Velice

Hledám varianty 'velice' [ velice ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 24:35...Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal mu brav a skot,...
Genesis 47:27...zemi, v kraji Gošen. Nabývali tam majetkuvelice se rozplodili a rozmnožili. Jákob žil v egyptské...
2. Samuel 5:8... na ty mrzáky a slepce udeří vodním tunelem!" Velice totiž Davida popudili. Proto se začalo říkat:...
2. Samuel 13:21... Když se o tom všem dozvěděl král Davidvelice se rozhněval. Abšalom pak s Amnonem vůbec nemluvil -...
2. Letopisů 26:8...jeho jméno se rozneslo k samému Egyptu, neboť velice rozšířil svůj vliv. V Jeruzalémě Uziáš postavil a...
2. Letopisů 33:12...úzkosti prosil Hospodina, svého Boha, o milostVelice se pokořil před Bohem svých otců a modlil se k němu,...
Nehemiáš 9:18...‚To je tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta.' Jak velice se rouhali! Ty jsi je ale ve svém nesmírném...
Nehemiáš 9:26... když je vyzývali, aby se k tobě vrátili. Jak velice se rouhali! Vydával jsi je proto krutým nepřátelům,...
Žalmy 86:5...povznáším. Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitnývelice miluješ ty, kdo vzývají! Moji modlitbu, Hospodine...
Žalmy 119:167...příkazy. V duši opatruji tvá svědectví - jak velice je miluji! Tvých pravidel a svědectví držím se, ty...
Přísloví 29:22...člověk vzbuzuje různice, kdo je vznětlivý, hřeší velice. Vlastní povýšenost člověka poníží, kdo je...
Izaiáš 52:13...uspěje; povstane, zvedne se, vyvýšen bude velice! Jako se nad ním mnozí zděsili, (že nelidsky byl...
Ezechiel 25:12...Protože se Edom tolik mstil domu Judyvelice se tou pomstou provinil, proto tak praví Panovník...
Daniel 6:15...se modlí ty své modlitby!" Když to král uslyšelvelice se zarmoutil. Rozhodně chtěl Daniela zachránit, a...
Daniel 6:24...tobě, králi, jsem neprovedl nic zlého." Král se velice zaradoval a hned přikázal, Daniela vytáhnou z...
Marek 5:10...je Legie," odpověděl. "Je nás totiž hodně." A velice ho prosil, je nevyhání z toho kraje. Na úbočí...
Marek 12:27...On přece není Bohem mrtvých, ale živýchVelice se mýlíte." Jeden ze znalců Písma slyšel jejich...
Lukáš 18:23...v nebi. Pojď a následuj ." Jeho však ta slova velice zarmoutila. Byl totiž nesmírně bohatý. Když Ježíš...
Lukáš 18:24...totiž nesmírně bohatý. Když Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl: "Jak nesnadno vejdou do Božího...
Židům 13:19...se za všech okolností snažíme jednat správněVelice vás tedy prosím o modlitby, abych se k vám mohl co...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |