Vrať

Hledám varianty 'vrať' [ vraťte (36) vraťme (1) vrátíte (8) vrátit (40) vrátíš (9) vrátíme (3) vrátím (33) vrátily (4) vrátilo (5) vrátili (79) vrátila (14) vrátil (152) vrátí (71) vrať (46) vráceno (3) vrácen (1) ]. Nalezeno 486 veršù.
Genesis 8:9...nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť voda ještě pokrývala celý...
Genesis 8:11...holubici z archy. Večer se k němu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový lístek! Tak...
Genesis 15:16...a budeš pohřben ve šťastném stáří. Sem se ale vrátí čtvrté pokolení, neboť nepravost Emorejců ještě...
Genesis 16:9...od své paní Saraj." Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův...
Genesis 18:10...host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však...
Genesis 18:14...V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára to ze strachu zapírala:...
Genesis 18:33...rozmluvu s Abrahamem a odešel. Také Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot...
Genesis 20:7...a nedovolil jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe...
Genesis 20:14... skot, otroky a otrokyně, dal je Abrahamovivrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle, země je před...
Genesis 21:32...v Beer-šebě do smlouvy, Abimelech vstalvrátil se s velitelem svého vojska Píkolem do filištínské...
Genesis 22:5... a chlapec půjdeme tam, pokloníme se Bohuvrátíme se k vám." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a...
Genesis 22:19...protože jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do Beer-šeby....
Genesis 27:30... právě když Jákob vyšel od svého otce Izákavrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Také on připravil...
Genesis 28:21...k jídlu a šaty k oblékání, takže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem....
Genesis 30:25...Josefa, řekl Jákob Lábanovi: "Propusť , se vrátím domů do své země. Dej mi ženy a děti, za něž...
Genesis 31:3...jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu, a ...
Genesis 31:13...mi složil slib. Nyní vstaň, odejdi z této zeměvrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak...
Genesis 32:1...své vnuky i dcery a požehnal jim. Potom odešelvrátil se domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s...
Genesis 32:7... doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru...
Genesis 32:10...mého otce Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu, a způsobím,...
Genesis 33:16...zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco Jákob se vydal k...
Genesis 37:22...ruku!" (To řekl, aby ho před nimi zachránilvrátil ho jeho otci.) A tak se stalo, že když Josef přišel...
Genesis 37:29...Ti tedy Josefa odvedli do Egypta. Ruben se potom vrátil k jámě a hle, Josef nikde! Roztrhl tedy v zoufalství...
Genesis 37:30...nikde! Roztrhl tedy v zoufalství své šatyvrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si...
Genesis 38:22..."Tady žádná prostitutka nikdy nebyla." A tak se vrátil k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní...
Genesis 40:13...jsou tři dny. za tři dny farao předvolávrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako jsi...
Genesis 40:21...číšníka i vrchního pekaře. Vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár faraonovi, ale...
Genesis 41:13...snu. A jak nám vyložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal...
Genesis 42:24... že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim vrátil, promluvil s...
Genesis 42:25...naplní měchy obilím, každému z nich do pytle vrátí jeho stříbro a dají jim také jídlo na cestu. Tak se k...
Genesis 42:34... že nejste špehové, ale slušní lidé. Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci chodit nakupovat.'"...
Genesis 43:10...Kdybychom neotáleli, určitě bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane...
Genesis 43:13...šlo o omyl. Vezměte si i svého bratra. Vstaňtevraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje...
Genesis 44:8...neudělali! Vždyť jsme ti z kanaánské země přišli vrátit stříbro, které jsme našli navrchu svých vaků. Proč...
Genesis 44:13...roztrhli své pláště, každý naložil svého oslavrátili se do města. Josef byl dosud v paláci, když tam...
Genesis 44:17...se našel ten pohár. Vy ostatní se v pokoji vraťte ke svému otci!" Nato k němu Juda přistoupil se...
Genesis 44:24... nechoďte mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu...
Genesis 44:34...se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl dívat na neštěstí, jež...
Genesis 45:9...nad celou egyptskou zemí. Pospěšte si tedyvraťte se k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn...
Genesis 50:5...prosím dovol odejít. Jakmile svého otce pohřbímvrátím se zpět." Farao odpověděl: "Jdi a pohřbi svého otce...
Genesis 50:14...vlastní pohřebiště. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni, kdo s ním...
Exodus 2:18...zeptal se dívek jejich otec Reuel, když se vrátily. "Jeden Egypťan nás ochránil před pastýři,"...
Exodus 4:18...s sebou. Budeš s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít...
Exodus 4:19... Hospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdivrať se do Egypta, neboť všichni, kdo ti usilovali o život,...
Exodus 4:21...Boží hůl. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď připraven konat před faraonem všechny...
Exodus 5:18...tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned se vraťte k práci! Sláma se vám dávat nebude, ale odvedete...
Exodus 13:17...lid viděl, že hrozí válka, mohl by litovatvrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes...
Exodus 14:26...řekl: "Napřáhni ruku nad moře, se vody vrátí zpět - na Egypťany, na jejich vozy i jejich jezdce."...
Exodus 14:27...ruku nad moře. Když nastalo ráno, moře se vrátilo na původní místo a Egypťané utíkali proti němu. Tak...
Exodus 19:7... která promluvíš k synům Izraele." Mojžíš se vrátil, svolal stařešiny z lidu a předložil jim všechna...
Exodus 19:24...ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani lid se však...
Exodus 22:25...Jestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližníhovrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho jediná...
Exodus 32:31...ohledně vašeho hříchu usmířím." A tak se Mojžíš vrátil k Hospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento lid spáchal...
Exodus 34:31... a tak se k němu Áron i všichni předáci obce vrátili a Mojžíš s nimi mluvil. Potom přistoupili všichni...
Leviticus 5:23... Protože se tedy prohřešil a provinil, musí vše vrátit - to ukradl nebo si to vynutil vydíráním nebo...
Leviticus 14:39...a na sedm dní dům uzavře. Sedmého dne se kněz vrátí a ránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána po stěnách...
Leviticus 14:43...vezme se také jiná hlína a dům se znovu vymažeVrátí-li se však rána a vypukne na domě i po vyjmutí kamenů...
Leviticus 22:13...kněžská dcera ovdoví nebo ji její muž zapudívrátí se bezdětná do domu svého otce, smí jíst z pokrmu...
Leviticus 25:10...jejím obyvatelům. To bude vaše léto milostivrátíte se každý ke svému vlastnictví, každý se vrátíte ke...
Leviticus 25:13...se samo urodí na poli. V tomto létě milosti se vrátíte každý ke svému vlastnictví. Když budeš svému...
Leviticus 25:27...a zbytek nahradí tomu, komu jej prodal. Tak se vrátí ke svému vlastnictví. Nezíská-li však, co je potřeba...
Leviticus 25:28... Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v rukou kupce do léta...
Leviticus 25:41...od tebe odejde - on a s ním i jeho děti - a vrátí se ke své rodině, vrátí se k vlastnictví svých otců....
Leviticus 27:24...jako svatou Hospodinu. V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž náleží jako...
Numeri 8:25... Od padesáti let se pak z pracovní služby vrátí a nebude sloužit. Bude moci pomáhat svým bratrům...
Numeri 10:30...věci." On mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci se vrátit do své země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl:...
Numeri 11:30...Ducha!" A tak se Mojžíš se stařešiny Izraele vrátil do tábora. Vtom se zvedl vítr od Hospodina, přivál...
Numeri 13:25... Po čtyřiceti dnech se pak z průzkumu země vrátili. Vydali se rovnou k Mojžíši a Áronovi a k celé...
Numeri 14:3...ženy a děti staly kořistí? Není pro nás lepší vrátit se do Egypta?" Mezi sebou pak začali říkat: "Určeme...
Numeri 14:4...Mezi sebou pak začali říkat: "Určeme si vůdcevraťme se do Egypta!" Mojžíš a Áron tehdy před celou...
Numeri 17:15...Korachovi). A když se rána zastavila, Áron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkávání. Hospodin...
Numeri 17:25...si vzal svou hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před Truhlu svědectví, je opatrována...
Numeri 22:13...tedy ráno vstal a řekl Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své země. Hospodin mi nedovolil jít s vámi."...
Numeri 22:14...jít s vámi." Moábští hodnostáři tedy vstalivrátili se k Balákovi se slovy: "Balaám s námi odmítl jít."...
Numeri 22:34...mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbívrátím se domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdi s...
Numeri 23:5...vložil Balaámovi do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k němu;...
Numeri 23:6... Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosud obklopen všemi moábskými...
Numeri 23:16...setkal a vložil mu do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k němu;...
Numeri 23:17... Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosud u své zápalné oběti,...
Numeri 24:11...jim potřetí jen žehnáš a žehnáš! Hned zmizvrať se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu poctami,' ale Hospodin...
Numeri 31:24...vyperte roucha, a budete čistí. Teprve potom se vrátíte do tábora." Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 32:22...země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit a budete zproštěni tohoto závazku k Hospodinu a k...
Numeri 35:28...nejvyššího kněze. Teprve po jeho smrti se smí vrátit na svůj vlastní pozemek. Toto se vám stane právním...
Numeri 35:32...města, nepřijímejte výkupné, chtěl-li by se vrátit domů dříve, než zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte...
Deuteronomium 1:45...vás po Seíru k Chormě. Když jste se pak vrátili, naříkali jste před Hospodinem, ale Hospodin vás...
Deuteronomium 3:20...Hospodin, váš Bůh, dává za Jordánem, tehdy se vrátíte každý k vlastnictví, které jsem vám přidělil."...
Deuteronomium 4:30... ve tvém trápení postihne, avšak nakonec se vrátíš k Hospodinu, svému Bohu, a budeš jej poslouchat....
Deuteronomium 5:30...dětem navěky vedlo dobře! Jdi a řekni jim, se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zde u mne. Sdělím ti...
Deuteronomium 20:5...nový dům a ještě se tam nenastěhoval? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a nenastěhoval se tam...
Deuteronomium 20:6...vinici a ještě neokusil její ovoce? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a její ovoce neokusil...
Deuteronomium 20:7...se ženou, ale ještě si ji nevzal? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a nevzal si ji někdo...
Deuteronomium 20:8...takto: "Kdo se bojí? Kdo je malomyslný? se vrátí domů, aby jeho bratři neztratili odvahu jako on."...
Deuteronomium 22:2...se po něm tvůj bratr nebude ptát. Tehdy mu je vrátíš. Totéž uděláš s jeho oslem, s jeho pláštěm a s...
Deuteronomium 23:12...Kvečeru se pak omyje vodou a po západu slunce se vrátí do tábora. Venku za táborem měj vyhrazené místo, kam...
Deuteronomium 24:13...ti dal do zástavy. Při západu slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom...
Deuteronomium 28:68...a večer zas: "Kéž by bylo ráno!" Hospodin  vrátí do Egypta! S naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem ti...
Deuteronomium 30:3...Bůh, obrátí tvůj úděl. Slituje se nad tebouvrátí zpět a shromáždí ze všech národů, mezi něž ...
Jozue 1:15...zem, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom se vrátíte na východní břeh Jordánu a ujmete se své země,...
Jozue 2:16...nenajdou. Skrývejte se tam tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži řekli: "Budeme...
Jozue 4:18...zprostřed Jordánu a stanuli nohama na soušivrátily se vody Jordánu na místo a vylévaly se z břehů jako...
Jozue 6:14...dne obešli město jednou kolem dokola, načež se vrátili do tábora. Tak to dělali šest dní. Sedmého dne ráno...
Jozue 7:3...tu zem. Muži tedy šli a prozkoumali Aj. Když se vrátili k Jozuovi, řekli mu: "Není potřeba, aby se tam...
Jozue 8:24...dokud všichni do posledního nepadli ostřím mečevrátil se celý Izrael do Aje a také tam je pobili ostřím...
Jozue 10:15...bojoval za Izrael. Jozue se pak s celým Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Oněch pět králů ale uteklo a...
Jozue 10:19...nepřátele. Vpadněte jim do zad a nedovolte jim vrátit se do jejich měst. Hospodin, váš Bůh, vám je vydal...
Jozue 10:21...do opevněných měst. Všechen lid se pak v pořádku vrátil k Jozuovi do tábora v Makedě. Nikdo se proti synům...
Jozue 10:43...za Izrael. Potom se Jozue s celým Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Když se to doslechl...
Jozue 11:10...koně a jejich vozy spálil. V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chacor a jeho krále zabil mečem. (Chacor byl...
Jozue 18:4...ji podle svých dědictví. se potom ke mně vrátí, rozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých...
Jozue 18:8... přikázal: "Vzhůru, projděte zem, popište jivraťte se ke mně. Zde v Šílu pak budu za vás losovat před...
Jozue 18:9... jaká města připadají na sedm podílů. Potom se vrátili k Jozuovi do tábora v Šílu. Jozue pak za v Šílu...
Jozue 20:6... Teprve tehdy se ten, kdo zabil, bude moci vrátit zpět domů do města, odkud uprchl." Vyčlenili tedy...
Jozue 22:4... dal vašim bratrům odpočinutí, jak jim slíbilvraťte se i vy domů do své vlastní země, kterou vám v...
Jozue 22:8...je Jozue posílal domů, požehnal jim a řekl: "Vraťte se domů s velikým bohatstvím, s velkým množstvím...
Jozue 22:32...Pinchas, syn Eleazarův, a vůdcové obce se pak vrátili z gileádského kraje od Rubenových a Gádových synů...
Soudců 3:19...dar přinesli, ale sám se od gilgalského Pesilim vrátil zpět. "Mám pro tebe, králi, něco tajného," řekl....
Soudců 7:3...provolej: ‚Kdo obavy nebo strach, se vrátí domů a odejde z pohoří Gilboa!'" 22 000 mužů se tehdy...
Soudců 7:15...uslyšel ten sen i jeho výklad, poklonil se BohuVrátil se do izraelského tábora a zvolal: "Vzhůru! Hospodin...
Soudců 8:9...Sukotští. Gedeon proto Penuelským řekl: " se vrátím jako vítěz, zbořím tuhle věž!" Zebach a Calmuna byli...
Soudců 8:29...po čtyřicet let. Jerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil domů a bydlel tam. Gedeon měl sedmdesát synů, kteří...
Soudců 9:41...utíkali, padlo mnoho mrtvých. Abimelech se pak vrátil do Arumy a Zebul vyhnal Gaala a jeho bratry ze...
Soudců 9:55... Když Izraelci uviděli, že Abimelech je mrtevvrátili se každý domů. Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločin...
Soudců 11:8...mu na to řekli: "Ano, ale teď jsme se pro tebe vrátili. Pojď s námi bojovat proti Amoncům. Staň se vůdcem...
Soudců 11:9...Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když se s vámi vrátím, abych bojoval s Amonci, a Hospodin mi je vydá, budu...
Soudců 11:13...mou zem od Arnonu k Jaboku po Jordán. Teď ji vrať po dobrém!" Jiftach tedy k amonskému králi znovu...
Soudců 11:31...slib: "Jestli mi vydáš Amonce do rukouvrátím se domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat...
Soudců 11:39...a oplakávala své panenství. Po dvou měsících se vrátila ke svému otci a ten s udělal, co slíbil. Nikdy...
Soudců 14:2...dívkami si tam vyhlédl ženu. Když se vrátil, oznámil svému otci a matce: "Vyhlédl jsem si v...
Soudců 14:9...med. Nabral si ho do hrsti a šel a jedl. Když se vrátil k otci a matce, dal jim ho jíst také. Neřekl jim ale...
Soudců 14:19... kdo zodpověděli hádanku. Rozpálen hněvem se pak vrátil do domu svého otce. Samsonovu ženu pak dostal jeden...
Soudců 17:3...matka. Jakmile těch jedenáct set stříbrných vrátil, prohlásila: "To stříbro slavnostně zasvěcuji...
Soudců 17:4...z něj odlít modlu." Poté, co to stříbro vrátil, vzala jeho matka 200 šekelů stříbra a dala je...
Soudců 18:8...daleko a s nikým neměli dohodu. Potom se ti muži vrátili do Coreje a Eštaolu. "Tak co?" ptali se jich bratři...
Soudců 18:26... že jsou silnější než on, a tak se otočilvrátil se domů. Tak vzali ten Míkův výtvor i jeho kněze a...
Soudců 19:26...ji, když začalo svítat. Nad ránem se žena vrátila. do rozednění zůstala ležet u dveří domu, kde...
Soudců 20:48...skále, kde zůstali čtyři měsíce. Izraelci se pak vrátili a vybíjeli všechna benjamínská města ostřím meče,...
Soudců 21:14...vzkaz s vyhlášením míru. Benjamín se tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy, které nechali z...
Soudců 21:21...z vinic, každý si z nich polapte manželkuvraťte se do benjamínského kraje. Kdyby si k nám jejich...
Soudců 21:23...odvedl manželku, kterou si chytil. Pak šlivrátili se do svého dědictví. Znovu vystavěli svá města a...
Růt 1:8...země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se domů ke svým matkám. Kéž je k vám Hospodin laskav...
Růt 1:11...půjdeme s tebou k tvému lidu," říkaly. "Vraťte se, dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily...
Růt 1:12...mohu porodit syny, aby se stali vašimi manželyVraťte se, dcery, odejděte. Jsem stará na vdávání. I...
Růt 1:15...švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohůmVrať se s ." Rút ale odpověděla: "Nenuť , abych ...
Růt 1:21...plnou náručí jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil . Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mně,...
Růt 1:22...mně, Všemohoucí sužuje!" Tak se tedy Noemi vrátila a s z moábského kraje přišla Moábka Rút, její...
Růt 3:16...Když je naložil, odešel do města. Když se Rút vrátila ke své tchyni, ta se zeptala: "Jak jsi pořídila,...
Růt 4:3... pověděl tomu příbuznému: "Noemi, která se vrátila z moábského kraje, chce postoupit nárok na díl pole...
Růt 4:15...bez příbuzného. v Izraeli jméno! On  vrátí do života a ve stáří se o tebe postará. Porodila ho...
1. Samuel 2:11... roh svého pomazaného pozvedne!" Elkána se pak vrátil domů do Rámy, ale chlapec zůstal u kněze Elího, aby...
1. Samuel 4:3...asi 4 000 mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se ptali: "Proč nás...
1. Samuel 5:3...před Truhlou Hospodinovou! A tak Dágona zvedlivrátili na místo. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží...
1. Samuel 5:11...truhlu izraelského boha pryč," žádali. " se vrátí, kam patří, jenom nehubí nás a náš lid!" Po celém...
1. Samuel 6:16... Když to pětice filištínských vládců vidělavrátili se toho dne zpátky do Ekronu. Toto jsou zlaté...
1. Samuel 6:17...Ekronu. Toto jsou zlaté nádory, které Filištíni vrátili jako odškodné Hospodinu: jeden za Ašdod, jeden za...
1. Samuel 6:21...posly k obyvatelům Kiriat-jearimu: "Filištíni vrátili Truhlu Hospodinovu! Pojďte si ji odnést k sobě." ...
1. Samuel 8:22..."ustanov jim krále." Samuel pak Izraelcům řekl: "Vraťte se všichni domů." Byl jeden muž z Benjamína,...
1. Samuel 9:5...Saul mládenci, kterého měl s sebou: "Pojďme se vrátit, se můj otec místo o oslice nezačne bát o nás."...
1. Samuel 11:9...poledne k vám přijde záchrana." Poslové se tedy vrátili a oznámili to obyvatelům Jábeše. Ti se zaradovali a...
1. Samuel 14:46...pak ukončil pronásledování Filištínů a ti se vrátili, odkud přišli. Když se Saul ujal kralování nad...
1. Samuel 15:25...poslechl. Teď mi ale prosím odpusť můj hříchVrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu." "Nevrátím se...
1. Samuel 15:30...poctu před stařešiny mého lidu a před Izraelemvrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu, tvému Bohu."...
1. Samuel 15:31...poklonil Hospodinu, tvému Bohu." Samuel se tedy vrátil za Saulem a Saul se poklonil Hospodinu. Potom Samuel...
1. Samuel 15:34...na kusy. Potom Samuel odešel do Rámy a Saul se vrátil domů do Gibeje Saulovy. Samuel pak Saula do smrti...
1. Samuel 17:15...odešli se Saulem, kdežto David se musel od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého otce. Filištín zatím po...
1. Samuel 17:53...také ke Gatu a Ekronu. Když se synové Izraele vrátili z honby za Filištíny, vyplenili jejich tábořiště....
1. Samuel 17:57...král. Jakmile se David po zabití toho Filištína vrátil, Abner ho vzal a přivedl před Saula. Hlavu Filištína...
1. Samuel 20:38... nestůj!" Jonatanův chlapec pak ten šíp našelvrátil se ke svému pánovi. Ten chlapec nic netušil. Jen...
1. Samuel 21:1... David pak vyrazil na cestu, zatímco Jonatan se vrátil do města. Přišel do Nobu ke knězi Achimelechovi, ale...
1. Samuel 23:18...smlouvu. David pak zůstal v Choreši a Jonatan se vrátil domů. K Saulovi do Gibeje se ale vypravili Zifejci a...
1. Samuel 23:23... kde by se mohl skrývat. si budete jistívraťte se ke mně a vypravím se s vámi. Jestliže je v kraji,...
1. Samuel 24:2...a usadil se v pevnosti En-gedi. Když se Saul vrátil z tažení proti Filištínům, bylo mu oznámeno: "David...
1. Samuel 25:35...od David přijal, co mu přinesla, a řekl : "Vrať se v pokoji domů. Uvidíš, že jsem poslechl a...
1. Samuel 25:36... poslechl a vyhověl jsem ti." Abigail se tedy vrátila k Nábalovi. Ten právě doma pořádal hody. Hodoval...
1. Samuel 26:21...koroptev." "Zhřešil jsem," řekl Saul. "Vrať se, můj synu Davide! ti neublížím, neboť sis dnes...
1. Samuel 26:25..." David šel potom dál svou cestou a Saul se vrátil domů. David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli...
1. Samuel 29:4...rozzlobili. "Pošli ho pryč," řekli mu, " se vrátí, kam mu řekneš. Přece s námi nepůjde do boje! Vždyť...
1. Samuel 29:7...nemám co vytknout. Vládcům se ale nelíbíšVrať se tedy v pokoji, abys filištínské vládce nedráždil."...
1. Samuel 30:26...platí jako závazné ustanovení. Když se David vrátil do Ciklagu, poslal něco z kořisti judským...
1. Samuel 31:12...tělo i těla jeho synů z betšanské hradbyvrátili se do Jábeše a tam je spálili. Potom vzali jejich...
2. Samuel 1:1... mrtev , když se David po porážce Amalekitů vrátil do Ciklagu, kde strávil dva dny. Třetího dne dorazil...
2. Samuel 3:14...pak vyslal posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu Míkal, kterou jsem si zasnoubil za stovku...
2. Samuel 3:16...celou cestu do Bachurim. Tam mu Abner řekl: "Vrať se zpátky," a tak se vrátil. Mezitím Abner oslovil...
2. Samuel 3:22...pokoji. Právě tehdy se Davidovi vojáci s Joábem vrátili z nájezdu se spoustou kořisti. Abner tehdy nebyl...
2. Samuel 6:20...se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova dcera Míkal ale...
2. Samuel 8:13... krále Cóby. David si získal proslulost, když se vrátil ze Solného údolí, kde porazil 18 000 Edomců. Umístil...
2. Samuel 9:7...tvému otci Jonatanovi ti chci projevit přízeňVrátím ti všechny pozemky tvého děda Saula a budeš vždy...
2. Samuel 10:5...Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a...
2. Samuel 10:14...do města. Joáb tehdy ukončil boj proti Amoncůmvrátil se do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael...
2. Samuel 11:4...se totiž očistila od svého krvácení). Potom se vrátila domů. Když ta žena zjistila, že otěhotněla, poslala...
2. Samuel 11:10...nešel domů. Proto s Uriášem znovu promluvil: "Vrátil ses přece z výpravy. Proč nejdeš domů?" Uriáš mu...
2. Samuel 12:15...tvůj novorozený syn." A po těch slovech se Nátan vrátil domů. Hospodin pak postihl dítě, které Davidovi...
2. Samuel 12:20... šel se poklonit do Hospodinovy svatyně. Pak se vrátil domů, požádal o pokrm a pojedl. "Co to děláš?" řekli...
2. Samuel 12:31...městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma. Uplynul nějaký čas. Davidův syn...
2. Samuel 14:8...na zemi nezůstane ani jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů, o tvé věci rozhodnu," přerušil ji král....
2. Samuel 14:13...sám sebe - vždyť sám nedovolil svému vyhnanci vrátit se domů. Všichni jsme přece smrtelní. Jsme jako voda...
2. Samuel 14:24...domů, ale mi nechodí na oči." Abšalom se tedy vrátil domů, ale králi na oči nesměl. V celém Izraeli nebyl...
2. Samuel 14:32... aby ses ho zeptal, proč jsem se vlastně měl vrátit z Gešuru. Bylo by mi lépe, kdybych tam zůstal! Chci...
2. Samuel 15:19...Itajovi Gatskému: "Proč bys odcházel s námiVrať se a zůstaň u nového krále. Jsi přece cizinec, který...
2. Samuel 15:20... kam jen to půjde. Ty se ale i se svými bratry vrať. Kéž ti Hospodin projeví milosrdenství a věrnost."...
2. Samuel 15:25... Přišel tam i Abiatar. Král ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do města. Najdu-li u Hospodina...
2. Samuel 15:27..." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozorVrať se s Abiatarem pokojně do města. jsou s vámi také...
2. Samuel 15:29...dostanu další zprávu." A tak Sádok s Abiatarem vrátili Boží truhlu do Jeruzaléma a zůstali tam. David pak...
2. Samuel 15:34...půjdeš se mnou, budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do města a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službám,...
2. Samuel 17:20...jim. Hledali je tedy, ale nenašli, a tak se vrátili do Jeruzaléma. Když byli pryč, vylezli ti dva ze...
2. Samuel 19:15...Judska. Jednomyslně králi vzkázali: "Pojď se vrátit i se všemi svými muži." Král se tedy vypravil zpět....
2. Samuel 19:31...to Mefibošet, "hlavně že se pan král v pořádku vrátil domů!" Také Barzilaj Gileádský se vypravil z Rogelim...
2. Samuel 19:38...odplácel? Dovol prosím svému služebníku, aby se vrátil. zemřu ve svém městě, kde je hrob mého otce a...
2. Samuel 19:40...Jordán. Políbil Barzilaje, požehnal mu a on se vrátil domů. Král pak pokračoval do Gilgalu doprovázen...
2. Samuel 20:1...S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen se vrátí domů všechen Izrael!" Všichni Izraelci tehdy od...
2. Samuel 20:4..."Svolej mi judské muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy odešel svolávat Judu, ale v určené lhůtě...
2. Samuel 20:22...se od města rozešli, odkud přišli. Také Joáb se vrátil do Jeruzaléma ke králi. A tak byl Joáb znovu vrchním...
2. Samuel 24:8...měsících a dvaceti dnech obešli celou zemvrátili se do Jeruzaléma. Joáb předal králi seznam...
1. Královská 2:41... že Šimei odešel z Jeruzaléma do Gatu a zase se vrátil, dal si ho zavolat a řekl mu: "Nezapřísahal jsem ...
1. Královská 8:33...porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jméno, modlili se a prosili ...
1. Královská 8:48...věznitelů celým srdcem a celou duší vrátili k tobě a modlili by se k tobě směrem ke své zemi,...
1. Královská 12:2...v Egyptě, kam uprchl před králem ŠalomounemVrátil se tedy z Egypta, protože pro něj poslali a zvali ho...
1. Královská 12:5...otec naložil, a budeme ti sloužit." "Jdětevraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid...
1. Královská 12:12...a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě,...
1. Královská 12:16...S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu, Davide!" A tak se...
1. Královská 12:20... dodnes. Jakmile všechen Izrael uslyšel, že se vrátil Jeroboám, poslali pro něj a pozvali ho do...
1. Královská 12:24...- Nebojujte proti svým bratrům, synům IzraeleVraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ."...
1. Královská 12:27...lidu k jejich pánu, judskému králi Rechoboámovivrátí se k němu a zabijí!" Král se tedy poradil a pak...
1. Královská 13:10...jsi přišel.'" Odešel tedy jinou cestou, aby se vrátil jinudy, než kudy do Bet-elu přišel. V Bet-elu ale...
1. Královská 13:16...mu. Boží muž ale odpověděl: "Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s tebou jít. Nebudu tu s tebou ani nic jíst,...
1. Královská 13:19...se vody.'" (To mu ale lhal.) Boží muž se tedy vrátil s ním, pojedl u něj doma a napil se vody. Ještě...
1. Královská 13:22...jsi příkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na místě, o...
1. Královská 14:17...svedl Izrael." Jeroboámova žena tedy vstalavrátila se do Tirsy. Jakmile vkročila na práh domu, chlapec...
1. Královská 17:21... Hospodine, Bože můj, se do toho dítěte vrátí duše!" A Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se...
1. Královská 17:22...duše!" A Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše, a on ožil. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní...
1. Královská 19:7...se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. "Vstaň a jez!" řekl mu. "Máš...
1. Královská 19:15...jen , ale i teď chtějí připravit o život." "Vrať se, odkud jsi přišel," řekl mu Hospodin, "a pokračuj...
1. Královská 19:20...za ním, "a hned půjdu za tebou!" Eliáš mu řekl: "Vrať se a považ, co jsem ti udělal." Elíša se obrátil, vzal...
1. Královská 20:34...k sobě do vozu. Ben-hadad mu tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec vzal tvému otci. A v...
1. Královská 21:4...Nemůžu ti dát své otcovské dědictví." Achab se vrátil domů mrzutý a nevrlý, protože mu Nábot Jizreelský...
1. Královská 22:17...svého pastýře. Hospodin řekl mi: Pány nemají,  vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal,"...
1. Královská 22:28...nevrátím.'" Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil skrze Hospodin." A dodal:...
2. Královská 1:5... ale zemřeš!'" Pak Eliáš odešel. Když se poslové vrátili zpět, král se jich ptal: "Proč jste se vrátili?"...
2. Královská 1:6...naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi, který vás poslal, a vyřiďte mu: Tak...
2. Královská 2:18...ti ho hledali tři dny, ale nenašli. Když se pak vrátili do Jericha za Elíšou, řekl jim: "Copak jsem vám...
2. Královská 2:25... Elíša se pak odebral na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří. Osmnáctého roku judského krále Jošafata...
2. Královská 3:27... Izraelci byli tak zděšeni, že od nich odtáhlivrátili se do vlasti. Jedna z manželek prorockých učedníků...
2. Královská 4:4...prázdné džbány. jich není málo! Pak se vrať, zavři za sebou i za svými syny dveře a lij do všech...
2. Královská 4:22...a oslici. Musím rychle za Božím mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není...
2. Královská 4:31...na tvář, ale ten ani nehlesl, ani se nepohnulVrátil se tedy Elíšovi naproti a řekl mu: "Chlapec se...
2. Královská 4:38...mu k zemi. Pak vzala syna a odešla. Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hlad. Jednou, když před ním...
2. Královská 4:39...divoké tykve a nasbíral si jich plnou zástěruVrátil se, a aniž si toho kdo všiml, nakrájel je do hrnce s...
2. Královská 5:25...muži se rozloučil a oni odešli. Také on odešelvrátil se ke svému pánu. "Kde jsi byl, Gehazi?" zeptal se...
2. Královská 6:22...jídlo a vodu, se najedí a napijí a pak se vrátí ke svému pánu." Král jim tedy vystrojil velikou...
2. Královská 6:23... a když se najedli a napili, propustil jeVrátili se ke svému pánu a od doby aramejské nájezdy na...
2. Královská 7:8... zlato a oděvy a odběhli si to schovat. Pak se vrátili, šli do jiného stanu, nabrali si i odtud a znovu si...
2. Královská 7:15...Aramejci na úprku odhazovali! A tak se poslové vrátili a podali zprávu králi. Lid tehdy vyrazil a vyplenil...
2. Královská 8:3...filištínské zemi. Když těch sedm let uplynulovrátila se odtud a přišla ke králi, aby se domohla svého...
2. Královská 8:14..." odpověděl mu Elíša. Chazael se pak od něj vrátil za svým pánem. Ten se ho zeptal: "Co ti říkal...
2. Královská 8:29... Aramejci ale Jorama porazili. Král Joram se vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které utržil, když...
2. Královská 9:11...ji nepohřbí!" Pak otevřel dveře a utekl. Jehu se vrátil mezi vojevůdce svého pána. "Všechno v pořádku? Co ti...
2. Královská 9:15...králem Chazaelem. Pak se ale král Joram vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které v boji s...
2. Královská 9:36...našli z jen lebku, nohy a ruce. Když se vrátili a oznámili mu to, odpověděl: "Tak znělo slovo...
2. Královská 14:14...královského paláce. Potom se s rukojmími vrátil do Samaří. Ostatní Jehoašovy skutky - co všechno...
2. Královská 14:22...jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Eilatvrátil ho Judovi poté, co král Amaciáš ulehl ke svým otcům....
2. Královská 16:11...to ještě předtím, než se král Achaz odtamtud vrátil. Když král dorazil z Damašku, prohlédl si oltář,...
2. Královská 17:27...z kněží, které jste odtud vyhnali. Smí se tam vrátit a žít tam, aby je vyučoval způsobům Boha země."...
2. Královská 19:7... Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěstvrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem...
2. Královská 20:5...nádvoří, když dostal slovo Hospodinovo: "Vrať se a řekni Ezechiášovi, vůdci mého lidu: Toto praví...
2. Královská 20:9...o deset stupňů, nebo se o deset stupňů vrátit?" Ezechiáš řekl: "Je snadnější, aby stín o deset...
2. Královská 20:10...postoupil. se tedy raději o deset stupňů vrátí." Prorok Izaiáš pak volal k Hospodinu a ten vrátil...
2. Královská 20:11..." Prorok Izaiáš pak volal k Hospodinu a ten vrátil stín sestupující po Achazově schodišti o deset...
2. Královská 22:20...toto místo dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny...
2. Královská 23:20...a pálil na nich lidské kosti. Teprve pak se vrátil do Jeruzaléma. Král tenkrát přikázal všemu lidu:...
1. Letopisů 9:2...se Izraelci, kněží, levité a chrámoví sluhové vrátili bydlet do svých původních měst. Někteří ze synů...
1. Letopisů 16:43...se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Jednou, když se zabydlel...
1. Letopisů 19:5...Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a...
1. Letopisů 19:15...Abišajem a stáhli se do města. Joáb se pak vrátil do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael porazil...
1. Letopisů 20:3...městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma. Později vypukla v Gezeru válka s...
1. Letopisů 21:2... sečtěte Izrael od Beer-šeby po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet." Joáb ale namítl:...
1. Letopisů 21:4... a tak se vydali projít celý Izrael. Když se vrátil do Jeruzaléma, předal Davidovi seznam lidu: Celý...
1. Letopisů 21:27...padl oheň z nebe. Hospodin pak řekl andělu,  vrátí svůj meč do pochvy. Když David tenkrát viděl, že ho...
2. Letopisů 6:24...porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jméno, modlili se a prosili ...
2. Letopisů 10:2...v Egyptě, kam uprchl před králem ŠalomounemVrátil se tedy z Egypta, protože pro něj poslali a zvali ho...
2. Letopisů 10:5...nám tvůj otec naložil, a budeme ti sloužit." "Vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid...
2. Letopisů 10:12...a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě....
2. Letopisů 10:16...S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu, Davide!" A tak se...
2. Letopisů 11:4...praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrůmVraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ."...
2. Letopisů 14:14...pobrali spoustu ovcí, koz a velbloudů. Potom se vrátili do Jeruzaléma. Boží Duch spočinul na Azariášovi,...
2. Letopisů 18:16...svého pastýře. Hospodin řekl mi: Pány nemají,  vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal,"...
2. Letopisů 18:27...nenavrátím.'" Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil skrze Hospodin." A dodal:...
2. Letopisů 20:27...muži se pak v čele s Jošafatem radostně vrátili do Jeruzaléma, protože jim Hospodin dal radost z...
2. Letopisů 22:6...se svým králem Chazaelem porazili. Ten se pak vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které utržil, když...
2. Letopisů 23:2...levity a vůdce izraelských otcovských rodůvrátili se do Jeruzaléma. Celé to shromáždění pak v Božím...
2. Letopisů 25:14...a pobrali spoustu kořisti. Když se Amaciáš vrátil z vítězství nad Edomci, přinesl si s sebou seírské...
2. Letopisů 25:24...královského paláce. Potom se s rukojmími vrátil do Samaří. Judský král Amaciáš, syn Joašův, přežil...
2. Letopisů 26:2...jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Eilatvrátil ho Judovi poté, co Amaciáš spočinul u svých předků....
2. Letopisů 28:11...Bohem, žádný hřích? Proto teď poslechnětevraťte ty zajatce zpátky svým bratrům. Jinak proti vám...
2. Letopisů 28:15...bratrům do Palmového města Jericha. Potom se vrátili do Samaří. V době poslal král Achaz k asyrskému...
2. Letopisů 30:6...od krále a jeho hodnostářů: "Synové Izraelevraťte se k Hospodinu, Bohu Abrahama, Izáka a Izraele! On...
2. Letopisů 30:9...a on od vás odvrátí svůj planoucí hněv. Pokud se vrátíte k Hospodinu, vaši bratři a synové dojdou u svých...
2. Letopisů 31:1...je nevymýtili. Teprve pak se všichni Izraelci vrátili do svých měst, každý do svého kraje. Ezechiáš...
2. Letopisů 34:7...oltáříky po celé izraelské zemi. Potom se vrátil do Jeruzaléma. V osmnáctém roce své vlády, poté co...
2. Letopisů 34:28...obyvatele dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny...
2. Letopisů 36:13...věrnosti. Byl tvrdošíjný a zatvrzele se odmítal vrátit k Hospodinu, Bohu Izraele. Také všichni hodnostáři,...
Ezdráš 2:1...do Jeruzaléma. Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí v Babylonu, kam byli jako vyhnanci...
Ezdráš 3:8... Zbytek lidu (kněží, levité i všichni, kdo se vrátili ze zajetí do Jeruzaléma), se k nim připojil a...
Ezdráš 6:5...jeruzalémského chrámu a zanesl do Babylonu, bude vráceno. Nechť je odneseno na své místo do chrámu v...
Ezdráš 7:19...náčiní, jež ti bylo svěřeno, však do posledního vrať jeruzalémskému Bohu. Cokoli dalšího budeš potřebovat...
Ezdráš 8:35...váhy byly ihned zapsány. Když se vyhnanci vrátili ze zajetí, přinesli Bohu Izraele zápalné oběti: 12...
Nehemiáš 2:6... zeptal: "Jak dlouho tvá cesta potrvá? Kdy se vrátíš?" Když jsem mu udal dobu, král se rozhodl, že ...
Nehemiáš 2:15...Pak jsem se obrátil zpět, prošel Údolní bránouvrátil se. Hodnostáři netušili, kde jsem byl a co jsem...
Nehemiáš 4:9...víme a že je Bůh zmařil, mohli jsme se všichni vrátit ke hradbám, každý ke svému dílu. Od toho dne...
Nehemiáš 5:11...půjčil peníze a obilí. Nechme toho odíráníVraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivy a domy a...
Nehemiáš 5:12... vína i oleje, za který jim půjčujete!" "Všechno vrátíme," odpověděli na to. " od nich nebudeme nic...
Nehemiáš 7:6...zapsáno následující: Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí, kam byli jako vyhnanci zavlečeni...
Nehemiáš 9:17...šíji, zvolili si vůdce, aby se ve vzpouře vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh odpuštění, milostivý a...
Nehemiáš 9:26...vraždili, když je vyzývali, aby se k tobě vrátili. Jak velice se rouhali! Vydával jsi je proto krutým...
Nehemiáš 9:29...znovu jsi je zachránil. Varoval jsi je, se vrátí k tvému Zákonu, oni však zpychli a nechtěli...
Nehemiáš 13:7... Potom jsem krále znovu požádal o svolenívrátil se do Jeruzaléma. Tehdy jsem se dozvěděl, jakou...
Ester 4:9...za svůj národ a vyprosit jeho milost. Hatach se vrátil a pověděl Ester, co říkal Mordechaj. Ester pak...
Ester 6:12... koho chce král vyznamenat." Mordechaj se pak vrátil do královského paláce, ale Haman spěchal domů...
Job 20:18...se koupat v medu a smetaně. To, co ukořistilvrátí netknuté, neužije to, co získal obchodem. To proto,...
Job 34:15...by rázem pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu vrátilo! Máš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor...
Žalmy 60:2...proti Aramejcům z Mezopotámie a z Cóby a Joáb se vrátil do Solného údolí, kde porazil dvanáct tisíc Edomců....
Žalmy 60:3...jsi nás v návalu prchlivosti, teď ale, Boževrať se k nám. Zemí jsi třásl, na kusy tříštil, její...
Žalmy 71:21...nejhlubších propastí! Mou vážnost znovu posílíšvrátíš se, abys utěšil. pak, Bože můj, při lyře...
Žalmy 85:5... plamen svého hněvu jsi uhasil. Bože naší spásyvrať se k nám, přestaň nevražit proti nám! To budeš navěky...
Žalmy 90:3...jsi ty! Obracíš člověka zpátky v prach, pravíš: "Vraťte se, smrtelníci, zpět!" Před tebou přece tisíc let...
Žalmy 146:4...smrtelník nikoho spasit nemůže. ztratí dechvrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den. Blaze...
Přísloví 30:4...jsem nedosáh. Kdo vystoupil do nebe, aby se vrátil? Kdo pobral vítr do dlaní? Kdo shrnul moře do...
Kazatel 12:7...a kolo u studny se rozláme, než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho...
Píseň 2:17...než s vánkem přijde den a rozprchnou se stínyvrať se, můj milý! Srnci či kolouchu se podobej na horách...
Izaiáš 1:26...strusku, odstraním z tebe všechnu nečistotuVrátím ti soudce tak jako kdysi, budeš mít rádce jako dřív....
Izaiáš 13:14...gazela, jako stádo, jež nikdo nesvolá, každý se vrátí za svým lidem, každý uteče do své země. Každý...
Izaiáš 21:12... ale také noc. Chcete-li se ptát, ptejte sevraťte se a přijďte sem!" Ortel nad Arábií: Vy karavany...
Izaiáš 23:17...letech Hospodin znovu navštíví Týr. Ten se však vrátí ke svému řemeslu a bude smilnit se všemi královstvími...
Izaiáš 27:13...po jednom. V ten den se zatroubí na mocný rohvrátí se ztracení z Asýrie i ti, kdo byli rozptýleni v...
Izaiáš 31:6... ušetří jej a zachrání. Synové Izraelevraťte se k Tomu, od něhož jste tak hrozně odpadli! V ten...
Izaiáš 37:7... Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěstvrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem...
Izaiáš 38:8...od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil: Hlevrátím stín sestupující po Achazově schodišti o deset...
Izaiáš 42:22...nebylo zachránce, uloupeni byli a nikdo neřekl: "Vrať je zpět!" Kdyby tak někdo z vás naslouchal! Kdyby tak...
Izaiáš 43:13... Z ruky nikdo nevyrve. Když konám, kdo to vrátí zpět? Toto praví Hospodin, váš vykupitel, Svatý...
Izaiáš 55:7...cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. se vrátí k Hospodinu - slituje se nad ním; k našemu Bohu,...
Izaiáš 63:17...Zatvrdil jsi naše srdce, abychom nectiliVrať se zpátky kvůli služebníkům svým, kvůli kmenům...
Jeremiáš 3:1...a vdá se za jiného. Copak se k může zase vrátit? Tím by se země hrozně poskvrnila! Tys ale smilnila...
Jeremiáš 3:7... Říkal jsem si, že po všem, co provedla, se vrátí ke mně, ale nevrátila se. Viděla to její sestra,...
Jeremiáš 3:12...slova směrem na sever: Izraeli, ty poběhlicevrať se, praví Hospodin; nebudu na vás hledět s nevolí....
Jeremiáš 3:14... jsi však neposlouchala, praví HospodinVraťte se, můj odvrácený lide, praví Hospodin, vždyť ...
Jeremiáš 3:22...zkřivili a na Hospodina, svého Boha, nedbali. "Vraťte se, odvrácené děti, vaše odvrácení uzdravím."...
Jeremiáš 4:1...Boha, jsme neposlouchali. "Kéž by ses, Izraelivrátil, praví Hospodin, kéž by ses ke mně navrátil! Kéž bys...
Jeremiáš 5:3...nedali se poučit. Tváře zatvrdili víc než kámenvrátit se odmítli. Řekl jsem si: Jsou to jen chudáci;...
Jeremiáš 8:5... nevrátí se zpět? Proč tedy tento lid zůstává odvrácený? Proč se Jeruzalém stále odvrací? Drží se lži,...
Jeremiáš 11:10...lid a obyvatelé Jeruzaléma se proti mně spikliVrátili se k hříchům svých dávných předků, kteří odmítali...
Jeremiáš 19:14...úlitby cizím bohům.'" Když se pak Jeremiáš vrátil z Tofetu, kam jej Hospodin poslal prorokovat,...
Jeremiáš 23:8...země a ze všech zemí, do kterých je rozehnal.' Vrátí se totiž zpátky do vlasti." O prorocích: Srdce mám...
Jeremiáš 24:7...a budu jejich Bohem, protože se celým srdcem vrátí ke mně. Ale judského krále Cidkiáše, jeho velmože a...
Jeremiáš 27:16...Hospodinova domu se teď z Babylonu rychle vrátí zpět.' Prorokují vám lež! Neposlouchejte je. Poddejte...
Jeremiáš 28:3...‚Jho babylonského krále zlámu! Do dvou let vrátím zpět na toto místo všechny cennosti Hospodinova domu...
Jeremiáš 28:4...judské vyhnance, kteří odešli do Babylonuvrátím zpět na toto místo, praví Hospodin, neboť jho...
Jeremiáš 30:10...a tvé potomky z jejich vyhnanství. Jákob se vrátí a odpočine v bezpečí a nikdo ho nevyděsí. Vždyť ...
Jeremiáš 31:8...nimi i slepce a mrzáky, těhotné ženy a rodičkyvrátí se jich sem celé zástupy! Budou přicházet s pláčem,...
Jeremiáš 31:16... praví Hospodin: oni se ti z nepřátelské země vrátí! Je tu naděje pro tvé potomky, praví Hospodin: tvé...
Jeremiáš 31:17...pro tvé potomky, praví Hospodin: tvé děti se vrátí do vlasti! Jasně jsem slyšel Efraimův nářek: ‚Byl...
Jeremiáš 31:18...jsi a jsem zkrocený. Obrať , se vrátím zpět, vždyť ty jsi můj Bůh, Hospodine! Po svém...
Jeremiáš 31:21...ukazatele, přemýšlej o cestě, kterou jdešVrať se, izraelská panno, vrať se zpátky do svých měst! Jak...
Jeremiáš 38:13... ho z jímky vytáhli. Tak se Jeremiáš vrátil zpět na strážní nádvoří. Král Cidkiáš si pak nechal...
Jeremiáš 40:5... kam uznáš za dobré a vhodné. Chceš-li se ale vrátit, vrať se ke Gedaliášovi, synu Achikama, syna...
Jeremiáš 40:12...Achikama, syna Šafanova. Všichni ti Židé se tedy vrátili ze všech míst, kam se rozprchli, a přišli za...
Jeremiáš 43:5...odvedl všechny pozůstatky Judy - ty, kteří se vrátili ze všech národů, kam se předtím rozprchli, a znovu...
Jeremiáš 44:14...v Egyptě, nikdo neunikne a nepřežije, aby se vrátil do judské země. Ačkoli v duši prahnou, aby se do ...
Jeremiáš 44:28...mečem a hladem. Do judské země se pak z Egypta vrátí jen hrstka těch, kdo meči uniknou. Všichni, kdo...
Jeremiáš 46:27...a tvé potomky z jejich vyhnanství. Jákob se vrátí a odpočine v bezpečí a nikdo ho nevyděsí. Neboj se...
Jeremiáš 47:6...smutkem? ‚Ach, meči Hospodinův, kdy spočinešVrať se do pochvy, ustaň a zastav se!' Jak by však mohl...
Jeremiáš 50:16...i žence se srpy v čase žně! se každý vrátí zpět ke svým lidem, každý do své země uteče před...
Pláč 5:21...nás nikdy nepomyslíš? To nás opustíš navždy? Navrať nás k sobě, Hospodine, se vrátíme! Obnov naše dny,...
Ezechiel 9:11...muž oděný plátnem a s psacím náčiním po boku se vrátil se zprávou: "Provedl jsem, cos mi přikázal." ...
Ezechiel 20:40... praví Panovník Hospodin. Každý z nich se vrátí zpět do vlasti a tam si je oblíbím. Tam budu stát o...
Ezechiel 33:15...jednat poctivě a spravedlivě, takže ten ničema vrátí, co vzal do zástavy, nahradí, co uloupil, začne se...
Ezechiel 36:8...ovoce mému lidu, Izraeli, jenž se brzy vrátí. Vždyť jsem přece s vámi! Obrátím k vám svou tvář...
Ezechiel 46:17...mu to patřit do léta svobody, kdy to bude vráceno vládci. Je to přece dědictví pro jeho syny - musí...
Daniel 2:17...o čas, aby mu mohl sen vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl svým přátelům Chananiášovi,...
Daniel 4:31... době nakonec pozvedl oči k nebi a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil Nejvyššímu a chválil jsem a...
Daniel 4:33...nikdo mu neřekne: ‚Cos to učinil?' Když mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také vznešenost a vzhled...
Daniel 10:20... proč jsem za tebou přišel? (Brzy se totiž musím vrátit, abych bojoval s knížetem Persie, a potom přijde...
Daniel 11:19... dokonce mu tu jeho zpupnost oplatí. Proto se vrátí zpět do pevností ve své vlastní zemi, tam ale klesne,...
Daniel 11:28...nepřátelství proti svaté smlouvě. Teprve pak se vrátí do své země. V určený čas vytáhne znovu na jih, ale...
Daniel 11:30...loďstvo, takže se bude muset zkroušeně vrátit. Svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvě a při...
Ozeáš 2:9... bude je hledat, ale nenajde. Tehdy si řekne: "Vrátím se zpátky za svým manželem, vždyť mi s ním bylo líp...
Ozeáš 5:4... Svých skutků se nevzdají, aby se ke svému Bohu vrátili; duch smilstva je totiž v nich, Hospodina ...
Ozeáš 5:15...je na kusy, odvleču pryč a nebude jim pomociVrátím se zpět do svého doupěte, dokud jim jejich vina...
Ozeáš 6:1...úzkostech budou hledat horlivě. "Pojďme se vrátit k Hospodinu! On nás ranil a on uzdraví, udeřil a...
Ozeáš 11:5...šíji; skláněl jsem se k nim, abych je nakrmil. Nevrátí se snad do Egypta? Asýrie jim bude kralovat! Protože...
Ozeáš 14:2...těhotné rozpářou! Uzdravím jejich odvrácení Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl...
Ozeáš 14:3... svému Bohu, neboť jsi padl pro svůj hříchVraťte se k Hospodinu a vezměte s sebou slova modlitby:...
Joel 2:12...může snést? A proto ještě teď, praví Hospodinvraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a...
Joel 2:13...srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohuvraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý...
Joel 4:7...daleko od vlasti. Hle, je probudím, aby se vrátili z míst, kam jste je prodali, a vaše činy vám...
Abdiáš 1:15... To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili na svaté hoře, tak budou...
Micheáš 5:2...neporodí rodička. Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpět a připojí se k synům Izraele.) On vstane a bude...
Zachariáš 1:3... Proto řekni lidu: Tak praví Hospodin zástupůVraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a se vrátím k...
Zachariáš 1:16...ještě zhoršili. A proto tak praví HospodinVrátím se k Jeruzalému s milosrdenstvím. Můj chrám v něm...
Zachariáš 6:10...vyhnanců Cheldaje, Tobiáše a Jedajáše, kteří se vrátili z Babylonu. Téhož dne jdi také do domu Jošiáše,...
Zachariáš 8:3...pro něj jen hořím! Tak praví HospodinVrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma....
Zachariáš 10:10...dětmi a znovu se sem navrátí. Z egyptské země je vrátím zpět, z Asýrie je shromáždím zpět do Gileádu a...
Malachiáš 3:7...od mých pravidel a nedodržovali jste jeVraťte se ke mně a se vrátím k vám, praví Hospodin...
Matouš 2:12...ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovivrátili se do své země jinudy. A hle, po jejich odjezdu se...
Matouš 4:12...mu. Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněnvrátil se do Galileje. Opustil Nazaret a přišel bydlet do...
Matouš 10:13...přejde na něj. Nebude-li hoden, se váš pokoj vrátí k vám. Pokud vás někdo nepřijme a nebude poslouchat...
Matouš 12:44...hledá odpočinek, ale nenachází. Tehdy si řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.' A když přijde a...
Matouš 15:29...byla její dcera zdravá. Ježíš se pak odtud vrátil ke Galilejskému jezeru, vystoupil na horu a posadil...
Matouš 25:19...pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Když přistoupil ten, který dostal...
Matouš 26:40... se však nestane vůle, ale tvá." Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou...
Matouš 26:43...ho vypít, se stane tvoje vůle!" A když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavou....
Matouš 26:45...a potřetí se modlil stejnými slovy. Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim: "Ještě pořád spíte a...
Matouš 26:52...sluhu a usekl mu ucho. Ježíš mu ale řekl: "Vrať svůj meč na místo. Všichni, kdo meč berou, mečem...
Matouš 27:3...uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si tovrátil těch třicet stříbrných vrchním kněžím a starším....
Marek 3:20... který ho potom zradil. Když se pak vrátil domů, znovu se sešel takový zástup, že se nemohli...
Marek 14:37...se však nestane vůle, ale tvá." Když se pak vrátil, zjistil, že spí. "Šimone, ty spíš?" řekl Petrovi....
Marek 14:40...odešel a modlil se týmiž slovy. Když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavou....
Marek 14:41...únavou. Nevěděli, co mu na to říci. Když se pak vrátil potřetí, řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte?...
Lukáš 1:23...posunky. Po uplynutí své týdenní služby se pak vrátil domů. Jeho manželka Alžběta zanedlouho počala, ale...
Lukáš 1:56...Marie pak u zůstala asi tři měsíce a potom se vrátila domů. Alžbětě se tehdy naplnil čas k porodu a...
Lukáš 2:39... Když vykonali všechno podle Hospodinova zákonavrátili se do svého města Nazaretu v Galileji. Chlapec pak...
Lukáš 2:45...mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašlivrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho...
Lukáš 2:51...však nechápali, o čem mluví. Potom se s nimi vrátil do Nazaretu a byl jim poslušný. Jeho matka to...
Lukáš 4:1...Setova, syna Adamova, syna Božího. Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na...
Lukáš 4:14...na další příležitost. Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém...
Lukáš 4:20...léto Hospodinovy milosti." Potom knihu zavřelvrátil ji sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze byly...
Lukáš 6:34... Půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátí, jaká je to zásluha? I hříšníci půjčují hříšníkům,...
Lukáš 7:10...víru jsem nenašel ani v Izraeli!" Poslové se pak vrátili do domu a toho služebníka tam našli uzdraveného....
Lukáš 7:15...a ten mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň a začali...
Lukáš 8:37...velikým strachem. Nastoupil tedy do lodi, aby se vrátil. Onen muž, ze kterého vyšli démoni, ho prosil, aby...
Lukáš 8:39... aby mohl zůstat s ním. Ježíš ho ale propustil. "Vrať se domů," řekl mu, "a vypravuj, jak veliké věci pro...
Lukáš 8:55...ruku a zvolal: "Děvčátko, vstaň!" Tehdy se do  vrátil duch a ihned vstala. Nechal tedy přinést něco k...
Lukáš 9:10...A toužil se s ním setkat. Apoštolové se potom vrátili za Ježíšem a vyprávěli mu, co všechno dělali. Tehdy...
Lukáš 9:42...Ježíš okřikl nečistého ducha, uzdravil chlapcevrátil ho jeho otci. Všichni byli ohromeni Boží...
Lukáš 10:17... který poslal." Když se těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: "Pane, i démoni se nám...
Lukáš 10:35...bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, se vrátím.' Co myslíš - kdo z těch tří byl tomu přepadenému...
Lukáš 11:24...a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.' Když přijde a...
Lukáš 12:36... Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče...
Lukáš 14:21...jsem se, a proto nemohu přijít.' Sluha se tedy vrátil a vyřídil to svému pánovi. Hospodář se rozhněval....
Lukáš 14:22...sem chudé, chromé, zmrzačené a slepé.' Sluha se vrátil se slovy: ‚Pane, stalo se, jak jsi přikázal, a ještě...
Lukáš 17:15... Jakmile jeden z nich uviděl, že je uzdravenvrátil se a hlasitě chválil Boha. Padl na tvář k jeho nohám...
Lukáš 19:8... a kohokoli jsem nespravedlivě odíral na daníchvrátím mu to čtyřnásobně." "Dnes přišlo do tohoto domu...
Lukáš 19:12...člověk odešel do daleké země, aby se odtamtud vrátil jako král. Předtím si zavolal deset svých služebníků...
Lukáš 19:15...vyřídilo: ‚Nechceme ho za krále!' Když se pak vrátil jako král, zavolal si služebníky, kterým svěřil...
Lukáš 23:56... Viděly hrob i to, jak bylo tělo pochovánoVrátily se domů, připravily vonné oleje a masti, pak ale...
Lukáš 24:9...si vzpomněly na jeho slova, a když se vrátily od hrobu, vyprávěly to všechno jedenácti učedníkům...
Lukáš 24:12...se naklonil dovnitř, spatřil tam jen plátnaVrátil se tedy domů v údivu nad tím, co se stalo. Téhož dne...
Lukáš 24:33...mluvil a otvíral nám Písma?" Ihned vstalivrátili se do Jeruzaléma. Tam našli oněch jedenáct...
Lukáš 24:52...nebe. Klaněli se mu a potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma. Všechen čas trávili v chrámu, kde...
Jan 3:4...je starý?" řekl na to Nikodém. "Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?" Ježíš mu...
Jan 4:3...nekřtil, ale jeho učedníci), opustil Judskovrátil se do Galileje. Musel však projít Samařím...
Jan 4:46...a viděli všechno, co tam dělal. Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl...
Jan 6:15...ho, aby ho udělali králem, a tak se o samotě vrátil na horu. Večer jeho učedníci sešli dolů k jezeru...
Jan 7:45...ale nikdo na něj nevztáhl ruku. Strážní se tehdy vrátili k farizeům a vrchním kněžím. Ti se ptali: "Jak to,...
Jan 7:53...z Galileje žádný prorok nepovstal!" Každý se pak vrátil domů, ale Ježíš odešel na Olivetskou horu...
Jan 8:2...odešel na Olivetskou horu. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid....
Jan 10:40...ho tedy opět zatknout, ale unikl jim z rukouVrátil se zpátky za Jordán, na místo, kde dříve křtil Jan,...
Jan 18:11...mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. "Vrať ten meč do pochvy," řekl Ježíš Petrovi. "Nemám snad...
Jan 18:33...naznačoval, jakou smrtí zemřít.) Pilát se vrátil do paláce a zavolal si Ježíše. "Tak ty jsi židovský...
Jan 19:9...uslyšel ta slova, dostal ještě větší strachVrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše: "Odkud jsi?"...
Jan 20:10... že musí vstát z mrtvých.) A tak se ti učedníci vrátili zpět. Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V...
Skutky 1:11...Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet." Tehdy se...
Skutky 1:12...tak, jak jste ho viděli odcházet." Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory ležící poblíž města...
Skutky 5:22...tam ale strážní přišli, ve vězení je nenašliVrátili se tedy s hlášením: "Věznici jsme našli bezpečně...
Skutky 9:26...a spustili ho v koši přes hradbu. Saul se tedy vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se připojit k učedníkům, ale...
Skutky 12:25...se. Když Barnabáš a Saul splnili svůj úkolvrátili se z Jeruzaléma a vzali s sebou i Jana Marka. V...
Skutky 13:13...do Perge v Pamfylii. Jan je však opustilvrátil se do Jeruzaléma. Pokračovali tedy z Perge sami, ...
Skutky 14:20...město. Když ho však obstoupili učedníci, vstalvrátil se do města. Druhého dne pak s Barnabášem odešel do...
Skutky 15:16...shodují slova proroků, neboť je psáno: ‚Znovu se vrátím a obnovím zbořený stan Davidův. Jeho trosky obnovím...
Skutky 15:36...nějaké době Pavel řekl Barnabášovi: "Pojďme se vrátit a navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme...
Skutky 17:15...doprovázeli, ho dovedli do Athén. Odtud se vrátili se vzkazem pro Silase a Timotea, aby co nejrychleji...
Skutky 18:21...jim řekl: "Bude-li Bůh chtít, znovu se k vám vrátím." Vyplul z Efesu a poté, co přistál v Cesareji, se...
Skutky 20:3...do Sýrie, ale kvůli židovským úkladům se rozhodl vrátit přes Makedonii. Doprovázeli ho: Sopater z Beroje,...
Skutky 21:6... Po rozloučení jsme nastoupili na loď a oni se vrátili domů. Z Týru jsme zamířili do Ptolemaidy, kde naše...
Skutky 22:17...své hříchy a vzývej jeho jméno!' Potom jsem se vrátil do Jeruzaléma. Při modlitbě jsem v chrámu upadl do...
Skutky 23:32...ho v noci odvedli do Antipatridy. Nazítří se vrátili do pevnosti a zanechali ho v doprovodu jezdců. Ti...
Skutky 24:17...před Bohem i před lidmi. Po letech jsem se vrátil do Jeruzaléma, abych svému národu přinesl dary pro...
Skutky 25:6..." Poté, co mezi nimi strávil osm nebo deset dnívrátil se do Cesareje. Druhého dne zasedl k soudu a poručil...
2. Korintským 1:16...chtěl jít do Makedonie a z Makedonie se zase vrátit k vám, abyste vypravili do Judska. Myslíte, že...
2. Korintským 13:2... to teď opakuji, když jsem pryč: se k vám vrátím, nebudu brát ohled na ty, kdo zůstali v hříchu, ani...
Galatským 1:17...než , ale odešel jsem do Arábie a později se vrátil do Damašku. Teprve po třech letech jsem přišel do...
Galatským 2:1...kvůli mně Boha. Po čtrnácti letech jsem se pak vrátil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem s sebou i...
Filipským 1:26...Ježíši díky mně ještě vzrostla, se k vám vrátím. Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest...
1. Tesalonickým 3:6...naše úsilí nepřišlo nazmar. Teď se ale Timoteus vrátil s radostnou zprávou o vaší víře a lásce. Vyprávěl...
Filemon 1:22... že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. Pozdravuje Epafras, můj spoluvězeň v Kristu...
Židům 6:6... a přesto odpadli, pro ty je nemožné znovu se vrátit k pokání. Znovu by tak pro sebe křižovali Božího...
Židům 13:19...o modlitby, abych se k vám mohl co nejdříve vrátit. Bůh pokoje, který pro krev věčné smlouvy vzkřísil z...
1. Petr 2:25...jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší. Vy, ženy, se...
2. Petr 2:22... co se říká v tom pravdivém přísloví: "Pes se vrátil ke svým zvratkům" a "Umytá svině se znovu válí v...

Slova obsahující vrať: navrať (11) navraťme (1) navraťte (1) odvrať (8) odvraťte (9) vrať (46) vraťme (1) vraťte (36)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |