Vstávej

Hledám varianty 'vstávej' [ vstávejte (3) vstávej (10) vstáváš (2) vstávám (4) vstávali (2) vstával (2) vstávají (4) vstává (5) ]. Nalezeny 32 verše.
Exodus 33:8... Když Mojžíš vycházel ke Stanu, všechen lid vstával. Zůstali stát každý u vchodu do svého stanu a...
Exodus 33:10...sloup stojící u vchodu do Stanu a všechen lid vstával a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu....
Numeri 23:24... Izrael se dozví, co chystá Bůh. Hle, ten lid vstává jako lvice, zvedá se jako lev! Neulehne, než kořist...
Deuteronomium 6:7...sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na...
Deuteronomium 11:19...sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Napiš je na veřejích svého domu i na svých branách...
Soudců 19:28...družka leží u dveří domu s rukama na prahu. "Vstávej," řekl , "jdeme." Žádná odpověď. Naložil ji tedy...
1. Samuel 9:26... pak Samuel na Saula na střeše zavolal: "Vstávej, se s tebou rozloučím." Saul tedy vstal a...
1. Královská 21:15...byl ukamenován a je mrtev, řekla Achabovi: "Vstávej. Tu vinici Nábota Jizreelského, kterou ti odmítal...
Job 16:8...na mém těle svědčí proti mně, vyhublost vstává a obviňuje . Zuřivě drásá Bůh, nenávidí , můj...
Job 24:14...cestám se neznají a jeho stezek se nedrží. Vrah vstává, když se zešeří, aby zabíjel ubohé chudáky; jako...
Job 29:8... mládenci ustupovali, jakmile zahlédli , kmeti vstávali mi na pozdrav, přední mužové své řeči přerušili,...
Job 30:28... Nevidím slunce, chodím ve chmurách, přede všemi vstávám a naříkám. vytí připomíná šakaly, vydávám skřeky...
Žalmy 119:62...ničemů, nezapomínám na Zákon tvůj. O půlnoci vstávám a chválím za spravedlivé soudy tvé. Všem, kdo ...
Žalmy 119:147...abych tvá svědectví mohl dodržet! Před svítáním vstávám s voláním, na tvé slovo čekám s nadějí. Oka...
Žalmy 127:2... marně bdí jeho ochránci. Marné je, abyste časně vstávali a zůstávali vzhůru do noci. Proč byste jedli chléb...
Žalmy 139:2... zkoumáš, ty znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak...
Přísloví 31:15...lodi se podobá: přináší pokrmy zdaleka. Ráno vstává, než se rozední, celé své rodině jídlo připraví,...
Izaiáš 5:11...osiva jen jednu míru zrna. Běda těm, kdo ráno vstávají a hned se ženou za pitím, kdo vysedávají dlouho do...
Izaiáš 21:5...Plné stoly. Prostřené ubrusy. Jídlo. Pití. - Vstávejte, velitelé! Chystejte štíty do války! Toto mi řekl...
Izaiáš 51:17...Sionu: "Jsi můj lid." Probuď se, probuď sevstávej, Jeruzaléme, který jsi z ruky Hospodinovy kalich...
Izaiáš 60:1...potomků, praví Hospodin, od nynějška navěky.  Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo je tu, Hospodinova sláva...
Pláč 2:19...den! Odpočinek si nedopřej, tvé oko neusneVstávej a volej za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své...
Pláč 3:63...den o mně šeptají. Pohleď - si sedají nebo vstávají, prozpěvují si o mně posměšky! Odplať jim,...
Abakuk 2:19... kteří mluvit neumí. Běda tomu, kdo říká dřevu: "Vstávej!" kdo prosí němý kámen: "Probuď se!" Může ta věc...
Matouš 26:46... kdy je Syn člověka vydáván do rukou hříšníkůVstávejte, pojďme! Můj zrádce je blízko." Ještě to ani...
Marek 4:27...působí, jako když člověk hodí zrno na zem. Spívstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on ani...
Marek 5:41...kum," což se překládá: "Děvčátko, říkám tivstávej." Ta dívka hned vstala a začala se procházet. Bylo...
Marek 10:49...toho slepce zavolali. "Vzchop se!" říkali mu. "Vstávej, volá !" On odhodil svůj plášť, zvedl se a došel...
Marek 12:26...jako andělé v nebi. A ohledně toho, že mrtví vstávají - copak jste nečetli v Knize Mojžíšově, jak k němu...
Marek 14:42... kdy je Syn člověka vydáván do rukou hříšníkůVstávejte, pojďme! Můj zrádce je blízko." Ještě to ani...
Lukáš 20:37... poněvadž jsou synové vzkříšení. A to, že mrtví vstávají, ukázal Mojžíš u onoho keře, když Hospodina...
Skutky 12:7... Udeřil Petra do boku a vzbudil ho: "Rychle vstávej!" Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl:...

Slova obsahující vstávej: vstávej (10) vstávejte (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |