Veselte

Hledám varianty 'veselte' [ veselte (4) veselit (13) veselím (6) veselili (1) veselil (1) veselí (38) vesele (8) vesel (5) ]. Nalezeno 76 veršù.
Genesis 31:27...a nic jsi mi neřekl! Vyprovodil bych veselím a písněmi, s tamburínou a citerou. Nenechal jsi ...
Soudců 9:13...své víno přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé veselí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy všechny...
1. Samuel 18:6...vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a tancemVesele hrály na tamburíny a drnkačky a při tanci...
1. Královská 1:45...Gíchonu pomazali za krále. Vraceli se odtamtudveselím a celé město teď oslavuje. To byl ten hluk, který...
1. Královská 4:20... jako je písku v moři, a tak jedli, piliveselili se. Šalomoun vládl nade všemi královstvími od...
1. Královská 8:66...propustil. Dobrořečili králi a vraceli se domůveselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin...
2. Letopisů 7:10...pak Šalomoun lid propustil. Vraceli se domůveselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin...
2. Letopisů 23:18...a levitům, aby se podle Davidových pokynůveselím a zpěvem starali o Hospodinův dům a přinášeli...
Nehemiáš 12:43...oběti a všichni se radovali, neboť je Bůh rozveselil velikou radostí. Radovaly se i ženy a děti a...
Ester 5:14...na něj Mordechaje pověsí. Pak můžeš jít s králem vesele na hostinu." Ta rada se Hamanovi zalíbila, a tak dal...
Ester 8:15...a purpuru. Ve městě Súsách zavládlo bujaré veselí. Židům vzešlo světlo a radost, jásot a sláva...
Ester 8:17... kam dorazilo královské nařízení, nastalo u Židů veselí a jásot, hody a svátky. Mnozí z ostatních národů se...
Job 21:12...při hře tamburíny a citery, za zvuku píšťaly se veselí. Ve štěstí tráví svoje dny, do hrobu odcházejí v...
Žalmy 2:11...se poučit. Služte Hospodinu s posvátnou bázníveselte se s třesením. Líbejte "syna"! Kdyby se rozlítil,...
Žalmy 5:12...jméno, prosím přikryj, se před tebou mohou veselit! Ty přece, Hospodine, žehnáš spravedlivému, svou...
Žalmy 14:7...Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit! Žalm Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude?...
Žalmy 21:2...tvé síle, Hospodine, raduje se král - jak jen se veselí dík tvému spasení! Touhu jeho srdce jsi mu daroval,...
Žalmy 32:11... Radujte se v Hospodinu, jásejte, spravedlivívesele prozpěvujte, všichni upřímní! Veselte se,...
Žalmy 33:1... vesele prozpěvujte, všichni upřímní!  Veselte se, spravedliví, v Hospodinu, upřímným sluší...
Žalmy 40:17...nade mnou "Hohó!" volají. se však radujíveselí se v tobě všichni ti, kdo hledají. navždy...
Žalmy 48:12...tvá je plná spravedlnosti - hora Sion se veselí! Jen jásají judské dcery nad soudy Božími!...
Žalmy 51:10...bělejší než sníh! Dej mi zas uslyšet radostveselí, údy zlámal jsi - kéž znovu tancují! Od mého...
Žalmy 53:7...Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit! Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný...
Žalmy 70:5...ti, kteří "Hohó!" volají. se však radujíveselí se v tobě všichni ti, kdo hledají. navždy...
Žalmy 96:12...se vším, co je v něm! Celý světa kraj se veselí, zvučí všechno lesní stromoví před Hospodinem,...
Žalmy 97:8...- všichni bohové se před ním sklánějí! Sion se veselí, když to slyší, judské osady se radují, Hospodine,...
Žalmy 100:2... Jásej Hospodinu, celá zem, služte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem! Hospodin je Bůh, to...
Žalmy 105:43...služebníku Abrahamovi. Svůj lid tehdy vyvedlveselím, svoje vyvolené s jásáním! Potom jim daroval země...
Žalmy 106:5...dej mi zakusit, s tvým národem se mohu veselit a chlubit se spolu s těmi, kdo ti náleží! Zhřešili...
Žalmy 118:24... učinil Hospodin, pojďme se z toho radovatveselit! Prosím, Hospodine, zachraň nás, prosím, Hospodine,...
Žalmy 126:3...Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když...
Žalmy 137:3...jim prý zpívali; naši tyrani od nás chtěli veselí: "Co kdybyste nám zpívali některou z písní...
Přísloví 13:9...sotva zaslechne. Světlo spravedlivých svítí vesele, svíce darebáků uhasne. Pýcha vede jen ke sporům,...
Kazatel 7:2... Lepší je vejít do domu smutku nežli do domu veselí. Každého člověka čeká konec - kdo je naživu, na...
Kazatel 11:9... Raduj se, mladíku, ze svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam vede tvé vlastní...
Píseň 1:4... poběžíme, do svých pokojů kéž uvede králVeselit a radovat se budeme z tebe, nad víno vychutnáme...
Píseň 3:11...jej v den jeho svatební, v den, kdy v srdci veselí! Ach, jak jsi krásná, lásko , ach, jak jsi...
Izaiáš 9:2...před tebou, jako se radují při sklizni, jako se veselí vojáci, když se dělí o kořist. Rozlámeš jho, jež ho...
Izaiáš 16:10...sklizní i vinobraním tvůj výskot umlkne! Zmizelo veselí a jásot v zahradách, na vinicích přestal zpěv a...
Izaiáš 22:13...hlavy, pytlem se oblečte!" A hle - radostveselí, porážení dobytka, zabíjení ovcí, masné hody, vinné...
Izaiáš 24:11...víno, zní nářek v ulicích, nastal soumrak všeho veselí, radost odešla do vyhnanství. Z města zůstaly pusté...
Izaiáš 30:29...se v noci zasvěcují slavnosti; v srdci budete veselí, jako když průvod s píšťalami stoupá na Hospodinovu...
Izaiáš 32:13...zaroste trním a bodlákem! Plačte nad všemi domy veselí, nad tímto městem hýření! Palác zůstane opuštěn,...
Izaiáš 35:10...radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radostveselí; zármutek a úpění je opustí. Čtrnáctého roku krále...
Izaiáš 51:3...Hospodinovu ji obrátí. Znovu tam bude radostveselí, zpěv a díkůvzdání tam bude znít. Dobře , můj lide...
Izaiáš 51:11...radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radostveselí; zármutek a úpění je opustí. jsem váš Utěšitel,...
Izaiáš 65:13...budete žízeň mít. Hle, moji služebníci se budou veselit, vy však budete zklamaní. Hle, moji služebníci...
Izaiáš 66:5..." se Hospodin oslaví, vidíme to vaše veselí!" - Takoví se však hanby dočkají. Z města je slyšet...
Izaiáš 66:10...praví tvůj Bůh. S Dcerou jeruzalémskou se veselte, všichni, kdo ji milujete, jásejte! Radujte se,...
Jeremiáš 7:34...ulicích tehdy nechám utichnout hlas radostiveselí, hlas ženicha a nevěsty, neboť z této země zbudou...
Jeremiáš 11:15...maso obětí odvrátit tvé neštěstí, aby ses znovu veselil? Košatou olivou nazval Hospodin, krásnou a s...
Jeremiáš 15:17... patřím přece tobě! Nesedávám s těmi, kdo se veselí, neoslavuji s nimi. Sedím sám, protože jsi na ...
Jeremiáš 16:9...na tomto místě nechám utichnout hlas radostiveselí, hlas ženicha a nevěsty. tomuto lidu vyřídíš...
Jeremiáš 25:10...věčné zbořeniště. Skoncuji s hlasem radostiveselí, s hlasem ženicha a nevěsty, s hlasem mlýnku i se...
Jeremiáš 30:19...se odtud chvalozpěvy, zas bude slyšet hlas veselí. Rozmnožím je, aby jich neubývalo, oslavím je, a...
Jeremiáš 31:4... panno izraelská. Znovu se chopíš tamburínyvesele se roztančíš. Znovu vysadíš vinice na horách v...
Jeremiáš 31:13...a chřadnout nikdy nebudou. Panna se tehdy vesele roztančí a mládenci i starci spolu s . Jejich...
Jeremiáš 33:11... se jednou znovu bude ozývat hlas radostiveselí, hlas ženicha a nevěsty a hlas těch, kdo ponesou do...
Jeremiáš 48:33...hrozny, na tvé vinobraní vpadl ničitel! Zmizelo veselí a jásot v zahradách po celé zemi moábské. Víno jsem...
Jeremiáš 51:39...jim hostinu, opiji je, že se budou hlučně veselit. Pak ale tvrdě usnou navěky a se nevzbudí, praví...
Pláč 4:21...stín, v němž budeme žít mezi národy! Raduj sevesel, Dcero edomská, jež bydlíš v zemi Úc. I ty se však...
Pláč 5:15...nesedí, mládenci dozpívali. Utichlo naše bujaré veselí, tanec se změnil v truchlení. Koruna spadla z naší...
Ozeáš 2:13...ji nezachrání přede mnou. Ukončím veškeré její veselí, její svátky i její novoluní, její soboty i všechny...
Joel 1:12...stromy v sadu uvadly - uvadlo samo lidské veselí. Oblečte se pytlem, kněží, truchlete! Sluhové oltáře...
Joel 1:16...vytratil; z domu našeho Boha zmizel jásotveselí. Zrní se scvrklo pod hroudami, zpustly stodoly,...
Abakuk 3:18...zmizel ze stájí, se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci. Mou silou je...
Sofoniáš 3:14... Dcero sionská! Prozpěvuj, Izraeli! Radujvesel se celým srdcem, Dcero jeruzalémská! Hospodin zrušil...
Sofoniáš 3:17...hrdina, jenž zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou...
Zachariáš 2:14...poznáte, že poslal Hospodin zástupů. "Jásejvesel se, Dcero sionská! Hle - přicházím, abych bydlel...
Zachariáš 8:19...dům Judy stanou šťastnými slavnostmi radostiveselí. Jen ale milujte pravdu a pokoj! Tak praví Hospodin...
Zachariáš 9:9...tyran - teď z nich nespustím svůj zrak! Jásej vesele, Dcero sionská, dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská!...
Zachariáš 10:7...se rozjaří. to spatří jejich děti, budou se veselit, před Hospodinem budou jásat radostí. Hvízdnu na ...
Lukáš 1:14...a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovatveselit a z jeho narození budou mít radost mnozí, neboť...
Zjevení 11:10... Obyvatelé země se nad nimi budou radovatveselit a budou si navzájem posílat dary, protože ti dva...
Zjevení 12:12...svědectví a nelpěli na svém životě do smrtiVeselte se proto, nebesa i vy, kdo v nich přebýváte. Běda...
Zjevení 18:20...námořní rejdaři - bylo zničeno v jedné hodině!" Vesel se nad tím městem, nebe, svatí apoštolové i proroci -...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |