Vtom

Hledám varianty 'vtom' [ vtom ]. Nalezeny 162 verše.
Genesis 3:8...Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrkyVtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se...
Genesis 15:4...Abram, "a tak mým dědicem bude můj čeledín!" Vtom dostal Hospodinovo slovo: "Ten tvým dědicem nebude;...
Genesis 22:11...vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízlVtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl: "Abrahame!...
Genesis 24:15... že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství." Vtom, ještě než to dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem...
Genesis 24:45...ta, kterou Hospodin určil pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšla z města...
Genesis 27:30... kdo ti zlořečí, a požehnáni, kdo ti žehnají!" A vtom, jakmile Izák Jákobovi požehnal, právě když Jákob...
Genesis 28:13... vystupovali a sestupovali po něm Boží anděléVtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh...
Genesis 32:2...vrátil se domů. Také Jákob odešel svou cestouvtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl,...
Genesis 34:7...vypravil k Jákobovi, aby s ním promluvilVtom přišli Jákobovi synové z pole, a když to uslyšeli,...
Genesis 38:25...ji ven, je upálena!" ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužem,...
Genesis 41:4...krávy sežraly těch sedm krásných a tučnýchVtom se Farao probudil. Když znovu usnul, měl další sen: Na...
Genesis 41:7...klasy pohltily těch sedm bohatých a pěknýchVtom se farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl...
Genesis 41:21...znát, neboť byly stejně ošklivé jako předtím. A vtom jsem se probudil. V dalším snu jsem viděl, jak na...
Genesis 42:27...otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok, a vtom uviděl své stříbro: leželo navrchu v jeho vaku! "...
Exodus 2:5...opodál, aby zjistila, co se s ním bude dítVtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera; její služebné...
Exodus 3:2...hluboko do pouště, přišel k Boží hoře OrébVtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal...
Exodus 9:23...v Egyptě." Mojžíš napřáhl svou hůl k nebivtom Hospodin spustil hromy a kroupy a k zemi začaly šlehat...
Exodus 10:19...od faraona odešel a modlil se k HospodinuVtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr,...
Exodus 14:19...na faraonovi i na jeho vozech a jezdcích." Vtom se Boží anděl, který kráčel před izraelským táborem,...
Leviticus 9:23...Stanu setkávání, a když vyšli ven, žehnali liduVtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva. Od Hospodina...
Numeri 11:31...se Mojžíš se stařešiny Izraele vrátil do táboraVtom se zvedl vítr od Hospodina, přivál od moře křepelky a...
Numeri 14:10...Celá obec se chystala ukamenovat je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání...
Numeri 16:19...ke vchodu do Stanu setkávání celou obecVtom se celé obci ukázala Hospodinova sláva a Hospodin...
Numeri 20:6...ke vchodu do Stanu setkávání. Padli na tvářvtom se jim ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k...
Numeri 22:28... Tehdy Balaám vybuchl hněvem a bil oslici holíVtom Hospodin rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi: "Co...
Numeri 22:31...zvyku chovat se k tobě takhle?" Odpověděl: "Ne." Vtom Hospodin Balaámovi odkryl oči. Když spatřil...
Jozue 3:16...se pokaždé během sklizně všude vylévá z břehů), vtom se vody přitékající shora zastavily. Nahromadily se...
Soudců 3:21...pro tebe Boží slovo!" Král se zvedl z křeslavtom Ehud levicí tasil od pravého stehna meč a vrazil mu ho...
Soudců 4:22...do spánku, se zabodl do země. Tak zemřelVtom dorazil Barák pronásledující Siseru. Jael mu vyšla...
Soudců 7:19... došel Gedeon se stovkou mužů k okraji táboraVtom zatroubili na rohy a rozbili džbány, které si nesli....
Soudců 15:14...k Lechi, Filištíni mu s křikem vyrazili naprotiVtom se ho zmocnil Duch Hospodinův. Provazy na jeho pažích...
Soudců 16:9...spoutala. (V pokoji přitom měla ukryté muže.) Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" On...
Soudců 16:12...pak vzala nové provazy a spoutala ho jimiVtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" (V...
Soudců 16:14...hlavě, vpletla je do osnovy a utáhla kolíkemVtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!"...
Soudců 16:20...ho ovládla a podmanila; jeho síla ho opustilaVtom zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil...
Soudců 18:14...do Efraimských hor a dorazili k Míkovu domuVtom se ozvalo těch pět mužů, kteří propátrali kraj Laiš....
Soudců 20:41...z města stoupá k nebi dým jako ze zápalné obětiVtom se hlavní voj Izraelců obrátil. Když Benjamínci viděli...
Růt 2:4...patřil tomu Boázovi z Elimelechova rodu.) Vtom z Betléma přišel Boáz. "Hospodin s vámi!" pozdravil...
1. Samuel 3:4...Hospodinově svatostánku, kde byla Boží truhla.  Vtom na Samuele zavolal Hospodin. "Tady jsem," odpověděl...
1. Samuel 3:6...jsem . Jdi zase spát." A tak si šel lehnoutVtom na něj Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedy a...
1. Samuel 3:10...'" Samuel si tedy šel lehnout na své místoVtom přišel Hospodin, stanul tam a zavolal tak jako...
1. Samuel 10:10... hle - přímo proti nim jde průvod prorokůVtom se ho zmocnil Duch Hospodinův a on s nimi upadl do...
1. Samuel 17:23...bratrů, jak se mají. Ještě s nimi mluvil, když vtom z filištínských řad vystoupil jejich zápasník jménem...
1. Samuel 20:33...se Jonatan svého otce Saula. "Co provedl?" Vtom po něm Saul mrštil kopím, aby ho probodl. Tak Jonatan...
1. Samuel 23:27...Davida a jeho muže obkličovali, aby je zajaliVtom k Saulovi dorazil posel: "Rychle přijď. Do země vtrhli...
1. Samuel 26:17...královo kopí a ten džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj hlas, Davide,...
1. Samuel 28:20...vydá izraelské vojsko do rukou Filištínů." Vtom se Saul, jak byl dlouhý, skácel k zemi. Samuelova...
2. Samuel 1:6..."Náhodou jsem byl v pohoří Gilboa, když vtom jsem uviděl Saula, jak se opírá o kopí. Vozy a jezdci...
2. Samuel 6:7...ji, protože ji volské spřežení nakloniloVtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Pro tu...
2. Samuel 11:24...pole, ale my jsme je zatlačili zpět k bráněVtom začali z hradeb střílet lučištníci a několik...
2. Samuel 15:24...Kidron a se všemi svými lidmi zamířil do pouštěVtom se objevil i Sádok a s ním všichni levité nesoucí...
2. Samuel 18:31...mu král. Poodešel tedy a postavil se stranouVtom dorazil Habešan: "Dobrá zpráva pro mého pána a krále!...
2. Samuel 19:42...judské vojsko a polovina izraelského vojskaVtom ke králi dorazili také ostatní Izraelci. "Jak to, že...
1. Královská 1:22...jako zločinci." Ještě hovořila s králem, když vtom přišel prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan," ohlásili...
1. Královská 1:42...za hluk?" ptal se. Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jonatan, syn kněze Abiatara. Adoniáš ho vyzval:...
1. Královská 3:26...král. "Polovinu dejte jedné a polovinu druhé." Vtom ale žena, které patřil ten živý syn, zvolala ke králi:...
1. Královská 13:1...stál u oltáře a chystal se na něm obětovatvtom na Hospodinův rozkaz přišel do Bet-elu Boží muž z...
1. Královská 13:5...odumřela, a ji nemohl přitáhnout zpět k soběVtom se oltář roztrhl a popel z něj se rozsypal - přesně...
1. Královská 13:20...a napil se vody. Ještě seděli za stolem, když vtom prorok, který ho přivedl, dostal slovo Hospodinovo a...
1. Královská 13:25...a osel stál u něj. Také lev stál u mrtvolyVtom šli okolo nějací muži a viděli, jak přes cestu leží...
1. Královská 16:10...v Tirse, v domě Arcy, správce tirského paláceVtom přišel Zimri, udeřil ho a zabil a začal v...
1. Královská 18:38... jsi Bůh, a že jejich srdce obrátíš zpět." Vtom spadl Hospodinův oheň a pohltil oběť i dřevo, ba i ty...
1. Královská 19:5...otcové." Pak si pod tím jalovcem lehl a usnulVtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a jez!" Rozhlédl...
1. Královská 19:9...hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocovalVtom dostal slovo Hospodinovo: "Co tu chceš, Eliáši?"...
1. Královská 19:11...se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin." Vtom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory a...
1. Královská 19:13... vyšel a postavil se u vchodu do jeskyněVtom k němu ten hlas promluvil: "Co tu chceš, Eliáši?"...
1. Královská 20:28...dva houfy koziček; Aramejci zaplavili celý krajVtom k izraelskému králi přišel Boží muž a řekl: "Tak praví...
1. Královská 20:41..."Nuže, sám jsi nad sebou vyřkl rozsudek!" Vtom si ten muž strhl pásku z očí a izraelský král poznal,...
1. Královská 22:21...u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas onoVtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho...
1. Královská 22:24...ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do...
2. Královská 1:10...sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát." Vtom z nebe sestoupil oheň a pohltil velitele i s jeho...
2. Královská 1:12...sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát." Vtom z nebe sestoupil Boží oheň a pohltil velitele i s jeho...
2. Královská 2:11...se." Šli tedy spolu dál a rozmlouvali, když vtom je náhle rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koni - Eliáš...
2. Královská 2:24...se na a zlořečil jim v Hospodinově jménuVtom z lesa vyběhly dvě medvědice a dvaačtyřicet z těch...
2. Královská 4:6...synovi: "Podej mi další." "Další nemáme," řeklvtom olej došel. Šla to povědět Božímu muži a ten řekl:...
2. Královská 6:21...oči a hle - uviděli, že jsou uprostřed SamaříVtom je spatřil izraelský král. "Mám je pobít, otče? Mám je...
2. Královská 8:5...líčil králi, jak Elíša vzkřísil mrtvého, když vtom vešla ta žena, jejíhož syna vzkřísil, a domáhala se u...
2. Královská 9:24...křiknout na Achaziáše: "Achaziáši, zrada!" Vtom ale Jehu napjal luk a zasáhl Jorama mezi lopatky,...
2. Královská 13:21... Izraelci právě kohosi pohřbívali, když vtom uviděli nájezdníky. Hodili ho tedy do Elíšova hrobu a...
2. Královská 19:9...se tedy za ním a zastihl ho při obléhání LibnyVtom se král dozvěděl o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl...
1. Letopisů 13:10...přidržel, protože ji volské spřežení nakloniloVtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem, protože vztáhl...
2. Letopisů 18:20...u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas onoVtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho...
2. Letopisů 18:23...ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do...
2. Letopisů 20:14...i s nemluvňaty, ženami a dětmi před HospodinemVtom uprostřed shromáždění sestoupil Duch Hospodinův na...
Ester 6:14...před ním úplně." Ještě to ani nedořekli, když vtom dorazili královi eunuchové a spěšně Hamana odvedli na...
Ester 7:8...život. Bylo mu jasné, že u krále nemá nadějiVtom se král vrací ze zámecké zahrady do vinného pavilonku...
Job 1:15...s dobytkem a vedle se pásly oslice," řekl, "když vtom nás přepadli Sabejci, zvířata ukradli a mládence...
Job 1:19...víno v domě svého prvorozeného bratra, když vtom se od pouště přihnal mohutný vichr a udeřil na ten dům...
Job 16:12... předhodil zlosynům. Žil jsem v pokliduvtom na udeřil, chytil za krk a bil a bil! Udělal si...
Job 38:1...jej lidé ctí, i když ho ani mudrcové nevidí."  Vtom Hospodin promluvil k Jobovi z vichru: "Kdo to...
Žalmy 106:30...svými činy, že mezi nimi propukla pohromaVtom povstal Pinchas, aby zjednal právo, a Hospodin tu ránu...
Přísloví 6:11...zdřímneš, na chvilku složíš ruce a spočinešVtom jako tulák bída navštíví , jako loupežník nouze...
Přísloví 7:10...večer, po setmění, když přišla noc a padla tmaVtom náhle žena v ústrety mu míří v nevěstčím hávu, v srdci...
Izaiáš 6:6...vlastní oči spatřil Krále, Hospodina zástupů!" Vtom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík...
Izaiáš 37:9...se tedy za ním a zastihl ho při obléhání LibnyVtom se král dozvěděl o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl...
Jeremiáš 26:8...domluvil všechno, co mu Hospodin přikázal řícivtom ho všechen lid, kněží i proroci chytili a křičeli:...
Ezechiel 1:25...složily. Stály tam se spuštěnými křídly, když vtom se nad klenbou nad jejich hlavami ozval hluk. Nahoře...
Ezechiel 3:12...ne, řekni jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.'" Vtom se zmocnil Duch a uslyšel jsem za sebou obrovský...
Ezechiel 10:4... ten muž vešel, vnitřní nádvoří naplnil oblakVtom se Hospodinova sláva zvedla ze svého místa nad cheruby...
Ezechiel 10:15... třetí byla tvář lví a čtvrtá byla tvář orlíVtom se cherubové zvedli. Byli to tytéž bytosti, které jsem...
Ezechiel 11:1...Kebar. Všichni se pohybovali přímo vpřed.  Vtom se zmocnil Duch a přenesl k východní bráně...
Ezechiel 11:22...jejich cesty na hlavy, praví Panovník Hospodin." Vtom cherubové s koly po bocích a se slávou Boha Izraele...
Ezechiel 17:7... z níž vyrostly ratolesti a vyrašily výhonkyVtom se objevil další mohutný orel s mohutnými křídly a...
Ezechiel 38:9...z národů, budou všichni bydlet v bezpečí, když vtom přitáhneš ty. Přiženeš se jako bouře a jako mračno...
Ezechiel 43:5...sláva vstoupila východní branou do chrámuVtom se zmocnil Duch, přenesl na vnitřní nádvoří a...
Daniel 2:35...do železných a hliněných nohou a rozdrtil jeVtom se všechno to železo, hlína, bronz, stříbro a zlato...
Daniel 4:2...žil šťastně a spokojeně doma ve svém paláciVtom se mi ale zdál hrůzný sen. To, co jsem v mysli viděl...
Daniel 5:5...a stříbra, z bronzu a železa, ze dřeva i kameneVtom se přímo před svícnem objevily prsty lidské ruky a...
Daniel 6:12...svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako předtímVtom se ale dovnitř nahrnuli ti muži a přistihli Daniela,...
Daniel 7:3...nad velikým mořem bouří čtyři nebeské větry.  Vtom se z moře vynořily čtyři obrovské šelmy, každá jiná....
Daniel 7:5...jako člověk, a dostala lidské srdce. A hlevtom se objevila druhá šelma, podobná medvědu. Na jedné...
Daniel 7:11...jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý rohVtom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo...
Daniel 7:22...ten roh vede válku proti svatým a přemáhá jeVtom ale přišel ten Odvěký a rozhodl ve prospěch svatých...
Daniel 8:15...sledoval to vidění a snažil se je pochopit, když vtom přede mnou náhle stanula jakoby mužská postava. Nad...
Daniel 9:21...svatou horou - nuže ještě když jsem se modlilvtom ke mně náhle přiletěl onen Gabriel, jehož jsem předtím...
Daniel 10:10...uslyšel, padl jsem v mrákotách tváří k zemiVtom se dotkla ruka a zatřásla mnou, takže jsem se zvedl...
Daniel 10:16... byl jsem skloněn tváří k zemi, neschopen slovaVtom se kdosi podobný člověku dotkl mých rtů. Otevřel jsem...
Daniel 11:44...bohatství Egypta, podmaní si Libyjce i HabešanyVtom ho však vylekají zprávy z východu a ze severu. S...
Zachariáš 3:4...stál před andělem oblečen do špinavých šatůVtom znovu zazněl hlas a promluvil k těm, kdo stáli před...
Zachariáš 5:7..." odpověděl. "Takhle to vypadá s celou zemí." Vtom se zvedlo olověné víko a hle - v tom koši seděla...
Matouš 3:17...z nebe jako holubice a přichází na nějVtom se z nebe ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn,...
Matouš 4:3...dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladovělVtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží...
Matouš 8:2...sestupoval z hory, šly za ním veliké zástupyVtom přišel jeden malomocný a klaněl se mu se slovy: "Pane,...
Matouš 9:2...na loď, přeplavil se a přišel do svého městaVtom k němu přinesli ochrnutého člověka na nosítkách. Když...
Matouš 9:30...očí a řekl: " se vám stane podle vaší víry!" Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně napomenul: "Dejte...
Matouš 9:32...zprávu o něm po celé zemi. Sotva odešlivtom k němu lidé přivedli němého člověka posedlého démonem....
Matouš 17:5..." Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblakVtom se z oblaku ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn,...
Matouš 19:16...tedy na ruce a pak odtud odešelVtom k němu přišel jeden muž s otázkou: "Mistře, co dobrého...
Matouš 26:37..." Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy synyvtom na něj začala padat úzkost a tíha. "Je mi úzko k...
Matouš 26:47... je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jeden z Dvanácti, a s ním veliký zástup...
Matouš 26:50...Ježíš mu řekl: "Příteli, tak proto jsi přišel?" Vtom Ježíše obstoupili, vrhli se na něj a zajali ho. Jeden...
Matouš 26:74...zaklínat a přísahat: "Toho člověka neznám!" A vtom zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova:...
Matouš 28:2...Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrobVtom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe sestoupil...
Marek 9:7...totiž tak vyděšení, že nevěděl, co by řeklVtom se objevil oblak a zahalil je. Z oblaku zazněl hlas:...
Marek 14:33...pomodlím." Vzal s sebou Petra, Jakuba a Janavtom na něj začala padat hrůza a tíha. Řekl jim: "Je mi...
Marek 14:43... je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jeden ze Dvanácti, a s ním zástup s meči...
Marek 14:68... Nevím, o čem mluvíš!" Vyšel ven před dvůrvtom zakokrhal kohout. Potom ho ta služka uviděla znovu a...
Marek 14:72...přísahat: "Člověka, o kterém mluvíte, neznám!" A vtom podruhé zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova...
Marek 15:37... Uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!" Vtom Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled. Chrámová...
Lukáš 1:11...se venku sešlo veliké množství lidí k modlitběVtom se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl; stál vpravo...
Lukáš 1:64...napsal: "Jmenuje se Jan." Všichni se podivilivtom se mu otevřela ústa, rozvázal se mu jazyk a on...
Lukáš 2:9...širým nebem a drželi noční hlídky u svého stádaVtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je...
Lukáš 8:23..." Odrazili od břehu a on během plavby usnulVtom se na jezero snesla větrná bouře, takže začali nabírat...
Lukáš 8:41...Ježíše vítal dav lidí; všichni na něj čekaliVtom přišel muž jménem Jairus, představený synagogy. Padl...
Lukáš 9:38...z hory, vyšla mu naproti velká spousta lidíVtom jeden muž z davu vykřikl: "Mistře, prosím , smiluj...
Lukáš 22:60...Petr ale řekl: "Nevím, o čem mluvíš, člověče!" A vtom, ještě než to dořekl, zakokrhal kohout. Pán se obrátil...
Lukáš 24:4...Pána Ježíše. Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu. Vylekané...
Lukáš 24:31... vzal chléb, požehnal, lámal a podával jimVtom se jim otevřely oči a poznali ho, ale on jim náhle...
Jan 4:27...," řekl Ježíš; "ten, kdo s tebou mluví!" Vtom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou...
Jan 18:27...tam v zahradě?" Petr ho však znovu zapřelVtom zakokrhal kohout. Ježíše zatím vedli od Kaifáše do...
Jan 20:19...představených sešli za zavřenými dveřmiVtom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim:...
Skutky 5:25...kněžími, nemohli pochopit, co se to staloVtom někdo přišel s hlášením: "Hle, muži, které jste...
Skutky 10:13...čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a ptáciVtom k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!"...
Skutky 11:11... než to bylo všechno vytaženo zpátky do nebeVtom se před domem, ve kterém jsem byl, objevili tři muži....
Skutky 12:7...řetězy, a stráže přede dveřmi hlídaly vězeníVtom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v cele zazářilo...
Skutky 12:10...sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulicivtom jej anděl opustil. Když Petr přišel k sobě, řekl si:...
Skutky 12:23...začal volat: "Hlas boží, ne lidský!" A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu...
Skutky 13:11...Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!" Vtom na Elymase padla temná mlha, takže tápal kolem sebe a...
Skutky 14:19...taktak upokojili davy, aby jim neobětovalyVtom ale dorazili Židé z Antiochie a Ikonia a strhli davy k...
Skutky 16:26...a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchaliVtom nastalo tak veliké zemětřesení, že se vězení otřáslo v...
Zjevení 4:1...se podíval, a hle, v nebi se otevřely dveřeVtom ke mně jako polnice zazněl ten hlas, který jsem slyšel...
Zjevení 13:1...se na mořském břehu.  Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |