Venku

Hledám varianty 'venku' [ venku (64) ]. Nalezeny 63 verše.
Genesis 9:22...svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku. Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na...
Genesis 24:31...řekl: "Pojď, Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku? jsem připravil dům i místo pro velbloudy." Ten...
Exodus 9:19... co máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, člověk nebo zvíře, toho to krupobití utluče!'"...
Exodus 21:19...na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn trestu....
Exodus 26:35...pak na Truhlu svědectví umístíš slitovniciVenku před oponu postavíš stůl; naproti stolu, při jižním...
Exodus 29:14...býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za táborem. Je to oběť za hřích. Potom vezmeš prvního...
Exodus 33:7...bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za táborem, daleko od tábora. Nazval jej Stan...
Leviticus 8:17... jeho kůži, maso a výkaly pak spálil na ohni venku za táborem, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak...
Leviticus 9:11...Mojžíšovi. Maso a kůži však spálil na ohni venku za táborem. Poté zabil zápalnou oběť. Jeho synové mu...
Leviticus 13:46...musí bydlet o samotě, ve zvláštním příbytku venku za táborem." "Když rána malomocenství napadne vlněný...
Leviticus 14:40...kameny byly vyňaty a vyhozeny na nečisté místo venku za městem. Vnitřek domu pak nechá na všech stranách...
Leviticus 14:41... kterou seškrabali, vysypou na nečisté místo venku za městem. Vyňaté kameny nahradí jinými; vezme se...
Leviticus 14:45...hlína toho domu se odnesou na nečisté místo venku za městem. Kdo by do toho domu vešel v době, kdy bude...
Leviticus 17:3...hovězího dobytka, ovci nebo kozu v táboře nebo venku za táborem, aniž to zvíře přivedl před Hospodinův...
Numeri 31:19...si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo jste někoho zabili, a...
Deuteronomium 21:1... tvůj Bůh, dává za dědictví, najde někde venku ležet zabitý člověk a nezjistí se, kdo ho zabil,...
Deuteronomium 22:25...středu zlo! Když někdo potká zasnoubenou dívku venku na poli, znásilní ji a vyspí se s , pak zemře...
Deuteronomium 23:13...vodou a po západu slunce se vrátí do táboraVenku za táborem měj vyhrazené místo, kam budeš chodit na...
Deuteronomium 24:11...do jeho domu, aby sis vybral zástavu. Zůstaň venku, než ti věřitel přinese zástavu ven. Bude-li chudý,...
Jozue 8:24...byl Izrael hotov s pobíjením všech obyvatel Aje venku na poušti, kam je pronásledovali, dokud všichni do...
Soudců 19:20...všechno, co potřebuješ. Jen prosím nenocuj tady venku." Vzal je k sobě domů, nasypal oslům, umyli si nohy a...
1. Samuel 20:5...s králem u jídla. Nech ale odejít a skrýt se venku na poli do pozítří večer. Pokud si tvůj otec...
1. Samuel 20:24...naší úmluvy navěky." David se tedy ukryl venku. Bylo novoluní a král zasedl k hostině. Král zaujal...
1. Samuel 30:11...byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál. Našli venku jakéhosi Egypťana a vzali ho k Davidovi. Dali mu něco...
1. Královská 11:29...Šíloský, oblečený do nového pláště. Oba tam venku byli sami. Achiáš vzal svůj nový plášť, roztrhal ho...
1. Královská 14:11...zemře ve městě, toho psi sežerou; kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou! Tak promluvil...
1. Královská 16:4...zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou!" Ostatní Baašovy...
1. Královská 21:24...zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou!" (Vskutku nebyl nikdo...
2. Královská 10:24...k obětním hodům a zápalným obětem. Jehu zatím venku rozestavěl osmdesát mužů a varoval je: "Za ty lidi mi...
2. Královská 23:4...Ašeru a pro všechny nebeské zástupy. Spálil je venku za Jeruzalémem u potoka Kidron a jejich popel odnesl...
Ezdráš 10:13...tu ale mnoho a je období dešťů. Nemůžeme stát venku. Nedá se to zvládnout za den nebo dva. věci se...
Nehemiáš 13:20...a prodavači veškerého zboží přenocovat venku před Jeruzalémem. jsem je ale varoval. "Co tady...
Job 31:32...masa; máme hlad'? Vždyť ani cizinec nemusel venku nocovat, své dveře jsem pocestnému otvíral dokořán....
Job 39:4... přichází konec jejich bolestí. Jejich mladí pak venku nabírají sil, jednou odběhnou a se nevrátí. Kdo...
Přísloví 1:20...zisk - o vlastní duši ho to připraví. Moudrost venku na ulicích volá, na náměstích svůj hlas pozvedá, na...
Přísloví 22:13...střeží vědění, úmysly podvodníků ale překazí. "Venku je lev!" říká lenoch. "Na ulici přijdu o život!" Ústa...
Přísloví 24:27...odpověď - na rty polibek. Zvládni svou práci venku, o své pozemky se postarej, potom si můžeš stavět dům...
Jeremiáš 21:4...ve vaší ruce obrátím nazpátek! Zbraně, jimiž venku před hradbami bojujete proti babylonskému králi a...
Jeremiáš 41:8...z nich ale Išmaelovi řeklo: "Nezabíjej nás! Máme venku schované zásoby pšenice, ječmene, oleje a medu." A...
Pláč 1:20...Srdce mi buší v prsou nad mojí hroznou vzpourouVenku meč vraždí děti, doma umírají hlady! Každý slyší ...
Ezechiel 7:15...nejde do boje - na celý ten dav dopadá můj hněvVenku je meč, doma hlad a mor; kdo je v krajině, mečem...
Ezechiel 39:5...tebou dravé ptáky i divou zvěř. Zůstaneš ležet venku na poli. Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník...
Ezechiel 42:7...od spodních místností přes ty prostředníVenku na vnějším nádvoří stála před místnostmi zeď. Táhla...
Micheáš 4:10...rodička, protože musíš odejít z města a budeš venku nocovat. do Babylonu musíš jít a tam dojdeš...
Matouš 12:46...k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit. Někdo mu řekl: "Pohleď...
Matouš 12:47...mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tví bratři stojí venku. Chtějí s tebou mluvit." On mu však odpověděl: "Kdo...
Matouš 26:69...nám, Mesiáši, kdo udeřil?" Petr zatím seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna služka a řekla:...
Marek 1:45... nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A lidé se k němu scházeli...
Marek 3:31...) Tehdy dorazili jeho bratři a matka. Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají. Kolem něj seděl zástup...
Marek 3:32...řekli mu: "Pohleď, tvá matka a tví bratři jsou venku a hledají ." On jim však odpověděl: "Kdo je ...
Marek 11:4...tedy, a když našli oslátko přivázané u dveří venku na ulici, odvázali je. Někteří z kolemstojících jim...
Lukáš 1:10...a obětoval kadidlo. V čase zapalování kadidla se venku sešlo veliké množství lidí k modlitbě. Vtom se...
Lukáš 8:20... Oznámili mu: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí vidět." On jim však odpověděl: " matka...
Lukáš 13:25... Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,' ale on...
Jan 18:16...za Ježíšem do veleknězova dvora. Petr ale zůstal venku u dveří. Onen druhý učedník, který se znal s...
Jan 20:11...se ti učedníci vrátili zpět. Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu a na...
1. Korintským 5:12...ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku...
1. Korintským 5:13...Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. "Toho zlého vylučte ze svého středu...
Židům 13:11...svatyně jako oběť za hřích, bývají pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby...
Židům 13:12...pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví....
Zjevení 11:2...i ty, kteří se v něm klanějí. Nádvoří, které je venku před chrámem, však vynech a neměř ho, neboť bylo dáno...
Zjevení 14:20...velikého lisu Božího hněvu. Ten lis byl šlapán venku za městem a z lisu tekla krev po uzdy koní na...
Zjevení 22:15... smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež. "...

Slova obsahující venku: dívenku (1) venku (64) zvenku (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |