Vodné

Hledám varianty 'vodné' [ vodní (30) vodné (1) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 7:7...vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli  vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho...
Genesis 7:18...vzdouvala, rychle přibývalo a archa plula po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji,...
Leviticus 11:10...mají ploutve a šupiny. Všichni mořští i sladkovodní tvorové bez ploutví a šupin ( drobná vodní havěť...
2. Samuel 5:20...a porazil je tam. Tehdy řekl: "Jako proráží vodní proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých...
2. Královská 3:19... všechny ovocné stromy pokácíte, všechny vodní prameny zasypete a všechny dobré pozemky zaházíte...
2. Královská 3:25...dobré pozemky úplně zaházeli kamením, všechny vodní prameny zasypali, všechny ovocné stromy pokáceli....
1. Letopisů 14:11...David porazil. Potom David řekl: "Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel...
2. Letopisů 32:3...hodnostářů a velitelů. Navrhl, se zasypou vodní prameny mimo město, a oni ho podpořili. Sešla se...
Nehemiáš 3:16...Bet-cur; skončil naproti Davidovu hřbitovu vodní nádrže a Domu hrdinů. Za ním opravovali levité:...
Nehemiáš 3:26...bydlící na Ofelu opravovali na východě naproti Vodní bráně a předsunuté věži. Další část za ním opravovali...
Nehemiáš 8:1...jako jeden muž shromáždil na prostranství před Vodní bránou a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl Knihu...
Nehemiáš 8:3...slyšenému rozumět. Četl z něj na prostranstvíVodní brány od svítání do poledne všem mužům i ženám,...
Nehemiáš 8:16...na nádvořích Božího chrámu i na prostranstvíchVodné a Efraimské brány. Celé shromáždění navrátilců ze...
Nehemiáš 12:37...ke hradbám, podél Davidova paláce a na východVodní bráně. Druhý děkovný průvod šel opačným směrem. Šel...
Job 26:10...ho přikrývá jako závojem. Vykroužil obzor nad vodní hladinou, tam, kde je hranice světla s temnotou....
Job 38:25...se východní vítr žene na zemi? Kdo vyryl koryto vodní průtrži a dráhu pro mrak bouřkový, aby zaléval...
Job 38:34...země řídila? Dokážeš na mrak zavolat, aby  vodní průtrž zalila? Umíš na cestu blesky vysílat? Ohlásí...
Žalmy 69:3...mi! Hluboko klesám do bahna beze dna, kolem  vodní hlubina - ta záplava přemáhá! Křikem jsem vyčerpán...
Žalmy 69:15...těmi, kdo nenávidí, dej mi uniknout jako před vodní hlubinou! nepřemůže vodní záplava, ...
Žalmy 69:16...jako před vodní hlubinou! nepřemůže vodní záplava, nepohltí její hlubina, kdyby se nade...
Žalmy 107:33... jej oslaví! Mohutné řeky obrací v pouštěvodní prameny v suchopár, úrodnou zemi v solné pláně pro...
Žalmy 107:35... Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny. Usazuje tam ty, kteří hladověli, aby...
Žalmy 148:7...se nezmění! Chvalte Hospodina, všichni na zemivodní obludy a všechny hlubiny, blesky a kroupy, mlha i...
Přísloví 21:1... Královo srdce je v Hospodinově ruce - jak vodní strouhu je směruje, kam chce. Člověk všechny své...
Kazatel 2:6...je stromy s rozličným ovocem. Zbudoval jsem si vodní nádrže, zavlažoval z nich háje se stromky. Pořídil...
Izaiáš 28:2...silák udatný jako krupobití a vítr ničivý, jak vodní průtrž a mocné záplavy svou pěstí to město k zemi...
Izaiáš 35:6... jazyk němého se rozjásá. Na poušti vytrysknou vodní prameny, pustinou budou proudit potoky, kde byl žhavý...
Izaiáš 49:10...Ten, jenž je soucitný, a doprovodí je mezi vodní studánky. Všechny své hory v cestu obrátím a ...
Izaiáš 51:10...Nebyls to ty, kdo moře vysušil, ty ohromné vodní propasti, a udělal cestu skrz mořské hlubiny, aby je...
Abakuk 3:10... hory zahlédly a se svíjejí. se valí vodní přívaly, z hlubiny je slyšet hučení, do výšky se vlny...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |