Vrah

Hledám varianty 'vrah' [ vrazi (1) vrahy (8) vrahů (1) vrahu (2) vrahovi (1) vrahové (3) vraha (5) vrah (16) ]. Nalezeny 32 verše.
Numeri 35:16...železným předmětem tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky kámen,...
Numeri 35:17... a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky dřevěný...
Numeri 35:18... a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vraha zabije krevní mstitel;...
Numeri 35:19...zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřítVraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho....
Numeri 35:21... pak musí ten, kdo ho udeřil, zemřít - je to vrah. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne,...
Numeri 35:30...budoucí pokolení, kdekoli se usadíte. Každý vrah, který někoho zabil, bude popraven, ovšem pouze na...
Numeri 35:31... Jediné svědectví k popravě člověka nestačíVrah zaslouží smrt. Za jeho život nepřijímejte výkupné;...
Deuteronomium 19:6...si život. Kdyby to bylo příliš daleko, mohl by vraha dostihnout krevní mstitel, jenž by jej pronásledoval,...
2. Samuel 16:7...bojovníky. Šimei chrlil nadávky: "Táhni, ty vrahu! Táhni, ty bídáku! Hospodin ti oplatil za všechnu...
2. Samuel 16:8...Abšaloma. To máš za svou špatnost, protože jsi vrah!" Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: "Proč ...
2. Královská 9:31...vjížděl do brány. "Přinášíš pokoj, ty Zimrivrahu svého pána?" zavolala. On se podíval směrem k oknu a...
2. Královská 14:6... kteří zabili jeho královského otce. Syny těch vrahů ale nepopravil, neboť v knize Mojžíšova zákona je...
2. Královská 14:19... Utekl sice do Lachiše, ale i tam za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali ho...
2. Letopisů 25:27... Utekl sice do Lachiše, ale i tam za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali ho...
Job 24:14...jeho cestám se neznají a jeho stezek se nedržíVrah vstává, když se zešeří, aby zabíjel ubohé chudáky;...
Žalmy 5:7...všechny zlosyny. Vniveč obracíš všechny lhářevrahy a podvodníky si Hospodin oškliví! ale díky tvé...
Žalmy 26:9...sláva tvá! Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život nespojuj! Ruce mají plné zvrhlosti, v...
Žalmy 55:24...nikdy nenechá poctivé padnout do bláta. Zákeřné vrahy však ty, Bože, srazíš do jámy nejhlubší. Půlky života...
Izaiáš 1:21...právo a spravedlnost žila v něm - teď však jen vrahové. Tvé stříbro se proměnilo v strusku, tvé víno se...
Izaiáš 27:7...jej? Copak ho zabíjel, jako jsou zabiti jeho vrahové? Zahnal jsi je do vyhnanství, vedl jsi s nimi svoji...
Jeremiáš 4:31...jež vzpíná ruce: "Běda mi! Život opouští před vrahy!" "Projděte jeruzalémské ulice, dívejte se a...
Ezechiel 18:10...Panovník Hospodin. Zplodí však třeba zločincevraha, který provádí cokoli z těch věcí, kterých se on sám...
Ozeáš 9:13...mezi loukami, teď však Efraim odvádí své dětivrahovi. Dej jim, Hospodine - co jim dáš? Dej jim lůno...
Matouš 22:7... Král se rozhněval. Poslal svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálil. Potom řekl svým...
Jan 8:44...chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když...
Skutky 3:14...jste zavrhli a místo něj jste si vyžádali vraha. Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z...
Skutky 28:4...ruky visí had, říkali si: "Ten člověk je určitě vrah! Zachránil se z moře, ale Spravedlnost ho nenechala...
1. Timoteus 1:9...bezvěrce, na ty, kterým není nic svaté, na otcovrahy, matkovrahy a vrahy vůbec, na smilníky, zvrhlíky,...
1. Petr 4:15...slávy, Duch Boží. nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zločinec nebo udavač. Trpí-li však jako...
1. Jan 3:15... zůstává ve smrti. Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto...
Zjevení 21:8...on mi bude synem. Ale bázliví, nevěrní, ohavnívrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají...
Zjevení 22:15...branami do města. Psi, čarodějové, smilnícivrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý,...

Slova obsahující vrah: bratrovraha (1) matkovrahy (1) otcovrahy (1) sebevrah (1) vrah (16) vraha (5) vrahoun (1) vrahouni (1) vrahounů (1) vrahové (3) vrahovi (1) vrahu (2) vrahů (1) vrahův (1) vrahy (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |