Vidíš

Hledám varianty 'vidíš' [ vizte (2) viz (2) vidíte (33) vidíš (45) vidíme (9) vidím (51) vidí (66) vidět (38) viděly (6) vidělo (1) viděli (132) viděla (25) viděl (235) vida (6) ]. Nalezeny 623 verše.
Genesis 1:4...řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh...
Genesis 1:10..."země" a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí...
Genesis 1:12...nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den třetí...
Genesis 1:18...a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý...
Genesis 1:21...vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a...
Genesis 1:25...a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k...
Genesis 1:31...pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl...
Genesis 2:19...nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam nazval kterého...
Genesis 3:6...Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled,...
Genesis 6:2...začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy...
Genesis 6:5...hrdinové, ti muži slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny...
Genesis 7:1...řekl: "Vejdi s celou svou domácností do archyViděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný...
Genesis 12:14...naživu." Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli...
Genesis 13:10...vpravo, půjdu vlevo." Lot pozvedl očividěl, že celá jordánská rovina je k Coaru bohatě...
Genesis 13:15...jih, na východ i na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni navěky. Způsobím, že...
Genesis 16:13... promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla k Tomu, který...
Genesis 16:14..."Beer-lachai-roi, Studnice Živého, který mne vidí." Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem. Hagar pak...
Genesis 19:28...podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinuviděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece. Tenkrát, když...
Genesis 21:9... vystrojil Abraham velikou hostinu. Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar...
Genesis 22:7...otce Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl Izák. "Kde je ale beránek k...
Genesis 24:62...právě přicházel od Studnice Živého, který mne vidí (bydlel totiž v negevském kraji). K večeru Izák vyšel...
Genesis 25:11...a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého...
Genesis 25:32...navrhl: "Prodej mi teď hned své prvorozenství." "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi...
Genesis 26:9... Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to ...
Genesis 28:8...otce a matku a odešel do Padan-aramu. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel...
Genesis 29:31...u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však...
Genesis 30:1...Juda, Chvála. Tehdy přestala rodit. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře a...
Genesis 30:9...A tak mu dala jméno Neftalí, Můj boj. Když Léa viděla, že přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala...
Genesis 31:2...našeho otce!" A když se Jákob podíval na Lábanaviděl, že mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin...
Genesis 31:5...Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako dříve. Bůh...
Genesis 31:12...jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi...
Genesis 31:42... určitě bys teď propustil s prázdnou! Bůh ale viděl trápení a dřinu mých rukou a minulou noc vyřkl...
Genesis 31:43...děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych ale dnes neudělal pro své dcery a...
Genesis 32:26...ním ale zápasil, dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu,...
Genesis 32:31...to místo nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!" A když...
Genesis 33:10... nikoli! Přijmi laskavě ode tento dar. Když vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím...
Genesis 37:15... Když dorazil k Šechemu, potkal ho nějaký mužViděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?"...
Genesis 38:14...u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je dospělý a že za něj nebyla...
Genesis 39:3...v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se...
Genesis 40:9...vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky. Na keři vyrazily...
Genesis 40:16...bych měl být vsazen do jámy!" Když vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I jsem...
Genesis 41:22... A vtom jsem se probudil. V dalším snu jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo sedm klasů, bohatých a...
Genesis 42:21...říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém bratruViděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o...
Genesis 42:35...ve svém pytli našel svůj váček s penězi! Když viděli ty váčky s penězi, dostali strach - oni i jejich...
Genesis 44:21...služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec...
Genesis 45:12...nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s...
Genesis 45:13...otci o vší slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl...
Genesis 46:30...tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým...
Genesis 47:18...Také stáda dobytka patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic než naše tělo a naše půda. To ti máme...
Genesis 48:10...oči byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je líbal a objímal....
Genesis 48:11...Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!"...
Genesis 50:11...za svého otce. Když kananejští obyvatelé země viděli tu smuteční slavnost v Goren-atadu, řekli: "To mají...
Genesis 50:20...však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte - aby byl zachráněn život mnoha lidí. se tedy...
Genesis 50:23...s rodinou svého otce a dožil se věku 110 letViděl Efraimovy syny do třetího pokolení a syny...
Exodus 2:2...dcerou. Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když...
Exodus 2:11...vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrůmviděl jejich těžkou dřinu. Viděl také, jak jeden Egypťan...
Exodus 2:12...bratrů. Rozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho...
Exodus 3:3... Řekl si tedy: "Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou - jak to, že ten keř neshoří!"...
Exodus 3:4...- jak to, že ten keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z...
Exodus 3:7...na Boha. Hospodin pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem i jejich...
Exodus 3:9... Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mněviděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní...
Exodus 4:31... že Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl jejich trápení, padli na kolena a klaněli se. Mojžíš...
Exodus 5:19...odvedete stejný počet cihel!" Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z vašich...
Exodus 10:5...každý kousek země tak, že země ani nebude vidět! Sežerou zbytek toho, co se zachránilo, vše, co vám...
Exodus 13:17...byla kratší. Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by litovat a vrátit se do...
Exodus 14:13...se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je nikdy neuvidíte. Hospodin bude...
Exodus 14:30...zachránil Izrael z ruky Egypťanů; Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu moře. Izrael viděl velikou...
Exodus 14:31...pak viděl egyptské mrtvé na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech,...
Exodus 16:32... je to uchováno pro všechna vaše pokolení.  vidí pokrm, jímž jsem vás krmil na poušti, když jsem vás...
Exodus 18:14...ním od rána do večera. Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem...
Exodus 19:4...Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na...
Exodus 20:18...svému bližnímu vůbec nic." Když všechen lid viděl a slyšel to hřmění a blýskání, troubení rohu a...
Exodus 20:22..."Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe. Nic mi nepostavíte...
Exodus 32:1...- kamenné desky psané Božím prstem. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili se...
Exodus 32:25...to hodil do ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k posměchu...
Exodus 33:10... kde Bůh mluvil s Mojžíšem. Všechen lid tehdy viděl oblakový sloup stojící u vchodu do Stanu a všechen...
Exodus 39:43...tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak...
Leviticus 5:1...Člověk se prohřeší v těchto případech: Když něco viděl nebo se to dozvěděl, a ačkoli slyšel přísežnou výzvu...
Numeri 13:28...jsou opevněná a velmi veliká, a navíc jsme tam viděli syny Anakovy. V negevském kraji žije Amalek; v...
Numeri 13:32...své obyvatele. Všichni lidé, které jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavy! Viděli jsme tam i zrůdné...
Numeri 13:33...jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavyViděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové...
Numeri 20:29...sestoupil z hory s Eleazarem. Když celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po...
Numeri 22:3...o všem, co Izrael provedl Emorejcům. Když Moáb viděl, kolik je Izraelitů, děsil se; z toho lidu ho jímala...
Numeri 22:41...Balaáma a vyvedl ho na Baalovo návrší, odkud byl vidět zadní voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav...
Numeri 23:9... komu Hospodin nespílá? Z vrcholků skal jej vidím a z pahorků jej spatřuji: Hle, lid, jenž o samotě...
Numeri 24:1...obětoval na každém oltáři býka a berana. Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak...
Numeri 24:17... jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkrytyVidím jej, i když to není teď, hledím na něj, i když ne...
Deuteronomium 1:19...celou touto velikou, hroznou pouští, kterou jste viděli, směrem k emorejskému pohoří, jsme dorazili do...
Deuteronomium 1:28...veliká a opevněná k nebi, a navíc jsme tam viděli Anakovce!'" Odpověděl jsem vám: "Nebojte se, nemějte...
Deuteronomium 1:31...co s vámi učinil v Egyptě a na poušti. Tehdy jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk...
Deuteronomium 3:21...jsem tenkrát přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma...
Deuteronomium 4:3...Boha, která vám udílím. Na vlastní oči jste viděli, co Hospodin učinil v Baal-peoru. Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 5:24...jeho hlas z prostředku ohně! Dnešního dne jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten může zůstat...
Deuteronomium 7:19...Egyptem! Vzpomeň si na veliké zkoušky, které jsi viděl na vlastní oči, na znamení a divy, na mocnou ruku a...
Deuteronomium 10:21...chloubou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděl, jak veliké a hrozné věci pro tebe vykonal. Tvoji...
Deuteronomium 11:7... co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal....
Deuteronomium 26:7... Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšelViděl naše utrpení, dřinu a porobu a vyvedl nás z Egypta...
Deuteronomium 29:1...Izrael a řekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin před vašima očima udělal s faraonem...
Deuteronomium 29:2...a s celou jeho zemí. Na vlastní oči jsi viděl veliké zkoušky, znamení a ty veliké divy. do...
Deuteronomium 29:16...jsme cestou sem prošli územím různých národůViděli jste jejich nechutnosti, jejich hnusné modly - dřevo...
Deuteronomium 32:19...na Boha, svého rodiče, jsi zapomněl. Hospodin to viděl! Odmítl je, na své syny a dcery dostal zlost. Řekl:...
Jozue 8:21... Když totiž Jozue i všechen lid viděli, že záloha dobyla město a že z města stoupá dým,...
Jozue 22:10...Gelilotu oltář; byl tak veliký, že ho bylo vidět zdaleka. K Izraelcům se donesla zpráva: "Hle, synové...
Jozue 23:3...jim: "Jsem stařec pokročilého věku. Sami jste viděli, co všechno Hospodin, váš Bůh, provedl se všemi těmi...
Jozue 24:7...na moře a zatopil je. Na vlastní oči jste viděli, co jsem vykonal v Egyptě. Po dlouhé době, kterou...
Soudců 2:7...po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežilividěli všechny ty veliké věci, které Hospodin pro Izrael...
Soudců 3:24... Po jeho odchodu přišli služebníci, a když viděli, že dveře střešního pokoje jsou zavřené na zástrčku,...
Soudců 7:13...druhému svůj sen: "Víš, zdál se mi takový senViděl jsem, jak se na midiánský tábor valil pecen ječného...
Soudců 9:43...na tři oddíly a ukryl do zálohy v polích. Když viděl, že lidé opravdu vycházejí z města, vyrazil proti nim...
Soudců 9:48... naložil si ji na rameno a řekl svým mužům: "Viděli jste, co dělám? Rychle to udělejte po mně!" Každý ve...
Soudců 12:3...nepřišli jste mi proti nim na pomoc. Když jsem viděl, že mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní život, vytáhl...
Soudců 13:22... "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla...
Soudců 14:11...hostinu, jak se na ženicha sluší. Když místní viděli, že je sám, vybrali třicet družbů, aby mu dělali...
Soudců 16:27...bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se Samsonem. Tehdy Samson volal k...
Soudců 18:7...A tak těch pět mužů šlo dál, přišli do LaišeViděli, že tamní lid žije v bezpečí jako Sidonci, v klidu a...
Soudců 18:9... "Zvedejte se, pojďme na ! " odpověděli. "Viděli jsme tu zem - je výborná! To tu chcete jen tak...
Soudců 18:26...Danovi synové pak pokračovali svou cestou. Míka viděl, že jsou silnější než on, a tak se otočil a vrátil se...
Soudců 20:36...mužů, samých bojovníků. Benjamínovi synové viděli, že jsou poraženi. Izraelci ustoupili před...
Soudců 20:41...se hlavní voj Izraelců obrátil. Když Benjamínci viděli, jaká pohroma se blíží, zhrozili se. Dali se před...
Růt 1:18...jen smrt s tebou rozdělí!" Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla jít s , přestala ji...
1. Samuel 5:7...i s okolím ranila nádory. Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se děje, říkali: "Truhla izraelského boha u nás...
1. Samuel 6:16...Hospodinu. Když to pětice filištínských vládců viděla, vrátili se toho dne zpátky do Ekronu. Toto jsou...
1. Samuel 10:11... Když všichni, kdo ho znali z dřívějškaviděli, jak prorokuje s proroky, říkali jeden druhému: "Co...
1. Samuel 10:14...a jeho mládence. "Hledali jsme oslice. Když jsme viděli, že nejsou k nalezení, šli jsme za Samuelem,"...
1. Samuel 10:24...lidu, o hlavu převyšoval všechny ostatní. "Vidíte, koho vám Hospodin vybral?" řekl jim Samuel. "V...
1. Samuel 13:6...v Michmasu na východ od Bet-avenu. Když Izraelci viděli, že jsou v úzkých a že vojsko je v tísni,...
1. Samuel 13:11..."Cos to udělal?" Saul odpověděl: "Když jsem viděl, že se lid rozbíhá a ty v dohodnutý čas nejdeš a že...
1. Samuel 14:16...z Boha. Saulovi strážní v Gibeji Benjamínově viděli, jak se to vojsko rozbíhá do všech stran. Saul řekl...
1. Samuel 14:52...urputná válka proti Filištínům. Kdykoli Saul viděl někoho schopného a udatného, povolal ho do své služby...
1. Samuel 16:18... kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát,"...
1. Samuel 17:25...se před ním v hrozném strachu dali na útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde...
1. Samuel 17:51...a dorazil ho; usekl mu hlavu. Když Filištíni viděli, že jejich hrdina padl, dali se na útěk. Izraelští a...
1. Samuel 17:55...a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištína, zeptal se svého...
1. Samuel 18:15...vedl úspěšně a Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak úspěšně si vede, měl z něj hrůzu. Všichni v...
1. Samuel 19:5...celému Izraeli veliké vítězství. Když jsi to viděl, radoval ses. Proč bys ubližoval nevinnému člověku?...
1. Samuel 22:9...Doeg Edomský, představený Saulových služebníků: "Viděl jsem Jišajova syna, jak přišel do Nobu k...
1. Samuel 23:22...a obhlédněte místo, kde se zdržuje. Kdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že se chová velmi vychytrale. A tak...
1. Samuel 24:5...ale seděl David se svými muži. Ti mu zašeptali: "Vidíš - to je ten den, o kterém ti říkal Hospodin: ‚Hle,...
1. Samuel 24:11...řeči, že se ti David snaží ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že mi v jeskyni Hospodin vydal...
1. Samuel 26:3...Ješimonem.David se zatím zdržoval v poušti. Když viděl, že za ním Saul přišel na poušť, vyslal zvědy, aby se...
1. Samuel 26:5... Potom se David vypravil k Saulovu tábořištiViděl místo, kde se uložil Saul a jeho vojevůdce Abner, syn...
1. Samuel 28:5...Izrael a utábořili se v pohoří Gilboa. Když Saul viděl filištínský tábor, byl naplněn hrůzou, uvnitř se celý...
1. Samuel 28:13...ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési božstvo," řekla...
1. Samuel 28:21...nic nejedl. Když ta žena přistoupila k Saulovividěla, jak je vyděšený, řekla mu: "Pohleď, tvá služebnice...
1. Samuel 31:5...tedy vzal meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na svůj meč a zemřel s...
2. Samuel 6:16...Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z oknaViděla, jak král David poskakuje a křepčí před Hospodinem,...
2. Samuel 10:9...a Maaky zaujali postavení v poli. Když Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, vybral ty...
2. Samuel 10:15...Amoncům a vrátil se do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak se přeskupili....
2. Samuel 10:19...králové, kteří byli Hadad-ezerovými vazalyviděli, že ho Izrael porazil. Uzavřeli tedy s Izraelci mír...
2. Samuel 13:35...západu z horského úbočí přichází množství lidí. "Vidíš," řekl Jonadab králi, "to jdou královští synové!...
2. Samuel 14:32...by mi lépe, kdybych tam zůstal! Chci krále vidět! Jestli na mně zůstává vina, raději zabít."...
2. Samuel 17:23...jediný, kdo by Jordán nepřekročil. Achitofel viděl, že se nestalo podle jeho rady, a tak osedlal osla a...
2. Samuel 18:10...zůstal viset mezi nebem a zemí. Jeden z mužů to viděl a oznámil Joábovi: "Právě jsem viděl Abšaloma, jak...
2. Samuel 18:11...viděl Abšaloma, jak visí na dubu!" "Tak tys ho viděl?" opáčil Joáb. "A proč jsi ho na místě nesrazil k...
2. Samuel 18:21...jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králi, co jsi viděl." Habešan se Joábovi poklonil a rozběhl se. Sádokův...
2. Samuel 18:27... "I ten dobrou zprávu," odpověděl král. "Vidím, jak běží ten první," ohlásila hlídka, "takhle běhá...
2. Samuel 18:29..."Když , králi, tvůj služebník Joáb posílalviděl jsem velký rozruch, ale nevím, co to bylo." "Postav...
2. Samuel 20:12...zatím ležel v krvi uprostřed cesty. Když ten muž viděl, že se všichni ve vojsku zastavují, odvlekl Amasu z...
2. Samuel 24:17...právě u mlatu Aravny Jebusejského. Když David viděl, jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece ...
1. Královská 3:21...jsem se ale na něj podívala v ranním světlevidím - to není můj syn; tohohle jsem neporodila!" Ta druhá...
1. Královská 3:28... který král vynesl, pojala je před králem bázeňViděli totiž, že v sobě Boží moudrost, aby vynášel soud....
1. Královská 6:18...a rozvité květy - vše bylo z cedru; kámen nebylo vidět. V nejvnitřnější části chrámu Šalomoun zřídil...
1. Královská 8:8...tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět...
1. Královská 8:24...ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to, jak vidíme, splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co...
1. Královská 10:4... aby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla všechnu Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl...
1. Královská 10:7...moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím...
1. Královská 12:16... skrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi těmito...
1. Královská 13:25...stál u mrtvoly. Vtom šli okolo nějací mužividěli, jak přes cestu leží mrtvola a u stojí lev....
1. Královská 16:18...vytáhl od Gibetonu a oblehli Tirsu. Když Zimri viděl, že město je dobyto, vešel do opevnění královského...
1. Královská 18:44...Eliáš. Teprve posedmé mládenec zvolal: "Vidím, jak od moře stoupá obláček, ne větší než dlaň."...
1. Královská 20:7...svolal všechny stařešiny země a řekl jim: "Sami vidíte, že ten člověk chce jen škodit. Když si ke mně...
1. Královská 20:13...jeden prorok se slovy: "Tak praví HospodinVidíš to ohromné množství vojska? Hle, dnes ti je vydám do...
1. Královská 21:29...Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vidíš, jak se přede mnou Achab pokořil? Protože se přede...
1. Královská 22:17...neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak...
1. Královská 22:19...ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo HospodinovoViděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský...
2. Královská 2:19... pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná." Odpověděl jim:...
2. Královská 3:26...obklíčili prakovníci a dobývali je. Moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů...
2. Královská 5:20...Gehazi, mládenec Božího muže Elíšy, řekl: "Tak vida, můj pán si odmítl vzít, co ten Aramejec Náman přinesl...
2. Královská 6:17...se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu oči,  vidí." Hospodin mládenci otevřel oči a hle - uviděl kolem...
2. Královská 6:20... Elíša řekl: "Hospodine, otevři jim oči,  vidí." Hospodin jim otevřel oči a hle - uviděli, že jsou...
2. Královská 6:32...než k němu královský posel dorazil, řekl jim: "Vidíte, ten vrahoun někoho poslal, aby připravil o...
2. Královská 7:15...jejich stopě k Jordánu a hle - po celé cestě viděli plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci na úprku...
2. Královská 9:17...král Achaziáš. Když strážný na jizreelské věži uviděl, jak se blíží Jehuův houf, zvolal: "Vidím nějaký...
2. Královská 9:26...krev Nábota a jeho synů, kterou jsem tu včera viděl prolévat, mi zaplatíš zde na tomto poli, praví...
2. Královská 9:27...jak řekl Hospodin." Jakmile judský král Achaziáš viděl, co se děje, ujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu se ale...
2. Královská 11:1...dvacet osm let. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila všechny, kdo...
2. Královská 12:11... které se přinášelo do Hospodinova chrámu. Když viděli, že je v truhlici hodně stříbra, přišel královský...
2. Královská 13:4...Hospodina o milost a Hospodin ho vyslyšelViděl totiž trápení, kterým aramejský král Izrael sužoval....
2. Královská 14:26... syna Amitajova, proroka z Gat-cheferu. Hospodin viděl trpké trápení Izraele, že je konec s pánem i kmánem a...
2. Královská 19:16... Hospodine, své ucho a slyš, otevři své očiviz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého...
2. Královská 20:5...mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle,...
2. Královská 20:15..." odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám,"...
2. Královská 23:17... Král se zeptal: "Čí je ten náhrobek, který tu vidím?" Místní mu odpověděli: "To je hrob Božího muže,...
2. Královská 23:24...modly a všechny ty ohavnosti, které bývaly vidět v judské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil slova...
1. Letopisů 10:5...tedy vzal meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na meč a zemřel. Tak...
1. Letopisů 12:18... ačkoli jsem nevinný, to Bůh našich otců vidí a soudí!" Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky,...
1. Letopisů 15:29...Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z oknaViděla, jak král David poskakuje a křepčí, a ve svém srdci...
1. Letopisů 19:10...přišli s nimi, zaujali postavení v poli. Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, a tak vybral ty...
1. Letopisů 19:16... Joáb se pak vrátil do Jeruzaléma. Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak vyslali posly a...
1. Letopisů 19:19...vojevůdce Šofacha. Když Hadad-ezerovi vazalové viděli, že je Izrael porazil, uzavřeli s Davidem mír a...
1. Letopisů 21:15...anděla, aby hubil Jeruzalém. Když pak Hospodin viděl tu zhoubu, pojala ho nad tím neštěstím lítost a řekl...
1. Letopisů 21:28... vrátí svůj meč do pochvy. Když David tenkrát viděl, že ho Hospodin na mlatu Aravny Jebusejského vyslyšel...
1. Letopisů 29:17... Z upřímného srdce jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný, přináší své dary s...
2. Letopisů 5:9...tak dlouhé, že jejich konce čnící od Truhly bylo vidět před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou...
2. Letopisů 6:15...ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to, jak vidíme, splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co...
2. Letopisů 7:3...Hospodinova sláva. Všichni synové Izraele viděli, jak sestupuje oheň. Když spatřili Hospodinovu slávu...
2. Letopisů 9:3... aby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl, pokrmy...
2. Letopisů 9:6...moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím...
2. Letopisů 10:16... skrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi takto:"Co...
2. Letopisů 12:7...a řekli: "Hospodin je spravedlivý!" Hospodin viděl, že se pokořili. Šemajáš proto dostal slovo...
2. Letopisů 15:9... Mnozí z Izraele se totiž přidali k Judovi, když viděli, že Hospodin, jeho Bůh, je s ním. Třetího měsíce...
2. Letopisů 18:16...neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak...
2. Letopisů 18:18...ale pokračoval: "Nuže, slyšte slovo HospodinovoViděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský...
2. Letopisů 20:24...druhému. Když Judští dorazili k místu, odkud je vidět daleko do pouště, rozhlíželi se po tom ohromném...
2. Letopisů 22:10...by mohl vládnout. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila z Judova...
2. Letopisů 24:22...jeho syna. Ten, když umíral, řekl: "Hospodin to vidí a zúčtuje." Než se rok s rokem sešel, vytáhlo proti...
2. Letopisů 25:19...šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Říkáš siVida, porazil jsem Edoma! Srdce se ti dme chloubou. Raději...
2. Letopisů 29:8...výstrahu a výsměch, jak to sami na vlastní oči vidíte. Hle, proto naši otcové padli mečem a naši synové,...
2. Letopisů 30:7...ze kterých udělal odstrašující příklad, jak sami vidíte. Nebuďte tvrdošíjní jako vaši otcové. Poddejte se...
2. Letopisů 31:8... Když přišel Ezechiáš se svými hodnostářividěli ty hromady, dobrořečili Hospodinu i jeho lidu...
2. Letopisů 32:2...opevněná města, která chtěl dobýt. Když Ezechiáš viděl, že se blíží Senacherib a že je rozhodnut napadnout...
Ezdráš 3:12...chrám, hlasitě plakali, když na vlastní oči viděli položení základů tohoto chrámu. Mnozí jiní ale...
Nehemiáš 2:17...jiným úředníkům. Teď jsem jim ale řekl: "Sami vidíte, jak bídně na tom jsme. Jeruzalém je zpustošený a...
Nehemiáš 9:9... A své slovo jsi splnil, neboť jsi spravedlivýViděl jsi trápení našich otců v Egyptě, u Rudého moře jsi...
Nehemiáš 13:15...Boha a jeho službám! V těch dnech jsem v Judsku viděl, jak v sobotu šlapou vinný lis, jak snášejí obilí na...
Nehemiáš 13:23...lásce se slituj nade mnou. V době jsem také viděl, jak si Židé berou ženy z Ašdodu a také Amonky a...
Ester 2:15...eunuch Hegaj, strážce žen. Každý, kdo Ester viděl, si ji oblíbil. Sedmého roku vlády krále Xerxe,...
Ester 3:4...když neposlouchal, pověděli to Hamanovi. Chtěli vidět, zda to Mordechajovi projde; řekl jim totiž, že je...
Ester 7:8...vrací ze zámecké zahrady do vinného pavilonkuvidí Hamana zhrouceného na Esteřině lehátku. "Tak on se...
Job 2:13...dní a sedm nocí s ním proseděli na zemi, a když viděli tu nesmírnou bolest, nikdo mu neřekl ani jediné...
Job 3:9... nadarmo kéž by na světlo čekala, paprsky úsvitu vidět neměla! Své lůno přede mnou měla uzavřít, oči...
Job 5:3...zahubí rozhořčení, omezenec umře závistíViděl jsem hlupáka zapustit kořeny, jeho dům ale náhle...
Job 6:21...je zklamání. Právě tak k ničemu jste teď vyVidíte hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem snad: ‚Dejte mi něco...
Job 7:8...štěstí nespatří. Nezahlédne oko, které  vidí teď, rozhlédneš se po mně, a nebudu tu víc. Jako...
Job 8:19...místa vytržen a to místo řekne: ‚Neznám ,' vida ho - jemu se šťastně povede, vždyť jinde z prachu...
Job 11:11...svolá soud, kdo mu zabrání? Podvodníky znávidí zlo, jak by mu mohlo uniknout? ‚Rozum dostane hlava...
Job 13:1... nechá vrávorat je jako opilce. To vše jsem viděl očima, slyšel ušima a rozpoznal. Co víte vy, to také...
Job 15:17...vodu pil! Něco ti povím, poslouchej, to, co jsem viděl, ti budu vyprávět, to, co hlásají mudrci, když netají...
Job 17:8...na se děsí poctiví, nevinní jsou pobouřeni: ‚Vida, bezbožník!' Spravedlivý ale jde svou cestou dál, kdo...
Job 21:20...' - raději odplatí jemu, aby se poučil!  vidí svou zkázu vlastníma očima, hněvání Všemohoucího ...
Job 22:19...ničemů míjejí!) Spravedliví jejich pád vidí s radostí, nevinní se smějí nad nimi: ‚Hleďme, jejich...
Job 27:12...jsem nic netajil. Vždyť jste to všichni sami viděli - proč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud...
Job 28:24...rozumí cestě k , to on , kde se nachází. On vidí všechny zemské končiny, všechno pod nebem si prohlíží....
Job 31:21... ruka někdy napadla sirotka, protože jsem viděl, že soud na - pak mi vyrvou paži z ramena,...
Job 32:5...čekal, protože byli starší než on. Když ale viděl, že ti tři muži nemají co odpovědět, vzplanul...
Job 34:21...cesty všech lidí, každý jejich krok on dobře vidí. Není temnoty a není příšeří, kde by se zločinci před...
Job 36:25... Všichni smrtelníci to dílo spatřují, člověk je vidí aspoň zpovzdálí. Hle, Bůh je veliký nad naše chápání,...
Job 38:22...je nesmírná! Dostal ses do sněžných skladišťviděl jsi, kde se kroupy skladují, které uchovávám pro čas...
Job 42:16...bratry. Potom Job žil ještě sto čtyřicet letviděl své děti a děti svých dětí do čtvrtého pokolení. ...
Žalmy 8:4...dokázal, mstivého protivníka abys překonal! Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés...
Žalmy 10:14...srdci si myslet, že na to nepřijdeš? Ty to však vidíš! Ty vnímáš trápení i žal, svou vlastní rukou abys...
Žalmy 16:8... velebím, i v noci učí svědomí. Hospodina vidím před sebou napořád, je po pravici, nezakolísám. ...
Žalmy 26:3...srdce i svědomí! Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost všude provází. Nesedám mezi...
Žalmy 34:9...kolem jeho ctitelů, aby je uhájil. Okustevizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v...
Žalmy 35:21...si na otvírají, volají: "Hohó! Co jsme to viděli!" Vidíš to, Hospodine? Nezůstaň mlčet, nevzdaluj se...
Žalmy 35:22... otvírají, volají: "Hohó! Co jsme to viděli!" Vidíš to, Hospodine? Nezůstaň mlčet, nevzdaluj se mi, Pane...
Žalmy 36:10...života je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidíme. Svou lásku rozestři na ty, kdo znají, svou...
Žalmy 37:13...na něj skřípe zuřivě, Hospodin se mu ale smějevidí, že přichází jeho den! S taseným mečem, s napjatým...
Žalmy 37:35... abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíšViděl jsem ničemu hrozné síly, jak rozložitý cedr se...
Žalmy 50:18...dát se poučit, slova za hlavu jsi zahodilVidíš-li zloděje, přátelíš se s ním, s cizoložníky ses...
Žalmy 64:6... jednají o tom, jak pasti nastražit. "Kdo by to viděl?" říkají si, "Kdo by vypátral naše zločiny?" Vypátrá...
Žalmy 73:3... kroky málem zbloudily. Začal jsem totiž vidět pyšným vida blahobyt ničemných: Žádnou bolestí se...
Žalmy 77:17...Jákobovy a Josefovy potomky. séla Vody , Boževiděly, vody viděly a hned se zachvěly, otřásly se i...
Žalmy 95:9... když pokoušeli vaši otcové. Zkusili viděli, co umím, to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let...
Žalmy 97:4...kolem dokola! Světu svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje se! Hory jak vosk před Hospodinem tají, před...
Žalmy 98:3...k domu Izraele, aby všechny končiny světa viděly spásu, již náš Bůh připravil! Jásej Hospodinu, celá...
Žalmy 106:44...- ve své špatnosti klesali stále níž! On ale viděl jejich tíseň, kdykoli slyšel jejich křik. Pamatoval...
Žalmy 107:24...v lodích, na mocné vody za svým řemeslem, takoví viděli skutky Hospodinovy, jeho zázraky na hlubině. Na jeho...
Žalmy 107:42...jak ovce rozmnožil. Poctiví radují se, když to vidí, ústa musejí zavřít všichni zlosyni! Kdo je moudrý, ...
Žalmy 109:25... jenom pro posměch, hlavami potřásají, když vidí . Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, ve svojí lásce...
Žalmy 114:3... Izrael stal se jeho královstvím. Moře to vidělo, dalo se na útěk, Jordán obrátil se nazpátek! Hory...
Žalmy 119:96...zabili, zatímco přemýšlím o tvých svědectvíchVidím, že vše dokonalé své hranice - ve tvém přikázání...
Žalmy 119:168... Tvých pravidel a svědectví držím se, ty přece vidíš všechny cesty . Kéž se volání k tobě, Hospodine...
Žalmy 139:16...hněten v zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy - dny, jež mi byly...
Přísloví 5:21...bys měl spočívat v náručí svůdkyně? Hospodin vidí všechny lidské cesty, každý jejich krok pozorně...
Přísloví 15:3...tupci z úst chrlí samé nesmysly. Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují. Krotký jazyk...
Přísloví 15:11...stezku; kdo nesnese domluvy, ten umírá. Hospodin vidí do hrobu i říše záhuby - do srdce člověka tím spíš!...
Přísloví 22:3...jedno: Stvořitelem obou je Hospodin. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na...
Přísloví 24:32...kopřivy, kamenná zídka celá zbořená! To, co jsem viděl, jsem si vzal k srdci, z onoho pohledu jsem se...
Přísloví 26:12...zvratkům, tak tupec opakuje vlastní pitomostViděl jsi člověka, co si moudrý připadá? Více se čekat...
Přísloví 27:12... mám co odpovědět na cizí urážky. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na...
Přísloví 29:13...vyděrač mají jedno společné: oběma dal Hospodin vidět světlo dne. Soudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn...
Přísloví 29:20...otroka pouhými slovy; rozumí sice, ale neodpovíViděl jsi člověka, co v řeči pospíchá? Více se čekat od...
Kazatel 1:14...úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývaliViděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je...
Kazatel 2:13...králův následník? Ne více než jeho předchůdci!) Viděl jsem, že moudrost je lepší než hloupost, tak jako je...
Kazatel 2:24...než jíst a pít a při svém pachtění se potěšitVidím však, že i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez...
Kazatel 3:16... je. Co minulo, Bůh vyhledá. A ještě něco jsem viděl pod sluncem: Namísto práva zlo, namísto spravedlnosti...
Kazatel 3:22...míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemíVidím tedy, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se z...
Kazatel 4:1...budoucnost? Když jsem se rozhlédl, znovu jsem viděl jen samé bezpráví pod sluncem: Slzy utiskovaných -...
Kazatel 4:7...námahy a honba za větrem! Když jsem se rozhlédlviděl jsem další marnost pod sluncem: Někdo je sám a nikoho...
Kazatel 4:15...se může stát králem, rozený král zase chudákemViděl jsem, že všichni, kdo žili pod sluncem, drželi s oním...
Kazatel 5:12...nespí pro sytost. Je hrozná bolest, kterou jsem viděl pod sluncem: Bohatství, které majitel kupí ke svému...
Kazatel 5:17...trápeních, v bolesti, ve zlobě! A tak jsem viděl, v čem spočívá štěstí: Je správné jíst a pít a užít...
Kazatel 6:1...na krátkost života. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem a která těžce doléhá na lidi: Bůh někomu...
Kazatel 6:9...že , jak se chovat před lidmi? Lepší je, co je vidět očima, než to, za čím duše utíká. I to je však...
Kazatel 7:11...dobrá jako zděděné jmění, prospěšná je těm, kdo vidí světlo dne. Být zaštítěn moudrostí je jako být...
Kazatel 7:15... co skrývá budoucnost. Za dnů své marnosti jsem viděl všechno: Spravedlivý umírá i se svou spravedlností,...
Kazatel 8:9...se nezachrání ani zločinem. To všechno jsem viděl, když jsem uvažoval o všem, co se odehrává pod...
Kazatel 8:10... kdy člověk panuje nad člověkem k jeho záhuběViděl jsem, jak se strojí pohřby zlosynům, kteří opustili...
Kazatel 8:17...oka, dokud neprohlédnu dění na zemi. Tehdy jsem viděl: Vše je Boží dílo! Člověk nepochopí, co se děje pod...
Kazatel 9:11...i vědění! Když jsem se rozhlédl pod sluncemviděl jsem, že běh nezáleží na rychlých a boj na statečných...
Kazatel 9:13... když na znenadání přichází chvíle neštěstíViděl jsem pod sluncem také tento příklad moudrosti a...
Kazatel 10:5...i chyby veliké. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem, a sice omyl, jehož se dopouštějí vládci:...
Kazatel 10:7...místa, ušlechtilí však vězí kdesi hlubokoViděl jsem otroky sedět na koních a velmože jít pěšky jako...
Kazatel 11:7...zda je stejně dobré obojí. Jak sladké je světlovidět slunce je tak příjemné! Jakkoli dlouho člověk žije,...
Kazatel 11:9... Jdi, kam vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před...
Píseň 3:3...nenašla. Našli strážní, co město obcházejí: - Viděli jste toho, kterého z duše miluji? Jen jsem je minula...
Píseň 7:1...Dokola, dokola, si prohlédnem! Copak vidíte na Šulamitce, když mezi námi tancuje? Jak krásné...
Izaiáš 1:1...koření! Vidění o Judovi a jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády judských králů Uziáše,...
Izaiáš 2:1...vzplane - nikdo to nebude moci uhasit! Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o Judovi a Jeruzalémě: V...
Izaiáš 13:1...uprostřed tebe!" Ortel nad Babylonem, jak jej viděl Izaiáš, syn Amosův: Zvedněte korouhev na holém návrší...
Izaiáš 18:3... kdo žijete na světě, vy, kteří obýváte zemvizte na horách zdviženou korouhev, slyšte, jak troubí...
Izaiáš 21:3...bolesti. Skličuje to, co slyším, to, co vidím, děsí! Srdce se mi chvěje v hrudi, celý se třesu...
Izaiáš 21:9...den co den, každičkou noc jsem na hlídce. Hlevidím jezdce přijíždět, dvojice mužů blíží se!" Pak přišel...
Izaiáš 26:11... Svou rukou, Hospodine, hrozíš jim, oni to ale nevidí. vidí, jak horlíš pro svůj lid! se zastydí! ...
Izaiáš 37:17... Hospodine, své ucho a slyš, otevři své očiviz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého...
Izaiáš 38:5...Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle,...
Izaiáš 39:4..." odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám,"...
Izaiáš 41:5...ten první, budu tentýž i na konci! Ostrovy to vidí a bojí se, končiny země třesou se. Shromáždili se...
Izaiáš 41:20...cypřiši a jilmy spolu s jedlemi, to všichni vidí a poznají, to uváží a pochopí, že to svou rukou...
Izaiáš 42:18... Hluší, poslouchejte, slepí, prohlédněte,  vidíte! Kdo je tak slepý jako můj služebník, hluchý jako...
Izaiáš 42:20...- slepý jako Hospodinův služebník? Tolik jsi viděl, ale nedbal jsi, uši máš otevřené, ale neslyšíš!...
Izaiáš 52:8...strážní volají, společně křičí radostí, protože vidí na vlastní oči, jak se k Sionu vrací Hospodin. Dejte...
Izaiáš 52:10...přímo na očích, aby všechny zemské končiny viděly spásu, již náš Bůh připravil. Pryč, pryč, vyjděte...
Izaiáš 53:2...honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný...
Izaiáš 57:18...skryt, oni však stále po svém odcházeli pryčViděl jsem jejich cesty - přesto je uzdravím, znovu je...
Izaiáš 58:7... ubohým bezdomovcům svůj dům otevřít? Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít, přestat být netečný k...
Izaiáš 59:15...kdo se straní zla, je vydáván napospas. Hospodin vidí a nelíbí se mu to, že právo zmizelo. Když viděl, že tu...
Izaiáš 59:16...vidí a nelíbí se mu to, že právo zmizelo. Když viděl, že tu není žádný zastánce, že tu není ani jeden,...
Izaiáš 63:5...konečně přišlo léto odplaty. Když jsem viděl, že není žádný pomocník, zhrozil jsem se, že v nikom...
Izaiáš 66:5...jeho slovem chvějete: Vaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás pro jméno zavrhli, říkají: " se...
Izaiáš 66:8...se syn! Kdo kdy slyšel co takového? Kdo kdy viděl co podobného? Vznikne snad země v jednom dni? Narodí...
Jeremiáš 1:11...a sázel." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Co vidíš, Jeremiáši?" "Vidím prut mandloně," odpověděl jsem....
Jeremiáš 1:12..."Vidím prut mandloně," odpověděl jsem. "Vidíš dobře," řekl mi Hospodin, "neboť bdím nad svým...
Jeremiáš 1:13..." Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Co vidíš?" "Vidím vroucí kotel," odpověděl jsem, "jak se...
Jeremiáš 3:6...Za dnů krále Jošiáše mi Hospodin řekl: "Vidíš, co provádí ta poběhlice Izrael? Tahá se na kdejaký...
Jeremiáš 3:7... co provedla, se vrátí ke mně, ale nevrátila seViděla to její sestra, zrádkyně Juda. Viděla, že jsem tu...
Jeremiáš 3:8...se. Viděla to její sestra, zrádkyně JudaViděla, že jsem tu poběhlici Izrael kvůli všemu jejímu...
Jeremiáš 4:23...zlu jsou velmi šikovní, konat dobro však neumí." Viděl jsem zemi - hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi...
Jeremiáš 4:24...prázdná, vzhlédl jsem k nebi - bylo bez světlaViděl jsem hory - celé se chvěly, otřásaly se všechny...
Jeremiáš 4:25...- celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorkyViděl jsem a hle - nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeli...
Jeremiáš 4:26...hle - nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeliViděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla...
Jeremiáš 7:11...jménem, stal doupětem lupičů? Jenže to dobře vidím, praví Hospodin. Jen si zajděte do Šíla, na místo,...
Jeremiáš 12:3...jsi však vzdálený. Ty , Hospodine, znášvidíš a zkoušíš, zda jsem ti v srdci oddaný. Odvleč je...
Jeremiáš 13:27...cizoložství, tvůj chtíč i tvé zvrhlé smilněníViděl jsem tvé nechutnosti na kopcích i v polích. Běda ti,...
Jeremiáš 20:12... Hospodine zástupů, jenž spravedlivé zkoušíšvidíš do srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi -...
Jeremiáš 23:13...zúčtuji, praví Hospodin. U proroků v Samaří jsem viděl nechutnost: prorokovali při Baalovi a sváděli Izrael,...
Jeremiáš 23:14...Izrael, můj lid. U proroků v Jeruzalémě jsem viděl úděsnost: páchání nevěry a život ve lži; zločincům...
Jeremiáš 23:18...nestane!' Kdo ale stál v radě Hospodinově, aby viděl a slyšel jeho řeč? Kdo dával pozor, aby jeho slova...
Jeremiáš 24:3...špatné fíky, tak špatné, že nešly jíst. "Co vidíš, Jeremiáši?" zeptal se Hospodin. "Fíky," odpověděl...
Jeremiáš 29:32... kdo by z jeho rodiny v tomto lidu přežilviděl, co dobrého učiním pro svůj lid, praví Hospodin." ...
Jeremiáš 30:6...se a ptejte se: Copak může muž rodit? Proč tedy vidím všechny muže s rukama na břiše jako rodičky, s...
Jeremiáš 32:24... Naplňuje se to, co jsi řekl - vždyť to sám vidíš! Hospodine, Pane, můj, město padá do rukou Babyloňanů...
Jeremiáš 42:2... svému Bohu, za celý tento pozůstatek lidu. Sám vidíš, jaká hrstka nás z našeho množství zbyla. Kéž nám...
Jeremiáš 44:2...praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Sami jste viděli všechno to neštěstí, které jsem dopustil na...
Jeremiáš 46:5...přilbách, kopí vyleštěná, oblečte pancíře! Co to vidím? V děsu ustupují, jejich hrdinové sraženi, zoufale...
Pláč 1:8...se nečistou. Každý ctitel teď pohrdá, když vidí její nahotu, a ona zatím sténá, hanbou zakrývá si tvář...
Pláč 1:10... co bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítelViděla, jak do její svatyně vtrhli pohané - ti, o kterých...
Pláč 2:11...panny svěsily hlavy k zemi. Pro slzy sotva vidím, útroby se chvějí. Srdce mi puká nad ranami, jež...
Pláč 3:51...se podívá na nás. Ach, jak jsem ztrápený, když vidím dcery svého města! Nepřátelé jak ptáčka lovili,...
Pláč 3:59..., Hospodine, vykoupil! křivdy, Hospodineviděl jsi, pomoz mi k spravedlnosti! Viděl jsi, jak se mi...
Pláč 3:60... Hospodine, viděl jsi, pomoz mi k spravedlnostiViděl jsi, jak se mi pořád mstí, jak na chystají samé...
Ezechiel 1:27...podobný člověku. Jakoby od jeho pasu vzhůru jsem viděl cosi jako třpyt žhnoucího vzácného kovu; kolem dokola...
Ezechiel 3:23...sláva! Právě taková sláva, jakou jsem viděl u průplavu Kebar. Padl jsem na tvář. Vstoupil však do...
Ezechiel 8:2...a hle - jakoby lidská postava! Od pasu dolů bylo vidět jakoby oheň a od pasu vzhůru jakoby třpyt žhnoucího...
Ezechiel 8:6...ta urážlivá socha. "Synu člověčí," řekl mi, "vidíš, co páchají? Ty hrozné ohavnosti, které zde dům...
Ezechiel 8:12...a vzhůru stoupal oblak vonného dýmu. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Toto páchají stařešinové...
Ezechiel 8:15...hle - seděly tam ženy oplakávající boha Tamúze. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Uvidíš ale ještě horší...
Ezechiel 8:17...k východu se klaněli vycházejícímu slunci! "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "To snad domu Judy...
Ezechiel 10:8... Ten ho vzal a odešel. (Cherubům byly pod křídly vidět jakoby lidské ruce.) Podíval jsem se a hle - vedle...
Ezechiel 16:37...ses těšila, jsi je milovala, anebo nenáviděla. Shromáždím je proti tobě z celého okolí a obnažím...
Ezechiel 16:50...ohavně, a proto jsem je odstranil, jak jsi sama viděla. Samaří přitom nehřešila ani z poloviny jako ty! Ve...
Ezechiel 18:14...krev ulpí na něm. Třeba však zplodí syna, který vidí všechny hříchy, které jeho otec páchá, prohlédne a...
Ezechiel 19:5...pasti; za háky ho do Egypta odvlekli. Když lvice viděla, že se nedočká, její naděje že zhynula, vzala jiné...
Ezechiel 23:11...všemi ženami. Její sestra Oholíba to všechno viděla, ale ve svém chtíči a smilstvu byla ještě horší než...
Ezechiel 23:13...- samých krasavcích, co jezdí na koníchViděl jsem, jak se poskvrnila; chovala se stejně jako ta...
Ezechiel 28:17... tedy srazil k zemi, před očima králů, aby  viděli. Kvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní...
Ezechiel 28:18...tebe jen popel na zemi, před očima všech, kdo  viděli. Všichni, kdo znali mezi národy, jsou z tebe...
Ezechiel 30:21... přerazil jsem paži faraona, krále EgyptaVidíš? Není ovázána ani léčena, nedostal dlahu ani žádný...
Ezechiel 37:8...se s rachotem začaly připojovat jedna ke druhéViděl jsem, jak se pokrývají šlachami a masem a jak se...
Ezechiel 40:4...právě proto jsi sem byl přiveden. Všechno, co vidíš, oznam domu Izraele." Spatřil jsem chrámový okrsek...
Ezechiel 47:6... že se v muselo plavat a nešla přebrodit. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. Poté vzal zpět na břeh...
Daniel 2:26...Baltazar zeptal: "Ty bys mi uměl sdělit, co jsem viděl ve snu a co to znamená?" Daniel králi odpověděl:...
Daniel 2:28...dnech. Sen a vidění, která jsi v mysli viděl na lůžku, jsou následující: Když jsi, králi, ležel na...
Daniel 2:41...i ono království vše rozbíjet a ničit. A že jsi viděl nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti železné znamená,...
Daniel 2:43...bude zčásti silné a zčásti křehké. A že jsi viděl železo smíšené s obyčejnou hlínou znamená, že se...
Daniel 3:25...muže?" "Jistě, Výsosti," odpověděli. "Jenže  vidím čtyři muže," on na to, "a rozvázané! Procházejí se v...
Daniel 3:27...i královští rádcové se shromáždili, aby viděli ty muže, kterým oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na...
Daniel 4:2...se mi ale zdál hrůzný sen. To, co jsem v mysli viděl na lůžku, ohromilo. Nařídil jsem proto, se ke...
Daniel 4:6...a že ti žádné tajemství není těžké. Toto jsem viděl ve snu; pověz mi, co to znamená. Na lůžku jsem měl v...
Daniel 4:8... jeho vrchol dosáhl k nebi, a ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl krásné listí a hojné ovoce,...
Daniel 4:15...je tedy sen, který jsem , král Nabukadnezarviděl. Ty mi jej teď, Baltazare, vylož, neboť mi jej žádný...
Daniel 4:17...výklad o tvých odpůrcích! Ten strom, který jsi viděl růst a sílit, jeho vrchol dosáhl k nebi, strom,...
Daniel 4:20...k nebi, a tvá vláda sahá na kraj světaViděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupuje z nebe a...
Daniel 7:4...jako lev, ale měla orlí křídla. Potom jsem viděl, jak ta křídla byla vylomena; byla zvednuta ze...
Daniel 7:15...se nezhroutí! To, co jsem Daniel v mysli viděl, velmi rozrušilo. Přistoupil jsem tedy k jednomu z...
Daniel 7:21...mohutněji než ostatní. Díval jsem se tedy dálviděl jsem, jak ten roh vede válku proti svatým a přemáhá...
Daniel 8:2...po onom předchozím. V tomto vidění jsem se viděl v královském sídelním městě Súsách v provincii Elam;...
Daniel 8:4...byl delší než druhý, ačkoli vyrostl pozdějiViděl jsem toho berana trkat na západ, na sever i na jih;...
Daniel 8:6...k tomu dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát na břehu, zuřivě proti němu vyrazil. Viděl jsem,...
Daniel 8:7...viděl stát na břehu, zuřivě proti němu vyrazilViděl jsem, jak na berana vztekle útočí, vráží do něj a...
Daniel 8:20...poslední čas. Ten dvourohý beran, jehož jsi viděl, jsou králové Médie a Persie. Ten bradatý kozel je...
Ozeáš 6:10... aby provozovali zvrhlosti! V domě Izraele vidím hroznou věc: Efraim se tam zabývá smilstvem,...
Amos 7:8...na hradbě s olovnicí, s olovnicí v ruce. "Co vidíš, Amosi?" zeptal se Hospodin. "Olovnici," odpověděl...
Amos 8:2...mi ukázal toto: Hle - koš zralého ovoce! "Co vidíš, Amosi?" zeptal se . "Koš zralého ovoce," odpověděl...
Nahum 2:1... Chystám ti hrob. Jsi hanebný!" Hle, jsou vidět na horách nohy posla dobrých zpráv - přichází pokoj...
Abakuk 1:3..."Násilí!" a ty nezachráníš? Proč necháváš vidět neštěstí? Proč bezpráví jen přihlížíš? Přede mnou jen...
Abakuk 3:7...- jemu patří stezky věčnosti! Kúšanské stany vidím v bolestech, plachty Midiánu třesou se. To se,...
Ageus 2:3...lidu: Zbývá mezi vámi ještě někdo, kdo viděl tento chrám v jeho dřívější slávě? A jak ho vidíte...
Zachariáš 4:2...probudil, jako se probouzí ten, kdo spí. "Co vidíš?" zeptal se . "Vidím svícen," odpověděl jsem, "celý...
Zachariáš 5:2...jsem zvedl oči a hle - jakýsi letící svitek! "Co vidíš?" zeptal se anděl. "Vidím letící svitek, 20 loktů...
Zachariáš 10:2...poli zeleň dopřeje. Bůžkové mluví bludy a věštci vidí lži; vykládají své marné sny a potěšují přeludy. Proto...
Matouš 2:9...krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, se zastavila nad...
Matouš 5:16...v domě. Tak vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v...
Matouš 6:4...tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, odmění. Také když se modlíte, nebuďte jako...
Matouš 6:6...svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte...
Matouš 6:18...tvému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, odmění." "Nehromaďte si poklady na zemi,...
Matouš 7:3...mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku...
Matouš 8:18...neduhy sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš viděl, kolik je kolem něj lidí, přikázal učedníkům, se...
Matouš 11:4..."Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšítevidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí,...
Matouš 11:5...vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší,...
Matouš 12:22...démonem a on ho uzdravil, takže mluvilviděl. Všechny zástupy žasly: "Není snad tohle ten Syn...
Matouš 12:38...a farizeů odpověděli: "Mistře, chceme od tebe vidět nějaké znamení." On jim však řekl: "Zlé a cizoložné...
Matouš 13:13... co . Proto k nim mluvím v podobenstvích, že vidí, ale nevidí a slyší, ale neslyší ani nerozumějí....
Matouš 13:16...je nemohl uzdravit.' Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim uším, že slyší. Amen, říkám vám, že mnozí...
Matouš 13:17...vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, co vy vidíte, ale neviděli a slyšet, co vy slyšíte,...
Matouš 14:30...a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit....
Matouš 15:31...mu je k nohám a on je uzdravoval. Když lidé viděli, jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí...
Matouš 18:31... dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a...
Matouš 21:15...uzdravil. Když ale vrchní kněží a znalci Písma viděli divy, které konal, a děti, jak v chrámě křičí:...
Matouš 21:20...ovoce!" A ten fíkovník hned uschl. Když to viděli učedníci, podivili se: "Jak to, že ten fíkovník tak...
Matouš 21:32...a nevěstky mu uvěřili. Ale ani potom, co jste to viděli, jste si nerozmysleli, že mu uvěříte." "Poslechněte...
Matouš 24:2...mu ukázali chrámové stavby. On jim ale řekl: "Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen...
Matouš 25:37...mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme  viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti...
Matouš 25:38...anebo žíznivého a dali ti napít? Kdy jsme  viděli jako cizince a přijali anebo nahého a oblékli ?...
Matouš 25:39... anebo nahého a oblékli ? Kdy jsme  viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?' Král...
Matouš 25:44...jste .' Tehdy mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme  viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo...
Matouš 26:58...dvůr. Vešel dovnitř a sedl si mezi sluhy, aby viděl konec. Vrchní kněží i celá Velerada pak proti...
Matouš 27:24...křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší...
Matouš 27:54... Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s nímviděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se...
Marek 5:15... co se to stalo. Když přišli k Ježíšovividěli toho, který býval posedlý tou Legií, jak tam sedí...
Marek 5:31...se dotkl mého roucha?" Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš se: Kdo se ...
Marek 5:32...se: Kdo se dotkl?" On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s ...
Marek 8:23...mu na oči, vložil na něj ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?" On vzhlédl a řekl: "Rozeznávám lidi - vidím...
Marek 8:24...něco?" On vzhlédl a řekl: "Rozeznávám lidividím něco jako chodící stromy." Znovu mu vložil ruce na...
Marek 8:25...ruce na oči, a když vzhlédl, byl uzdravenViděl všechno jasně i na dálku. Ježíš ho pak poslal domů se...
Marek 9:9...z hory jim přikázal, aby nikomu neříkali, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Nechali si...
Marek 9:38... který poslal." "Mistře," řekl mu na to Jan, "viděli jsme jednoho, který nechodí s námi, jak ve tvém...
Marek 10:51...zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Rabboni,  vidím!" odpověděl slepec. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra ...
Marek 12:28..." Jeden ze znalců Písma slyšel jejich rozpravuviděl, jak dobře jim odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se...
Marek 13:2... jaké kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Vidíš ty veliké stavby? Nezůstane tu kámen na kameni....
Marek 16:11...a plakali. Když slyšeli, že žije a že ho viděla, neuvěřili. Potom se dvěma z nich ukázal jiným...
Marek 16:14...a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného. Potom jim řekl: "Jděte do celého světa...
Lukáš 2:20...návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšelividěli všechno tak, jak jim bylo řečeno. Osmého dne, když...
Lukáš 5:26...Boha. Naplněni bázní říkali: "Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného!" Ježíš šel dál. Když uviděl v...
Lukáš 6:41... kdo je vyučen, bude jako jeho mistr. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku...
Lukáš 7:22...jim odpověděl: "Jděte a vyřiďte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou...
Lukáš 7:44...Ježíš. Otočil se k ženě a zeptal se Šimona: "Vidíš tu ženu? Když jsem přišel do tvého domu, nepodal jsi...
Lukáš 8:16...pod postel. Postaví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno,...
Lukáš 8:20...matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí  vidět." On jim však odpověděl: " matka a moji bratři jsou...
Lukáš 8:47...dotknout. Cítil jsem, jak ze vyšla moc." Žena viděla, že se to neutají. S rozechvěním přistoupila, padla...
Lukáš 9:36...zticha a v těch dnech nikomu neprozradili, co viděli. Když pak druhý den sestoupili z hory, vyšla mu...
Lukáš 9:47...otázka, kdo z nich je největší. Když Ježíš viděl, jaké myšlenky mají v srdci, vzal dítě, postavil je...
Lukáš 9:49... ten bude veliký." "Mistře," řekl mu na to Jan, "viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony, a...
Lukáš 9:54...protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat...
Lukáš 10:18...se nám poddávají ve tvém jménu!" Odpověděl jim: "Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji...
Lukáš 10:23...k učedníkům a řekl jim: "Blaze očím, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové...
Lukáš 10:24...že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli...
Lukáš 11:33...pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré...
Lukáš 12:54...tchyni." Potom se obrátil k zástupům: "Když vidíte od západu přicházet oblak, hned říkáte: ‚Blíží se...
Lukáš 18:41...ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Pane,  vidím!" zvolal. "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá víra ...
Lukáš 18:43...za ním, oslavoval Boha a všechen lid, který to viděl, vzdal chválu Bohu. Ježíš přišel do Jericha a...
Lukáš 19:7...tedy slezl a radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali: "To šel na návštěvu k takovému...
Lukáš 19:37...radostně chválit Boha za všechny zázraky, které viděli. Volali: "Požehnaný král, jenž přichází v...
Lukáš 21:6...Ježíš na to řekl: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno."...
Lukáš 21:30..."Podívejte se na fíkovník a ostatní stromy. Když vidíte, jak pučí, sami víte, že se blíží léto. Stejně tak,...
Lukáš 23:49...z Galileje, stáli opodál a všechno to viděli. Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem...
Lukáš 23:55...němu i ženy, které s Ježíšem přišly z GalilejeViděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Vrátily se domů,...
Lukáš 24:37..." řekl. Oni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim tedy: "Proč jste tak vylekaní? Proč...
Lukáš 24:39...přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti; jak vidíte, je mám!" Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy...
Jan 1:32... aby byl zjeven Izraeli." Jan vydal svědectví: "Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a...
Jan 1:34...to je ten, který křtí Duchem svatým.' jsem to viděl a vydávám svědectví, že on je Boží Syn." Druhého dne...
Jan 1:48...lest!" "Odkud znáš?" zeptal se Natanael. "Viděl jsem pod fíkovníkem," řekl mu Ježíš, "ještě než ...
Jan 1:50...mu odpověděl: "Věříš proto, že jsem ti řeklViděl jsem pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci." A...
Jan 2:23...během toho svátku uvěřili v jeho jméno, neboť viděli zázraky, které dělal. Ježíš se jim ale nesvěřoval,...
Jan 3:11...o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte,...
Jan 3:32...přišel z nebe, je nade všechny. Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo...
Jan 4:19...teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." "Panevidím, že jsi prorok," odpověděla žena. "Naši otcové...
Jan 4:45...ho vítali, neboť byli o svátcích v Jeruzaléměviděli všechno, co tam dělal. Znovu se vrátil do Kány...
Jan 5:6...jeden člověk, nemocný třicet osm let. Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je dlouho nemocen....
Jan 5:19...Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn....
Jan 6:2...jezero a šel za ním veliký zástup, protože viděli zázraky, které konal na nemocných. Ježíš vystoupil...
Jan 6:14... které zbyly po těch, kdo jedli. Když lidé viděli, jaký zázrak udělal, říkali: "Je to opravdu ten...
Jan 6:26... amen, říkám vám: Nehledáte proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste...
Jan 6:30...on poslal." "Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti?" zeptali se ho. "Co děláš? Naši otcové...
Jan 6:36...žíznit. Ale jak jsem vám řekl: I když jste  viděli, nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke...
Jan 6:40...vůle mého Otce, který poslal - aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A ho vzkřísím...
Jan 6:46...a učí se od něj, přichází ke mně. Ne že by někdo viděl Otce; jediný, kdo viděl Otce, je ten, který je od...
Jan 6:62... a tak jim řekl: "Tohle vás uráží? A co kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Duch je...
Jan 7:3...odsud a vydej se do Judska, i tvoji učedníci vidí, jaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece...
Jan 8:38...slovo u vás nemá místo. mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od...
Jan 8:57...a zaradoval se." "Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to Židé. Ježíš odpověděl:...
Jan 9:7...Poslaný). Odešel tedy a umyl se, a když přišelviděl. Sousedé a ti, kdo ho dříve vídali žebrat, tedy...
Jan 9:15... "Položil mi na oči bláto, umyl jsem sevidím," odpověděl jim. "Ten člověk není od Boha, vždyť...
Jan 9:19...narodil slepý?" ptali se jich. "A jak to, že teď vidí?" "Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý,"...
Jan 9:21...slepý," odpověděli jeho rodiče. "Jak to, že teď vidí, ale nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se...
Jan 9:25...odpověděl jim. "Vím jen, že jsem byl slepý a teď vidím." A tak ho vyslýchali dál: "Co ti udělal? Jak ti...
Jan 9:37... "kdo to je, abych v něj mohl věřit?" " jsi ho viděl," řekl mu Ježíš. "Je to ten, který s tebou mluví."...
Jan 9:39...jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a vidoucí oslepli." Když to uslyšeli někteří z...
Jan 9:41...hřích," odpověděl jim Ježíš. "Vy ale říkáte: ‚Vidíme,' a tak váš hřích trvá." "Amen, amen, říkám vám:...
Jan 10:12... Nádeník ale není pastýř a ovce mu nepatří; když vidí přicházet vlka, opouští ovce a utíká. Když se pak vlk...
Jan 11:9...hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopýtá,...
Jan 11:45...Ježíš. Mnozí z těch Židů, kteří přišli k Mariividěli, co Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili. Někteří však...
Jan 12:9... a tak přišli - nejen kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Vrchní kněží se...
Jan 12:19...zástupech. Farizeové tehdy jedni druhým říkali: "Vidíte? Nic nezmůžete! Celý svět jde za ním!" Někteří z...
Jan 12:21...Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chtěli bychom vidět Ježíše." Filip o tom šel říci Ondřejovi a společně to...
Jan 12:45...věří ne ve mne, ale v Toho, který poslal. Kdo vidí , vidí Toho, který poslal. , světlo, jsem...
Jan 14:7...byste i mého Otce. Od nynějška ho znáteviděli jste ho!" "Pane," řekl mu Filip, "stačí, když nám...
Jan 14:9... "tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi ? Kdo viděl , viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'?...
Jan 15:24...neudělal nikdo jiný, neměli by hřích. Teď ale viděli, a nenáviděli - jak , tak mého Otce. Ale to vše se...
Jan 17:24...jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem , aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi miloval před...
Jan 19:35...kopím a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ...
Jan 20:18...Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co řekl. Večer téhož dne, onoho prvního...
Jan 20:20...ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána. "Pokoj vám," opakoval Ježíš. "Jako poslal...
Jan 20:25...Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou...
Jan 20:29...Bůh!" zvolal Tomáš. "Uvěřil jsi, protože jsi  viděl," řekl mu Ježíš. "Blaze těm, kteří neviděli, a...
Skutky 1:11...vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet." Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od...
Skutky 2:25...zůstat v její moci. David o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou napořád, je po pravici, nezakolísám. ...
Skutky 2:33...od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití. David přece nevystoupil...
Skutky 3:9... poskakoval a chválil Boha. Všichni ho tam viděli, jak chodí a chválí Boha, a poznali, že je to ten,...
Skutky 3:16...víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která se opírá o něj, ho před...
Skutky 4:13... v němž bychom mohli být spaseni!" Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou to...
Skutky 4:20...více než Boha? Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli." Když ale nemohli najít nic, za co by je...
Skutky 6:15... kdo seděli ve Veleradě, na něj upřeli pohledviděli jeho tvář jako tvář anděla. Velekněz se ho zeptal:...
Skutky 7:34... na němž stojíš, je svatá půda. Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě; slyšel jsem jejich nářek...
Skutky 7:44...řekl Mojžíšovi, aby ho udělal podle vzoru, který viděl. Tento stánek převzali naši otcové a s Jozuem jej...
Skutky 7:56...Ježíše stojícího po Boží pravici a zvolal: "Hlevidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží...
Skutky 8:6...slovům v celých zástupech, protože slyšelividěli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velikým...
Skutky 8:13...Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen....
Skutky 8:23...se - snad ti Bůh ten úmysl tvého srdce odpustíVidím, jak jsi plný hořkosti a spoutaný nepravostí." Šimon...
Skutky 9:35...a všichni obyvatelé Lyddy a Šáronu, kteří ho viděli, se obrátili k Pánu. V Joppě pak žila jedna učednice...
Skutky 10:34...Bůh svěřil." Petr se ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu...
Skutky 12:3... bratra Janova, popravil mečem, a když viděl, že se to Židům líbí, rozhodl se zatknout i Petra....
Skutky 12:11...opustil. Když Petr přišel k sobě, řekl si: "Teď vidím, že to bylo doopravdy! Pán poslal svého anděla a...
Skutky 14:9...slovům. Když se mu Pavel podíval do očíviděl jeho víru, že bude uzdraven, řekl silným hlasem:...
Skutky 14:11...rovně!" A on vyskočil a začal chodit. Když lidé viděli, co Pavel udělal, začali lykaonsky volat: "Bohové...
Skutky 17:16...za Pavlem. Když na Pavel čekal v Athénáchviděl, jak je to město plné model, jeho duch se bouřil....
Skutky 17:22...postavil doprostřed Areopagu a řekl: "Athéňanévidím, že jste v každém ohledu velmi nábožní lidé. Když...
Skutky 19:26...z tohoto řemesla pramení náš blahobyt. Jak ale vidíte a slyšíte, onen Pavel přesvědčil a odvrátil veliké...
Skutky 21:20...to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: "Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo, a ti všichni...
Skutky 21:29...místo poskvrnil!" (Předtím s ním totiž ve městě viděli Trofima z Efesu a domnívali se, že ho Pavel přivedl...
Skutky 22:9... kterého ty pronásleduješ.' Moji společníci viděli světlo; hlas, který ke mně mluvil, ale neslyšeli....
Skutky 22:15... Přede všemi lidmi mu budeš svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. Na co ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smyj...
Skutky 22:18... Při modlitbě jsem v chrámu upadl do vytrženíviděl jsem Pána. Řekl mi: ‚Pospěš si! Rychle opusť...
Skutky 25:24...zahájil: "Králi Agrippo a všichni přítomnívidíte tu muže, o něhož v Jeruzalémě i zde žádala celá...
Skutky 26:16... učinil služebníkem a svědkem toho, co jsi viděl, i toho, v čem se ti ještě ukážu. Budu ...
Skutky 27:20...nepřestávala zuřit ani po mnoha dnech. Nebylo vidět slunce ani hvězdy, se nakonec ztrácela všechna...
Skutky 27:39...Konečně se rozednilo. Nemohli tu zem poznat, ale viděli jakousi zátoku s plochým břehem. Na ten se chtěli...
Skutky 28:6...náhle padne mrtev. Když ale dlouho čekalividěli, že se mu nic zlého neděje, změnili názor a začali...
Římanům 7:23...souhlasím s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mysli a činí...
Římanům 8:24...jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč...
Římanům 12:17... Nikomu neodplácejte zlo zlem. všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se...
1. Korintským 8:10...pro slabší kamenem úrazu. Co kdyby někdo viděl - tebe, který jsi "došel poznání" - jak sedíš u jídla...
1. Korintským 10:13... že pevně stojí, dává pozor, aby nepadl. Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi...
1. Korintským 13:12... s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď...
2. Korintským 4:18...jež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž...
2. Korintským 10:7...připraveni potrestat každou neposlušnost. To si vidíte jen na špičku nosu? Kdo je přesvědčen, že patří...
2. Korintským 12:6... aby si někdo o mně nemyslel víc, než co u  vidí nebo ode slyší. Aby mi ta úžasná zjevení příliš...
Galatským 3:7...a ten mu to počítal za spravedlnost". Z toho vidíte, že synové Abrahamovi jsou lidé víry. Písmo...
Efeským 1:18...ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství...
Filipským 1:27...Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně...
Filipským 1:30...pro něho trpěli. Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u , a jak slyšíte, vedu jej i nadále. Je-li v...
Filipským 4:9...jste se naučili a přijali, co jste slyšelividěli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Udělalo...
Koloským 1:16...v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti....
Koloským 2:5...vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista. Když jste...
1. Tesalonickým 3:6...na nás pořád vzpomínáte v dobrém a toužíte nás vidět stejně jako my vás. Kdybyste věděli, bratři, jak nás...
1. Timoteus 6:16...v nepřístupném světle, kterého nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc....
2. Timoteus 1:4... Nemohu zapomenout na tvé slzy; toužím znovu vidět a být naplněn radostí. Vzpomínám na upřímnou víru,...
Židům 2:9...ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho mociVidíme ale Ježíše - který se stal o málo nižším než andělé...
Židům 3:9... Vaši otcové dráždili a pokoušeli - co umímviděli po čtyřicet let! Roztrpčen tím pokolením jsem tehdy...
Židům 3:19...odpočinku? Přece těm, kdo odmítali poslechnoutVidíme tedy, že nemohli vejít kvůli nevěře. Zaslíbení o...
Židům 8:5..."Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře." Ježíši však byla svěřena mnohem...
Židům 10:25... Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. Jestliže totiž poté, co jsme...
Židům 11:3...že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného. Vírou Ábel přinesl...
Židům 11:7... Vírou Noe, varován o tom, co ještě nebylo vidět, v Boží bázni postavil archu, v níž se zachránila...
Židům 11:23...narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit...
Židům 11:27...se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako by viděl Neviditelného. Vírou slavil Hod beránka a skropení...
Jakub 1:23... ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal...
Jakub 2:22...skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltářVidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho...
Jakub 2:24...spravedlnost" a byl označen za Božího příteleVidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen...
Jakub 5:11...vytrvali." Slyšeli jste o Jobově vytrvalostividěli jste, co pro něj nakonec Pán připravil, vždyť...
1. Petr 2:12...raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. Kvůli Pánu se podřizujte...
2. Petr 2:8...duši den co den trápily zločiny, které viděl a slyšel páchat. Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze...
1. Jan 1:1...počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se vlastníma rukama...
1. Jan 1:2...Slovu života: Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme vám věčný život, který...
1. Jan 1:3...u Otce a byl nám zjeven. Zvěstujeme vám, co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na...
1. Jan 3:17...život za bratry. Když si někdo žije dobřevidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak...
1. Jan 4:14...toho, že nám dal díl svého Ducha. A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa....
1. Jan 4:20...miloval nás. Kdo říká "Miluji Boha" a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého...
1. Jan 5:16...to, jsme jej prosili, dostáváme. Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti...
Zjevení 1:2...Janovi a ten vydává svědectví o všem, co viděl - je to Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Blaze...
Zjevení 1:11...mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efesu, do...
Zjevení 1:12...a do Laodikeje." Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil,...
Zjevení 1:19... mám klíče smrti i záhrobí. Zapiš tedy, co jsi viděl, co se děje a co se bude dít potom. Toto je tajemství...
Zjevení 1:20... Toto je tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v pravici, a těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd...
Zjevení 3:18...se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. všechny, které miluji, kárám a vychovávám....
Zjevení 5:1...a trvají." Na pravici Sedícího na trůnu jsem viděl knihu popsanou zevnitř i zvenčí, zapečetěnou sedmi...
Zjevení 5:2...i zvenčí, zapečetěnou sedmi pečetěmi. Potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden...
Zjevení 5:11...zemí." Okolo trůnu, těch bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha andělů. Byly jich miliony a...
Zjevení 6:1...starci padli na kolena a klaněli se. Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel...
Zjevení 6:9...a divokými šelmami. Když otevřel pátou pečeťviděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a...
Zjevení 10:5... a nepiš to." Tehdy ten anděl, kterého jsem viděl stát na moři a na zemi, pozvedl pravou ruku k nebi a...
Zjevení 11:11...a půl dnech do nich ale ke zděšení těch, kdo to viděli, vstoupil duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlas z...
Zjevení 11:19...otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy. Nastalo veliké blýskání, hlasy a...
Zjevení 16:15...a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A shromáždil je na místo, které se...
Zjevení 17:6... MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ. Takto jsem viděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových...
Zjevení 17:8...jež sedm hlav a deset rohů. Šelma, kterou jsi viděl, byla a není a vystoupit z propasti a jít do...
Zjevení 17:12...sedmi a jde do záhuby. Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě neujali kralování,...
Zjevení 17:15...a věrní." Potom mi řekl: "Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a...
Zjevení 17:16... národy a jazyky. Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě, začne tu nevěstku nenávidět a nechá ji...
Zjevení 18:18...pracují na moři, zůstali stát v povzdálí, a když viděli dým jejího pálení, začali volat: "Které bylo podobné...
Zjevení 20:4... kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soudViděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a...
Zjevení 22:8...proroctví této knihy." Jan jsem to všechno viděl a slyšel. Když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem,...

Slova obsahující vidíš: nenávidíš (5) neuvidíš (2) nevidíš (2) uvidíš (37) vidíš (45)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |