Volej

Hledám varianty 'volej' [ volejte (4) volej (17) volat (44) voláme (3) volám (24) volaly (1) volali (47) volala (3) volal (62) volají (22) volá (31) ]. Nalezeno 249 veršù.
Genesis 3:9...Bohem uprostřed stromů zahrady. "Kde jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v...
Genesis 4:10...řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která...
Genesis 9:5...rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Za lidský život budu volat k...
Genesis 19:5... "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lot k...
Genesis 41:55...A když začala hladovět i celá egyptská zem a lid volal k faraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům:...
Exodus 8:8...jen v Nilu." Mojžíš s Áronem odešel od faraonavolal k Hospodinu ohledně těch žab, kterými faraona postihl...
Exodus 15:25...Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej...
Exodus 17:4...syny a dobytkem umořil žízní?!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli...
Exodus 22:22...jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a jejich volání jistě vyslyším. Vzplanu hněvem a...
Exodus 22:26...svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem milostivý. Nerouhej se Bohu...
Exodus 34:6...jméno Hospodin. Hospodin prošel kolem nějvolal: "Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý,...
Exodus 34:7... Nezapomíná však trestat, ale za nepravost otců volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetího i čtvrtého...
Leviticus 13:45... rozpuštěné vlasy a s rouškou na ústech bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!' Po celou dobu svého postižení...
Numeri 11:2...proti nim a pohltil okraj tábora. Lid tedy volal k Mojžíšovi, a když se Mojžíš modlil k Hospodinu,...
Numeri 12:13...lůna matky s tělem napůl zetlelým!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!"...
Numeri 14:18... Nezapomíná však trestat; za nepravost otců volá k odpovědnosti jejich syny do třetího i čtvrtého...
Numeri 16:34...Izrael se dal před jejich křikem na útěkvolali: " země nepohltí i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl...
Numeri 20:4... když naši bratři umírali před Hospodinem!" volali. "Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění sem do...
Numeri 20:16...ale s námi a s našimi otci začali nakládat zleVolali jsme tedy k Hospodinu a vyslyšel nás, poslal svého...
Deuteronomium 4:7... jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A který mocný národ pravidla a zákony tak...
Deuteronomium 15:9...bys na svého bratra lakotně a nic mu nedalvolal by kvůli tobě k Hospodinu a ty bys měl hřích. Dávej...
Deuteronomium 24:15... závisí na tom jeho život! Jinak bude kvůli tobě volat k Hospodinu, a budeš mít hřích. Rodiče nemohou platit...
Deuteronomium 26:7...ale trápili, utiskovali a drtili těžkou robotouVolali jsme tedy k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin...
Deuteronomium 27:14...Levité tehdy začnou na všechny Izraelity hlasitě volat: "Zlořečený, kdo vytesá či odlije modlu, ohavnost...
Deuteronomium 30:19... kterou jdete obsadit, dlouho nezůstaneteVolám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem...
Jozue 24:7...dostihli Egypťané s vozy a jezdci. Tehdy jste volali k Hospodinu a on mezi vás a Egypťany položil temnotu...
Soudců 2:1... Z Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův andělvolal: "Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl vás do země,...
Soudců 3:9...Rišatajimovi osm let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce, aby je...
Soudců 3:15...Eglonovi osmnáct let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce. Byl to levák...
Soudců 4:3...který sídlil v Charošet-hagojimu. Synové Izraele volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set železných...
Soudců 6:6... Midián Izraelce úplně zbědoval, a tak začali volat k Hospodinu. Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu...
Soudců 6:7... Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu volali k Hospodinu, poslal k nim Hospodin jednoho proroka....
Soudců 9:7...na vrchol hory Gerizim a odtud na hlasitě volal: "Slyšte , šechemští měšťané! A vás slyší Bůh!...
Soudců 10:10...přišlo veliké soužení. Synové Izraele tehdy volali k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě. Ano,...
Soudců 10:12...Amonci, Filištíni, Sidonci, Amalekovci a Maoncivolali jste ke mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky...
Soudců 10:14...Proto vás vysvobozovat nebudu. Jděte si volat k bohům, které jste si zvolili; jen vás zachrání v...
Soudců 12:2..." a můj lid jsme měli s Amonci těžkou přiVolal jsem vás, ale nepřišli jste mi proti nim na pomoc....
Soudců 15:18... Čelistní vrch. Samson měl velikou žízeň, a tak volal k Hospodinu: "Po tom skvělém vítězství, které jsi dal...
Soudců 16:28...chtěli vidět tu zábavu se Samsonem. Tehdy Samson volal k Hospodinu: "Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na !...
Soudců 18:23... seběhli se Míkovi sousedé a Danovce dostihliVolali za nimi, se k nim Danovi synové otočili a řekli...
1. Samuel 3:5...a rozběhl se za Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem . Jdi zase...
1. Samuel 3:6...tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem,...
1. Samuel 3:8...mu ještě nebylo zjeveno. Hospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem,...
1. Samuel 7:8...Samuelovi: "Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej za nás volat k Hospodinu, našemu Bohu, nás vysvobodí z ruky...
1. Samuel 7:9...je celé jako zápalnou oběť Hospodinu. Pak volal k Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpověděl....
1. Samuel 12:8...Poté, co Jákob odešel do Egypta, vaši otcové volali k Hospodinu a on jim poslal Mojžíše a Árona. Ti vaše...
1. Samuel 12:10...krále. Ti všichni proti nim bojovali. Tehdy volali k Hospodinu: ‚Zhřešili jsme! Opustili jsme Hospodina...
1. Samuel 12:17...očima. Není snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu, aby seslal hromobití a déšť. Tehdy jasně...
1. Samuel 12:18... když jste si vyžádali krále." Samuel tedy volal k Hospodinu a Hospodin toho dne seslal hromobití a...
1. Samuel 15:11... slovo." Samuel vzplanul hněvem a celou noc volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli mu...
1. Samuel 17:8...štítonoš. Goliáš se stavěl před izraelské šikyvolal na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? ...
1. Samuel 20:38..."Ten šíp je přece ještě dál!" Potom na chlapce volal: "Rychle, pospěš si, nestůj!" Jonatanův chlapec pak...
1. Samuel 26:14...od něj dost daleko. "Co je s tebou, Abnere?" zavolal odtud na vojsko a na Abnera, syna Nerova. "Kdo to...
1. Samuel 26:15... "Nejsi snad muž, kterému není v Izraeli rovno?" volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého krále a...
2. Samuel 20:11...z Joábových mužů stál nad tím mrtvým tělemvolal: "Kdo rád Joába a kdo je pro Davida - za Joábem!"...
2. Samuel 22:42...jsi mi, se svými protivníky jsem skoncovalVolali o pomoc, nikdo je nezachránil, volali k Hospodinu -...
2. Samuel 24:10...trápit svědomí. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal David k Hospodinu. "Prosím , Hospodine, odpusť vinu...
1. Královská 1:25...a také kněze Abiatara. Ti s ním hodují, pijívolají: ‚ žije král Adoniáš!' , tvého služebníka, ani...
1. Královská 1:34...krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní rohvolejte: ‚ žije král Šalomoun!' Pak ho doprovodíte zpět....
1. Královská 8:52...tvého lidu Izraele, a kdykoli k tobě budou volat, vyslýchej. Vždyť ty jsi je, Hospodine, Pane můj,...
1. Královská 17:20... kde bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volal k Hospodinu: "Hospodine, Bože můj, to budeš i s tou...
1. Královská 17:21...Potom se třikrát za sebou položil na chlapcevolal k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, Bože můj, se do...
1. Královská 18:39... Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvářvolali: "Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh!" Eliáš jim...
1. Královská 19:20...běžel za Eliášem. "Jenom políbím otce a matku," volal za ním, "a hned půjdu za tebou!" Eliáš mu řekl: "Vrať...
2. Královská 9:13...ho pod ním na schody, troubili na beraní rohvolali: "Jehu je král!" Tak Jehu, syn Jošafata, syna...
2. Královská 11:12...ho za krále. Když ho pomazali, začali tleskatvolat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali, Atalia...
2. Královská 13:14...král Jehoaš ho navštívil, plakal nad nímvolal: "Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" Elíša mu...
2. Královská 18:18...Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poliVolali krále, ale vyšel k nim správce paláce Eliakim, syn...
2. Královská 18:28...Pak se nejvyšší komoří postavil a začal hlasitě volat v hebrejštině: "Slyšte slovo velkokrále, krále...
2. Královská 20:11...raději o deset stupňů vrátí." Prorok Izaiáš pak volal k Hospodinu a ten vrátil stín sestupující po Achazově...
1. Letopisů 4:10...řekla: "Porodila jsem ho s trápením." Jábec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil ...
1. Letopisů 5:20... s Jeturem, Nafišem a Nodabem. Během války volali k Bohu a on vyslyšel jejich prosby, neboť v něj...
1. Letopisů 21:8...udeřil na Izrael. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal pak David k Bohu. "Prosím ale, odpusť vinu svého...
2. Letopisů 13:14...zjistili, že se bojuje vepředu i vzadu, začali volat k Hospodinu. Kněží troubili na trubky a všichni...
2. Letopisů 14:10...sšikovali k bitvě v údolí Cefata u Marešy, Asa volal k Hospodinu, svému Bohu: "Hospodine, nikdo jiný...
2. Letopisů 20:9...přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíš a vysvobodíš.' Nuže, pohleď -...
2. Letopisů 23:11...prohlásili ho za krále. Když ho pomazali, začali volat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali a oslavovali...
2. Letopisů 28:9...rukou. Zuřivost, s jakou jste je povraždili, ale volá do nebe! A k tomu si ještě chcete zotročit judské a...
2. Letopisů 32:20...a prorok Izaiáš, syn Amosův, se za to modlilivolali k nebi. Hospodin tehdy poslal svého anděla a ten...
Ezdráš 3:13... takže zvuk pláče zanikal v radostném křiku. Lid volal hlasitě, se to rozléhalo široko daleko. Když...
Nehemiáš 9:4... Buni, Šerebiáš, Bani a Kenani a hlasitě volali k Hospodinu, svému Bohu. Levité Ješua, Kadmiel, Bani...
Nehemiáš 9:27...jsi je proto krutým nepřátelům, a tehdy k tobě volali v dobách soužení. Tys je pak vyslýchal z nebe v...
Nehemiáš 9:28...nechával v područí nepřátel. Když potom k tobě volali znovu, tys je vyslýchal z nebe v nesmírném slitování...
Ester 6:9...na tom koni proveden po náměstí a se před ním volá: ‚Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat!'"...
Ester 6:11...koně, oblékl Mordechaje, provezl ho po náměstívolal před ním: "Takto se děje tomu, koho chce král...
Job 12:4...každý . Jsem ale k smíchu i svému příteli: ‚On volá k Bohu, mu prý odpoví!' Jsem k smíchu: ‚Hle,...
Job 19:7...mi ublížil - to on na hodil svoji síť! Hlevolám: ‚Násilí!' a nikdo se neozve; křičím o pomoc, a právo...
Job 24:12...umírajících z města zní, raněné duše o pomoc volají - copak to Bohu nevadí?! Jsou také takoví, kteří se...
Job 27:10...soužení? Copak je Všemohoucí jeho rozkošíVolá snad k Bohu bez ustání? Poučil jsem vás o Božím...
Job 30:24... Na zhrouceného přece nikdo ruku nevztáhne, když volá o pomoc ve své pohromě. Copak jsem nad ubožákem...
Job 35:12...nám na ptácích ukazuje moudrost?' Když tedy volají a on se nehlásí, je to pro zpupnost těch lidí zlých....
Job 38:41...pokrm krkavci, když jeho mláďata k Bohu volají, když bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snad, kdy...
Žalmy 3:5... Slávo , mou hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil....
Žalmy 14:4...chléb, můj lid hltají - proč by k Hospodinu volali?! Jednou je ale přepadne zděšení - Bůh je s...
Žalmy 17:6...držely tvých šlépějí, nohy neklesly. K tobě volám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho nakloň mi, slova...
Žalmy 18:42...jsi mi, se svými protivníky jsem skoncovalVolali o pomoc, nikdo je nezachránil, volali k Hospodinu -...
Žalmy 20:10...nehnutě. Hospodine, dej králi vítězství, kdykoli voláme, nás slyš! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 22:3...záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu...
Žalmy 22:6...doufali, doufali a tys je vysvobozoval. K tobě volali a bývali zachráněni, doufali v tebe a nebyli...
Žalmy 22:25... s odporem neskrývá před ním tvář - když k němu volá, on vyslýchá! Ve velikém shromáždění se tebou...
Žalmy 27:7...budu zpívat a hrát! Slyš , Hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade mnou, vyslyš . O tobě přemítá ...
Žalmy 28:1...na Hospodina! Žalm Davidův. K tobě, Hospodinevolám, skálo , přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mi,...
Žalmy 28:2...budu mrtvolám! Vyslyš prosby, když k tobě volám, když ruce zvedám k tvé nejsvětější svatyni!...
Žalmy 29:9...a obnažuje lesy, v jeho chrámě všichni "Sláva!" volají. Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude jako...
Žalmy 30:3...nade mnou! Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys uzdravil. Hospodine, duši mou jsi z hrobu...
Žalmy 30:9...tvář skryl, byl jsem vyděšen! K tobě, Hospodinevolám, tebe, Pane můj, prosím o milost. Čemu prospěje...
Žalmy 31:23...Ty jsi však vyslyšel moje prosby, když k tobě volal jsem. Milujte Hospodina všichni jeho zbožní, Hospodin...
Žalmy 34:7...zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář! Když chudák volal, Hospodin slyšel, ze všech úzkostí jej zachránil!...
Žalmy 35:21...vymýšlejí lsti. Ústa si na otvírajívolají: "Hohó! Co jsme to viděli!" Vidíš to, Hospodine?...
Žalmy 40:16...vlastní hanebností ti, kdo nade mnou "Hohó!" volají. se však radují a veselí se v tobě všichni ti,...
Žalmy 50:15...oběť vděčnosti, své sliby plň před NejvyššímVolej v den svého soužení, vysvobodím a ty ...
Žalmy 53:5...jedli chléb, můj lid hltají - pročpak by k Bohu volali?! Jednou je ale přepadne zděšení, ačkoli předtím...
Žalmy 61:3... Bože, mojí modlitbě naslouchej! Od konce světa volám , srdce mám sevřené: Ke skále, která převyšuje,...
Žalmy 66:1...zpívají! Zpívaný žalm pro předního zpěváka.  volá radostně k Bohu celý svět, o jeho slavném jménu...
Žalmy 66:17...Boží, budu vám vyprávět, co pro udělalVolal jsem k němu z plna hrdla a chválil ho svým jazykem....
Žalmy 70:4...svou vlastní hanebností ti, kteří "Hohó!" volají. se však radují a veselí se v tobě všichni ti,...
Žalmy 77:2... Žalm Asafův. Hlas můj k Bohu zněl, když volal jsem, hlas můj k Bohu zněl, aby vyslyšel. Pána...
Žalmy 81:2...Bohu, naší síle, k Bohu Jákobovu radostně volejte! zazní hudba, zvučí tamburína, líbezná loutna i...
Žalmy 81:8...záda zbavil břemene a tvé ruce košů zednickýchVolal jsi v soužení a zachránil jsem , vyslyšel jsem z...
Žalmy 84:3...vyhlíží k Hospodinovým nádvořím. srdce i tělo volají živému Bohu vstříc! Vždyť i ten vrabec domov ,...
Žalmy 86:3...Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť k tobě volám celý den! Svého služebníka naplň radostí, vždyť k...
Žalmy 88:10...ze svého sevření, oči mi hasnou trápenímVolám , Hospodine, každý den, k tobě vztahuji ruce své....
Žalmy 91:15... poznal jméno a ho vyvýším. Bude  volat a mu odpovím, v dobách soužení budu s ním,...
Žalmy 99:6...mezi těmi, kdo jeho jméno vzývají; k Hospodinu volali a on jim odvětil. Z oblakového sloupu mluvil k nim;...
Žalmy 102:3...kdy jsem ohrožen! Nakloň mi ucho své, v den, kdy volám , pospěš, vyslyš ! Moje dny v dýmu ztrácí se, ...
Žalmy 107:6...byli a trpěli žízní, umdlévali slabostíVolali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je vysvobodil z...
Žalmy 107:13...zkrušil srdce útrapami, klesali a nebylo pomociVolali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je zachránil z...
Žalmy 107:19...pokrm si ošklivili, k branám smrti dospěliVolali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je zachránil z...
Žalmy 107:28...potáceli se, veškerá zkušenost byla ta tamVolali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je vyvedl z...
Žalmy 116:2...modlitbách. Své ucho ke mně naklání, k němu volám kdykoli. Provazy smrti obklopily, hrůzy hrobu ...
Žalmy 118:5...trvá navěky!" Ve svém sevření jsem Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a svobodu mi dal. Hospodin je se...
Žalmy 119:145...- dej mi porozumění, abych žil! Celým srdcem volám, Hospodine, slyš: Chci zachovávat tvé zákony! Volám...
Žalmy 119:146... Hospodine, slyš: Chci zachovávat tvé zákony!  Volám k tobě, prosím zachraň , abych tvá svědectví mohl...
Žalmy 120:1... Poutní píseň. K Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpoví. Mou duši, Hospodine, zachraňuj od...
Žalmy 130:1...žehnáme!" Poutní píseň. Z hlubin, Hospodinevolám , Pane můj, prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň...
Žalmy 138:3... co jsi zaslíbil. Vyslyšel jsi , když k tobě volal jsem - dodals mi odvahy! , Hospodine, všichni...
Žalmy 141:1...tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm DavidůvVolám , Hospodine, ke mně pospíchej, vyslyš můj hlas,...
Žalmy 142:2... Jeho modlitba, když byl v jeskyni. K Hospodinu volám s úpěním, k Hospodinu volám, žadoním! Vylévám před...
Žalmy 147:4...zranění. On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně mocný,...
Žalmy 147:9...dostatek potravy, i mladým krkavcům, když k němu volají. On neobdivuje sílu koní, ve svalech siláků nemá...
Přísloví 1:20...duši ho to připraví. Moudrost venku na ulicích volá, na náměstích svůj hlas pozvedá, na rušných nárožích...
Přísloví 1:24... právě vám chci svá slova oznámit! Dosud jsem volala, však nechtěli jste slyšet, ruku jsem nabízela,...
Přísloví 1:28... soužením a tísní budete sevřeni. pak volat budou, neozvu se, budou shánět, avšak nenajdou....
Přísloví 2:3... srdce otevři pro rozumnost! Ano, po rozumnosti volej, přivolej k sobě rozvahu. Když ji jak stříbro...
Přísloví 8:4... v průchodu stojí a křičí tam: "Na vás, ó lidévolám, svůj hlas ke všemu lidstvu obracím. Pochopte,...
Přísloví 9:3... také prostřela svůj stůl. Děvečky vyslalavolá na městských výšinách: "Kdo je zmatený, přijde ke...
Přísloví 18:6...ústa spěchají k hádkám, jeho rty po výprasku volají. Tupci jsou jeho ústa záhubou, rty jsou mu pastí...
Přísloví 21:13...sráženi pro svou zkaženost. Kdo dělá, že neslyší volá ubožáka, nebude vyslyšen, bude volat sám. Tajný...
Píseň 5:6...spolu s ním! Hledala jsem ho, ale nenašlavolala jsem ho, a on se neozval. Našli strážní, co město...
Izaiáš 6:3...nohy a dvěma létali. Jeden ke druhému přitom volali: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, jeho...
Izaiáš 19:20...zástupů. A budou kvůli svým utiskovatelům volat k Hospodinu, pošle jim zachránce a obhájce, aby je...
Izaiáš 22:12...je odedávna budoval! Pán, Hospodin zástupů, vás volal toho dne: "Plačte a truchlete, oholte hlavy, pytlem...
Izaiáš 40:6...uvidí, že ústa Hospodinova mluvila." Hlas říká: "Volej!" A se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk je jako...
Izaiáš 40:9...vystup si, kdo neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej ze všech sil, kdo neseš dobré zprávy Jeruzalému!...
Izaiáš 40:26...Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jménem, všechny do počtu? nesmírnou sílu, jeho moc...
Izaiáš 41:4... Kdo to způsobil a učinil? Kdo od počátku volá lidská pokolení? Hospodin, ten první, budu...
Izaiáš 45:3... že jsem Hospodin, Bůh izraelský, který  volá jménem tvým. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli...
Izaiáš 46:7... na svém místě stojí bez hnutí. Když k němu volají, neodpoví jim, nezachrání je z jejich soužení....
Izaiáš 52:8...Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!" Slyš! Tví strážní volají, společně křičí radostí, protože vidí na vlastní oči...
Izaiáš 55:6...oslaví. Hledejte Hospodina, dokud je k nalezenívolejte k němu, dokud blízko je. Ničema svou cestu...
Izaiáš 57:13...i tvé skutky - a k ničemu ti nebudou. budeš volat o pomoc, nech se zachránit tou svou sebrankou!...
Izaiáš 65:12... všichni se skloníte a budete pobiti, neboť jsem volal, a vy jste neodpovídali, mluvil jsem, a vy jste...
Izaiáš 66:4...zacházení, přivedu na , čeho se strachujíVolal jsem totiž, ale neodpovídali, mluvil jsem, ale...
Jeremiáš 2:2...jsem slovo Hospodinovo: "Jdivolej, to Jeruzalém slyší - Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 2:27...mi záda, a ne tvář, jakmile je však stihne bídavolají: ‚Přijď a zachraň nás!' Kde jsou ti tví bohové,...
Jeremiáš 3:12...vypadá nevinně vedle Judy, zrádkyně. Jdivolej tato slova směrem na sever: Izraeli, ty poběhlice,...
Jeremiáš 4:5...v Jeruzalémě, po celé zemi troubí polnicevolejte ze všech sil a říkejte: ‚Shromážděte se! Prchněme...
Jeremiáš 7:2..."Postav se do brány Hospodinova chrámuvolej tam tato slova: Slyšte slovo Hospodinovo, všichni z...
Jeremiáš 7:13...jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchaliVolal jsem vás, ale vy jste neodpovídali. S tímto domem,...
Jeremiáš 7:27...slova, nebudou poslouchat. I když na budeš volat, neodpovědí ti. Proto jim řekni: ‚Toto je národ,...
Jeremiáš 11:6... Hospodine," odpověděl jsem. Hospodin mi řekl: "Volej v judských městech a v ulicích Jeruzaléma všechna...
Jeremiáš 11:11... kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale je nevyslyším. Jen si judská města...
Jeremiáš 11:12... si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou volat k bohům, kterým pálí kadidlo, jestli by je nespasili...
Jeremiáš 11:14...za prosby a modlitby. ke mně budou volat kvůli svému neštěstí, neuslyším. Co vlastně můj milý...
Jeremiáš 19:2...a vyjdi Branou střepů do údolí Ben-hinom. Tam volej slova, která ti řeknu. Volej: ‚Slyšte slovo...
Jeremiáš 19:3...Ben-hinom. Tam volej slova, která ti řeknuVolej: ‚Slyšte slovo Hospodinovo, králové Judy i obyvatelé...
Jeremiáš 29:12...vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, vás vyslyším....
Jeremiáš 33:3...a upevnil - ten, který jméno HospodinVolej ke mně a ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o...
Jeremiáš 35:17...varoval. Mluvil jsem k nim, ale neposlouchalivolal jsem na , ale neodpovídali." Rodu Rechabitů pak...
Pláč 1:19... panny i mládenci museli jít do zajetíVolala jsem své milence, ti však zradili. Moji kněží i...
Pláč 2:18... roh tvých nepřátel nechal triumfovatVolej k Hospodinu ze srdce - ach, hradby Dcery sionské! ...
Pláč 2:19...si nedopřej, tvé oko neusne! Vstávejvolej za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své srdce...
Pláč 3:56...Slyšel jsi můj křik: "Neodvracej se, když k tobě volám po úlevě!" Když jsem volal, přiblížil ses a říkal...
Pláč 3:57...se, když k tobě volám po úlevě!" Když jsem  volal, přiblížil ses a říkal jsi mi: "Neboj se!" Když mi...
Ezechiel 3:18...ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval a...
Ezechiel 3:20...nebudou ani vzpomenuty - za jeho krev ale budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však toho...
Ezechiel 25:3...Tak praví Panovník Hospodin - Protože jsi volalHohó!' nad mou svatyní, když byla znesvěcena, a nad...
Ezechiel 26:2..."Synu člověčí, protože Týr nad Jeruzalémem volal, ‚Hohó, brána národů je rozražena, otevřela se mi...
Ezechiel 33:6...takový zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti toho strážce. Synu člověčí, ustanovil...
Ezechiel 33:8...ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval,...
Ezechiel 34:10...Hospodin: Hle - jsem proti těm pastýřům! Budu je volat k odpovědnosti za své ovce a je nenechám dělat...
Ezechiel 36:2... Tak praví Panovník Hospodin - Nepřítel nad vámi volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!' Proto...
Daniel 4:11...pokračovalo: Hle, z nebe sestoupil svatý poselvolal mocným hlasem: ‚Porazte ten strom a osekejte mu větve...
Daniel 8:16... Nad Ulajem jsem tehdy uslyšel lidský hlas, jak volá: "Gabrieli, vysvětli mu to vidění!" Vykročil tedy...
Ozeáš 7:11... Efraim je jako holub, hloupý a bláhový: Jednou volají k Egyptu, pak zas do Asýrie běhají. Kamkoli se...
Ozeáš 8:2...totiž zrušili, mému Zákonu se vzepřeli. Anovolají: "Bože náš, Izrael zná!" Izrael ale dobro opustil...
Ozeáš 11:2...povolal svého syna z Egypta. Čím jsem je ale volal víc, tím více ode odcházeli pryč - baalům...
Ozeáš 11:7...se rozhodl ode odvrátit; i když k Nejvyššímu volají, nepozvedne je vůbec nic. Copak se , Efraime, mohu...
Joel 1:14...je upřena moučná oběť i úlitba. Vyhlaste půst, svolejte shromáždění, shromážděte stařešiny i všechny...
Joel 1:19...kde pást; i stáda ovcí jsou hlady zmoženáVolám, Hospodine, k tobě! Širé pastviny spolkl oheň a lesy...
Amos 7:4...Hospodin mi ukázal toto: Hle - Panovník Hospodin volal, že povede soud ohněm! Když strávil širý oceán a měl...
Jonáš 1:5... hrozilo, že loď ztroskotá. Námořníci strachy volali každý ke svému bohu a vyhazovali náklad z lodi do...
Jonáš 1:6... obořil se na něj: "Co? Ty tu spíš?! Vstaňvolej ke svému bohu! Třeba si nás všimne a nezahyneme."...
Jonáš 1:14... Moře totiž bouřilo stále silněji. Nakonec tedy volali k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, kéž nezahyneme...
Jonáš 2:3...modlil k Hospodinu, svému Bohu, a řekl toto: "Volal jsem ve své úzkosti k Hospodinu, mi odpoví. Křičel...
Jonáš 3:4...a prvního dne, kdy jím začal procházetvolat: "Ninive bude za čtyřicet dnů zničeno," obyvatelé...
Jonáš 3:8...nepijí. Lidé i zvířata se zahalí pytlovinouvolají ze vší síly k Bohu. Každý se odvrátí od svých...
Micheáš 3:4...a jako maso do kotle?" K Hospodinu pak budou volat, ale nevyslyší je. V ten čas před nimi skryje tvář,...
Micheáš 6:9...a kráčel se svým Bohem v pokoře. Hlas Hospodinův volá na město (a tvé jméno ctít je moudré): " to slyší...
Abakuk 1:2...přijal prorok Abakuk. Jak dlouho mám, Hospodinevolat, a ty neslyšíš? Křičím k tobě: "Násilí!" a ty...
Sofoniáš 1:14...se! Slyš! To je Hospodinův den, hrdina zoufale volá do boje! Ten den bude den zuření, den úzkosti a...
Zachariáš 1:4...zástupů. Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupů: Odvraťte...
Zachariáš 1:14...útěchy. Anděl mluvící se mnou mi tedy řekl: "Volej - Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro Jeruzalém a...
Zachariáš 1:17...zástupů, a měřicí šňůra změří JeruzalémVolej dál - Tak praví Hospodin zástupů: města budou...
Zachariáš 7:13...veliký hněv od Hospodina zástupů. Když jsem volal, neposlouchali; a tak když volali oni, dělal jsem, že...
Matouš 9:13...‚Chci milosrdenství, ne oběti.' Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Potom k němu přišli...
Matouš 11:16...pokolení? Podobá se dětem, které sedí na návsivolají na druhé: ‚Pískali jsme vám, a netančili jste;...
Matouš 21:9...na cestu. Zástupy, které šly zepředu i zezaduvolaly: "Hosana, Synu Davidův!" "Požehnaný, jenž přichází v...
Matouš 27:47...někteří z kolemstojících, říkali: "Ten člověk volá Eliáše!" Jeden z nich rychle odběhl, vzal houbu,...
Marek 2:17...nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Janovi učedníci a...
Marek 3:31...a matka. Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají. Kolem něj seděl zástup lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá...
Marek 10:49...se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." A tak toho slepce zavolali. "Vzchop se!"...
Marek 11:9... Ti, kdo šli napřed, i ti, kdo šli za nímvolali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově...
Marek 15:35...někteří z kolemstojících, říkali: "Podívejtevolá Eliáše!" Někdo pak odběhl, naplnil houbu octem, nabodl...
Lukáš 5:32...nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné." Tehdy mu řekli:...
Lukáš 7:32...podobají? Jsou jako děti, které sedí na návsivolají jedny na druhé: ‚Pískali jsme vám, a netančili jste,...
Lukáš 17:13...deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je...
Lukáš 18:7...snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí? Myslíte, že jim bude otálet pomoci?...
Lukáš 19:38...chválit Boha za všechny zázraky, které viděliVolali: "Požehnaný král, jenž přichází v Hospodinově jménu!...
Jan 1:15...milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectvívolal: "Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází...
Jan 10:3...otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před...
Jan 11:28...na svět." A když to řekla, odešla a tajně zavolala svou sestru Marii: "Mistr je tu a volá ." Ta,...
Jan 12:13... Vzali palmové větve, vyšli mu naprotivolali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově...
Jan 12:44...totiž lidskou slávu více než slávu Boží. Ježíš volal: "Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v Toho, který...
Skutky 12:22...posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: "Hlas boží, ne lidský!" A vtom jej udeřil Hospodinův...
Skutky 14:11...lidé viděli, co Pavel udělal, začali lykaonsky volat: "Bohové sestoupili k nám v lidské podobě!"...
Římanům 4:17...Bohem, kterému uvěřil, který oživuje mrtvévolá věci, které nejsou, aby byly. V naději proti vší...
Římanům 8:15... Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že...
Římanům 9:27...syny živého Boha se budou jmenovat." Izaiáš pak volá ohledně Izraele: "I kdyby synů Izraele bylo jak písku...
1. Tesalonickým 2:12... abyste svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do slávy svého království. Neustále děkujeme Bohu také...
1. Tesalonickým 5:24...našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá. Bratři, modlete se za nás...
Zjevení 5:2...pečetěmi. Potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu knihu a...
Zjevení 5:12...mnoha andělů. Byly jich miliony a miliardyvolali mocným hlasem: "Hoden je ten zabitý Beránek přijmout...
Zjevení 5:13...i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: "Sedícímu na trůnu a Beránkovi chvála a čest, sláva...
Zjevení 6:10...slovo a pro svědectví, jehož se drželi. Hlasitě volali: "Jak dlouho ještě, Pane, ty svatý a pravý, nebudeš...
Zjevení 7:10...rouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali: "Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a...
Zjevení 14:9...smilstva!" Za nimi pak letěl ještě třetí andělvolal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu...
Zjevení 14:15...a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel další andělvolal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku:...
Zjevení 18:18... a když viděli dým jejího pálení, začali volat: "Které bylo podobné tomuto velikému městu?" Sypali...

Slova obsahující volej: provolej (1) provolejte (1) přivolej (1) svolej (2) svolejte (5) volej (17) volejte (4) vyvolej (2) zavolej (7) zavolejte (5) zvolejte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |