Vezmete li

Hledám varianty 'vezmete li' [ vzít (41) vzaty (2) vzato (7) vzata (5) vzat (16) vzaly (5) vzali (85) vzala (40) vzal (347) vezmu (24) vezmou (21) vezmi (121) vezměte (37) vezmete (4) vezmeš (27) vezmeme (4) vezme (68) | li ]. Nalezeny 44 verše.
Genesis 27:45než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?"
Genesis 27:46..."Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil životVezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako...
Genesis 31:49a také Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin nade mnou i tebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!"
Genesis 31:50...drží stráž. Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi...
Genesis 43:13Vezměte si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A , mám-li přijít o syny, o přijdu!"
Genesis 43:14Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A , mám-li přijít o syny, o přijdu!" Vzali tedy s sebou kromě daru také dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstali, odešli do Egypta a stanuli před Josefem.
Genesis 44:28Jeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím neštěstím do hrobu!'
Genesis 44:29...naříkal jsem a víckrát jsem ho nespatřilVezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého,...
Leviticus 2:1"Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, ji daruje z jemné mouky. Tu polije olejem, položí na ni kadidlo a přinese ji k Áronovým synům, kněžím. Kněz pak z toho vezme hrst jemné mouky s olejem a všechno kadidlo. Tento památeční díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu.
Leviticus 5:11Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou oběť za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepolije ji olejem a nepoloží na ni kadidlo, neboť je to oběť za hřích. Přinese ji ke knězi a ten z vezme hrst jako památeční díl a nechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; to bude oběť za hřích.
Leviticus 12:7Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad smíření, a tak bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákon o ženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné oběti a druhé k oběti za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna."
Leviticus 12:8...chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehněvezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné...
Leviticus 14:42Vyňaté kameny nahradí jinými; vezme se také jiná hlína a dům se znovu vymaže. Vrátí-li se však rána a vypukne na domě i po vyjmutí kamenů, vyškrabání a novém vymazání domu,
Numeri 11:15Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději zabij. se nemohu dívat na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z izraelských stařešinů sedmdesát mužů, které znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání, se tam postaví s tebou.
Numeri 30:6... pak žádný slib ani závazek, který na sebe vzala, neplatí. Hospodin jí slib odpustí, neboť zabránil...
Numeri 30:7...zabránil její otec. Vdá-li se poté, co na sebe vzala slib nebo nějaký nerozvážný závazek, a její muž proti...
Numeri 35:16Udeří-li někdo někoho železným předmětem tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít.
Numeri 35:17...zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřítVezme-li do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho...
Numeri 35:18...zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřítVezme-li do ruky dřevěný předmět, kterým lze zabít, a udeří...
Deuteronomium 14:24Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci donést desátky z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal, můžeš je zpeněžit. Peníze zavaž, vezmi s sebou a vydej se k místu, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil.
Deuteronomium 15:16Řekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž uděláš, půjde-li o tvou děvečku.
Deuteronomium 15:17...tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž uděláš, půjde-li
Deuteronomium 21:10Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu.
Deuteronomium 21:11Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu. si ji odvedeš domů, oholí si hlavu, ostříhá nehty
Deuteronomium 24:6Nikdo nesmí vzít do zástavy domácí mlýnek, ba ani jeho horní kámen - vždyť by vzal do zástavy sám život! Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo!
Deuteronomium 25:7... Když si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzít, půjde švagrová ke stařešinům do městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvo v Izraeli
Deuteronomium 25:8Stařešinové města jej tedy předvolají a promluví s ním. Bude-li stát na svém a řekne: "Nechci si ji vzít", přistoupí k němu jeho švagrová a před zraky stařešinů mu zuje z nohy sandál, plivne mu do tváře a prohlásí: "To si zaslouží muž, který nechce zbudovat rodinu svého bratra!"
Soudců 7:9 noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše Puru.
Soudců 7:10Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše Puru. uslyšíš, co si v táboře říkají, osmělíš se k útoku." Sešel tedy se svým zbrojnošem Purou k ozbrojeným hlídkám na kraji tábora.
1. Samuel 6:8Vezměte Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty zlaté předměty, které s vracíte jako odškodnění, přidejte do mošny po straně a pošlete ji pryč. Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět, že nás nezasáhla jeho ruka, ale stalo se nám to náhodou."
1. Samuel 6:9Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět, že nás nezasáhla jeho ruka, ale stalo se nám to náhodou." A tak to udělali. Vzali dvě otelené krávy, zapřáhli je do vozu a jejich telata zavřeli doma.
1. Královská 11:37...si vyvolil, aby tam zůstávalo jméno. Tebe ale vezmu a budeš kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se...
Jeremiáš 49:8Obraťte se a utečte! Dedanští, skryjte se v doli! Na Ezaua totiž přivedu neštěstí v čas, kdy s ním zúčtuji. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Přepadnou-li v noci zloději, vezmou jen to, co budou chtít.
Jeremiáš 49:9Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Přepadnou-li v noci zloději, vezmou jen to, co budou chtít. však Ezaua svléknu donaha, odhalím jeho úkryty, se neschová! Jeho děti i příbuzní budou zničeni, nezbude mu soused, jenž by ho oslovil:
Ezechiel 33:14Řeknu-li ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a on se od svého hříchu odvrátí a začne jednat poctivě a spravedli, takže ten ničema vrátí, co vzal do zástavy, nahradí, co uloupil, začne se řídit životodárnými pravidly a přestane páchat bezpráví - takový nezemře, takový jistě bude žít.
Abdiáš 1:4I kdyby ses vznášel jako orel a postavil sis hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud bych srazil, praví Hospodin. Přepadnou-li v noci lupiči, vezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Jaké však bude tvé neštěstí!
Abdiáš 1:5... praví Hospodin. Přepadnou-li v noci lupičivezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na tvé hrozny...
Matouš 4:5Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. "Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'"
Matouš 16:23On se ale odvrátil a řekl Petrovi: "Odstup ode , satane! Svádíš , protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje .
Matouš 16:24Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro , ten jej nalezne.
Matouš 18:16Jestliže poslechne, získal jsi bratra. Pokud neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní.
Marek 8:33Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a okřikl Petra: "Odejdi ode , satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje .
Marek 8:34Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoli by ztratil život pro a pro evangelium, ten jej zachrání.
Marek 9:35Posadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: "Chce-li někdo být první, je poslední ze všech a služebník všech." Vzal dítě a postavil je uprostřed. Potom je vzal do náručí se slovy:

Slova obsahující vezmete li: převezmete (1) vezmete (4) | acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |