Viděl

Hledám varianty 'viděl' [ vizte (2) viz (2) vidíte (33) vidíš (45) vidíme (9) vidím (51) vidí (66) vidět (38) viděly (6) vidělo (1) viděli (132) viděla (25) viděl (235) vida (6) ]. Nalezeny 623 verše.
Genesis 1:4...řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh...
Genesis 1:10..."země" a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí...
Genesis 1:12...nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den třetí...
Genesis 1:18...a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý...
Genesis 1:21...vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a...
Genesis 1:25...a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k...
Genesis 1:31...pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl...
Genesis 2:19...nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam nazval kterého...
Genesis 3:6...Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled,...
Genesis 6:2...začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy...
Genesis 6:5...hrdinové, ti muži slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny...
Genesis 7:1...řekl: "Vejdi s celou svou domácností do archyViděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný...
Genesis 12:14...naživu." Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli...
Genesis 13:10...vpravo, půjdu vlevo." Lot pozvedl očividěl, že celá jordánská rovina je k Coaru bohatě...
Genesis 13:15...jih, na východ i na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni navěky. Způsobím, že...
Genesis 16:13... promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla k Tomu, který...
Genesis 16:14..."Beer-lachai-roi, Studnice Živého, který mne vidí." Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem. Hagar pak...
Genesis 19:28...podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinuviděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece. Tenkrát, když...
Genesis 21:9... vystrojil Abraham velikou hostinu. Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar...
Genesis 22:7...otce Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl Izák. "Kde je ale beránek k...
Genesis 24:62...právě přicházel od Studnice Živého, který mne vidí (bydlel totiž v negevském kraji). K večeru Izák vyšel...
Genesis 25:11...a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého...
Genesis 25:32...navrhl: "Prodej mi teď hned své prvorozenství." "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi...
Genesis 26:9... Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to ...
Genesis 28:8...otce a matku a odešel do Padan-aramu. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel...
Genesis 29:31...u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však...
Genesis 30:1...Juda, Chvála. Tehdy přestala rodit. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře a...
Genesis 30:9...A tak mu dala jméno Neftalí, Můj boj. Když Léa viděla, že přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala...
Genesis 31:2...našeho otce!" A když se Jákob podíval na Lábanaviděl, že mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin...
Genesis 31:5...Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako dříve. Bůh...
Genesis 31:12...jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi...
Genesis 31:42... určitě bys teď propustil s prázdnou! Bůh ale viděl trápení a dřinu mých rukou a minulou noc vyřkl...
Genesis 31:43...děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych ale dnes neudělal pro své dcery a...
Genesis 32:26...ním ale zápasil, dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu,...
Genesis 32:31...to místo nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!" A když...
Genesis 33:10... nikoli! Přijmi laskavě ode tento dar. Když vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím...
Genesis 37:15... Když dorazil k Šechemu, potkal ho nějaký mužViděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?"...
Genesis 38:14...u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je dospělý a že za něj nebyla...
Genesis 39:3...v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se...
Genesis 40:9...vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky. Na keři vyrazily...
Genesis 40:16...bych měl být vsazen do jámy!" Když vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I jsem...
Genesis 41:22... A vtom jsem se probudil. V dalším snu jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo sedm klasů, bohatých a...
Genesis 42:21...říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém bratruViděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o...
Genesis 42:35...ve svém pytli našel svůj váček s penězi! Když viděli ty váčky s penězi, dostali strach - oni i jejich...
Genesis 44:21...služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec...
Genesis 45:12...nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s...
Genesis 45:13...otci o vší slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl...
Genesis 46:30...tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým...
Genesis 47:18...Také stáda dobytka patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic než naše tělo a naše půda. To ti máme...
Genesis 48:10...oči byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je líbal a objímal....
Genesis 48:11...Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!"...
Genesis 50:11...za svého otce. Když kananejští obyvatelé země viděli tu smuteční slavnost v Goren-atadu, řekli: "To mají...
Genesis 50:20...však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte - aby byl zachráněn život mnoha lidí. se tedy...
Genesis 50:23...s rodinou svého otce a dožil se věku 110 letViděl Efraimovy syny do třetího pokolení a syny...
Exodus 2:2...dcerou. Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když...
Exodus 2:11...vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrůmviděl jejich těžkou dřinu. Viděl také, jak jeden Egypťan...
Exodus 2:12...bratrů. Rozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho...
Exodus 3:3... Řekl si tedy: "Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou - jak to, že ten keř neshoří!"...
Exodus 3:4...- jak to, že ten keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z...
Exodus 3:7...na Boha. Hospodin pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem i jejich...
Exodus 3:9... Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mněviděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní...
Exodus 4:31... že Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl jejich trápení, padli na kolena a klaněli se. Mojžíš...
Exodus 5:19...odvedete stejný počet cihel!" Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z vašich...
Exodus 10:5...každý kousek země tak, že země ani nebude vidět! Sežerou zbytek toho, co se zachránilo, vše, co vám...
Exodus 13:17...byla kratší. Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by litovat a vrátit se do...
Exodus 14:13...se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je nikdy neuvidíte. Hospodin bude...
Exodus 14:30...zachránil Izrael z ruky Egypťanů; Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu moře. Izrael viděl velikou...
Exodus 14:31...pak viděl egyptské mrtvé na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech,...
Exodus 16:32... je to uchováno pro všechna vaše pokolení.  vidí pokrm, jímž jsem vás krmil na poušti, když jsem vás...
Exodus 18:14...ním od rána do večera. Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem...
Exodus 19:4...Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na...
Exodus 20:18...svému bližnímu vůbec nic." Když všechen lid viděl a slyšel to hřmění a blýskání, troubení rohu a...
Exodus 20:22..."Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe. Nic mi nepostavíte...
Exodus 32:1...- kamenné desky psané Božím prstem. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili se...
Exodus 32:25...to hodil do ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k posměchu...
Exodus 33:10... kde Bůh mluvil s Mojžíšem. Všechen lid tehdy viděl oblakový sloup stojící u vchodu do Stanu a všechen...
Exodus 39:43...tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak...
Leviticus 5:1...Člověk se prohřeší v těchto případech: Když něco viděl nebo se to dozvěděl, a ačkoli slyšel přísežnou výzvu...
Numeri 13:28...jsou opevněná a velmi veliká, a navíc jsme tam viděli syny Anakovy. V negevském kraji žije Amalek; v...
Numeri 13:32...své obyvatele. Všichni lidé, které jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavy! Viděli jsme tam i zrůdné...
Numeri 13:33...jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavyViděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové...
Numeri 20:29...sestoupil z hory s Eleazarem. Když celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po...
Numeri 22:3...o všem, co Izrael provedl Emorejcům. Když Moáb viděl, kolik je Izraelitů, děsil se; z toho lidu ho jímala...
Numeri 22:41...Balaáma a vyvedl ho na Baalovo návrší, odkud byl vidět zadní voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav...
Numeri 23:9... komu Hospodin nespílá? Z vrcholků skal jej vidím a z pahorků jej spatřuji: Hle, lid, jenž o samotě...
Numeri 24:1...obětoval na každém oltáři býka a berana. Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak...
Numeri 24:17... jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkrytyVidím jej, i když to není teď, hledím na něj, i když ne...
Deuteronomium 1:19...celou touto velikou, hroznou pouští, kterou jste viděli, směrem k emorejskému pohoří, jsme dorazili do...
Deuteronomium 1:28...veliká a opevněná k nebi, a navíc jsme tam viděli Anakovce!'" Odpověděl jsem vám: "Nebojte se, nemějte...
Deuteronomium 1:31...co s vámi učinil v Egyptě a na poušti. Tehdy jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk...
Deuteronomium 3:21...jsem tenkrát přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma...
Deuteronomium 4:3...Boha, která vám udílím. Na vlastní oči jste viděli, co Hospodin učinil v Baal-peoru. Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 5:24...jeho hlas z prostředku ohně! Dnešního dne jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten může zůstat...
Deuteronomium 7:19...Egyptem! Vzpomeň si na veliké zkoušky, které jsi viděl na vlastní oči, na znamení a divy, na mocnou ruku a...
Deuteronomium 10:21...chloubou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděl, jak veliké a hrozné věci pro tebe vykonal. Tvoji...
Deuteronomium 11:7... co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal....
Deuteronomium 26:7... Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšelViděl naše utrpení, dřinu a porobu a vyvedl nás z Egypta...
Deuteronomium 29:1...Izrael a řekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin před vašima očima udělal s faraonem...
Deuteronomium 29:2...a s celou jeho zemí. Na vlastní oči jsi viděl veliké zkoušky, znamení a ty veliké divy. do...
Deuteronomium 29:16...jsme cestou sem prošli územím různých národůViděli jste jejich nechutnosti, jejich hnusné modly - dřevo...
Deuteronomium 32:19...na Boha, svého rodiče, jsi zapomněl. Hospodin to viděl! Odmítl je, na své syny a dcery dostal zlost. Řekl:...
Jozue 8:21... Když totiž Jozue i všechen lid viděli, že záloha dobyla město a že z města stoupá dým,...
Jozue 22:10...Gelilotu oltář; byl tak veliký, že ho bylo vidět zdaleka. K Izraelcům se donesla zpráva: "Hle, synové...
Jozue 23:3...jim: "Jsem stařec pokročilého věku. Sami jste viděli, co všechno Hospodin, váš Bůh, provedl se všemi těmi...
Jozue 24:7...na moře a zatopil je. Na vlastní oči jste viděli, co jsem vykonal v Egyptě. Po dlouhé době, kterou...
Soudců 2:7...po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežilividěli všechny ty veliké věci, které Hospodin pro Izrael...
Soudců 3:24... Po jeho odchodu přišli služebníci, a když viděli, že dveře střešního pokoje jsou zavřené na zástrčku,...
Soudců 7:13...druhému svůj sen: "Víš, zdál se mi takový senViděl jsem, jak se na midiánský tábor valil pecen ječného...
Soudců 9:43...na tři oddíly a ukryl do zálohy v polích. Když viděl, že lidé opravdu vycházejí z města, vyrazil proti nim...
Soudců 9:48... naložil si ji na rameno a řekl svým mužům: "Viděli jste, co dělám? Rychle to udělejte po mně!" Každý ve...
Soudců 12:3...nepřišli jste mi proti nim na pomoc. Když jsem viděl, že mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní život, vytáhl...
Soudců 13:22... "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla...
Soudců 14:11...hostinu, jak se na ženicha sluší. Když místní viděli, že je sám, vybrali třicet družbů, aby mu dělali...
Soudců 16:27...bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se Samsonem. Tehdy Samson volal k...
Soudců 18:7...A tak těch pět mužů šlo dál, přišli do LaišeViděli, že tamní lid žije v bezpečí jako Sidonci, v klidu a...
Soudců 18:9... "Zvedejte se, pojďme na ! " odpověděli. "Viděli jsme tu zem - je výborná! To tu chcete jen tak...
Soudců 18:26...Danovi synové pak pokračovali svou cestou. Míka viděl, že jsou silnější než on, a tak se otočil a vrátil se...
Soudců 20:36...mužů, samých bojovníků. Benjamínovi synové viděli, že jsou poraženi. Izraelci ustoupili před...
Soudců 20:41...se hlavní voj Izraelců obrátil. Když Benjamínci viděli, jaká pohroma se blíží, zhrozili se. Dali se před...
Růt 1:18...jen smrt s tebou rozdělí!" Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla jít s , přestala ji...
1. Samuel 5:7...i s okolím ranila nádory. Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se děje, říkali: "Truhla izraelského boha u nás...
1. Samuel 6:16...Hospodinu. Když to pětice filištínských vládců viděla, vrátili se toho dne zpátky do Ekronu. Toto jsou...
1. Samuel 10:11... Když všichni, kdo ho znali z dřívějškaviděli, jak prorokuje s proroky, říkali jeden druhému: "Co...
1. Samuel 10:14...a jeho mládence. "Hledali jsme oslice. Když jsme viděli, že nejsou k nalezení, šli jsme za Samuelem,"...
1. Samuel 10:24...lidu, o hlavu převyšoval všechny ostatní. "Vidíte, koho vám Hospodin vybral?" řekl jim Samuel. "V...
1. Samuel 13:6...v Michmasu na východ od Bet-avenu. Když Izraelci viděli, že jsou v úzkých a že vojsko je v tísni,...
1. Samuel 13:11..."Cos to udělal?" Saul odpověděl: "Když jsem viděl, že se lid rozbíhá a ty v dohodnutý čas nejdeš a že...
1. Samuel 14:16...z Boha. Saulovi strážní v Gibeji Benjamínově viděli, jak se to vojsko rozbíhá do všech stran. Saul řekl...
1. Samuel 14:52...urputná válka proti Filištínům. Kdykoli Saul viděl někoho schopného a udatného, povolal ho do své služby...
1. Samuel 16:18... kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát,"...
1. Samuel 17:25...se před ním v hrozném strachu dali na útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde...
1. Samuel 17:51...a dorazil ho; usekl mu hlavu. Když Filištíni viděli, že jejich hrdina padl, dali se na útěk. Izraelští a...
1. Samuel 17:55...a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištína, zeptal se svého...
1. Samuel 18:15...vedl úspěšně a Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak úspěšně si vede, měl z něj hrůzu. Všichni v...
1. Samuel 19:5...celému Izraeli veliké vítězství. Když jsi to viděl, radoval ses. Proč bys ubližoval nevinnému člověku?...
1. Samuel 22:9...Doeg Edomský, představený Saulových služebníků: "Viděl jsem Jišajova syna, jak přišel do Nobu k...
1. Samuel 23:22...a obhlédněte místo, kde se zdržuje. Kdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že se chová velmi vychytrale. A tak...
1. Samuel 24:5...ale seděl David se svými muži. Ti mu zašeptali: "Vidíš - to je ten den, o kterém ti říkal Hospodin: ‚Hle,...
1. Samuel 24:11...řeči, že se ti David snaží ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že mi v jeskyni Hospodin vydal...
1. Samuel 26:3...Ješimonem.David se zatím zdržoval v poušti. Když viděl, že za ním Saul přišel na poušť, vyslal zvědy, aby se...
1. Samuel 26:5... Potom se David vypravil k Saulovu tábořištiViděl místo, kde se uložil Saul a jeho vojevůdce Abner, syn...
1. Samuel 28:5...Izrael a utábořili se v pohoří Gilboa. Když Saul viděl filištínský tábor, byl naplněn hrůzou, uvnitř se celý...
1. Samuel 28:13...ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési božstvo," řekla...
1. Samuel 28:21...nic nejedl. Když ta žena přistoupila k Saulovividěla, jak je vyděšený, řekla mu: "Pohleď, tvá služebnice...
1. Samuel 31:5...tedy vzal meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na svůj meč a zemřel s...
2. Samuel 6:16...Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z oknaViděla, jak král David poskakuje a křepčí před Hospodinem,...
2. Samuel 10:9...a Maaky zaujali postavení v poli. Když Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, vybral ty...
2. Samuel 10:15...Amoncům a vrátil se do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak se přeskupili....
2. Samuel 10:19...králové, kteří byli Hadad-ezerovými vazalyviděli, že ho Izrael porazil. Uzavřeli tedy s Izraelci mír...
2. Samuel 13:35...západu z horského úbočí přichází množství lidí. "Vidíš," řekl Jonadab králi, "to jdou královští synové!...
2. Samuel 14:32...by mi lépe, kdybych tam zůstal! Chci krále vidět! Jestli na mně zůstává vina, raději zabít."...
2. Samuel 17:23...jediný, kdo by Jordán nepřekročil. Achitofel viděl, že se nestalo podle jeho rady, a tak osedlal osla a...
2. Samuel 18:10...zůstal viset mezi nebem a zemí. Jeden z mužů to viděl a oznámil Joábovi: "Právě jsem viděl Abšaloma, jak...
2. Samuel 18:11...viděl Abšaloma, jak visí na dubu!" "Tak tys ho viděl?" opáčil Joáb. "A proč jsi ho na místě nesrazil k...
2. Samuel 18:21...jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králi, co jsi viděl." Habešan se Joábovi poklonil a rozběhl se. Sádokův...
2. Samuel 18:27... "I ten dobrou zprávu," odpověděl král. "Vidím, jak běží ten první," ohlásila hlídka, "takhle běhá...
2. Samuel 18:29..."Když , králi, tvůj služebník Joáb posílalviděl jsem velký rozruch, ale nevím, co to bylo." "Postav...
2. Samuel 20:12...zatím ležel v krvi uprostřed cesty. Když ten muž viděl, že se všichni ve vojsku zastavují, odvlekl Amasu z...
2. Samuel 24:17...právě u mlatu Aravny Jebusejského. Když David viděl, jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece ...
1. Královská 3:21...jsem se ale na něj podívala v ranním světlevidím - to není můj syn; tohohle jsem neporodila!" Ta druhá...
1. Královská 3:28... který král vynesl, pojala je před králem bázeňViděli totiž, že v sobě Boží moudrost, aby vynášel soud....
1. Královská 6:18...a rozvité květy - vše bylo z cedru; kámen nebylo vidět. V nejvnitřnější části chrámu Šalomoun zřídil...
1. Královská 8:8...tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět...
1. Královská 8:24...ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to, jak vidíme, splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co...
1. Královská 10:4... aby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla všechnu Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl...
1. Královská 10:7...moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím...
1. Královská 12:16... skrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi těmito...
1. Královská 13:25...stál u mrtvoly. Vtom šli okolo nějací mužividěli, jak přes cestu leží mrtvola a u stojí lev....
1. Královská 16:18...vytáhl od Gibetonu a oblehli Tirsu. Když Zimri viděl, že město je dobyto, vešel do opevnění královského...
1. Královská 18:44...Eliáš. Teprve posedmé mládenec zvolal: "Vidím, jak od moře stoupá obláček, ne větší než dlaň."...
1. Královská 20:7...svolal všechny stařešiny země a řekl jim: "Sami vidíte, že ten člověk chce jen škodit. Když si ke mně...
1. Královská 20:13...jeden prorok se slovy: "Tak praví HospodinVidíš to ohromné množství vojska? Hle, dnes ti je vydám do...
1. Královská 21:29...Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vidíš, jak se přede mnou Achab pokořil? Protože se přede...
1. Královská 22:17...neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak...
1. Královská 22:19...ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo HospodinovoViděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský...
2. Královská 2:19... pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná." Odpověděl jim:...
2. Královská 3:26...obklíčili prakovníci a dobývali je. Moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů...
2. Královská 5:20...Gehazi, mládenec Božího muže Elíšy, řekl: "Tak vida, můj pán si odmítl vzít, co ten Aramejec Náman přinesl...
2. Královská 6:17...se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu oči,  vidí." Hospodin mládenci otevřel oči a hle - uviděl kolem...
2. Královská 6:20... Elíša řekl: "Hospodine, otevři jim oči,  vidí." Hospodin jim otevřel oči a hle - uviděli, že jsou...
2. Královská 6:32...než k němu královský posel dorazil, řekl jim: "Vidíte, ten vrahoun někoho poslal, aby připravil o...
2. Královská 7:15...jejich stopě k Jordánu a hle - po celé cestě viděli plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci na úprku...
2. Královská 9:17...král Achaziáš. Když strážný na jizreelské věži uviděl, jak se blíží Jehuův houf, zvolal: "Vidím nějaký...
2. Královská 9:26...krev Nábota a jeho synů, kterou jsem tu včera viděl prolévat, mi zaplatíš zde na tomto poli, praví...
2. Královská 9:27...jak řekl Hospodin." Jakmile judský král Achaziáš viděl, co se děje, ujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu se ale...
2. Královská 11:1...dvacet osm let. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila všechny, kdo...
2. Královská 12:11... které se přinášelo do Hospodinova chrámu. Když viděli, že je v truhlici hodně stříbra, přišel královský...
2. Královská 13:4...Hospodina o milost a Hospodin ho vyslyšelViděl totiž trápení, kterým aramejský král Izrael sužoval....
2. Královská 14:26... syna Amitajova, proroka z Gat-cheferu. Hospodin viděl trpké trápení Izraele, že je konec s pánem i kmánem a...
2. Královská 19:16... Hospodine, své ucho a slyš, otevři své očiviz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého...
2. Královská 20:5...mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle,...
2. Královská 20:15..." odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám,"...
2. Královská 23:17... Král se zeptal: "Čí je ten náhrobek, který tu vidím?" Místní mu odpověděli: "To je hrob Božího muže,...
2. Královská 23:24...modly a všechny ty ohavnosti, které bývaly vidět v judské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil slova...
1. Letopisů 10:5...tedy vzal meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na meč a zemřel. Tak...
1. Letopisů 12:18... ačkoli jsem nevinný, to Bůh našich otců vidí a soudí!" Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky,...
1. Letopisů 15:29...Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z oknaViděla, jak král David poskakuje a křepčí, a ve svém srdci...
1. Letopisů 19:10...přišli s nimi, zaujali postavení v poli. Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, a tak vybral ty...
1. Letopisů 19:16... Joáb se pak vrátil do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak vyslali posly a...
1. Letopisů 19:19...vojevůdce Šofacha. Když Hadad-ezerovi vazalové viděli, že je Izrael porazil, uzavřeli s Davidem mír a...
1. Letopisů 21:15...anděla, aby hubil Jeruzalém. Když pak Hospodin viděl tu zhoubu, pojala ho nad tím neštěstím lítost a řekl...
1. Letopisů 21:28... vrátí svůj meč do pochvy. Když David tenkrát viděl, že ho Hospodin na mlatu Aravny Jebusejského vyslyšel...
1. Letopisů 29:17... Z upřímného srdce jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný, přináší své dary s...
2. Letopisů 5:9...tak dlouhé, že jejich konce čnící od Truhly bylo vidět před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou...
2. Letopisů 6:15...ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to, jak vidíme, splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co...
2. Letopisů 7:3...Hospodinova sláva. Všichni synové Izraele viděli, jak sestupuje oheň. Když spatřili Hospodinovu slávu...
2. Letopisů 9:3... aby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl, pokrmy...
2. Letopisů 9:6...moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím...
2. Letopisů 10:16... skrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi takto:"Co...
2. Letopisů 12:7...a řekli: "Hospodin je spravedlivý!" Hospodin viděl, že se pokořili. Šemajáš proto dostal slovo...
2. Letopisů 15:9... Mnozí z Izraele se totiž přidali k Judovi, když viděli, že Hospodin, jeho Bůh, je s ním. Třetího měsíce...
2. Letopisů 18:16...neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak...
2. Letopisů 18:18...ale pokračoval: "Nuže, slyšte slovo HospodinovoViděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský...
2. Letopisů 20:24...druhému. Když Judští dorazili k místu, odkud je vidět daleko do pouště, rozhlíželi se po tom ohromném...
2. Letopisů 22:10...by mohl vládnout. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila z Judova...
2. Letopisů 24:22...jeho syna. Ten, když umíral, řekl: "Hospodin to vidí a zúčtuje." Než se rok s rokem sešel, vytáhlo proti...
2. Letopisů 25:19...šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Říkáš siVida, porazil jsem Edoma! Srdce se ti dme chloubou. Raději...
2. Letopisů 29:8...výstrahu a výsměch, jak to sami na vlastní oči vidíte. Hle, proto naši otcové padli mečem a naši synové,...
2. Letopisů 30:7...ze kterých udělal odstrašující příklad, jak sami vidíte. Nebuďte tvrdošíjní jako vaši otcové. Poddejte se...
2. Letopisů 31:8... Když přišel Ezechiáš se svými hodnostářividěli ty hromady, dobrořečili Hospodinu i jeho lidu...
2. Letopisů 32:2...opevněná města, která chtěl dobýt. Když Ezechiáš viděl, že se blíží Senacherib a že je rozhodnut napadnout...
Ezdráš 3:12...chrám, hlasitě plakali, když na vlastní oči viděli položení základů tohoto chrámu. Mnozí jiní ale...
Nehemiáš 2:17...jiným úředníkům. Teď jsem jim ale řekl: "Sami vidíte, jak bídně na tom jsme. Jeruzalém je zpustošený a...
Nehemiáš 9:9... A své slovo jsi splnil, neboť jsi spravedlivýViděl jsi trápení našich otců v Egyptě, u Rudého moře jsi...
Nehemiáš 13:15...Boha a jeho službám! V těch dnech jsem v Judsku viděl, jak v sobotu šlapou vinný lis, jak snášejí obilí na...
Nehemiáš 13:23...lásce se slituj nade mnou. V době jsem také viděl, jak si Židé berou ženy z Ašdodu a také Amonky a...
Ester 2:15...eunuch Hegaj, strážce žen. Každý, kdo Ester viděl, si ji oblíbil. Sedmého roku vlády krále Xerxe,...
Ester 3:4...když neposlouchal, pověděli to Hamanovi. Chtěli vidět, zda to Mordechajovi projde; řekl jim totiž, že je...
Ester 7:8...vrací ze zámecké zahrady do vinného pavilonkuvidí Hamana zhrouceného na Esteřině lehátku. "Tak on se...
Job 2:13...dní a sedm nocí s ním proseděli na zemi, a když viděli tu nesmírnou bolest, nikdo mu neřekl ani jediné...
Job 3:9... nadarmo kéž by na světlo čekala, paprsky úsvitu vidět neměla! Své lůno přede mnou měla uzavřít, oči...
Job 5:3...zahubí rozhořčení, omezenec umře závistíViděl jsem hlupáka zapustit kořeny, jeho dům ale náhle...
Job 6:21...je zklamání. Právě tak k ničemu jste teď vyVidíte hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem snad: ‚Dejte mi něco...
Job 7:8...štěstí nespatří. Nezahlédne oko, které  vidí teď, rozhlédneš se po mně, a nebudu tu víc. Jako...
Job 8:19...místa vytržen a to místo řekne: ‚Neznám ,' vida ho - jemu se šťastně povede, vždyť jinde z prachu...
Job 11:11...svolá soud, kdo mu zabrání? Podvodníky znávidí zlo, jak by mu mohlo uniknout? ‚Rozum dostane hlava...
Job 13:1... nechá vrávorat je jako opilce. To vše jsem viděl očima, slyšel ušima a rozpoznal. Co víte vy, to také...
Job 15:17...vodu pil! Něco ti povím, poslouchej, to, co jsem viděl, ti budu vyprávět, to, co hlásají mudrci, když netají...
Job 17:8...na se děsí poctiví, nevinní jsou pobouřeni: ‚Vida, bezbožník!' Spravedlivý ale jde svou cestou dál, kdo...
Job 21:20...' - raději odplatí jemu, aby se poučil!  vidí svou zkázu vlastníma očima, hněvání Všemohoucího ...
Job 22:19...ničemů míjejí!) Spravedliví jejich pád vidí s radostí, nevinní se smějí nad nimi: ‚Hleďme, jejich...
Job 27:12...jsem nic netajil. Vždyť jste to všichni sami viděli - proč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud...
Job 28:24...rozumí cestě k , to on , kde se nachází. On vidí všechny zemské končiny, všechno pod nebem si prohlíží....
Job 31:21... ruka někdy napadla sirotka, protože jsem viděl, že soud na - pak mi vyrvou paži z ramena,...
Job 32:5...čekal, protože byli starší než on. Když ale viděl, že ti tři muži nemají co odpovědět, vzplanul...
Job 34:21...cesty všech lidí, každý jejich krok on dobře vidí. Není temnoty a není příšeří, kde by se zločinci před...
Job 36:25... Všichni smrtelníci to dílo spatřují, člověk je vidí aspoň zpovzdálí. Hle, Bůh je veliký nad naše chápání,...
Job 38:22...je nesmírná! Dostal ses do sněžných skladišťviděl jsi, kde se kroupy skladují, které uchovávám pro čas...
Job 42:16...bratry. Potom Job žil ještě sto čtyřicet letviděl své děti a děti svých dětí do čtvrtého pokolení. ...
Žalmy 8:4...dokázal, mstivého protivníka abys překonal! Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés...
Žalmy 10:14...srdci si myslet, že na to nepřijdeš? Ty to však vidíš! Ty vnímáš trápení i žal, svou vlastní rukou abys...
Žalmy 16:8... velebím, i v noci učí svědomí. Hospodina vidím před sebou napořád, je po pravici, nezakolísám. ...
Žalmy 26:3...srdce i svědomí! Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost všude provází. Nesedám mezi...
Žalmy 34:9...kolem jeho ctitelů, aby je uhájil. Okustevizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v...
Žalmy 35:21...si na otvírají, volají: "Hohó! Co jsme to viděli!" Vidíš to, Hospodine? Nezůstaň mlčet, nevzdaluj se...
Žalmy 35:22... otvírají, volají: "Hohó! Co jsme to viděli!" Vidíš to, Hospodine? Nezůstaň mlčet, nevzdaluj se mi, Pane...
Žalmy 36:10...života je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidíme. Svou lásku rozestři na ty, kdo znají, svou...
Žalmy 37:13...na něj skřípe zuřivě, Hospodin se mu ale smějevidí, že přichází jeho den! S taseným mečem, s napjatým...
Žalmy 37:35... abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíšViděl jsem ničemu hrozné síly, jak rozložitý cedr se...
Žalmy 50:18...dát se poučit, slova za hlavu jsi zahodilVidíš-li zloděje, přátelíš se s ním, s cizoložníky ses...
Žalmy 64:6... jednají o tom, jak pasti nastražit. "Kdo by to viděl?" říkají si, "Kdo by vypátral naše zločiny?" Vypátrá...
Žalmy 73:3... kroky málem zbloudily. Začal jsem totiž vidět pyšným vida blahobyt ničemných: Žádnou bolestí se...
Žalmy 77:17...Jákobovy a Josefovy potomky. séla Vody , Boževiděly, vody viděly a hned se zachvěly, otřásly se i...
Žalmy 95:9... když pokoušeli vaši otcové. Zkusili viděli, co umím, to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let...
Žalmy 97:4...kolem dokola! Světu svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje se! Hory jak vosk před Hospodinem tají, před...
Žalmy 98:3...k domu Izraele, aby všechny končiny světa viděly spásu, již náš Bůh připravil! Jásej Hospodinu, celá...
Žalmy 106:44...- ve své špatnosti klesali stále níž! On ale viděl jejich tíseň, kdykoli slyšel jejich křik. Pamatoval...
Žalmy 107:24...v lodích, na mocné vody za svým řemeslem, takoví viděli skutky Hospodinovy, jeho zázraky na hlubině. Na jeho...
Žalmy 107:42...jak ovce rozmnožil. Poctiví radují se, když to vidí, ústa musejí zavřít všichni zlosyni! Kdo je moudrý, ...
Žalmy 109:25... jenom pro posměch, hlavami potřásají, když vidí . Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, ve svojí lásce...
Žalmy 114:3... Izrael stal se jeho královstvím. Moře to vidělo, dalo se na útěk, Jordán obrátil se nazpátek! Hory...
Žalmy 119:96...zabili, zatímco přemýšlím o tvých svědectvíchVidím, že vše dokonalé své hranice - ve tvém přikázání...
Žalmy 119:168... Tvých pravidel a svědectví držím se, ty přece vidíš všechny cesty . Kéž se volání k tobě, Hospodine...
Žalmy 139:16...hněten v zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy - dny, jež mi byly...
Přísloví 5:21...bys měl spočívat v náručí svůdkyně? Hospodin vidí všechny lidské cesty, každý jejich krok pozorně...
Přísloví 15:3...tupci z úst chrlí samé nesmysly. Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují. Krotký jazyk...
Přísloví 15:11...stezku; kdo nesnese domluvy, ten umírá. Hospodin vidí do hrobu i říše záhuby - do srdce člověka tím spíš!...
Přísloví 22:3...jedno: Stvořitelem obou je Hospodin. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na...
Přísloví 24:32...kopřivy, kamenná zídka celá zbořená! To, co jsem viděl, jsem si vzal k srdci, z onoho pohledu jsem se...
Přísloví 26:12...zvratkům, tak tupec opakuje vlastní pitomostViděl jsi člověka, co si moudrý připadá? Více se čekat...
Přísloví 27:12... mám co odpovědět na cizí urážky. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na...
Přísloví 29:13...vyděrač mají jedno společné: oběma dal Hospodin vidět světlo dne. Soudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn...
Přísloví 29:20...otroka pouhými slovy; rozumí sice, ale neodpovíViděl jsi člověka, co v řeči pospíchá? Více se čekat od...
Kazatel 1:14...úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývaliViděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je...
Kazatel 2:13...králův následník? Ne více než jeho předchůdci!) Viděl jsem, že moudrost je lepší než hloupost, tak jako je...
Kazatel 2:24...než jíst a pít a při svém pachtění se potěšitVidím však, že i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez...
Kazatel 3:16... je. Co minulo, Bůh vyhledá. A ještě něco jsem viděl pod sluncem: Namísto práva zlo, namísto spravedlnosti...
Kazatel 3:22...míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemíVidím tedy, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se z...
Kazatel 4:1...budoucnost? Když jsem se rozhlédl, znovu jsem viděl jen samé bezpráví pod sluncem: Slzy utiskovaných -...
Kazatel 4:7...námahy a honba za větrem! Když jsem se rozhlédlviděl jsem další marnost pod sluncem: Někdo je sám a nikoho...
Kazatel 4:15...se může stát králem, rozený král zase chudákemViděl jsem, že všichni, kdo žili pod sluncem, drželi s oním...
Kazatel 5:12...nespí pro sytost. Je hrozná bolest, kterou jsem viděl pod sluncem: Bohatství, které majitel kupí ke svému...
Kazatel 5:17...trápeních, v bolesti, ve zlobě! A tak jsem viděl, v čem spočívá štěstí: Je správné jíst a pít a užít...
Kazatel 6:1...na krátkost života. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem a která těžce doléhá na lidi: Bůh někomu...
Kazatel 6:9...že , jak se chovat před lidmi? Lepší je, co je vidět očima, než to, za čím duše utíká. I to je však...
Kazatel 7:11...dobrá jako zděděné jmění, prospěšná je těm, kdo vidí světlo dne. Být zaštítěn moudrostí je jako být...
Kazatel 7:15... co skrývá budoucnost. Za dnů své marnosti jsem viděl všechno: Spravedlivý umírá i se svou spravedlností,...
Kazatel 8:9...se nezachrání ani zločinem. To všechno jsem viděl, když jsem uvažoval o všem, co se odehrává pod...
Kazatel 8:10... kdy člověk panuje nad člověkem k jeho záhuběViděl jsem, jak se strojí pohřby zlosynům, kteří opustili...
Kazatel 8:17...oka, dokud neprohlédnu dění na zemi. Tehdy jsem viděl: Vše je Boží dílo! Člověk nepochopí, co se děje pod...
Kazatel 9:11...i vědění! Když jsem se rozhlédl pod sluncemviděl jsem, že běh nezáleží na rychlých a boj na statečných...
Kazatel 9:13... když na znenadání přichází chvíle neštěstíViděl jsem pod sluncem také tento příklad moudrosti a...
Kazatel 10:5...i chyby veliké. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem, a sice omyl, jehož se dopouštějí vládci:...
Kazatel 10:7...místa, ušlechtilí však vězí kdesi hlubokoViděl jsem otroky sedět na koních a velmože jít pěšky jako...
Kazatel 11:7...zda je stejně dobré obojí. Jak sladké je světlovidět slunce je tak příjemné! Jakkoli dlouho člověk žije,...
Kazatel 11:9... Jdi, kam vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před...
Píseň 3:3...nenašla. Našli strážní, co město obcházejí: - Viděli jste toho, kterého z duše miluji? Jen jsem je minula...
Píseň 7:1...Dokola, dokola, si prohlédnem! Copak vidíte na Šulamitce, když mezi námi tancuje? Jak krásné...
Izaiáš 1:1...koření! Vidění o Judovi a jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády judských králů Uziáše,...
Izaiáš 2:1...vzplane - nikdo to nebude moci uhasit! Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o Judovi a Jeruzalémě: V...
Izaiáš 13:1...uprostřed tebe!" Ortel nad Babylonem, jak jej viděl Izaiáš, syn Amosův: Zvedněte korouhev na holém návrší...
Izaiáš 18:3... kdo žijete na světě, vy, kteří obýváte zemvizte na horách zdviženou korouhev, slyšte, jak troubí...
Izaiáš 21:3...bolesti. Skličuje to, co slyším, to, co vidím, děsí! Srdce se mi chvěje v hrudi, celý se třesu...
Izaiáš 21:9...den co den, každičkou noc jsem na hlídce. Hlevidím jezdce přijíždět, dvojice mužů blíží se!" Pak přišel...
Izaiáš 26:11... Svou rukou, Hospodine, hrozíš jim, oni to ale nevidí. vidí, jak horlíš pro svůj lid! se zastydí! ...
Izaiáš 37:17... Hospodine, své ucho a slyš, otevři své očiviz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého...
Izaiáš 38:5...Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle,...
Izaiáš 39:4..." odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám,"...
Izaiáš 41:5...ten první, budu tentýž i na konci! Ostrovy to vidí a bojí se, končiny země třesou se. Shromáždili se...
Izaiáš 41:20...cypřiši a jilmy spolu s jedlemi, to všichni vidí a poznají, to uváží a pochopí, že to svou rukou...
Izaiáš 42:18... Hluší, poslouchejte, slepí, prohlédněte,  vidíte! Kdo je tak slepý jako můj služebník, hluchý jako...
Izaiáš 42:20...- slepý jako Hospodinův služebník? Tolik jsi viděl, ale nedbal jsi, uši máš otevřené, ale neslyšíš!...
Izaiáš 52:8...strážní volají, společně křičí radostí, protože vidí na vlastní oči, jak se k Sionu vrací Hospodin. Dejte...
Izaiáš 52:10...přímo na očích, aby všechny zemské končiny viděly spásu, již náš Bůh připravil. Pryč, pryč, vyjděte...
Izaiáš 53:2...honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný...
Izaiáš 57:18...skryt, oni však stále po svém odcházeli pryčViděl jsem jejich cesty - přesto je uzdravím, znovu je...
Izaiáš 58:7... ubohým bezdomovcům svůj dům otevřít? Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít, přestat být netečný k...
Izaiáš 59:15...kdo se straní zla, je vydáván napospas. Hospodin vidí a nelíbí se mu to, že právo zmizelo. Když viděl, že tu...
Izaiáš 59:16...vidí a nelíbí se mu to, že právo zmizelo. Když viděl, že tu není žádný zastánce, že tu není ani jeden,...
Izaiáš 63:5...konečně přišlo léto odplaty. Když jsem viděl, že není žádný pomocník, zhrozil jsem se, že v nikom...
Izaiáš 66:5...jeho slovem chvějete: Vaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás pro jméno zavrhli, říkají: " se...
Izaiáš 66:8...se syn! Kdo kdy slyšel co takového? Kdo kdy viděl co podobného? Vznikne snad země v jednom dni? Narodí...
Jeremiáš 1:11...a sázel." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Co vidíš, Jeremiáši?" "Vidím prut mandloně," odpověděl jsem....
Jeremiáš 1:12..."Vidím prut mandloně," odpověděl jsem. "Vidíš dobře," řekl mi Hospodin, "neboť bdím nad svým...
Jeremiáš 1:13..." Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Co vidíš?" "Vidím vroucí kotel," odpověděl jsem, "jak se...
Jeremiáš 3:6...Za dnů krále Jošiáše mi Hospodin řekl: "Vidíš, co provádí ta poběhlice Izrael? Tahá se na kdejaký...
Jeremiáš 3:7... co provedla, se vrátí ke mně, ale nevrátila seViděla to její sestra, zrádkyně Juda. Viděla, že jsem tu...
Jeremiáš 3:8...se. Viděla to její sestra, zrádkyně JudaViděla, že jsem tu poběhlici Izrael kvůli všemu jejímu...
Jeremiáš 4:23...zlu jsou velmi šikovní, konat dobro však neumí." Viděl jsem zemi - hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi...
Jeremiáš 4:24...prázdná, vzhlédl jsem k nebi - bylo bez světlaViděl jsem hory - celé se chvěly, otřásaly se všechny...
Jeremiáš 4:25...- celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorkyViděl jsem a hle - nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeli...
Jeremiáš 4:26...hle - nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeliViděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla...
Jeremiáš 7:11...jménem, stal doupětem lupičů? Jenže to dobře vidím, praví Hospodin. Jen si zajděte do Šíla, na místo,...
Jeremiáš 12:3...jsi však vzdálený. Ty , Hospodine, znášvidíš a zkoušíš, zda jsem ti v srdci oddaný. Odvleč je...
Jeremiáš 13:27...cizoložství, tvůj chtíč i tvé zvrhlé smilněníViděl jsem tvé nechutnosti na kopcích i v polích. Běda ti,...
Jeremiáš 20:12... Hospodine zástupů, jenž spravedlivé zkoušíšvidíš do srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi -...
Jeremiáš 23:13...zúčtuji, praví Hospodin. U proroků v Samaří jsem viděl nechutnost: prorokovali při Baalovi a sváděli Izrael,...
Jeremiáš 23:14...Izrael, můj lid. U proroků v Jeruzalémě jsem viděl úděsnost: páchání nevěry a život ve lži; zločincům...
Jeremiáš 23:18...nestane!' Kdo ale stál v radě Hospodinově, aby viděl a slyšel jeho řeč? Kdo dával pozor, aby jeho slova...
Jeremiáš 24:3...špatné fíky, tak špatné, že nešly jíst. "Co vidíš, Jeremiáši?" zeptal se Hospodin. "Fíky," odpověděl...
Jeremiáš 29:32... kdo by z jeho rodiny v tomto lidu přežilviděl, co dobrého učiním pro svůj lid, praví Hospodin." ...
Jeremiáš 30:6...se a ptejte se: Copak může muž rodit? Proč tedy vidím všechny muže s rukama na břiše jako rodičky, s...
Jeremiáš 32:24... Naplňuje se to, co jsi řekl - vždyť to sám vidíš! Hospodine, Pane, můj, město padá do rukou Babyloňanů...
Jeremiáš 42:2... svému Bohu, za celý tento pozůstatek lidu. Sám vidíš, jaká hrstka nás z našeho množství zbyla. Kéž nám...
Jeremiáš 44:2...praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Sami jste viděli všechno to neštěstí, které jsem dopustil na...
Jeremiáš 46:5...přilbách, kopí vyleštěná, oblečte pancíře! Co to vidím? V děsu ustupují, jejich hrdinové sraženi, zoufale...
Pláč 1:8...se nečistou. Každý ctitel teď pohrdá, když vidí její nahotu, a ona zatím sténá, hanbou zakrývá si tvář...
Pláč 1:10... co bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítelViděla, jak do její svatyně vtrhli pohané - ti, o kterých...
Pláč 2:11...panny svěsily hlavy k zemi. Pro slzy sotva vidím, útroby se chvějí. Srdce mi puká nad ranami, jež...
Pláč 3:51...se podívá na nás. Ach, jak jsem ztrápený, když vidím dcery svého města! Nepřátelé jak ptáčka lovili,...
Pláč 3:59..., Hospodine, vykoupil! křivdy, Hospodineviděl jsi, pomoz mi k spravedlnosti! Viděl jsi, jak se mi...
Pláč 3:60... Hospodine, viděl jsi, pomoz mi k spravedlnostiViděl jsi, jak se mi pořád mstí, jak na chystají samé...
Ezechiel 1:27...podobný člověku. Jakoby od jeho pasu vzhůru jsem viděl cosi jako třpyt žhnoucího vzácného kovu; kolem dokola...
Ezechiel 3:23...sláva! Právě taková sláva, jakou jsem viděl u průplavu Kebar. Padl jsem na tvář. Vstoupil však do...
Ezechiel 8:2...a hle - jakoby lidská postava! Od pasu dolů bylo vidět jakoby oheň a od pasu vzhůru jakoby třpyt žhnoucího...
Ezechiel 8:6...ta urážlivá socha. "Synu člověčí," řekl mi, "vidíš, co páchají? Ty hrozné ohavnosti, které zde dům...
Ezechiel 8:12...a vzhůru stoupal oblak vonného dýmu. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Toto páchají stařešinové...
Ezechiel 8:15...hle - seděly tam ženy oplakávající boha Tamúze. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Uvidíš ale ještě horší...
Ezechiel 8:17...k východu se klaněli vycházejícímu slunci! "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "To snad domu Judy...
Ezechiel 10:8... Ten ho vzal a odešel. (Cherubům byly pod křídly vidět jakoby lidské ruce.) Podíval jsem se a hle - vedle...
Ezechiel 16:37...ses těšila, jsi je milovala, anebo nenáviděla. Shromáždím je proti tobě z celého okolí a obnažím...
Ezechiel 16:50...ohavně, a proto jsem je odstranil, jak jsi sama viděla. Samaří přitom nehřešila ani z poloviny jako ty! Ve...
Ezechiel 18:14...krev ulpí na něm. Třeba však zplodí syna, který vidí všechny hříchy, které jeho otec páchá, prohlédne a...
Ezechiel 19:5...pasti; za háky ho do Egypta odvlekli. Když lvice viděla, že se nedočká, její naděje že zhynula, vzala jiné...
Ezechiel 23:11...všemi ženami. Její sestra Oholíba to všechno viděla, ale ve svém chtíči a smilstvu byla ještě horší než...
Ezechiel 23:13...- samých krasavcích, co jezdí na koníchViděl jsem, jak se poskvrnila; chovala se stejně jako ta...
Ezechiel 28:17... tedy srazil k zemi, před očima králů, aby  viděli. Kvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní...
Ezechiel 28:18...tebe jen popel na zemi, před očima všech, kdo  viděli. Všichni, kdo znali mezi národy, jsou z tebe...
Ezechiel 30:21... přerazil jsem paži faraona, krále EgyptaVidíš? Není ovázána ani léčena, nedostal dlahu ani žádný...
Ezechiel 37:8...se s rachotem začaly připojovat jedna ke druhéViděl jsem, jak se pokrývají šlachami a masem a jak se...
Ezechiel 40:4...právě proto jsi sem byl přiveden. Všechno, co vidíš, oznam domu Izraele." Spatřil jsem chrámový okrsek...
Ezechiel 47:6... že se v muselo plavat a nešla přebrodit. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. Poté vzal zpět na břeh...
Daniel 2:26...Baltazar zeptal: "Ty bys mi uměl sdělit, co jsem viděl ve snu a co to znamená?" Daniel králi odpověděl:...
Daniel 2:28...dnech. Sen a vidění, která jsi v mysli viděl na lůžku, jsou následující: Když jsi, králi, ležel na...
Daniel 2:41...i ono království vše rozbíjet a ničit. A že jsi viděl nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti železné znamená,...
Daniel 2:43...bude zčásti silné a zčásti křehké. A že jsi viděl železo smíšené s obyčejnou hlínou znamená, že se...
Daniel 3:25...muže?" "Jistě, Výsosti," odpověděli. "Jenže  vidím čtyři muže," on na to, "a rozvázané! Procházejí se v...
Daniel 3:27...i královští rádcové se shromáždili, aby viděli ty muže, kterým oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na...
Daniel 4:2...se mi ale zdál hrůzný sen. To, co jsem v mysli viděl na lůžku, ohromilo. Nařídil jsem proto, se ke...
Daniel 4:6...a že ti žádné tajemství není těžké. Toto jsem viděl ve snu; pověz mi, co to znamená. Na lůžku jsem měl v...
Daniel 4:8... jeho vrchol dosáhl k nebi, a ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl krásné listí a hojné ovoce,...
Daniel 4:15...je tedy sen, který jsem , král Nabukadnezarviděl. Ty mi jej teď, Baltazare, vylož, neboť mi jej žádný...
Daniel 4:17...výklad o tvých odpůrcích! Ten strom, který jsi viděl růst a sílit, jeho vrchol dosáhl k nebi, strom,...
Daniel 4:20...k nebi, a tvá vláda sahá na kraj světaViděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupuje z nebe a...
Daniel 7:4...jako lev, ale měla orlí křídla. Potom jsem viděl, jak ta křídla byla vylomena; byla zvednuta ze...
Daniel 7:15...se nezhroutí! To, co jsem Daniel v mysli viděl, velmi rozrušilo. Přistoupil jsem tedy k jednomu z...
Daniel 7:21...mohutněji než ostatní. Díval jsem se tedy dálviděl jsem, jak ten roh vede válku proti svatým a přemáhá...
Daniel 8:2...po onom předchozím. V tomto vidění jsem se viděl v královském sídelním městě Súsách v provincii Elam;...
Daniel 8:4...byl delší než druhý, ačkoli vyrostl pozdějiViděl jsem toho berana trkat na západ, na sever i na jih;...
Daniel 8:6...k tomu dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát na břehu, zuřivě proti němu vyrazil. Viděl jsem,...
Daniel 8:7...viděl stát na břehu, zuřivě proti němu vyrazilViděl jsem, jak na berana vztekle útočí, vráží do něj a...
Daniel 8:20...poslední čas. Ten dvourohý beran, jehož jsi viděl, jsou králové Médie a Persie. Ten bradatý kozel je...
Ozeáš 6:10... aby provozovali zvrhlosti! V domě Izraele vidím hroznou věc: Efraim se tam zabývá smilstvem,...
Amos 7:8...na hradbě s olovnicí, s olovnicí v ruce. "Co vidíš, Amosi?" zeptal se Hospodin. "Olovnici," odpověděl...
Amos 8:2...mi ukázal toto: Hle - koš zralého ovoce! "Co vidíš, Amosi?" zeptal se . "Koš zralého ovoce," odpověděl...
Nahum 2:1... Chystám ti hrob. Jsi hanebný!" Hle, jsou vidět na horách nohy posla dobrých zpráv - přichází pokoj...
Abakuk 1:3..."Násilí!" a ty nezachráníš? Proč necháváš vidět neštěstí? Proč bezpráví jen přihlížíš? Přede mnou jen...
Abakuk 3:7...- jemu patří stezky věčnosti! Kúšanské stany vidím v bolestech, plachty Midiánu třesou se. To se,...
Ageus 2:3...lidu: Zbývá mezi vámi ještě někdo, kdo viděl tento chrám v jeho dřívější slávě? A jak ho vidíte...
Zachariáš 4:2...probudil, jako se probouzí ten, kdo spí. "Co vidíš?" zeptal se . "Vidím svícen," odpověděl jsem, "celý...
Zachariáš 5:2...jsem zvedl oči a hle - jakýsi letící svitek! "Co vidíš?" zeptal se anděl. "Vidím letící svitek, 20 loktů...
Zachariáš 10:2...poli zeleň dopřeje. Bůžkové mluví bludy a věštci vidí lži; vykládají své marné sny a potěšují přeludy. Proto...
Matouš 2:9...krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, se zastavila nad...
Matouš 5:16...v domě. Tak vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v...
Matouš 6:4...tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, odmění. Také když se modlíte, nebuďte jako...
Matouš 6:6...svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte...
Matouš 6:18...tvému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, odmění." "Nehromaďte si poklady na zemi,...
Matouš 7:3...mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku...
Matouš 8:18...neduhy sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš viděl, kolik je kolem něj lidí, přikázal učedníkům, se...
Matouš 11:4..."Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšítevidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí,...
Matouš 11:5...vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší,...
Matouš 12:22...démonem a on ho uzdravil, takže mluvilviděl. Všechny zástupy žasly: "Není snad tohle ten Syn...
Matouš 12:38...a farizeů odpověděli: "Mistře, chceme od tebe vidět nějaké znamení." On jim však řekl: "Zlé a cizoložné...
Matouš 13:13... co . Proto k nim mluvím v podobenstvích, že vidí, ale nevidí a slyší, ale neslyší ani nerozumějí....
Matouš 13:16...je nemohl uzdravit.' Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim uším, že slyší. Amen, říkám vám, že mnozí...
Matouš 13:17...vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, co vy vidíte, ale neviděli a slyšet, co vy slyšíte,...
Matouš 14:30...a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit....
Matouš 15:31...mu je k nohám a on je uzdravoval. Když lidé viděli, jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí...
Matouš 18:31... dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a...
Matouš 21:15...uzdravil. Když ale vrchní kněží a znalci Písma viděli divy, které konal, a děti, jak v chrámě křičí:...
Matouš 21:20...ovoce!" A ten fíkovník hned uschl. Když to viděli učedníci, podivili se: "Jak to, že ten fíkovník tak...
Matouš 21:32...a nevěstky mu uvěřili. Ale ani potom, co jste to viděli, jste si nerozmysleli, že mu uvěříte." "Poslechněte...
Matouš 24:2...mu ukázali chrámové stavby. On jim ale řekl: "Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen...
Matouš 25:37...mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme  viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti...
Matouš 25:38...anebo žíznivého a dali ti napít? Kdy jsme  viděli jako cizince a přijali anebo nahého a oblékli ?...
Matouš 25:39... anebo nahého a oblékli ? Kdy jsme  viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?' Král...
Matouš 25:44...jste .' Tehdy mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme  viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo...
Matouš 26:58...dvůr. Vešel dovnitř a sedl si mezi sluhy, aby viděl konec. Vrchní kněží i celá Velerada pak proti...
Matouš 27:24...křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší...
Matouš 27:54... Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s nímviděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se...
Marek 5:15... co se to stalo. Když přišli k Ježíšovividěli toho, který býval posedlý tou Legií, jak tam sedí...
Marek 5:31...se dotkl mého roucha?" Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš se: Kdo se ...
Marek 5:32...se: Kdo se dotkl?" On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s ...
Marek 8:23...mu na oči, vložil na něj ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?" On vzhlédl a řekl: "Rozeznávám lidi - vidím...
Marek 8:24...něco?" On vzhlédl a řekl: "Rozeznávám lidividím něco jako chodící stromy." Znovu mu vložil ruce na...
Marek 8:25...ruce na oči, a když vzhlédl, byl uzdravenViděl všechno jasně i na dálku. Ježíš ho pak poslal domů se...
Marek 9:9...z hory jim přikázal, aby nikomu neříkali, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Nechali si...
Marek 9:38... který poslal." "Mistře," řekl mu na to Jan, "viděli jsme jednoho, který nechodí s námi, jak ve tvém...
Marek 10:51...zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Rabboni,  vidím!" odpověděl slepec. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra ...
Marek 12:28..." Jeden ze znalců Písma slyšel jejich rozpravuviděl, jak dobře jim odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se...
Marek 13:2... jaké kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Vidíš ty veliké stavby? Nezůstane tu kámen na kameni....
Marek 16:11...a plakali. Když slyšeli, že žije a že ho viděla, neuvěřili. Potom se dvěma z nich ukázal jiným...
Marek 16:14...a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného. Potom jim řekl: "Jděte do celého světa...
Lukáš 2:20...návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšelividěli všechno tak, jak jim bylo řečeno. Osmého dne, když...
Lukáš 5:26...Boha. Naplněni bázní říkali: "Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného!" Ježíš šel dál. Když uviděl v...
Lukáš 6:41... kdo je vyučen, bude jako jeho mistr. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku...
Lukáš 7:22...jim odpověděl: "Jděte a vyřiďte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou...
Lukáš 7:44...Ježíš. Otočil se k ženě a zeptal se Šimona: "Vidíš tu ženu? Když jsem přišel do tvého domu, nepodal jsi...
Lukáš 8:16...pod postel. Postaví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno,...
Lukáš 8:20...matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí  vidět." On jim však odpověděl: " matka a moji bratři jsou...
Lukáš 8:47...dotknout. Cítil jsem, jak ze vyšla moc." Žena viděla, že se to neutají. S rozechvěním přistoupila, padla...
Lukáš 9:36...zticha a v těch dnech nikomu neprozradili, co viděli. Když pak druhý den sestoupili z hory, vyšla mu...
Lukáš 9:47...otázka, kdo z nich je největší. Když Ježíš viděl, jaké myšlenky mají v srdci, vzal dítě, postavil je...
Lukáš 9:49... ten bude veliký." "Mistře," řekl mu na to Jan, "viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony, a...
Lukáš 9:54...protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat...
Lukáš 10:18...se nám poddávají ve tvém jménu!" Odpověděl jim: "Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji...
Lukáš 10:23...k učedníkům a řekl jim: "Blaze očím, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové...
Lukáš 10:24...že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli...
Lukáš 11:33...pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré...
Lukáš 12:54...tchyni." Potom se obrátil k zástupům: "Když vidíte od západu přicházet oblak, hned říkáte: ‚Blíží se...
Lukáš 18:41...ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Pane,  vidím!" zvolal. "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá víra ...
Lukáš 18:43...za ním, oslavoval Boha a všechen lid, který to viděl, vzdal chválu Bohu. Ježíš přišel do Jericha a...
Lukáš 19:7...tedy slezl a radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali: "To šel na návštěvu k takovému...
Lukáš 19:37...radostně chválit Boha za všechny zázraky, které viděli. Volali: "Požehnaný král, jenž přichází v...
Lukáš 21:6...Ježíš na to řekl: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno."...
Lukáš 21:30..."Podívejte se na fíkovník a ostatní stromy. Když vidíte, jak pučí, sami víte, že se blíží léto. Stejně tak,...
Lukáš 23:49...z Galileje, stáli opodál a všechno to viděli. Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem...
Lukáš 23:55...němu i ženy, které s Ježíšem přišly z GalilejeViděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Vrátily se domů,...
Lukáš 24:37..." řekl. Oni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim tedy: "Proč jste tak vylekaní? Proč...
Lukáš 24:39...přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti; jak vidíte, je mám!" Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy...
Jan 1:32... aby byl zjeven Izraeli." Jan vydal svědectví: "Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a...
Jan 1:34...to je ten, který křtí Duchem svatým.' jsem to viděl a vydávám svědectví, že on je Boží Syn." Druhého dne...
Jan 1:48...lest!" "Odkud znáš?" zeptal se Natanael. "Viděl jsem pod fíkovníkem," řekl mu Ježíš, "ještě než ...
Jan 1:50...mu odpověděl: "Věříš proto, že jsem ti řeklViděl jsem pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci." A...
Jan 2:23...během toho svátku uvěřili v jeho jméno, neboť viděli zázraky, které dělal. Ježíš se jim ale nesvěřoval,...
Jan 3:11...o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte,...
Jan 3:32...přišel z nebe, je nade všechny. Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo...
Jan 4:19...teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." "Panevidím, že jsi prorok," odpověděla žena. "Naši otcové...
Jan 4:45...ho vítali, neboť byli o svátcích v Jeruzaléměviděli všechno, co tam dělal. Znovu se vrátil do Kány...
Jan 5:6...jeden člověk, nemocný třicet osm let. Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je dlouho nemocen....
Jan 5:19...Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn....
Jan 6:2...jezero a šel za ním veliký zástup, protože viděli zázraky, které konal na nemocných. Ježíš vystoupil...
Jan 6:14... které zbyly po těch, kdo jedli. Když lidé viděli, jaký zázrak udělal, říkali: "Je to opravdu ten...
Jan 6:26... amen, říkám vám: Nehledáte proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste...
Jan 6:30...on poslal." "Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti?" zeptali se ho. "Co děláš? Naši otcové...
Jan 6:36...žíznit. Ale jak jsem vám řekl: I když jste  viděli, nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke...
Jan 6:40...vůle mého Otce, který poslal - aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A ho vzkřísím...
Jan 6:46...a učí se od něj, přichází ke mně. Ne že by někdo viděl Otce; jediný, kdo viděl Otce, je ten, který je od...
Jan 6:62... a tak jim řekl: "Tohle vás uráží? A co kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Duch je...
Jan 7:3...odsud a vydej se do Judska, i tvoji učedníci vidí, jaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece...
Jan 8:38...slovo u vás nemá místo. mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od...
Jan 8:57...a zaradoval se." "Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to Židé. Ježíš odpověděl:...
Jan 9:7...Poslaný). Odešel tedy a umyl se, a když přišelviděl. Sousedé a ti, kdo ho dříve vídali žebrat, tedy...
Jan 9:15... "Položil mi na oči bláto, umyl jsem sevidím," odpověděl jim. "Ten člověk není od Boha, vždyť...
Jan 9:19...narodil slepý?" ptali se jich. "A jak to, že teď vidí?" "Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý,"...
Jan 9:21...slepý," odpověděli jeho rodiče. "Jak to, že teď vidí, ale nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se...
Jan 9:25...odpověděl jim. "Vím jen, že jsem byl slepý a teď vidím." A tak ho vyslýchali dál: "Co ti udělal? Jak ti...
Jan 9:37... "kdo to je, abych v něj mohl věřit?" " jsi ho viděl," řekl mu Ježíš. "Je to ten, který s tebou mluví."...
Jan 9:39...jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a vidoucí oslepli." Když to uslyšeli někteří z...
Jan 9:41...hřích," odpověděl jim Ježíš. "Vy ale říkáte: ‚Vidíme,' a tak váš hřích trvá." "Amen, amen, říkám vám:...
Jan 10:12... Nádeník ale není pastýř a ovce mu nepatří; když vidí přicházet vlka, opouští ovce a utíká. Když se pak vlk...
Jan 11:9...hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopýtá,...
Jan 11:45...Ježíš. Mnozí z těch Židů, kteří přišli k Mariividěli, co Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili. Někteří však...
Jan 12:9... a tak přišli - nejen kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Vrchní kněží se...
Jan 12:19...zástupech. Farizeové tehdy jedni druhým říkali: "Vidíte? Nic nezmůžete! Celý svět jde za ním!" Někteří z...
Jan 12:21...Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chtěli bychom vidět Ježíše." Filip o tom šel říci Ondřejovi a společně to...
Jan 12:45...věří ne ve mne, ale v Toho, který poslal. Kdo vidí , vidí Toho, který poslal. , světlo, jsem...
Jan 14:7...byste i mého Otce. Od nynějška ho znáteviděli jste ho!" "Pane," řekl mu Filip, "stačí, když nám...
Jan 14:9... "tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi ? Kdo viděl , viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'?...
Jan 15:24...neudělal nikdo jiný, neměli by hřích. Teď ale viděli, a nenáviděli - jak , tak mého Otce. Ale to vše se...
Jan 17:24...jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem , aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi miloval před...
Jan 19:35...kopím a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ...
Jan 20:18...Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co řekl. Večer téhož dne, onoho prvního...
Jan 20:20...ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána. "Pokoj vám," opakoval Ježíš. "Jako poslal...
Jan 20:25...Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou...
Jan 20:29...Bůh!" zvolal Tomáš. "Uvěřil jsi, protože jsi  viděl," řekl mu Ježíš. "Blaze těm, kteří neviděli, a...
Skutky 1:11...vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet." Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od...
Skutky 2:25...zůstat v její moci. David o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou napořád, je po pravici, nezakolísám. ...
Skutky 2:33...od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití. David přece nevystoupil...
Skutky 3:9... poskakoval a chválil Boha. Všichni ho tam viděli, jak chodí a chválí Boha, a poznali, že je to ten,...
Skutky 3:16...víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která se opírá o něj, ho před...
Skutky 4:13... v němž bychom mohli být spaseni!" Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou to...
Skutky 4:20...více než Boha? Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli." Když ale nemohli najít nic, za co by je...
Skutky 6:15... kdo seděli ve Veleradě, na něj upřeli pohledviděli jeho tvář jako tvář anděla. Velekněz se ho zeptal:...
Skutky 7:34... na němž stojíš, je svatá půda. Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě; slyšel jsem jejich nářek...
Skutky 7:44...řekl Mojžíšovi, aby ho udělal podle vzoru, který viděl. Tento stánek převzali naši otcové a s Jozuem jej...
Skutky 7:56...Ježíše stojícího po Boží pravici a zvolal: "Hlevidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží...
Skutky 8:6...slovům v celých zástupech, protože slyšelividěli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velikým...
Skutky 8:13...Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen....
Skutky 8:23...se - snad ti Bůh ten úmysl tvého srdce odpustíVidím, jak jsi plný hořkosti a spoutaný nepravostí." Šimon...
Skutky 9:35...a všichni obyvatelé Lyddy a Šáronu, kteří ho viděli, se obrátili k Pánu. V Joppě pak žila jedna učednice...
Skutky 10:34...Bůh svěřil." Petr se ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu...
Skutky 12:3... bratra Janova, popravil mečem, a když viděl, že se to Židům líbí, rozhodl se zatknout i Petra....
Skutky 12:11...opustil. Když Petr přišel k sobě, řekl si: "Teď vidím, že to bylo doopravdy! Pán poslal svého anděla a...
Skutky 14:9...slovům. Když se mu Pavel podíval do očíviděl jeho víru, že bude uzdraven, řekl silným hlasem:...
Skutky 14:11...rovně!" A on vyskočil a začal chodit. Když lidé viděli, co Pavel udělal, začali lykaonsky volat: "Bohové...
Skutky 17:16...za Pavlem. Když na Pavel čekal v Athénáchviděl, jak je to město plné model, jeho duch se bouřil....
Skutky 17:22...postavil doprostřed Areopagu a řekl: "Athéňanévidím, že jste v každém ohledu velmi nábožní lidé. Když...
Skutky 19:26...z tohoto řemesla pramení náš blahobyt. Jak ale vidíte a slyšíte, onen Pavel přesvědčil a odvrátil veliké...
Skutky 21:20...to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: "Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo, a ti všichni...
Skutky 21:29...místo poskvrnil!" (Předtím s ním totiž ve městě viděli Trofima z Efesu a domnívali se, že ho Pavel přivedl...
Skutky 22:9... kterého ty pronásleduješ.' Moji společníci viděli světlo; hlas, který ke mně mluvil, ale neslyšeli....
Skutky 22:15... Přede všemi lidmi mu budeš svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. Na co ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smyj...
Skutky 22:18... Při modlitbě jsem v chrámu upadl do vytrženíviděl jsem Pána. Řekl mi: ‚Pospěš si! Rychle opusť...
Skutky 25:24...zahájil: "Králi Agrippo a všichni přítomnívidíte tu muže, o něhož v Jeruzalémě i zde žádala celá...
Skutky 26:16... učinil služebníkem a svědkem toho, co jsi viděl, i toho, v čem se ti ještě ukážu. Budu ...
Skutky 27:20...nepřestávala zuřit ani po mnoha dnech. Nebylo vidět slunce ani hvězdy, se nakonec ztrácela všechna...
Skutky 27:39...Konečně se rozednilo. Nemohli tu zem poznat, ale viděli jakousi zátoku s plochým břehem. Na ten se chtěli...
Skutky 28:6...náhle padne mrtev. Když ale dlouho čekalividěli, že se mu nic zlého neděje, změnili názor a začali...
Římanům 7:23...souhlasím s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mysli a činí...
Římanům 8:24...jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč...
Římanům 12:17... Nikomu neodplácejte zlo zlem. všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se...
1. Korintským 8:10...pro slabší kamenem úrazu. Co kdyby někdo viděl - tebe, který jsi "došel poznání" - jak sedíš u jídla...
1. Korintským 10:13... že pevně stojí, dává pozor, aby nepadl. Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi...
1. Korintským 13:12... s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď...
2. Korintským 4:18...jež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž...
2. Korintským 10:7...připraveni potrestat každou neposlušnost. To si vidíte jen na špičku nosu? Kdo je přesvědčen, že patří...
2. Korintským 12:6... aby si někdo o mně nemyslel víc, než co u  vidí nebo ode slyší. Aby mi ta úžasná zjevení příliš...
Galatským 3:7...a ten mu to počítal za spravedlnost". Z toho vidíte, že synové Abrahamovi jsou lidé víry. Písmo...
Efeským 1:18...ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství...
Filipským 1:27...Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně...
Filipským 1:30...pro něho trpěli. Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u , a jak slyšíte, vedu jej i nadále. Je-li v...
Filipským 4:9...jste se naučili a přijali, co jste slyšelividěli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Udělalo...
Koloským 1:16...v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti....
Koloským 2:5...vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista. Když jste...
1. Tesalonickým 3:6...na nás pořád vzpomínáte v dobrém a toužíte nás vidět stejně jako my vás. Kdybyste věděli, bratři, jak nás...
1. Timoteus 6:16...v nepřístupném světle, kterého nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc....
2. Timoteus 1:4... Nemohu zapomenout na tvé slzy; toužím znovu vidět a být naplněn radostí. Vzpomínám na upřímnou víru,...
Židům 2:9...ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho mociVidíme ale Ježíše - který se stal o málo nižším než andělé...
Židům 3:9... Vaši otcové dráždili a pokoušeli - co umímviděli po čtyřicet let! Roztrpčen tím pokolením jsem tehdy...
Židům 3:19...odpočinku? Přece těm, kdo odmítali poslechnoutVidíme tedy, že nemohli vejít kvůli nevěře. Zaslíbení o...
Židům 8:5..."Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře." Ježíši však byla svěřena mnohem...
Židům 10:25... Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. Jestliže totiž poté, co jsme...
Židům 11:3...že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného. Vírou Ábel přinesl...
Židům 11:7... Vírou Noe, varován o tom, co ještě nebylo vidět, v Boží bázni postavil archu, v níž se zachránila...
Židům 11:23...narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit...
Židům 11:27...se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako by viděl Neviditelného. Vírou slavil Hod beránka a skropení...
Jakub 1:23... ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal...
Jakub 2:22...skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltářVidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho...
Jakub 2:24...spravedlnost" a byl označen za Božího příteleVidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen...
Jakub 5:11...vytrvali." Slyšeli jste o Jobově vytrvalostividěli jste, co pro něj nakonec Pán připravil, vždyť...
1. Petr 2:12...raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. Kvůli Pánu se podřizujte...
2. Petr 2:8...duši den co den trápily zločiny, které viděl a slyšel páchat. Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze...
1. Jan 1:1...počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se vlastníma rukama...
1. Jan 1:2...Slovu života: Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme vám věčný život, který...
1. Jan 1:3...u Otce a byl nám zjeven. Zvěstujeme vám, co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na...
1. Jan 3:17...život za bratry. Když si někdo žije dobřevidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak...
1. Jan 4:14...toho, že nám dal díl svého Ducha. A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa....
1. Jan 4:20...miloval nás. Kdo říká "Miluji Boha" a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého...
1. Jan 5:16...to, jsme jej prosili, dostáváme. Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti...
Zjevení 1:2...Janovi a ten vydává svědectví o všem, co viděl - je to Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Blaze...
Zjevení 1:11...mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efesu, do...
Zjevení 1:12...a do Laodikeje." Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil,...
Zjevení 1:19... mám klíče smrti i záhrobí. Zapiš tedy, co jsi viděl, co se děje a co se bude dít potom. Toto je tajemství...
Zjevení 1:20... Toto je tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v pravici, a těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd...
Zjevení 3:18...se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. všechny, které miluji, kárám a vychovávám....
Zjevení 5:1...a trvají." Na pravici Sedícího na trůnu jsem viděl knihu popsanou zevnitř i zvenčí, zapečetěnou sedmi...
Zjevení 5:2...i zvenčí, zapečetěnou sedmi pečetěmi. Potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden...
Zjevení 5:11...zemí." Okolo trůnu, těch bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha andělů. Byly jich miliony a...
Zjevení 6:1...starci padli na kolena a klaněli se. Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel...
Zjevení 6:9...a divokými šelmami. Když otevřel pátou pečeťviděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a...
Zjevení 10:5... a nepiš to." Tehdy ten anděl, kterého jsem viděl stát na moři a na zemi, pozvedl pravou ruku k nebi a...
Zjevení 11:11...a půl dnech do nich ale ke zděšení těch, kdo to viděli, vstoupil duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlas z...
Zjevení 11:19...otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy. Nastalo veliké blýskání, hlasy a...
Zjevení 16:15...a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A shromáždil je na místo, které se...
Zjevení 17:6... MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ. Takto jsem viděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových...
Zjevení 17:8...jež sedm hlav a deset rohů. Šelma, kterou jsi viděl, byla a není a vystoupit z propasti a jít do...
Zjevení 17:12...sedmi a jde do záhuby. Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě neujali kralování,...
Zjevení 17:15...a věrní." Potom mi řekl: "Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a...
Zjevení 17:16... národy a jazyky. Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě, začne tu nevěstku nenávidět a nechá ji...
Zjevení 18:18...pracují na moři, zůstali stát v povzdálí, a když viděli dým jejího pálení, začali volat: "Které bylo podobné...
Zjevení 20:4... kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soudViděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a...
Zjevení 22:8...proroctví této knihy." Jan jsem to všechno viděl a slyšel. Když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem,...

Slova obsahující viděl: nenáviděl (7) nenáviděla (1) nenáviděli (7) neuviděla (2) neuviděli (4) neviděl (22) neviděla (1) neviděli (18) nevidělo (2) neviděly (1) uviděl (150) uviděla (15) uviděli (49) uviděly (2) viděl (235) viděla (25) viděli (132) vidělo (1) viděly (6) záviděla (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |