými hříchy jste byli zaprodáni,...
Izaiáš 50:10...jako šaty, od molů budou sežráni! Kdo mezi vámi ctí Hospodina a jeho služebníka poslouchá? Kdo chodí v...
Izaiáš 50:11...jménu doufá, na svého Boha spoléhá. Ale vy všichni, kdo rozděláváte oheň a pořizujete si pochodně,...
Izaiáš 51:1... Poslouchejte , kdo jdete za spravedlnostívy, kdo Hospodina hledáte: Pohleďte na skálu, z níž jste...
Izaiáš 51:2... Pohleďte na svého otce Abrahama a na Sáru, jež vás rodila: Když jsem ho povolal, byl jen jediný, požehnal...
Izaiáš 52:12...nebudete se dávat na útěk, protože Hospodin před vámi půjde a Bůh Izraele vaše řady uzavře. Hle, můj...
Izaiáš 55:1... Ach, všichni žízniví, pojďte k vodě, i vy, kdo nemáte žádné peníze! Pojďte, kupujte a jezte,...
Izaiáš 55:3...a živi budete. Věčnou smlouvu chcivámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil....
Izaiáš 55:12... co chci; úspěšně naplní své poslání. Anovyjdete s radostí, doprovázeni v pokoji. Hory a pahorky vám...
Izaiáš 57:3... kdo přímou cestou kráčeli. Teď ale přistuptevy synové čarodějky, vy plémě nevěrníka a nevěstky! Komu se...
Izaiáš 59:2... aby neslyšel! Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem, vaše hříchy vám skryly jeho tvář, aby...
Izaiáš 61:6... vaši oráči a vinaři budou lidé z cizinyVás ale nazvou: Hospodinovi kněží, budou vám říkat: Našemu...
Izaiáš 62:6... kteří celý den a celou noc nikdy neztichnouVy, kdo Hospodina upomínáte, nedopřávejte si pokoje a ani...
Izaiáš 65:11... jejich skot odpočine v achorském údolí. Ale vás, kdo jste Hospodina opustili, vás, kdo jste zapomněli...
Izaiáš 65:12... vás, kdo jste Osudu číše plnili - nuževás tedy odsoudím k meči, všichni se skloníte a budete...
Izaiáš 65:13...Hospodin: Hle, moji služebníci budou jístvy však budete hladoví. Hle, moji služebníci budou pít, vy...
Izaiáš 65:14... Hle, moji služebníci budou zpívat štěstímvy však budete křičet bolestí, kvílet budete samou úzkostí....
Izaiáš 66:5...si, co se mi nelíbí. Slyšte slovo Hospodinovovy, kdo se před jeho slovem chvějete: Vaši bratři, kteří...
Izaiáš 66:13... Jako když matka své dítě konejší, tak  vás potěším - v Jeruzalémě dojdete útěchy. to uvidíte,...
Jeremiáš 2:7...se nechodí, kde není ani živáčka?' Vedl jsem vás do země krásné jako sad, abyste požívali dary, které...
Jeremiáš 2:9...při Baalovi, následovali nesmysly. Proto vás znovu obviňuji, praví Hospodin, a ještě i vaše vnuky...
Jeremiáš 2:31...proroky jste mečem hubili jako nenasytní lvi." Vy jedno pokolení, pohleďte, co praví Hospodin: "Jsem snad...
Jeremiáš 3:12...poběhlice, vrať se, praví Hospodin; nebudu na vás hledět s nevolí. Jsem přece milosrdný, praví Hospodin,...
Jeremiáš 3:14...Hospodin, vždyť jsem vaším manželem. Přijmu vás, po jednom z města, po dvou z rodiny a přivedu vás na...
Jeremiáš 3:15... po dvou z rodiny a přivedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást moudře a...
Jeremiáš 3:20... budeš nazývatOtče' a neodvrátíš se ode Vy jste mi ale, dome Izraele, byli nevěrní jako žena...
Jeremiáš 5:15...dříví tento lid. Hle, dome Izraele, přivedu na vás národ zdaleka, praví Hospodin. Národ prastarý je to,...
Jeremiáš 5:18... Ale ani v těch dnech, praví Hospodin, s vámi neskoncuji. se budou ptát: ‚Proč nám to všechno...
Jeremiáš 5:21...Jákobově, v Judsku to rozhlaste: Poslouchejtevy nechápaví hlupáci, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši,...
Jeremiáš 5:25...sklizeň.' Vaše viny to ale pokazily, vaše hříchy vás těch darů zbavily! V mém lidu se najdou zločinci,...
Jeremiáš 6:16...Po jděte a vaše duše najdou odpočinutíVy jste však řekli: ‚Nepůjdem!' Ustanovil jsem nad vámi...
Jeremiáš 6:17...jste však řekli: ‚Nepůjdem!' Ustanovil jsem nad vámi strážné: Dávejte pozor na zvuk polnice. Vy jste však...
Jeremiáš 7:3...Izraele: Napravte své cesty a své jednání, a  vás tu nechám žít. Přestaňte spoléhat na klamné řeči - prý:...
Jeremiáš 7:7... k vlastní škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům...
Jeremiáš 7:11...mohli páchat všechny ty ohavnosti? To se podle vás tento dům, který se nazývá mým jménem, stal doupětem...
Jeremiáš 7:13...všechny ty zločiny, praví Hospodin, jsemvám mluvil. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste...
Jeremiáš 7:14...se spoléháte, s tímto místem, které jsem dal vám i vašim otcům, proto udělám totéž, co jsem udělal se...
Jeremiáš 7:15... proto udělám totéž, co jsem udělal se ŠílemVás pak od sebe zapudím, jako jsem zapudil všechny vaše...
Jeremiáš 7:23...jim toto: ‚Poslouchejte , a budu vaším Bohemvy budete mým lidem. Choďte vždy po cestě, kterou jsem vám...
Jeremiáš 8:17...na , města i s obyvateli! "Hle, posílám na vás jedovaté hady, zmije, na které zaříkání neplatí, a...
Jeremiáš 10:1... neobřezané srdce." "Slyšte slovo, kterévám promlouvá Hospodin, dome izraelský. Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 11:4...jsem svěřil vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedl z Egypta, z tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte...
Jeremiáš 13:18...nad Hospodinovým stádem odvlečeným do zajetí. "Vyřiď králi a královně matce: ‚Sesedněte z trůnů na zem;...
Jeremiáš 13:20...na ty, kdo táhnou od severu! Kde máte stádo vám svěřené, ovce, jež byly vaší chloubou? Co řekneš, ti...
Jeremiáš 13:23...barvu kůže anebo leopard své skvrny? Pak bystevy mohli jednat dobře, kdo jste si navykli být zlí!...
Jeremiáš 14:13...jim přece říkají: ‚Nezakusíte meč, hlad na vás nepřijde! Na tomto místě vás jistě obdařím pravým...
Jeremiáš 14:14...jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá vidění, nicotné věštby a vymyšlené podvody. Nuže,...
Jeremiáš 15:11...zlořečí. Hospodin praví: "Pro vaše vlastní dobro vás jistě pošlu pryč; přivedu na vás nepřítele v čase bídy,...
Jeremiáš 15:14... jež jste páchali po celém vašem území. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť můj hněv...
Jeremiáš 16:12... však opustili a můj Zákon nedodržovali. A vy jste ještě horší než vaši otcové. Hle, každý se řídíte...
Jeremiáš 16:13...zlým srdcem, místo abyste poslouchali . Proto vás z této země odvrhnu do země, kterou jste neznali vy ani...
Jeremiáš 17:4...vlastní vinou přijdete o dědictví, které jsem vám dal. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi...
Jeremiáš 17:21...slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit náklady...
Jeremiáš 18:6...dostal jsem slovo Hospodinovo: "Nemohu snadvámi naložit jako tento hrnčíř, dome Izraele? praví...
Jeremiáš 18:11...‚Tak praví Hospodin: Hle, chystám proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plán! Odvraťte se proto...
Jeremiáš 21:4...babylonskému králi a proti Chaldejcům, kteří na vás útočí, shromáždím uprostřed tohoto města. sám budu...
Jeremiáš 21:5...tohoto města. sám budu bojovat proti vám vztaženou rukou a mocnou paží ve svém hněvu a rozlícení...
Jeremiáš 21:8...milosti, bez lítosti, bez slitování. Tomuto lidu vyřiď: Tak praví Hospodin - Hle, předkládám vám cestu...
Jeremiáš 21:9...městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, kteří na vás útočí, ten...
Jeremiáš 21:14...Kdo může napadnout náš příbytek?' Ztrestám vás, praví Hospodin, jak si vaše skutky zaslouží. Zapálím...
Jeremiáš 22:2...Hospodinovo - ty, tvoji dvořané i tvůj lidvy, kteří vcházíte těmito branami. Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 23:2... ovce a nestaráte se o , hle, vámi zúčtuji za vaše zločiny, praví Hospodin. Zbytky svého...
Jeremiáš 23:16...zástupů: "Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o...
Jeremiáš 23:17...zarputilým srdcem, namlouvají: ‚Nic zlého se vám nestane!' Kdo ale stál v radě Hospodinově, aby viděl a...
Jeremiáš 23:33...od Hospodina?' - odpovíš: ‚Jaký ortel? Odvrhnu vás! praví Hospodin.' Kdokoli z proroků, kněží či lidu se...
Jeremiáš 23:38...slovaortel od Hospodina', ačkoli jsem vám ta slova říkat zakázal. Proto na vás teď dočista...
Jeremiáš 23:39...ačkoli jsem vám ta slova říkat zakázal. Proto na vás teď dočista zapomenu a ze své přítomnosti vás odvrhnu i...
Jeremiáš 23:40... které jsem dal vám a vašim otcům. Uvalím na vás věčnou pohanu a věčnou potupu, jaká se nedá...
Jeremiáš 25:3...Jošiáše, syna Amonova, dodneška - co dostávám slovo Hospodinovo. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale...
Jeremiáš 25:4...mluvil, ale vy jste neposlouchali. Hospodinvám znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky,...
Jeremiáš 25:5... můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků navěky. Nenásledujte cizí bohy...
Jeremiáš 25:6...se jim; nepopouzejte svými výtvory, na vás nedopustím neštěstí!' Vy jste ale neposlouchali,...
Jeremiáš 25:7...svými výtvory, na vás nedopustím neštěstí!' Vy jste ale neposlouchali, praví Hospodin, a k vlastnímu...
Jeremiáš 25:27...se a padněte, že nevstanete, protože na vás sesílám meč!' A kdyby od tebe odmítali ten kalich vzít...
Jeremiáš 25:29... jež nese jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy byste měli vyváznout? Nevyváznete! Na všechny obyvatele...
Jeremiáš 26:4...a nebudete se řídit mým Zákonem, který jsem vám dal, a nebudete poslouchat slova mých služebníků...
Jeremiáš 26:5...slova mých služebníků proroků, kterévám znovu a znovu posílám (a vy jste je neposlouchali!),...
Jeremiáš 26:13... svého Boha, a Hospodin upustí od zla, kterým vám hrozil. Pokud jde o - hle, jsem ve vašich rukou....
Jeremiáš 26:15...a jeho obyvatele nevinnou krev. Opravdu vám totiž poslal Hospodin, abych vám vyřídil všechna tato...
Jeremiáš 27:9... Neposlouchejte proto své proroky a věštce, své vykladače snů, jasnovidce a čaroděje, kteří vám říkají, ...
Jeremiáš 27:10... se babylonskému králi nepoddáváte. Prorokují vám jen lži, které vás nakonec odloučí od vlasti. Vyženu...
Jeremiáš 27:14...králi? Neposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají, se babylonskému králi nepoddáváte. Prorokují...
Jeremiáš 27:15... praví Hospodin. Prorokují mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryč, abyste zahynuli i s těmi svými...
Jeremiáš 27:16...Neposlouchejte slova svých proroků, kteří vám prorokují: ‚Hle, vzácné předměty Hospodinova domu se...
Jeremiáš 29:6...jezte jejich plody. Berte si ženy a ploďte dětiVybírejte nevěsty pro své syny a provdávejte své dcery, ...
Jeremiáš 29:7... Usilujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval, a modlete se za k Hospodinu, neboť v...
Jeremiáš 29:8...se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám...
Jeremiáš 29:9...a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži! jsem je neposlal, praví Hospodin. Tak...
Jeremiáš 29:10...se naplní sedmdesát babylonských let, znovu si vás povšimnu a splním vám své zaslíbení, že vás sem znovu...
Jeremiáš 29:11...vás sem znovu navrátím. sám přece vím, jakvás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a...
Jeremiáš 29:12...ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami,  vás vyslyším. Budete hledat a najdete , když budete...
Jeremiáš 29:14..., když budete hledat celým srdcem. Dám se vám najít, praví Hospodin, a přivedu vás zpět ze zajetí....
Jeremiáš 29:16...zůstal v tomto městě, o vašich bratrech, kteřívámi nešli do vyhnanství: Tak praví Hospodin zástupů - Hle,...
Jeremiáš 29:19...a znovu posílal své služebníky proroky. Ani vy jste ale neposlouchali, praví Hospodin. Nuže, slyšte...
Jeremiáš 29:21... a o Cidkiášovi, synu Maasejášovu, kteří vám mým jménem prorokují lži: Hle, vydám je do rukou...
Jeremiáš 29:27...tedy neumlčel Jeremiáše Anatotského, který tamvás ze sebe dělá proroka? Dokonce i k nám do Babylonu...
Jeremiáš 29:31...Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vyřiď všem vyhnancům - Toto praví Hospodin o Šemajášovi...
Jeremiáš 30:22...jinak odvážil ke mně přistoupit? praví HospodinVy budete mým lidem a budu vaším Bohem." Hle,...
Jeremiáš 34:15... ovšem neposlechli, vůbec si toho nevšímaliVy jste ale nedávno činili pokání a zachovali jste se, jak...
Jeremiáš 34:17...proto tak praví Hospodin: Neposlechli jste . Nevyhlásili jste svobodu každý svému bratru, svému bližnímu....
Jeremiáš 34:21...zvěř. Judského krále Cidkiáše i jeho velmože vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po...
Jeremiáš 35:6... nám totiž přikázal: ‚Nikdy nepijte vínovy ani vaši potomci. Nestavějte si domy, nesejte semeno,...
Jeremiáš 35:14...poslouchají, co jim přikázal jejich otec. vám ale mluvím znovu a znovu, a vy neposloucháte. Znovu...
Jeremiáš 35:15... a vy neposloucháte. Znovu a znovu jsemvám posílal všechny své služebníky proroky se slovy:...
Jeremiáš 35:18...zástupů, Bůh Izraele: Poslouchali jste, co vám váš otec Jonadab přikázal; dodržovali jste všechny jeho...
Jeremiáš 37:7...Hospodin, Bůh Izraele: Judskému králi, který vás za mnou poslal s dotazy, odpovězte takto - Hle,...
Jeremiáš 37:10...I kdybyste celé babylonské vojsko, jež na vás útočí, pobili, takže by v jejich táboře zůstali jen...
Jeremiáš 37:19...do vězení? A kde jsou ti vaši proroci, kteří vám prorokovali: ‚Babylonský král nepřitáhne proti vám ani...
Jeremiáš 38:5...rukou," odpověděl jim král Cidkiáš. "Král proti vám nic nezmůže." Vzali tedy Jeremiáše a hodili ho do jímky...
Jeremiáš 40:3...neštěstím a teď svou hrozbu naplnil. Stalo se vám to, protože jste hřešili proti Hospodinu a...
Jeremiáš 40:9...zemi, poddejte se babylonskému králi a povede se vám dobře. Hle, zůstávám zde v Micpě, abych vás...
Jeremiáš 40:10...králi a povede se vám dobře. Hle, zůstávám zde v Micpě, abych vás zastupoval před Babyloňany,...
Jeremiáš 42:4...k Hospodinu, vašemu Bohu, jak žádáte. Cokoli vám Hospodin odpoví, to vám oznámím a nic vám nezamlčím."...
Jeremiáš 42:10...vaši prosbu: Jestliže zůstanete v této zemivybuduji vás a nezbořím, zasadím vás a nevykořením, neboť...
Jeremiáš 42:11... Nebojte se ho, praví Hospodin - vždyť jsemvámi, abych vás zachránil a vysvobodil vás z jeho ruky....
Jeremiáš 42:12...zachránil a vysvobodil vás z jeho ruky. Dopřeji vám milosrdenství, takže se nad vámi smiluje a propustí vás...
Jeremiáš 42:15... - nuže, pak tedy slyšte slovo Hospodinovovy pozůstatky Judy. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 42:16...se rozhodnete jít do Egypta a usadit se tam, pak vás tam v Egyptě stihne meč, jehož se bojíte, a dolehne na...
Jeremiáš 42:18...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jako se vylil můj rozhořčený hněv na obyvatele Jeruzaléma, tak se...
Jeremiáš 42:19...a toto místo nikdy nespatříte. Hospodin vám, pozůstatkům Judy, říká: Nechoďte do Egypta! Vezměte na...
Jeremiáš 42:21...Bůh, řekne, a my to splníme.' Nuže, dnes jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste Hospodina, svého Boha,...
Jeremiáš 42:22...pomřete mečem, hladem a morem na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit se tam!" Tak Jeremiáš dopověděl...
Jeremiáš 44:3...a sloužit cizím bohům, které neznali oni ani vy ani vaši otcové. Znovu a znovu jsem k vám posílal...
Jeremiáš 44:4...oni ani vy ani vaši otcové. Znovu a znovu jsemvám posílal všechny své služebníky proroky se slovy:...
Jeremiáš 44:7...přivádíte tak hrozné neštěstí? To chcete z Judy vyhladit muže, ženy, děti i kojence, takže z vás nezůstane...
Jeremiáš 44:10...neřídí mým Zákonem a mými pravidly, která jsem vám a vašim otcům uložil. A proto tak praví Hospodin...
Jeremiáš 44:11...zástupů, Bůh Izraele: Hle, rozhodl jsemvás ve zlém; celý Juda bude vyhlazen. Odstraním pozůstatky...
Jeremiáš 44:21...městech a jeruzalémských ulicích přinášeli vy i vaši otcové, vaši králové, vaši velmoži i prostý lid?...
Jeremiáš 44:23...Zákonem, jeho pravidly a jeho výstrahami; proto vás postihlo toto neštěstí, které trvá dodnes." Potom...
Jeremiáš 44:25...Egyptě! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleVy a vaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali....
Jeremiáš 44:29... čí slovo obstojí - zda , anebo jejich. A toto vám bude znamením, praví Hospodin: Na tomto místě s vámi...
Jeremiáš 47:5...z ostrova Kréta. Gaza si pro smutek hlavu vyholí, Aškelon bude umlčen. Vy, kdo jste zbyli na pláni,...
Jeremiáš 48:43...proti Hospodinu. Strach a prach a past na vás, obyvatelé Moábu! praví Hospodin. Kdo před tím strachem...
Jeremiáš 49:30... Babylonský král Nabukadnezar se chystá proti vám, na vás vymýšlí svůj plán. Vzhůru! Do boje proti...
Jeremiáš 50:11... praví Hospodin. Jen se radujte, jen jásejtevy, kdo drancujete dědictví. Jen poskakujte jako kravka...
Jeremiáš 51:50...jako kvůli Babylonu padali mrtví po vší zemiVy, kteří jste ušli meči, jděte a nezastavujte! Pamatujte...
Pláč 1:12...podívej, v jaké jsem hrozné potupě! Není to pro vás vůbec nic, všichni, kdo procházíte kolem? Jen se...
Ezechiel 5:16...pro národy okolo. To říkám HospodinVystřelím na vás kruté šípy smrtelného hladu, vystřelím je...
Ezechiel 5:17...víc a víc a odříznu vás od chleba. Pošlu na vás hladomor a dravou zvěř, která připraví o děti....
Ezechiel 6:3...a výšinám, stržím a roklinám. Hle, přivádím na vás meč a zničím vaše výšiny! Vaše oltáře budou zbořeny,...
Ezechiel 6:7...skáceny a vaše výtvory budou smeteny. mezi vámi budou padat mrtvoly, poznáte, že jsem Hospodin....
Ezechiel 6:8... jsem Hospodin. Některé ale ušetřím. Někteřívás uniknou meči mezi národy, budete rozprášeni po...
Ezechiel 7:9...tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a poznáte, že Hospodin jsem ten, kdo vás bije....
Ezechiel 9:1...nevyslyším." Potom hlasitě zvolal: "Přistupte vy, kdo ztrestáte město! Každý přineste svou zhoubnou...
Ezechiel 11:5...říkáte, dome izraelský; ale vím i to, co vás v duchu napadá. Povraždili jste v tomto městě tolik...
Ezechiel 11:7...městě, ty jsou to maso a město je ten hrnec;  vás z něj ale vyženu. Báli jste se meče a na vás meč...
Ezechiel 11:8...vás z něj ale vyženu. Báli jste se meče a na vás meč uvedu, praví Panovník Hospodin. Vyženu vás z města...
Ezechiel 11:9...a na vás meč uvedu, praví Panovník HospodinVyženu vás z města ven a vydám vás do rukou cizáků. Tak nad...
Ezechiel 11:10...vámi vykonám své rozsudky. Padnete mečem. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 11:11...území a tehdy poznáte, že jsem Hospodin.  vám nebude ve městě jako masíčku v hrnci. Budu vás soudit...
Ezechiel 11:17...řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Shromáždím vás z národů a posbírám vás ze zemí, do nichž jste byli...
Ezechiel 12:11...zůstal ve městě. Řekni jim: jsem znamení pro vás! Předvedl jsem, co se stane jim. Půjdou do vyhnanství,...
Ezechiel 12:25...se naplní. žádné odklady! Za vašich časůvy bando vzbouřenců, promluvím a to slovo naplním, praví...
Ezechiel 13:8...falešná a vaše věštění je lež, hle - jsem proti vám, praví Panovník Hospodin! ruka je proti prorokům,...
Ezechiel 13:12...se větrná bouře, a hle - ta zeď spadne! Tehdy se vás nejspíš zeptají: ‚Co zbylo z vaší omítky?' Nuže, tak...
Ezechiel 13:14...ji se zemí, se obnaží její základy. Spadnevy skončíte pod - tehdy poznáte, že jsem Hospodin! ...
Ezechiel 13:15... - tehdy poznáte, že jsem Hospodin! se vybouří můj hněv proti zdi a proti těm, kdo ji omítali,...
Ezechiel 13:20... jimiž lapáte lidi jako ptáky do pasti. Strhám vám je z paží a propustím ty, které jste lapaly jako ptáky...
Ezechiel 13:21... které jste lapaly jako ptáky do pasti. Strhnu vám ty vaše čelenky a svůj lid vysvobodím z vašeho sevření,...
Ezechiel 14:22...v něm ale zůstane hrstka přeživších, kteří odtud vyvedou své syny a dcery. Hle - k vám přicházejí! ...
Ezechiel 18:2...jsem slovo Hospodinovo: "Co je továmi, že o izraelské zemi říkáte toto přísloví: ‚Rodiče...
Ezechiel 18:19...bratra a prováděl mezi svým lidem špatnostiVy ale říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy viny?' -...
Ezechiel 18:25... jak byl nevěrný, za hřích, kterého se dopustilVy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.'...
Ezechiel 18:29...jednání vrtkavý, dome izraelský? Nejste to spíše vy, kdo je vrtkavý ve svém jednání? Proto vás budu soudit,...
Ezechiel 18:30...spíše vy, kdo je vrtkavý ve svém jednání? Proto vás budu soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání,...
Ezechiel 20:3...stařešinům toto: Tak praví Panovník HospodinVy že se přicházíte se mnou radit? Jakože jsem živ, nebudu...
Ezechiel 20:20... Svěťte soboty, jsou znamením mezi mnouvámi, abyste věděli, že jsem Hospodin, váš Bůh. I tito...
Ezechiel 20:31...Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin,  vás nevyslyším!" "Říkáte: ‚Chceme být jako jiné národy,...
Ezechiel 20:33... Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, budu vám kralovat v kypícím hněvu, pevnou rukou a napřaženou...
Ezechiel 20:34... pevnou rukou a napřaženou paží. V kypícím hněvu vás pevnou rukou a napřaženou paží vyvedu z národů a...
Ezechiel 20:35...ze zemí, do nichž jste byli zahnáni. Přivedu vás na poušť národů a budu vás tam soudit tváří v tvář....
Ezechiel 20:36...vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit vás, praví Panovník Hospodin. Nechám vás procházet pod...
Ezechiel 20:37...budu soudit vás, praví Panovník Hospodin. Nechám vás procházet pod pastýřskou holí a přivedu vás do svazku...
Ezechiel 20:38...vás do svazku smlouvy. Vzbouřence a zrádce mezi vámi vytřídím; vyvedu je ze země, ve které pobývali, na...
Ezechiel 20:39... že jsem Hospodin. Nuže, dome Izraele, toto vám praví Panovník Hospodin: Jděte si každý uctívat své...
Ezechiel 20:41...a vybrané dary ze všeho, co jste zasvětili.  vás vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste...
Ezechiel 20:42...národů. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin -  vás přivedu na půdu Izraele, do země, o níž jsem přísahal,...
Ezechiel 20:44... Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - vámi kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých...
Ezechiel 22:19... Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože sevás všech stala struska, nahrnu vás teď do Jeruzaléma. Jako...
Ezechiel 22:20...do pece, kde se taví rozdmýchaným plamenem, tak vás ve svém zuřivém hněvu nahrnu dovnitř a tam vás nechám...
Ezechiel 22:21...nahrnu dovnitř a tam vás nechám roztavit. Nahrnu vás na hromadu, rozdmýchám na vás plamen svého hněvu a...
Ezechiel 22:22... Tehdy poznáte, že Hospodin jsem na vás vylil svůj hněv." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 23:48...ženy se tím poučí, aby nebyly zvrhlé jako vy. Za vaši zvrhlost vás potrestají; ponesete trest za své...
Ezechiel 23:49... aby nebyly zvrhlé jako vy. Za vaši zvrhlost vás potrestají; ponesete trest za své hříšné modlářství....
Ezechiel 24:24...svých vinách a mezi sebou naříkat. Ezechiel se vám stane znamením. Přesně co dělá on, budete dělat i vy....
Ezechiel 33:20...jedná poctivě a spravedlivě, smí díky tomu žítVy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Budu...
Ezechiel 34:2...těm pastýřům - Tak praví Panovník Hospodin: Běda vám, pastýři Izraele, kteří pasete sami sebe! Nemají se...
Ezechiel 34:9...se sami o sebe, a nikoli o ovce, protovy pastýři, slyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník...
Ezechiel 34:17...a silnou zahubím. Budu je pást ve spravedlnostiVám, svým ovcím, pak Panovník Hospodin praví: Hle - budu...
Ezechiel 34:18...ovcemi a mezi kozly a berany. Nestačí vám pást se na dobrých pastvinách? To musíte zbytek pastvin...
Ezechiel 34:31...Izraele, jsou můj lid, praví Panovník HospodinVy jste ovce - lidské ovce na pastvině - a jsem...
Ezechiel 36:2... Tak praví Panovník Hospodin - Nepřítel nad vámi volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!' Proto...
Ezechiel 36:3...a řekni: Tak praví Panovník Hospodin. Protože vás pustošili a drtili ze všech stran, aby si vás zbytek...
Ezechiel 36:6... Hle - mluvím zuřivě rozhorlen, protože se vám posmívali pohané. Nuže, tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 36:7...Panovník Hospodin: Přísahám, že pohanům kolem vás se také budou posmívat! Vy, izraelské hory, se však...
Ezechiel 36:8... že pohanům kolem vás se také budou posmívatVy, izraelské hory, se však budete jen zelenat a ponesete...
Ezechiel 36:9... jenž se brzy vrátí. Vždyť jsem přecevámi! Obrátím k vám svou tvář a budou vás znovu orat a...
Ezechiel 36:11...i zvířata a budou se množit a rozmáhat. Osídlím vás jako za starodávna a budu k vám ještě štědřejší než...
Ezechiel 36:12...kdysi. Tak poznáte, že jsem Hospodin. Znovuvám přivedu lidi; Izrael, můj vlastní lid, vás obsadí a...
Ezechiel 36:22...- Tak praví Panovník Hospodin: Nedělám to kvůli vám, dome Izraele, ale kvůli svému svatému jménu, které...
Ezechiel 36:23...národy poznají, že jsem Hospodin - na vás před jejich očima prokážu, jak jsem svatý, praví...
Ezechiel 36:24...jsem svatý, praví Panovník Hospodin. Posbírám vás z pohanů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás...
Ezechiel 36:25...zemí a přivedu vás zpět do vlasti. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší nečistoty a...
Ezechiel 36:26...ode všech vašich hnusných model vás očistím. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu...
Ezechiel 36:27...srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými...
Ezechiel 36:29...a budu vaším Bohem. Ode vší vaší nečistoty vás zachráním. Přivolám také obilí a rozmnožím je....
Ezechiel 36:32...svým vinám a své zvrhlosti. Nedělám to kvůli vám, praví Panovník Hospodin, toho si buďte vědomi. Vy...
Ezechiel 36:33... Toto praví Panovník Hospodin: V den, kdy vás očistím od všech vin, znovu obydlím vaše města, aby se...
Ezechiel 37:5...praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, do vás přivedu ducha, abyste ožily. Dám na vás šlachy a...
Ezechiel 37:6... do vás přivedu ducha, abyste ožily. Dám na vás šlachy a pokryji vás masem, potáhnu vás kůží a vložím...
Ezechiel 37:12...Hle, otevřu vaše hroby; z těch hrobů vás vyvedu, lide můj, a přivedu vás do izraelské země....
Ezechiel 37:13...Hospodin - otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu, lide můj. Vložím do vás svého Ducha, abyste...
Ezechiel 37:14...a z těch hrobů vás vyvedu, lide můj. Vložím do vás svého Ducha, abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší...
Ezechiel 39:17...se ze všech stran k obětní hostině, kterou pro vás připravím, k veliké obětní hostině na horách Izraele....
Ezechiel 39:19...v Bášanu. Na obětní hostině, kterou pro vás připravím, budete žrát tuk, budete plní, a budete...
Ezechiel 43:27...obětovat vaše zápalné i pokojné oběti a ve vás najdu zalíbení, praví Panovník Hospodin." Poté ...
Ezechiel 45:12...ger. Dvacet a pětadvacet a patnáct šekelů  vám vydá za hřivnu. Toto bude vaše obětní dávka: šestina...
Ezechiel 47:14...jsem přísahal, že ji dám vašim otcům, a proto vám připadne za dědictví. Toto jsou hranice země: Na severu...
Ezechiel 47:22...podíly pro sebe i pro přistěhovalce žijící mezi vámi, kteří u vás zplodili děti. Ti pro vás budou jako...
Daniel 1:10...určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by kvůli vám...
Daniel 2:5...mi nesdělíte onen sen i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtit a vaše domy obrátit v smetiště. Pokud mi...
Daniel 2:6... Pokud mi však sen i jeho výklad sdělíte, zahrnu vás dary, odměnami a vysokými poctami. Nuže, povězte mi, co...
Daniel 2:9...‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás jediný trest.' Domluvili jste se, že mi budete...
Daniel 3:4..."Lidé všech národů a jazyků, přikazuje se vám toto: Jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu,...
Daniel 3:15...hudbu, padnout a klanět se soše, kterou jsem vyrobil? Jestli se nepokloníte, budete ihned hozeni do...
Daniel 3:31...a jazyků v celém obydleném světě: Hojný pokoj vám! S potěšením vám dávám na vědomost divy a zázraky,...
Daniel 3:32...obydleném světě: Hojný pokoj vám! S potěšením vám dávám na vědomost divy a zázraky, které při mně vykonal...
Daniel 6:26...napsal lidem všech národů a jazyků: Hojný pokoj vám! Tímto nařizuji, aby všude, kam sahá královská moc,...
a další...

Slova obsahující vy: ábelovy (1) abiášovy (3) abiezerovy (1) abrahamovy (3) achabovy (4) achaziášovy (1) achazovy (2) achitofelovy (1) amaciášovy (2) amonovy (1) amramovy (1) anakovy (2) andělovy (1) anovy (2) aravy (3) áronovy (5) asovy (3) asrielovy (1) avy (1) azariášovy (1) baalovy (3) baašovy (1) benjamínovy (1) bitvy (25) budovy (4) býčkovy (1) celofchadovy (3) cidkiášovy (3) červy (5) ďáblovy (2) danovy (2) dareiovy (3) davidovy (9) davy (12) divy (54) domluvy (6) domovy (1) efraimovy (6) eleazarovy (1) eliabovy (2) eliášovy (1) elíšovy (1) elovy (1) ezauovy (10) ezechiášovy (4) faraonovy (6) filipovy (2) geršonovy (1) gogovy (1) hadadovy (2) hataavy (2) hegajovy (1) herodovy (2) hlavy (72) hodiášovy (1) hospodinovy (88) hošeovy (1) cheferovy (1) chelekovy (1) chlévy (1) chvalozpěvy (3) isacharovy (2) itamarovy (1) ivy (3) izákovy (1) izraelovy (2) jairovy (3) jákobovy (8) jehoašovy (2) jehoramovy (1) jehuovy (1) jeroboámovy (6) ježíšovy (2) jizvy (7) joábovy (1) joachazovy (2) joakimovy (2) joašovy (1) jobovy (2) josefovy (4) jošafatovy (2) jošiášovy (2) jotamovy (2) jozuovy (2) judovy (1) kehatovy (3) kladivy (1) kopřivy (3) kotvy (5) královy (3) krávy (9) kristovy (8) krovy (2) lámechovy (1) larvy (2) lotovy (2) lovcovy (2) lvy (7) macholovy (1) manasesovy (4) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |