Vez

Hledám varianty 'vez' [ vezou (2) vezme (68) vezl (1) ]. Nalezeno 70 veršù.
Genesis 27:46..."Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil životVezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako...
Genesis 43:18...našich vaků. Teď se na nás vrhne, napadne násvezme nás do otroctví i s našimi osly!" Ještě na nádvoří...
Exodus 7:19...Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi,  vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským vodám - k jejich...
Exodus 12:3...obci: Desátého dne tohoto měsíce každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina beránka....
Exodus 21:10... bude se k chovat jako k dceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě, oděvu...
Leviticus 2:2...ji k Áronovým synům, kněžím. Kněz pak z toho vezme hrst jemné mouky s olejem a všechno kadidlo. Tento...
Leviticus 4:5...a zabije ho před Hospodinem. Pomazaný kněz pak vezme trochu krve z toho býčka a přinese ji do Stanu...
Leviticus 5:12...to oběť za hřích. Přinese ji ke knězi a ten z  vezme hrst jako památeční díl a nechá ji dýmat na oltáři...
Leviticus 6:8...k přední straně oltáře. Kněz z oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno kadidlo, které je...
Leviticus 12:8...chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehněvezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné...
Leviticus 14:6...nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou látku a yzop...
Leviticus 14:10...omyje si tělo vodou a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady,...
Leviticus 14:12...ke vchodu do Stanu setkávání. Potom kněz vezme jednoho beránka a bude ho obětovat s mírkou oleje...
Leviticus 14:15...ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohyVezme také trochu oleje z mírky, odlije si do levé dlaně...
Leviticus 14:24...Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz vezme beránka oběti odškodnění a mírku oleje a zvedáním to...
Leviticus 14:42...venku za městem. Vyňaté kameny nahradí jinýmivezme se také jiná hlína a dům se znovu vymaže. Vrátí-li se...
Leviticus 14:49... Rána se zhojila. Aby dům očistil od hříchuvezme dva ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a...
Leviticus 14:51...nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme cedrové dřevo, yzop, šarlatovou látku a živého ptáka,...
Leviticus 15:14...pramenitou vodou a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde před Hospodina...
Leviticus 15:29...ještě sedm dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je knězi ke...
Leviticus 16:7...obřad smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do...
Leviticus 16:14...svědectví zakryje oblak z kadidla, aby nezemřelVezme také trochu krve z toho býka a stříkne prstem na...
Leviticus 16:18...oltáři, který je před Hospodinem, a očistí jejvezme trochu krve z onoho býka a kozla, potře rohy oltáře...
Numeri 5:16... která poukázat na vinu. Kněz ji pak vezme a postaví ji před Hospodina. Kněz nabere do hliněné...
Numeri 5:17... Kněz nabere do hliněné nádoby svatou voduvezme trochu prachu z podlahy Příbytku a hodí jej do ...
Numeri 5:25... aby se v obrátila v hořkost. Potom kněz vezme z její ruky moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji...
Numeri 5:26... nabídne ji Hospodinu a přinese ji k oltářiVezme z moučné oběti do hrsti památeční díl a nechá jej...
Numeri 6:18...oholí vlasy, znamení svého nazírského zasvěcenívezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z...
Numeri 6:19...je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z onoho berana vařené plece, z koše vezme jeden...
Numeri 19:6...se její kůže, maso, krev i výkaly. Potom kněz vezme cedrové dřevo, yzop a šarlatovou látku a hodí to do...
Numeri 19:18...něj do nádoby pramenitou vodu. Někdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan,...
Numeri 24:22...Přesto však přijde vniveč, Kaine, jen co Ašur vezme do zajetí." Potom pronesl další průpověď: "Běda! Kdo...
Numeri 35:17...zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřítVezme-li do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho...
Numeri 35:18...zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřítVezme-li do ruky dřevěný předmět, kterým lze zabít, a udeří...
Deuteronomium 22:13... který nosíš, si udělej třásně. Když si někdo vezme manželku, ale poté, co s bude spát, se mu znelíbí,...
Deuteronomium 25:5...muže. se s spojí její švagr; ten si ji vezme za ženu, aby splnil švagrovskou povinnost. Prvorozený...
Deuteronomium 28:42...zajetí. Všechny tvé stromy a plody tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve tvém středu bude přerůstat...
1. Samuel 8:11... jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu dělali vozataje a jezdce a aby...
1. Samuel 8:13...vyrábět válečnou výzbroj a vozovou výstrojVezme vám dcery, aby mu vařily, pekly a připravovaly...
1. Samuel 8:14... aby mu vařily, pekly a připravovaly voňavkyVezme vám nejlepší pole, vinice i olivy a rozdá je svým...
1. Samuel 8:16...desátkem a ten rozdá svým komorníkům a dvořanůmVezme si vaše služebníky i vaše děvečky, váš nejlepší...
1. Samuel 25:39...David poslal pro Abigail a nabídl , že si ji vezme za ženu. Davidovi služebníci přišli za Abigail do...
1. Samuel 30:22...nic z kořisti, kterou jsme získali. si každý vezme svou ženu a děti a jdou!" David ale prohlásil:...
2. Samuel 19:31...To pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně vezme všechno," řekl na to Mefibošet, "hlavně že se pan...
2. Samuel 24:22..." Aravna mu řekl: "Jen si můj královský pán vezme a obětuje, co se mu zlíbí. Zde je skot k oběti a zde...
1. Královská 13:29...zvedl tělo Božího muže, naložil ho na oslavezl zpět. Dovezl ho do svého města, aby ho oplakal a...
2. Královská 2:3...proročtí učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. " vím, mlčte," odpověděl....
2. Královská 2:5...za Elíšou a řekli mu: "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu...
2. Královská 5:16...A i když ho Náman přemlouval, si něco vezme, odmítl. "Když jinak nedáš, pane," řekl potom Náman,...
2. Královská 12:6...chrámu jako dobrovolný dar. Každý kněz  vezme stříbro od jednoho z pokladníků a opraví za něj...
Job 9:12... půjde dál, i když to netuším. Když něco vezme, kdo mu zabrání? Kdopak mu řekne: ‚Co to provádíš?'...
Izaiáš 7:20... na všechny houštiny i mokřiny. V ten den Pán vezme břitvu najatou za Eufratem, totiž asyrského krále, a...
Izaiáš 30:6...lvi, zmije a jedovatí hadi, na hřbetech oslů vezou bohatství, na hrbech velbloudů nesou poklady lidu,...
Izaiáš 44:15... To dřevo je pro člověka palivem - kus z něho vezme a hřeje se, kusem zatopí a chleba upeče, z kusu pak...
Izaiáš 46:1...a vítězství. Padl Bél, Nabú se hroutí, zvířata vezou jejich sochy pryč; břemeny, jež jste si nosili, jsou...
Izaiáš 53:11...služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s...
Ezechiel 21:28...přísahou! On je však usvědčí z jejího porušenívezme je do zajetí. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Sami...
Ezechiel 45:19...býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchu. Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích a potře veřeje chrámu...
Ozeáš 9:6...jim pohřeb vystrojí. Jejich stříbrné poklady si vezme trní, v jejich příbytcích bude bodláčí. Přišly dny...
Matouš 5:32...ji k cizoložství; a každý, kdo si zapuzenou vezme, cizoloží. Slýchali jste také, že předkům bylo...
Matouš 16:24...někdo jít za mnou, se zřekne sám sebevezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si chtěl...
Matouš 19:9...manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvuvezme si jinou, cizoloží." "Jestli je to mezi mužem a ženou...
Marek 8:34...někdo jít za mnou, se zřekne sám sebevezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si chtěl...
Marek 10:11... Odpověděl jim: "Kdokoli zapudí svou manželkuvezme si jinou, cizoloží proti . Také žena, která opustí...
Marek 15:24...ho křižovali, losovali o jeho šaty, kdo si co vezme. Ukřižovali ho v devět hodin ráno...
Lukáš 11:22...Když ho ale napadne někdo silnější a přemůže hovezme mu všechnu výzbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist...
Lukáš 15:5...dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena, přijde domů a svolá přátele i sousedy:...
Lukáš 16:18...čárka Zákona! Každý, kdo zapudí svou manželkuvezme si jinou, cizoloží; také ten, kdo si bere zapuzenou,...
Lukáš 22:36... Řekl jim: "Teď ale, kdo měšec, si ho vezme, a také mošnu. Kdo nemá meč, prodá plášť a koupí...
Skutky 16:3...ho velmi chválili, a tak se Pavel rozhodl, že ho vezme s sebou na cesty. Vzal ho tedy a kvůli tamějším Židům...

Slova obsahující vez: dovezené (1) dovezl (2) dovezli (1) dovezlo (1) dovezte (1) nedovezlo (2) nevezme (6) nevezmeš (1) nevezmou (2) nevezmu (5) odvez (2) odveze (1) odvezeno (1) odvezl (3) odvezli (3) odvezte (1) provezl (1) převezli (4) převezme (2) převezmete (1) přivezete (1) přivezli (8) přivezly (1) přivezou (1) přivezte (2) sveze (2) svezou (1) vezírům (1) vezíry (2) vezíři (3) vezl (1) vezme (68) vezmeme (4) vezmeš (27) vezmete (4) vezměte (37) vezmi (121) vezmou (21) vezmu (24) vezou (2) vyvezl (2) zavezli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |